Archive for July 26th, 2020

013d116dbeb27a3937893ee4cdfde6d2--krishna-radha-lord-krishna

(from a lecture of Swami Tirtha, 22.08.2015 morning, Ludashto)
 
“Protect us, ah Lord Narayan, who wears the forest garland, who has the mace, the conch, the sword and the wheel, and who is called Vishnu and Vasudev!” The mace – this is a symbol of Lord Vishnu. This is not only a royal insignia, but also like a weapon chastising the opposite side. But also this is a symbol of divine knowledge. And from this we can understand that divine knowledge is like a weapon to overcome your enemies in spiritual endeavors. 
There are unlimited symbols of Lord Vishnu – really many. For example the chakra, which is also another weapon, chasing after the enemies of the vaishnavas. But as hopefully we are not offenders – neither to the Lord nor to His beloved ones – let’s think about the gentle symbols of Lord Vishnu. 
One such gentle symbol is the lotus flower – padma; or we can say kamala – which is a very complex symbol again. What is the meaning for you? 
Answers: Purity. Elevation. Beauty. The universe. The blossoming knowledge. Gurudev. Goloka Vrindavana.
Swami Tirtha: Wow! All right, then we stop here, I think. Because the more you give, very soon we shall faint, as you expressed more and more beautiful and substantial aspects. But let’s stop with this offer that the lotus flower is a symbol of the universe. When it is closed, like a bud, this is the potentiality – the unmanifested state of the created world. And when it’s opened up, when it’s a blossoming one, then this is the manifest state of the universe. 
And of course the lotus flower is also a symbol of a disciple. Don’t forget that it grows in the muddy water, but is blossoming in the sunshine. Yet the most important function of the lotus is that Krishna holds it in His hand and plays with it. When Krishna embraces His friends, He’s playing with this lotus flower while holding the shoulders of the other gopas. Then this is not a weapon, but this is a very playful symbol of our Lord. What does it mean? That the whole world is in the hand of God. And He is playing with it! He uses it as a flower offering at His friends’ shoulders. If we take the lotus as a symbol of the real disciple, then Krishna’s friends will carry the real disciple on their shoulders. This is a very prestigious position – to be in the hands of the Supreme Lord or to touch the shoulder of His beloved friends. And when He meets the other party of His beloved ones, the female partners, then He doesn’t touch the shoulder with this lotus flower, but offers it at the lotus feet. Lotus flower at the lotus feet. What does it mean? That the whole world is offered at the lotus feet of Radhika. Or – that a good disciple will find a place, find some shelter at the lotus feet of the Supreme Servant. And we can conclude, observing all the achievements of humanity for the last two-three thousand years and more, that practically all are due to Radhika’s blessings in different expansions. 
But let’s take one more symbol of Lord Vishnu. Practically all His expansions have this symbol over their bodies. For example Lord Buddha; if you imagine the picture of Lord Buddha, sometimes He has a mark on the chest or on the palm. Do you remember what this symbol is? 
Suggestion: Shrivatsa?
Swami Titha: Shrivatsa… or swastika. Many times He has a swastika on the chest or on the palms, sometimes on the feet. We might think that this is like an iconographic symbol of Buddhism. But here is some mystery hidden. Because this is the symbol of Vishnu’s beloved one, Shri, Laxmidevi. Therefore my dear fellow brother husbands, your wife is a swastika at home, a symbol of good life, a symbol of blessings. So even Lord Buddha, who was an ascetic, secretly embraces his beloved one on his chest. 
But what about all these different forms – like Lord Vishnu, Narayana, Buddha… Where is our Krishna? Don’t forget about the story when Mahaprabhu visited one village close to Jagannath Puri. It’s called Alalanath and there a black four-armed Vishnu form is worshiped. There Mahaprabhu was praying so ardently and calling Lord Krishna in the form of this deity: “Why do You want to hide from me? Come, show me Yourself!” So much so that the extra hands of this murti started to melt down and disappear so that the two-hand Krishna is revealed. 
So, beyond all these manifestations and forms we must have the desire, the burning desire to meet our beloved One, our beloved Couple. 
 

 013d116dbeb27a3937893ee4cdfde6d2--krishna-radha-lord-krishna

(Szvámí Tírtha 2015. augusztus 22-i ludastói reggeli tanításából)
 
