Archive for July 16th, 2020

pink-lotus-pink-pond

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)
 
(continues from the previous Friday)
 
Purity depends on love and love means sacrifice. This one sentence is enough to be a guiding light for a life. 
Question of Hayagriva: What about the opposite – does love depend on purity?  
Swami Tirtha: I think not. Because even when we are in an impure stage of our consciousness, we might love Krishna. Maybe this is not a fully developed love of Godhead, but some attraction is there. Yet if I really want to achieve that, then necessarily some purification will also come. Adau sraddha – first is the faith. If there is faith, then the whole process will start and move smoothly. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur said that purity is close to perfection. So our environment reflects our mentality. If there is big disorder inside, you can’t expect too much order outside. It doesn’t mean if there is an order outside, that everything is fine on the inside. But more or less it is connected. One reflects the other. You see, visiting the holy places and having enjoying mentality reflects something. Of course it doesn’t mean that devotional life is a torture and ‘when I suffer enough, then it’s for sure that I make progress.’ But as it was said: if something good comes, take it, if something bad comes, tolerate it. It is on the lower platform. If we want to see with the eye of the soul, if we want to see the background of consciousness, we have to tolerate these ups and downs in life. Search for the hidden principle. 
Question of Mahabhava: I would like to ask you to explain how exactly purity depends on love.
Swami Tirtha: If I knew, may be I could have been purified a little bit. But let’s start from the other end of the story – that love means sacrifice. Because from that side, from that point it’s easier to understand the beginning. And I appreciate that you didn’t enquire about that, it looks like obvious for you that love is a sacrifice. It’s a loving offering, it’s a loving sacrifice – nothing is wrong, no bad feelings. 
I think we all search for purity. How it will come? How it will happen. With our insignificant capacity we can achieve some level. Even a small human being can do miracles – concerning purity also. Yet, to achieve the divine platform of purity, which is beyond any material consideration, it’s difficult. How can we achieve the higher platform – higher than moksha, higher than liberation, higher than simple perfection? Through the process of bhakti. Bhakti is the higher principle, this is the emotional approach to the Supreme. In the Shrimad Bhagavatam it is said that the followers of different, different spiritual paths might achieve a kind of liberation. But they have to return to the material sphere if they miss the point of loving service, personal service to the Supreme. Just as it was mentioned before that in the neutral stage, in the passive stage of liberation, the active service principle is missing. So, therefore we can say that the absolute purification needs a loving approach. If we are connected somehow in this affectionate way to the Supreme purifier, then we shall be purified. 
 
(to be continued)

 pink-lotus-pink-pond

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)
 
(az előző pénteki tanítás folytatása)
 
