Archive for July 30th, 2020

incense2

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia) 

(continues from the previous Friday) 

Question of Krishna Premi: As we spoke of love and sacrifice, to what extend a sacrifice is connected with love?

Swami Tirtha: There are different levels of sacrifice, different objects of sacrifice also. Like the sacrificial animal. How much love is involved in that transaction? No, no. Don’t laugh! Much, because what is the motivation of offering? It’s not to absolve our sins by killing an animal – it’s improper. But if they want to sacrifice the animal to liberate him from the present condition of being an animal in a very simple body and in a very basic level of consciousness, to provide to that soul a better chance  – that’s a different motivation. So, even there, in a very violent act you can find some compasstion, some love. The principle is always there.

Sacrifice without affection is… well, I wouldn’t say disgusting, but it’s not tasty, it’s not nice. Because otherwise it is either business or something forced. ‘I give, but I want to receive, with the motivation to receive’. All right, if there is no higher motivation, do it like this. But this is rajasic. If we can do our sacrifice only under demand and pressure, then this is tamastic. If we do our sacrifice due to commitment, due to knowledge, due to dharma – then this is sattvic. If we do our sacrifice due to love – this is bhaktic. So, what is the motivation? If in our sacrificial acts this loving, affectionate, service mood is the motivation – then this is directly connected. Because actually this is not the object that we have to sacrifice, but the mood that we give with this sacrifice. But I don’t know how much this is related to your question.

Krishna Premi: It answers to a big extend. My more particular question was concerning the sacrifices that we are doing daily, for example when we are sacrificing our personal benefit for the sake of the family.

Swami Tirtha: That’s good. Because the interest of the family is higher than the interest of the individual. The interest of the village is higher than the interest of the individual family. The interest of the country is higher than the individual participants, etc. So, if we always submit ourselves to the higher, superior interest – usually that is proper, that is correct. Because ultimately we will find the highest authority, that is God. Of course, this is in a sacred structure of society. May be you don’t find it so directly right now, but principally the higher level of society, the higher level of integration demands, deserves the service on the lower platforms.

Yet we have to realize that our life has two sides, two aspects – one is the individual, when we are alone; and one is the social. Both we should cultivate properly. And there are three principles that I’ve mentioned many times: serve your own private spiritual benefit; be useful for others; and live for the glory of God. The first two are concerned here – always focus on your private spiritual benefit, the supreme interest of yours; and also be useful for others. Actually both need sacrifice. In the Gita it is said: “Without sacrifice nobody can be satisfied neither in this lifetime, nor in the next”. Therefore it is better to give, to do something in sacrifice. Because Krishna is satisfied with “a little water, a little leaf, a little fruit – if you offer Me I am satisfied with that”[1]. The next verse – you read that at home.

But our best sacrifice is? Harinama.

 

[1] Bhagavad Gita 9.26

 incense2

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

Krsna-prémí kérdése: Ahogy beszélgettünk a szeretetről és az áldozatról, az lenne a kérdésem, hogy milyen mértékben kapcsolódik az áldozat a szeretethez?

Szvámí Tírtha: Különböző szintű áldozathozatal létezik, mint ahogy tárgyak felajánlása is különböző lehet. Mint például, az áldozati állatok. Mennyi szeretet rejlik ebben a tranzakcióban? Nem, nem. Ne nevessetek! Igen sok, mert mi a felajánlásnak a motivációja? Nem az, hogy az áldozati állat megölésével felmentsük magunkat a bűneink alól – ez így helytelen. De – ha azért akarják feláldozni az állatot, hogy felszabadítsák a jelenlegi egyszerű állati testben való létezésből, tudatszintből, ezáltal nagyobb esélyt nyújtva annak a léleknek – az már egy másik szintű motiváció. Tehát, még abban a nagyon erőszakos cselekedetben is találtok némi együttérzést, szeretetet. Ez az alapelv mindig megtalálható.

Az áldozathozatal szeretet nélkül… nos, nem mondom, hogy förtelmes, de nem is kellemes, nem szép. Mert ebben az esetben ez inkább üzlet vagy valami kikényszerített dolog. ‘Adok ugyan, de viszonzást is várok, azzal a motivációval, hogy majd kapok valamit’. Rendben, ha nincsen magasabb szintű motiváció, akkor végezzétek így. De ez radzsaszikus hozzáállás. Ha csupán kérésre vagy nyomás hatására vagyunk képesek áldozatot hozni, akkor az tamaszikus attitűd. Ha elhivatottságból, kellő tudás birtokában, a dharma útját járva hozunk áldozatot – akkor az szattvikus minőségű. Ha pedig szeretettel hozunk áldozatot – az bhaktikus cselekedet. Tehát mi a motivációnk? Ha áldozathozatalainkban ez a szeretetteljes, gyengéd, szolgálatkész hozzáállás a motiváció – akkor létrejön az azonnali kapcsolat. Mivel valójában nem a tárgy az, amit fel kell áldoznunk, hanem az a hangulat, mellyel azt az áldozatot meghozzuk. De nem tudom, mennyiben kapcsolódott ez a kérdésedhez.

