Archive for July 23rd, 2020

Back to Godhead - Volume 10, Number 10 - 1975

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)
 
(continues from the previous Friday) 
 
The real spiritual purity is beyond material considerations. Don’t forget about the example of the gopis. When they heard the flute of Krishna, they ran away from home. Is this morally approved? Is this a dharma principle? Just to throw away your kids, to let the milk spill over on the fire and to say to your husband: “I will come! See you!” No, this is a breach of faith. This is against the dharmic principles. Yet, do we consider the gopis mistaken? No, we consider Krishna mistaken! Because then He says: “Go home!” And once you have left your family, how can you go back? You have to be humble; and show me a gopi who is humble! 
But if you let the milk spill… and I don’t continue the examples – it’s not sweet. That is not spiritual practice, just to make it clear. Don’t let the milk spill over! 
Once… We know that sometimes Krishna snatches some fruits, snatches the milk, or steals the makan – these very nice sweets. And when the western devotees understood this character of Krishna, they were strolling through Loy Bazar in Vrindavana, taking this and that from the different shopkeepers. Because ‘Our Lord is a thief, we are also following Him. This is our deepest meditation. It’s not only theory, we put it into practice.’ So, the shopkeepers went to Shrila Prabhupad for complaint: “Please, try to control your sons and daughters! It’s not very nice that they steal from us.” And of course Prabhupad became furious. And when he was furious, it was better for the disciple to be out of reach of sound. Especially when they came with their excuse: “Oh, our Lord is also stealing sometimes!” So you see, if He is doing something, that is worshipable; if you are doing something, that is punishable. The same thing – that is punishable. So, be reasonable.   
Question of Paramananda: To be reasonable, does it mean that we should follow more like the example of Shri Chaitanya? 
Swami Tirtha: Oho, ho, ho! Divine madness, ah? That’s a good offer! 
Paramananda: At least He is not stealing. 
Swami Tirtha: He doesn’t steal some apples and carrots. He steals the hearts. Actually He robs the treasury of divine love that was sealed and closed. He broke the seal and with His helpers distributed everything. So, following His example is not bad. The question is if we can follow His example, or not. 
 
(to be continued)


Back to Godhead - Volume 10, Number 10 - 1975

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)
 
(az előző pénteki tanítás folytatása)
 
A valódi lelki tisztaság túl van minden anyagi megnyilvánuláson. Ne feledkezzetek el a gópík példájáról. Amikor meghallották Krsna fuvolájának hangját, otthagyva otthonukat azonnal elszaladtak. Helyes ez az erkölcsi magatartás? Megfelel a dharma elveinek? Csak hagyd magukra a gyermekeidet, hagyd, hogy kifusson a tej a tűzhelyen és mondd azt a férjednek, hogy: „Majd jövök! Nemsokára találkozunk!” Nem, ez a hit megszegése. Ez ellentétes a dharmikus elvekkel. Mégis, hibáztatjuk ezért a gópíkat? Nem, Krsnát hibáztatjuk! Mivel Ő azt mondja nekik, hogy: „Menjetek haza!” S ha egyszer már otthagytátok a családotokat, akkor hogyan tudtok hazamenni? Alázatosnak kell lennetek; és mutassatok nekem egy gópít, aki alázatos! 
De, ha hagyjátok, hogy kifusson a tej … és nem folytatom a példákat – az nem édes. Csak, hogy tisztázzuk, ez a ti részetekről nem egy lelki gyakorlat. Ne hagyjátok, hogy kifusson a tej! 
Egyszer … Tudjuk, hogy Krsna néha elcsen némi gyümölcsöt, elcseni a tejet vagy elemeli a makant – ez egy nagyon finom tejes édesség. S amikor a nyugatról jött bhakták megismerték Krsnának ezt az „elcsenő” tulajdonságát, akkor ők is elkezdtek lopkodni a vrndávani Loy Bazarból, ezt meg azt elvéve a különböző árusoktól. Mivel ‘a mi Urunk egy tolvaj, mi ebben is követjük Őt. Ez a legmélyebb meditációnk. Ez nem csak elmélet, hanem át is ültetjük a gyakorlatba.’ Ekkor az árusok elmentek panaszkodni Sríla Prabhupádhoz: „Kérünk téged, hogy próbáld fegyelmezni a tanítványaidat! Ez nem túl szép dolog, hogy lopnak tőlünk.” Természetesen Prabhupád nagyon dühös lett. S amikor ő dühös volt, akkor jobban tették a tanítványok, ha hallótávolságon kívül maradtak. Főleg, ha megpróbáltak kifogásokat emelni a maguk védelmében: „Ó, a mi drága Urunk is elcsen időnként dolgokat!” Látjátok, ha Ő elcsen valamit, az imádatra való; viszont, ha ti is ugyanazt teszitek, az büntetendő. Ugyanaz a dolog – büntetendő. Gondolkodjatok ésszerűen. 
Paramánanda kérdése: Az ésszerűség jelentheti-e azt, hogy inkább Srí Csaitanja példáját kellene követnünk? 
Szvámí Tírtha: Ó! Isteni téboly? Ez egy jó javaslat! 
Paramánanda: Legalább Ő nem lop. 
Szvámí Tírtha: Ő nem almákat és répákat lop, hanem szíveket. Valójában Ő az istenszeretet kincsestárát rabolja ki, ami mindaddig lepecsételve és lezárva volt. Feltörte a pecsétet és segítőivel együtt mindent szétosztott. Tehát, az Ő példáját követni nem egy rossz dolog. A kérdés az, hogy tudjuk-e követni a példáját vagy sem. 
 