A tisztaság a szeretet függvénye és a szeretet áldozathozatalt jelent. Ez az egyetlen mondat elég, hogy vezérfényünk legyen egy életre. 
Hajagríva kérdése: Mi van, ha megfordítjuk a mondatot – a szeretet a tisztaság függvénye?  
Szvámí Tírtha: Úgy vélem ez nem helyénvaló. Mert még akkor is, ha tudatunk tisztátalan állapotban van, akkor is szerethetjük Krsnát. Lehet, hogy ez nem a legfejlettebb szeretet az Istenség iránt, de van némi vonzalom. De, ha valóban ezt szeretném elérni, akkor szükségszerűen valamiféle megtisztulás is bekövetkezik. Ádau sraddhá – először a hit nyilvánul meg. Ha van már hit, akkor az egész folyamat elindul és könnyedén folytatódik. Bhaktisziddhánta Szaraszvatí Thákur mondta, hogy a tisztaság közel van a tökéletességhez. Tehát a környezetünk tükrözi a mentalitásunkat. Ha nagy összevisszaság van odabent, akkor nem igazán várhatsz túl sok rendezettséget odakint. Ez nem jelenti azt, hogy ha kívül rend van, akkor belül is minden rendben van. De többé kevésbé kapcsolat van e két dolog között. Az egyik a másikat tükrözi. Láthatjátok, hogy a Szent helyek látogatásával és kihasználó mentalitással rendelkezni, ez is tükröz valamit. Természetesen, ez nem jelenti azt, hogy az odaadó élet egy kínszenvedés és ‘ha eléggé szenvedek, akkor biztosan haladok is.’ De, ahogy mondani szokás: ha valami jót kapsz, fogadd el, ha valami rossz ér, akkor toleráld azt. Ez van az alsóbb szinten. Ha lelki szemmel szeretnénk látni, ha szeretnénk látni a tudatosság hátterét, tolerálnunk kell ezeket az emelkedéseket és bukásokat az életben. Keressétek a rejtett alapelveket. 
Mahábháva kérdése: Szeretnélek megkérni, hogy magyarázd el pontosan hogyan függ a tisztaság a szeretettől.
Szvámí Tírtha: Ha tudnám, akkor talán már kicsit megtisztultam volna. De kezdjük a történet másik végéről – ez a szeretet áldozathozatalt jelent. Mivel erről az oldalról megközelítve a témát könnyebb megérteni a gondolat elejét. S nagyra értékelem, hogy erről nem kérdeztetek, tehát úgy tűnik ez nyilvánvaló a számotokra, hogy a szeretet áldozathozatalt jelent. Ez a szeretetteljes felajánlás, szeretetteljes áldozathozatal – ahová semmilyen rossz dolog nem férkőzhet be, semmilyen rossz érzés. 
Úgy hiszem, hogy mindannyian a tisztaságot keressük. Miként fog ez megnyilvánulni? Miként fog ez megtörténni. A jelentéktelen képességeinkkel is el tudunk jutni bizonyos szintig. Még egy parányi ember is képes csodákat tenni – természetesen a tisztaságra vonatkozólag. Mégis, meglehetősen nehéz az isteni szintű tisztaságot elérni, ami túl van, minden anyagi megnyilvánuláson. Hogyan lehet ezt a magasabb szintet elérni – ami még a móksán, a felszabaduláson is túl van, magasabb, mint az egyszerű tökéletesség? Ez a bhakti folyamatával érhető el. Bhakti a magasabb alapelv, ez a Legfelsőbbnek érzelmi alapon történő megközelítése. A Srímad Bhágavatam azt mondja, hogy a különböző gyakorlók, a különböző lelki utakat követők elérhetnek egyfajta felszabadulást.  De vissza kell térniük az anyagi szintre, ha elmulasszák az odaadó szolgálatra való rátalálást, a Legfelsőbb személyes szolgálatát. Mint, ahogy már korábban említettük, hogy a semleges szinten, a felszabadulás passzív szakaszában hiányzik a gyakorlati szolgálat alapelve. Tehát, ezért azt mondhatjuk, hogy a teljes megtisztuláshoz szükséges a szeretetteljes hozzá állás. Ha sikerül valahogyan ezen az érzelmi úton keresztül kapcsolódni a Legfelsőbb tisztítóhoz, akkor megtisztulhatunk. 
 
(folytatása következik)
 


pink-lotus-pink-pond

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
 
(продължава от предишния петък)
 
Чистотата зависи от любовта, а любов значи жертва. Това едничко изречение е достатъчно да бъде пътеводна светлина за цял живот. 
Въпрос на Хаягрива: А обратното вярно ли е, любовта зависи ли от чистотата?  
Свами Тиртха: Мисля, че не. Защото дори когато сме в нечисто състояние на съзнанието си, можем да обичаме Кришна. Може това да не е напълно разцъфнала божествена любов, но някакво привличане е налице. Ала искам ли действително да я постигна, тогава неминуемо ще последва известно пречистване. Адау шраддха – най-първа е вярата. Има ли вяра, целият процес ще започне и ще се развива гладко. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур е казал, че чистотата е близо до съвършенството. Така че нашето обкръжение отразява начина ни на мислене. Ако вътре в нас цари голям безпорядък, не можете да очаквате кой знае какъв ред отвън. Това не означава, че ако отвън е подредено, всичко вътрешно е наред. Но малко или много двете са свързани. Едното отразява другото. Нали виждате: да отиваш на свято място с настроението да се наслаждаваш – това отразява нещо. Разбира се не значи, че животът в преданост е изтезание и че „страдам ли достатъчно, значи е сигурно, че напредвам”. Но както беше казано: дойде ли добро, приемете го; дойде ли лошо, изтърпете го. То е на по-ниско ниво. Ако искаме да виждаме с очите на душата, ако искаме да виждаме в основата съзнанието, трябва да изтърпяваме тези житейски възходи и падения. Търсете скрития принцип. 
Въпрос на Махабхава: Бих ви помолила да обясните как точно чистотата зависи от любовта.
Свами Тиртха: Ако знаех, може би щях да съм поне мъничко пречистен. Но нека започнем от другия край на историята – че любов означава жертва. Защото от тази страна е по-лесно да се разбере началото. И оценявам, че ти не попита за това; за теб изглежда е очевидно, че любовта е жертва. Това е любящо приношение, любовна жертва – няма нищо нередно, няма лоши чувства. 
Мисля, че всички търсим чистота. Как ще ни споходи тя? Как ще се случи. Със своите незначителни способности можем да стигнем до известно ниво. Дори малкото човешко същество може да прави чудеса – по отношение на чистотата също. Обаче да се постигне божествено ниво на чистота, което е отвъд всякакви материални съображения, е трудно. Как можем да стъпим на по-високото ниво – по-високо от мокша, по-високо от освобождението, по-високо от обикновеното съвършенство? Чрез процеса на бхакти. Бхакти е по-висшият принцип, това е емоционалният подход към Бога. В „Шримад Бхагаватам” се казва, че последователите на различните духовни пътеки могат да постигнат един вид освобождение. Но те ще трябва да се върнат в материалната сфера, ако пропуснат да отдават любящо служене, лично служене на Върховния. Както бе споменато преди, на неутралното ниво, в пасивната степен на освобождение липсва активният принцип на служенето. Затова можем да кажем, че за абсолютното пречистване е нужен любящ подход. Ако по някакъв начин сме свързани посредством обич с Върховния пречистващ, тогава ще бъдем пречистени. 
 