Krsna-prémí: Kellően bő választ adtál. A részletesebb kérdésem arra az áldozathozatalra vonatkozik, melyet naponta végzünk, például amikor a családunk kedvéért feláldozzuk saját érdekeinket.

Szvámí Tírtha: Az nemes, mivel a család érdeke feljebb való, mint az egyéni érdek. A falu érdeke előrébb való, mint a család érdeke. Az ország érdeke előrébb való, mint az egyén érdekei stb. Tehát, ha mindig alávetjük magunkat a magasabb, a feljebb való érdekeinek – általában az az igazi, a megfelelő viszonyulás. Hiszen akkor, végsősoron rá fogunk lelni a legmagasabb hatalomra, ami Isten. Természetesen ez a szentségen alapuló társadalomban valósulhat meg. Lehet, hogy most azonnal ezt nem lelitek meg, de elsősorban a társadalom magasabb szintje, a magasabb szintű integráció megkívánja, kiérdemli az alacsonyabb szintről jövő szolgálatot.

Ugyanakkor fel kell ismernünk, hogy életünknek két oldala, két aspektusa van – az egyik a személyes, amikor egyedül vagyunk; és a másik a társadalomban való részvételünk. Mindkettőt megfelelően kell művelnünk. S van három alapelv, melyet már sokszor említettem: szolgáld a saját egyéni lelki érdekeidet; légy hasznára másoknak; és élj Isten dicsőségére. Az első kettő az itteni világra vonatkozik – mindig tartsd szem előtt a saját lelki érdekeidet, a Legfelsőbb iránti tudakozódásodat; és legyél is mások hasznára. Valójában mindkettőhöz áldozathozatalra van szükség. A Gítában az található, hogy: „Áldozathozatal nélkül senki sem lehet elégedett sem ebben sem a következő életében” [1]. Ezért jobb, ha áldozatkészen teszünk vagy adunk valamit. Mivel Krsna elégedett, ha “egy kis vizet, levelet, gyümölcsöt – áldozol Nekem szeretettel és áhítattal, Én elfogadom azt”[2]. Az ezt követő verset olvassátok el otthon.

De a mi legjobb áldozatunk? Harináma.

[1] Bhagavad-gítá 4.31.

2 Bhagavad-gítá 9.26.

 

[2] Bhagavad-gítá 4.31.

2 Bhagavad-gítá 9.26.

 

 incense2

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София) 

(продължава от предишния петък) 

Въпрос на Кришна Преми: Когато говорим за любов и жертва, до каква степен жертвата е свързана с любовта?

Свами Тиртха: Има различни нива на жертва, както и различни обекти на жертва. Например жертвеното животно. Колко любов има в това действие? Не, не, не се смейте! Много, защото каква е мотивацията за приношението? Ако е да изкупим греховете си, убивайки животното, това е неправилно. Но ако искат да пожертват животното, за да го освободят от настоящото му животинско състояние в едно съвсем грубо тяло и елементарно ниво на съзнание, да дадат на тази душа по-добър шанс  – това е различна мотивация. Така че дори в един много насилнически акт могат да бъдат открити наченки на любов. Принципът винаги присъства.

Жертва без любов е… не бих казал противна, но не е нещо хубаво. Защото или е бизнес, или принуда. „Давам, но искам и да получа, мотивацията ми е да получа.” Добре, ако ви липсва по-висш мотив, правете го по този начин. Обаче е раджастично. Ако можем да правим жертва само по настояване и под принуда, това е тамастично. Ако извършваме жертва от посветеност, в знание, според дхарма – това е саттвично. Но ако правим жертвата си от любов – това е бхакти. Така че каква е мотивацията ви? Ако в акта на жертва мотивацията е онова любящо, нежно настроение на служене – тогава това е директно свързване. Защото всъщност не обекта трябва да пожертваме, а настроението, което влагаме в това приношение. Но не знам доколко това отговаря на въпроса ти.

Кришна Преми: Отговаря до голяма степен. По-специално въпросът ми касае жертвите, които правим ежедневно, например когато жертваме личното си благо в името на семейството.