(folytatása következik)


Back to Godhead - Volume 10, Number 10 - 1975

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
 
(продължава от предишния петък)
 
Истинската духовна чистота е отвъд материалното разбиране. Не забравяйте за примера на гопите. Когато чули флейтата на Кришна, те хукнали вън от дома. Това морално ли е? Съответства ли на принципите на дхарма? Да захвърлиш децата си, да оставиш млякото да изкипява на огъня и да кажеш на съпруга си: „Чао, до скоро!” Не, това е изневяра. То противоречи на принципите на дхарма. Въпреки това смятаме ли, че гопите са сгрешили? Не, ние смятаме, че Кришна греши! Защото след това Той им казва: „Идете си вкъщи!” Но като веднъж си оставил семейството си, как можеш да се върнеш? Налага се да си смирен; а покажете ми една смирена гопи! 
Но ако вие оставите млякото да изкипи… и няма да продължавам примера – не е сладко. Нека е ясно, че това не е духовна практика. Не оставяйте млякото да изкипи! 
Веднъж… Знаем, че понякога Кришна си открадва плодове, открадва мляко или пък макан – този толкова вкусен сладкиш. И когато преданоотдадените от запада разбрали за този характер на Кришна, те вървели из Лой Базар във Вриндавана, взимайки си това и онова от различни магазинчета. Защото „Нашият Бог е крадец, ние сме Негови последователи. Това е нашата най-дълбока медитация. Не е просто теория, ние я прилагаме на практика.” Магазинерите, обаче, отишли да се оплачат на Шрила Прабхупад: „Моля те, обуздай своите синове и дъщери! Не е хубаво дето крадат от нас.” Разбира се, Прабхупад бил бесен. А когато той бил бесен, за учениците било по-добре да избягат толкова далеч, че да не го чуват. Особено когато започнали с обясненията: „Ама нали и нашият Бог също краде понякога!” Виждате, когато Той прави нещо, то подлежи на обожание; когато ние правим нещо, то подлежи на наказание. Същото нещо. Затова бъдете разумни.   
Въпрос на Парамананда: Да сме разумни означава ли, че по-скоро трябва да следваме примера на Чайтаня Махапрабху? 
Свами Тиртха: Охо-хо! Божествена лудост, а? Добро предложение! 
Парамананда: Той поне не краде. 
Свами Тиртха: Да, Той не краде някакви си ябълки и моркови. Той открадва сърцата. Всъщност Той е ограбил съкровищницата на божествената любов. Тя е била заключена и запечатана. Той счупил печата и заедно с помощниците си раздал всичко. Така че да се следва Неговия пример не е лошо. Въпросът е дали можем да следваме примера Му или не. 
 
(следва продължение)

 Back to Godhead - Volume 10, Number 10 - 1975

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)
 
(продолжение с предыдущей пятницы)
 
Настоящая духовная чистота за пределами материального понимания. Не забывайте пример гопи. Когда услышали флейту Кришны, они убежали из дома. Морально ли это? Соответствует ли принципам дхармы? Бросить своих детей, оставить молоко чтоб выкипело на огне и сказать своему супругу: „Я приду, увидимся!” Нет, это измена. Это противоречит принципам дхармы. Несмотря на это считаем  ли мы, что гопи совершили ошибку? Нет, мы считаем, Кришну ошибающимся! Потому что потом Он им сказал: „Идите домой!” Но если ты уже оставил свою семью, как можешь вернуться? Надо быть смиренным; а покажите мне хотя бы одну смиренную гопи! 
Но если вы оставите молоко выкипеть… и не стану продолжать пример – не сладко будет. Пусть будет понятно, это не духовная практика. Не оставляйте молоко выкипеть! 
Однажды… Знаем, что иногда Кришна стаскивает фрукты, ворует молоко или же макан – эти очень вкусные сладости. И когда преданные с запада узнали об этом характере Кришны, они шли по Лой Базару во Вриндаване, брали то и это у разных лавок. Потому что „Наш Бог вор, мы Его последователи. Это наша глубочайшая медитация. Это не только теория, мы применяем ее на практике.” Итак, владельцы магазинов, однако, пожаловались Шриле Прабхупаде: „Пожалуйста, постарайтесь контролировать своих сыновей и дочерей! Это не хорошо, что они у нас воруют.” Конечно, Прабхупад пришел в ярость. А когда он был в ярости, для ученика было лучше удалиться настолько далеко, чтобы его не было слышно. Особенно когда они стали оправдываться: „Ведь наш Бог тоже иногда ворует!” Видите, когда Он делает что-то, этому можно поклоняться; когда вы делаете что-то –  это наказуемо. То же самое – уже наказуемо. Так что будьте разумными.
Вопрос Парамананды: Быть разумными означает ли это, что мы должны следовать скорее всего примеру Чайтаньи Махапрабху? 
Свами Тиртха: Ого-го! Божественное безумие, да? Хорошее предложение! 
Парамананда: По крайней мере Он не ворует. 
Свами Тиртха: Да, Он не ворует какие-то там яблоки и морковь. Он крадет сердца. На самом деле Он ограбил сокровищницу божественной любви, которая была запечатана и закрыта. Он сломал печать и со своими помощниками раздал все. Так что следовать Его примеру не плохо. Вопрос в том, можем ли мы следовать Его примеру или нет.
 
(продолжение следует)