„Védj meg bennünket, ó, Nárájan, az erdei füzér hordozója, a buzogány, a kagylókürt, a lótuszvirág és a csakra birtokosa, és akit Visnunak és Vászudévának is neveznek.” A buzogány az Úr Visnu jelképe. Ez nem csupán egy királyi insignia (hatalmi jelvény), hanem az ellentétes oldal üldözésére szolgáló fegyver is, ám egyszersmind az isteni tudás szimbóluma. S ebből megérthetjük, hogy az isteni tudás olyan, mint egy fegyver, melynek segítségével legyőzhetitek a lelki törekvéseitek során megjelenő ellenségeiteket. 
Visnunak számtalan szimbóluma létezik, valóban rengeteg. Például a csakra, amely szintén egy másik fegyver, a vaisnavák ellenségeinek üldözésére szolgál. De mivel remélhetőleg mi nem vagyunk ellenségesek – sem az Úrral, sem pedig az Ő szeretteivel szemben – ezért gondoljunk csak Visnu finomabb szimbólumaira!
Az egyik ilyen a lótuszvirág – padmá, amelyet kamalának is nevezünk – szintén egy nagyon összetett jelkép. Mit jelent számotokra?
Válaszok: Tisztaság. Emelkedettség. Szépség. Az univerzum. A virágzó tudás. Gurudév. Gólóka Vrndávan.
Szvámí Tírtha: Nahát! Rendben, úgy gondolom álljunk meg itt egy pillanatra! Mert, ha tovább folytatjátok a felsorolást az egyre gyönyörűbb és jelentősebb tulajdonságokkal, akkor félő, hogy elájulunk. De álljunk meg ennél a javaslatnál, hogy a lótuszvirág az univerzum szimbóluma! Amikor még bimbóként zárva van, az a benne rejlő lehetőséget jelképezi – a teremtett világ megnyilvánulatlan helyzetét.  S mikor kinyílik, amikor kivirágzik, akkor pedig az univerzum megvalósult állapota.
Természetesen, a lótuszvirág a tanítvány jelképe is. Ne feledjétek, hogy a sáros vízből nő ki, ám a napsütésben virágzik. Mégis, a lótuszvirág legfontosabb szerepe az, hogy Krsna a kezében tartja s játszik vele! Amikor Krsna átöleli a barátait, a gópák vállán nyugtatja a karját, közben ezzel a lótuszvirággal játszadozik. Akkor ez nem is fegyver, hanem a mi Urunk nagyon játékos szimbóluma. S mit jelent ez? Azt, hogy az egész világ a Jóisten kezében van, Ő pedig játszik vele. Mintegy virágfelajánlásként kedves barátai vállainál. Ha a lótuszvirágot a valódi tanítvány szimbólumának tekintjük, akkor Krsna barátai a valódi tanítványt a vállukon viszik majd. Ez egy nagyon kiváltságos helyzet – a Legelsőbb Úr kezében lenni, vagy megérinteni szeretett barátai vállát. S amikor Szerettei másik csoportjával, a hölgyekkel találkozik, akkor nem érinti meg a vállukat ezzel a lótuszvirággal, hanem felajánlja lótuszlábaiknál. A lótuszvirágot a lótuszlábaknál. Mit jelent ez? Azt, hogy az egész világ Rádhiká lótuszlábainál van felajánlva. Vagy azt, hogy egy jó tanítvány a Legfelsőbb Szolga lótuszlábánál fog helyet és oltalmat találni. Az elmúlt két-háromezer s még több esztendő emberi vívmányait megvizsgálva arra a következtetésre juthatunk, hogy gyakorlatilag minden Rádhiká különböző kiterjedésekben megmutatkozó áldásainak köszönhető.
De nézzük csak az Úr Visnu egy másik szimbólumát! Gyakorlatilag valamennyi kiterjedésének a testén megtalálható ez a szimbólum. Nézzük például az Úr Buddhát, ha magatok elé képzelitek az Ő alakját, néha látható egy jel a mellkasán vagy a tenyerén. Emlékeztek rá, hogy melyik ez a szimbólum?  
Javaslat: Srívatsza.
Szvámí Tírtha: Srívatsza… vagy szvasztika. Sokszor van egy szvasztika a mellkasán vagy a tenyerein, néha a lábfején. Talán azt is gondolhatnánk, hogy ez olyan, mint a Buddhizmus ikonografikus szimbóluma. Ám egy misztikum rejlik itt. Hiszen ez Visnu kedvesének, Srínek, Laksmídévínek a szimbóluma.  Ezért kedves férjtársaim, feleségeitek a szvasztikák az otthonotokban, a jó élet, az áldások jelképei. Éppen ezért még az Úr Buddha is, aki nagyon aszkétikus volt, titokban mellkasához öleli kedvesét. 
Akkor mit is kezdjünk ezekkel a különféle formákkal, mint az Úr Visnu, Nárájan, Buddha…Hol van a mi Krsnánk? Ne feledjétek el azt a történetet, amikor Maháprabhu meglátogatott egy falut, közel Jagannath Purihoz, melyet úgy hívtak, hogy Álálanáth és ahol egy négykarú fekete Visnut imádtak. Maháprabhu annyira lelkesen imádkozott ott, s Krsnát ennek a múrtinak a formájában így szólongatta: ’Miért akarsz elbújni előlem? Jöjj el, s mutasd meg Magad!’ Olyan hevesen fohászkodott, hogy ennek a múrtinak az extra kezei leolvadtak és eltűntek, így nyilvánította meg magát az Úr kétkarú Krsna formában. 
Tehát valamennyi megnyilvánuláson és formán túl kell, hogy vágyjunk, égető vágyat érezzünk arra, hogy találkozzunk a számunkra legkedvesebbekkel, a szeretett Isteni Párral. 
 