Свами Тиртха: Това е нещо хубаво. Защото интересът на семейството е по-висш от интереса на индивида. Интересът на селото е по-висш от интереса на едно семейство. Интересът на страната е по-висш от този на индивидуалните поданици, и т.н. Така че ако винаги се отдаваме на по-високия, по-всеобхватния интерес – обикновено това е правилно. И накрая ще стигнем до най-висшия авторитет – Бога. Разбира се, това е в една свещена обществена структура. Може би не я откривате понастоящем, но принципно по-високото ниво на общност, по-високото ниво на интеграция изисква и заслужава служенето на по-ниските нива.

Ала трябва да осъзнаем, че животът ни има две страни, два аспекта – единият е индивидуалният, когато сме сами; другият е общият, социалният. Трябва да култивираме и двете страни по правилен начин. Има три принципа, които сме споменавали много пъти: служете на собственото си, лично духовно добро; бъдете полезни за останалите; и живейте за слава на Бога. Първите две са засегнати тук – винаги се концентрирайте върху личното си духовно благо, върху своя най-висш интерес; и същевременно бъдете полезни за околните. И двете изискват жертва. В „Гита” е казано: „Без жертва никой не може да е удовлетворен нито в този живот, нито в следващия”. Затова е по-добре да даваме, да извършваме някаква жертва. Защото Кришна е доволен от „малко вода, някое листо, някое цвете – ако Ми ги поднесете, Аз съм удовлетворен”[1]. Следващия стих си го прочетете у дома.

Но коя е най-добрата жертва за нас? Харинама.

 

[1] „Бхагавад Гита” 9.26

 incense2

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София) 

(продолжение с предыдущей пятницы) 

Вопрос Кришна Преми: Когда мы говорим о любви и жертве, в какой степени жертва связана с любовью?

Свами Тиртха: Есть разные уровни жертвы, как и разные объекты жертвы. Например жертвенное животное. Сколько любви есть в этом действии? Нет, нет, не надо смеяться! Много, потому что какова мотивация этого приношения? Если это для освобождение от грехов своих, убивать животного, то это неправильно. Но если хотят пожертвовать животным, чтобы освободить его от нынешнего состояния быть животным в очень грубом теле и на самом элементарном уровне сознания, чтобы предоставить этой душе лучший шанс – это другая мотивация. Так что даже в очень насильственном акте вы можете найти какое-то сочувствие, некоторую любовь.

Жертва без любви это… не сказал бы отвратительно, но это не хорошо. Потому что это либо бизнес, либо нечто принудительное. „Я даю, но хочу и получить, моя мотивация это получать.” Хорошо, если нет более высшей мотивации, делайте таким образом. Однако это раджастично. Если мы делаем жертву только под давлением и принудительно, это тамастично. Если совершаем жертву в преданности, в знании, согласно дхарме – это саттвично. Но если делаем свою жертву из любви – это бхакти. Так что какова ваша мотивация? Если в нашем акте жертвы мотивацией является то любящее, нежное настроение служения – тогда это непосредственная связь. Потому что на самом деле не объекта надо пожертвовать, а настроение, которое вкладываем в этом приношении. Но я не знаю насколько это отвечает на твой вопрос.

Кришна Преми: Отвечает в большой степени. Более конкретно мой вопрос касался жертв, которые мы делаем ежедневно, например когда жертвуем свое личное благо ради семьи.

Свами Тиртха: Это хорошо. Потому что интерес семьи выше интереса отдельной личности. Интерес деревни выше интереса отдельной семьи. Интерес страны выше того отдельных граждан, и т.д. Так что если всегда подчиняемся более высоким , высшим интересам – обычно это правильно. И наконец мы найдем самого высшего авторитета – Бога. Конечно, это в священной общественной структуре. Может быть вы ее не находите непосредственно прямо сейчас, но в принципе более высокий уровень общества, более высокий уровень интеграции требует и заслуживает служения более ниских уровней.

Мы должны осознать, что в нашей жизни есть две стороны, два аспекта – один это индивидуальный, когда мы одни; другой это общий, социальный. Надо совершенствовать и обе стороны правильно. Есть три принципа, о которых я упоменал много раз: служите своей собственной, личной духовной выгоде; будьте полезны для других; и живите во славу Бога. Первые два здесь затронуты – всегда сосредотачивайтесь на своей личной духовной пользе, высшем интересе вашем; а также будьте полезными для других.

И оба требуют жертвы. В „Гите” сказано: „Без жертвы никто не может быть удовлетворенным ни в этой жизни, ни в следующей”. Поэтому лучше давать, совершать какую-то жертву. Потому что Кришна будет удовлетворен „немного воды, немного листьев, немного цветов – если вы предложите их Мне, Я буду удовлетворен”[1]. Следующий стих прочтите дома.

Но какая жертва лучше всех для нас? Харинама.

 

[1] „Бхагавад Гита” 9.26