(следва продължение)


pink-lotus-pink-pond

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)
 
(продолжение с предыдущей пятницы)
 
Чистота зависит от любви, а любовь означает жертву. Этого одного предложения достаточно, чтобы быть путеводным светом на всю жизнь. 
Вопрос Хаягривы: А что насчет обратного, любовь зависит ли от чистоты?  
Свами Тиртха: Думаю, что нет. Потому что даже когда мы в нечистом состоянии сознания, мы можем любить Кришну. Возможно это не вполне расцветшая божественная любовь, но какое-то привлечение есть. И все же, если я действительно хочу этого достичь, обязательно придет и некоторое очищение. Адау шраддха –первое это вера. Если есть вера, тогда весь процесс начнется и будет двигаться плавно. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур сказал, что чистота близка к совершенству. Так что наше окружение отражает наш менталитет. Если внутри нас царит большой беспорядок, не можете ожидать слишком много порядка снаружи. Это не означает, что если снаружи порядок, то и все внутри в порядке. Но более или менее обе связаны. Одно отражает другое. Видите ли: посещение святого место в настроении наслаждаться – это отражает кое что. Конечно, это не означает, что преданная жизнь – это пытка, и „когда я страдаю достаточно, тогда я уверен, что я продвигаюсь”. Но, как было сказано: если прийдет добро, принимайте эго, если приходит плохое, терпите. Это на более ниском уровне. Если хотим видеть глазами души, если хотим видеть сознание в основе, мы должны терпеть эти взлеты и падения в жизни. Ищите скрытый принцип. 
Вопрос Махабхавы: Я хотела бы попросить вас объяснить, как именно чистота зависит от любви.
Свами Тиртха: Если б я знал, может быть я стал бы немного чище. Но давайте начнем с другого конца истории – что любовь означает жертву. Потому что с этой стороны легче понять начало. И я ценю то, что ты не спросила об этом; для тебя похоже очевидно, что любовь это жертва. Это любящее приношение, любовная жертва – нет ничего плохого, нет плохих чувств. 
Я думаю, что мы все ищем чистоту. Как она прийдет к нам? Как это произойдет. 
С нашими незначительными способностями мы можем достичь определенного уровня. Даже маленькое человеческое существо может творить чудеса – в том числе и в отношении чистоты тоже. Тем не менее, достичь божественного уровня чистоты, который вне всяких материальных соображений, трудно. Как мы можем достичь более высокой ступени – выше мокши, выше освобождения, выше простого совершенства? Через процесс бхакти. Бхакти это более высший принцип, это эмоциональный подход к Богу. В „Шримад Бхагаватам” сказано, что последователи разных духовных путей могут достичь определенный вид освобождения. Но им прийдется вернуться в материальную сферу, если они упустят момент любовного служения, личного служения Всевышнему. Как было упомянуто прежде, на нейтральном уровне, в пасивной степени освобождения отсутсвует активный принцип служения. Поэтому можем сказать, что для абсолютного очищения нужен любящий подход. Если мы каким-то образом связаны любовью к Верховному очистителю, тогда мы будем очищены.
 
(продолжение следует)