013d116dbeb27a3937893ee4cdfde6d2--krishna-radha-lord-krishna

(от лекция на Свами Тиртха, 22.08.2015 сутрин, Лудащо)
 
„Закриляй ни, о, Боже Нараяна, който носиш гирлянд от цветя, боздуган, раковина, меч и колело, и когото наричат Вишну и Васудева!” Боздуганът е символ на Бог Вишну. Той не просто е царски символ, но и оръжие, наказващо противниците. Ала освен това символизира божественото знание. От това можем да разберем, че божественото знание е като оръжие, с което да надмогваме враговете в духовните си усилия. 
Има безброй много символи на Бог Вишну – наистина много. Например чакрата, която също е оръжие, преследващо враговете на ваишнавите. Но понеже се надяваме, че не сме оскърбители – нито на Бога, нито на Неговите възлюбени – нека си припомним по-нежните символи на Бог Вишну. 
Един такъв нежен символ е лотосовото цвете – падма; или можем да кажем камала; то отново е един много сложен символ. Какво означава за вас? 
Отговори: Чистота. Извисяване. Красота. Вселената. Разцъфващото познание. Гурудев. Голока Вриндавана.
Свами Тиртха: Леле! Добре, мисля да спрем дотук. Защото ако дадете още отговори, много скоро ще изгубим свяст, тъй като представяте все по-прекрасни и изпълнени със смисъл аспекти. Но нека се спрем на предложението, че лотосовото цвете е символ на вселената. Когато е затворено, като пъпка, това е потенциалът – непроявеното състояние на сътворения свят. А когато е разтворено, разцъфнало, това е проявеното състояние на вселената. 
Разбира се лотосовото цвете символизира и ученика. Не забравяйте, че то израства от калната вода, но цъфти в слънчевата светлина. Все пак, най-важната функция на лотоса е, че Кришна го държи в ръка и си играе с него. Когато Кришна прегръща приятелите си, той си играе с това лотосово цвете, докато прегръща раменете на другите гопали. Това не е оръжие, а много игрив символ на нашия Бог. Какво е значението му? Че целият свят е в дланта на Бога. И Той си играе с него! Използва го като цветно приношение по раменете на приятелите си. А ако приемем лотоса за символ на истинския ученик, значи приятелите на Кришна носят истинския ученик на раменете си. Това е много престижна позиция – да си в ръцете на Върховния Бог или да докосваш раменете на скъпите Му приятели. А когато се среща с другите Свои възлюбени, с женските си приятелки, тогава Той не докосва раменете им с лотосовото цвете, а го поднася в лотосовите им нозе. Лотосово цвете в лотосовите нозе. Какво означава това? Че целият свят е поднесен в лотосовите нозе на Радхика. Или – че добрият ученик ще намери място, ще намери подслон в лотосовите нозе на Тази, която служи най-добре. И можем да заключим, наблюдавайки всички постижения на човечеството за последните две-три хиляди години и повече, че на практика всичко се дължи на благословиите на Радхика в различни експанзии. 
Но нека разгледаме още един символ на Бог Вишну. Практически всичките Му експанзии имат този символ на снагите си. Например Бог Буда; ако си представите изображение на Бог Буда, понякога Той има един знак на гръдта или на дланите. Спомняте ли си какъв е този символ? 
Предположение: Шриватса?
Свами Тиртха: Шриватса… или свастика. Често Той има свастика на гръдта или на дланите, понякога и на стъпалата. Можем да си речем, че това е някакъв иконографичен символ на будизма. Но ето скритата мистерия – това е символът на любимата на Вишну, Шри, Лакшмидеви. Затова, мои скъпи братя, вашата съпруга е свастика у дома – символ на добър живот, символ на благословии. Така че дори Бог Буда, който е аскет, тайно прегръща любимата си на Своята гръд. 
Но какво да кажем за всички тези форми – Бог Вишну, Нараяна, Буда… Къде е нашият Кришна? Не забравяйте историята, когато Махапрабху посетил едно село близо до Джаганнатх Пури. Нарича се Алаланатх и там се обожава една черна, четириръка форма на Бог Вишну. Там Махапрабху се молил толкова пламенно и призовавал Бог Кришна в облика на това мурти: „Защо искаш да се скриеш от мен? Ела! Разкрий ми се!” Тогава двете допълнителни ръце на това мурти взели да се топят и изчезнали, разкривайки двуръкия Кришна.
Така че отвъд всички тези проявления и форми трябва да имаме желанието, изгарящото желание да срещнем нашия любим Бог, нашата възлюбена Божествена Двойка.