Archive for July 5th, 2020

8de5f7a2dad77167b23146306e46ba94

(from a lecture of Swami Tirtha, 21.08.2015, morning, Ludashto) 
 
(continues from the previous Monday)
 
Who is worshiped in Sofia? In Sofia Mahaprabhu is worshiped. What kind of blessings Mahaprabhu showers on the devotees there? There happen only such things that He likes. And what is the preference of Chaitanya Mahaprabhu? Trance and dance. Therefore there are some gandharvik[1] style of devotees there – good dancers and good singers and kirtaniyas. And there are some very good preachers there, because Mahaprabhu likes if more and more people join His campaign. So I think it’s very obvious that so many blessings come upon the Sofia mission – it’s due to the worship. And of course the selfless devotion of the bhaktas there. And you know, we have there Mahaprabhu practically alone. Well, He is never alone, but nevertheless He is standing alone on the altar. Once I was discussing with a devotee and he asked: “What kind of worship do you have here and there? “I said: “Well, in Sofia we worship Mahaprabhu.” He asked: “Mahaprabhu – and?” I said: “Mahaprabhu.” “How come? Where is Nitay?” I said: “Well, He came alone, what can I do?” Because really that was the case – He came alone. 
But I think He is very close to the Pecs [2] ashram. Because in Pecs we worship Radha-Govinda – Govinda and Radha, or if you want to put it short: Go-Ra, Gaura. It looks like these two ashrams are very close to each other – in one place Govinda-Radha, in the other place Gaura. One resembles the other. Govinda and Radha are the essence of divine love – and that is reflected in Sofia, in the person of Gauranga Mahaprabhu. In this way these two aspects should meet. And where do they meet? In the hearts of the devotees. 
What is expected from us by the Supreme? I think this arrangement shows very beautifully what is His expectation – with these two missions, with these two countries. These realities reflect each other. What will be the result of Govinda-Radha worship? I cannot tell that! Just look at the Pecs devotees and you will understand a lot. Because we are safe until Radhika predominates over Krishna. When She steals the flute of Krishna, then He is helpless. He cannot dictate the tempo for the devotees. Whenever He regains His flute, He starts to play and everybody has to dance. And sometimes His speed, His tempo is quite fast. And there are many more aspects of Radha and Govinda worship. But nevertheless Krishna as Govinda is the person who answers. 
Sometimes miracles also happen. For example change of dimensions, quantum leaps or simple miracles. If you remember the house in Pecs – there are windows and there is one little hollow place in the front. When we saw the house for the first time, we understood: ‘Ah! This is the place for the deity!’ But from the street it looked small like this, and we thought: ‘When the time comes we can put a small deity there’. The same year we had scaffolding on the house, because there was some construction work and one devotee was testing this niche. And it was so huge, that she could stand into the niche plus there was some more height. So the result of Radha-Govinda worship is that dimensions might change. You think it’s small, but it’s huge! You think your services are insignificant, but they are great. 
Somebody says that Krishna answers the prayers of the pure devotees. Krishna is very busy. He doesn’t have time for listening to some prayers and distributing the results. The gopis are always calling Him, the gopals also invite Him. He is engaged in tasting His own beauty and sweetness. Nevertheless the pure, or the almost pure devotees, are a preference for Him. And their prayers are heard by Him. This is our hope – that our prayers are being heard. And please, always pray from surplus, not from shortage. I’m sure we all have experience with prayers and with deals with Krishna. But always we have to be grateful for all that is provided for our benefit. And the best prayer is the glorification of the holy names. Please try to offer the prayers like a flower offering at the lotus feet of our beloved Couple. Do you have some remarks or questions?
Yashoda: What about Gaura-Nitay worship?
Swami Tirtha: Ah! Double trance and dance, They both are dancing. That’s very dangerous, because They are the upgrade of Jagay and Madhay. Jagay and Madhay were dancing in alcoholic ecstasy, which expires. But They are dancing due to transcendental ecstasy – it never ends. So be ready!
 
1. Gandharvas – angelic singers
2. pronounced Pech

 8de5f7a2dad77167b23146306e46ba94

(Szvámí Tírtha 2015. augusztus 21-i reggeli tanításából Ludastón)
 
(az előző hétfői tanítás folytatása)
 
Kit imádnak Szófiában? Szófiában Maháprabhut imádják. Miféle áldások záporoznak ott a tanítványokra? Ott csupa olyasmi történik, ami az Ő kedvére való – s vajon mik azok a dolgok, amiket a leginkább kedvel Csaitanja Maháprabhu? Transz és tánc. Ezért van ott néhány gandharvikus[1] stílusú tanítvány – jó táncosok, és jó énekesek, kírtanosok. S van még néhány nagyon jó prédikátor, mivel Maháprabhu szereti, ha egyre többen és többen csatlakoznak az Ő missziójához. Így hát szerintem nyilvánvaló, hogy olyan sok áldás éri a szófiai missziót az imádatnak köszönhetően, és természetesen a bhakták önzetlen odaadása is benne van. Tudjátok, Maháprabhu gyakorlatilag egyedül van. Szóval Ő sosincs egyedül, mégis egyedül áll az oltáron. Egyszer beszélgettünk az egyik tanítvánnyal, és ő megkérdezte: „Miféle imádat folyik itt?” Így válaszoltam: „Nos, Szófiában Maháprabhut imádjuk.” „Maháprabhut?” – kérdezte. „Maháprabhut” – válaszoltam. „Hogyhogy? Hol van Nitái?”„ Mit tehetnék, Ő egyedül érkezett.” – válaszoltam, hiszen ténylegesen így történt – egyedül érkezett. 
De azt hiszem Ő nagyon közel van a pécsi[2] ásramhoz. Mivel Pécsett Rádhá- Góvinda imádat és Góvinda –Rádhá imádat folyik, vagy ha rövidíteni szeretnénk: Gó-Ra, Gaura. Úgy tűnik e két ásram nagyon közel van egymáshoz, egyik helyen Góvinda-Rádhá, a másik helyen Gaura. Az egyik éppolyan, mint a másik. Góvinda és Rádhá az isteni szeretet lényegét testesítik meg, s ez nyilvánul meg Szófiában, Gauránga Maháprabhu személyében.  Ily módon e két aspektusnak találkoznia kell. És hol találkoznak? A bhakták szívében.  
Vajon mit vár el tőlünk a Legfelsőbb? Szerintem ez az elrendezés nagyon gyönyörűen mutatja meg az Ő kívánalmait – e két misszióval, e két országgal. Ez a két valóság egymás tükörképei. S vajon mi lesz Rádhá – Góvinda imádatának az eredménye? Én nem tudom megmondani! Csak nézzétek meg a pécsi bhaktákat, és sokat meg fogtok érteni belőle. Hiszen mi biztonságban vagyunk mindaddig, amíg Rádhika terelgeti Krsnát. Amikor Rádhika elcseni Krsna fuvoláját, akkor Krsna tehetetlen, nem tudja a tempót diktálni a bhakták számára. Valahányszor Krsna visszaszerzi a fuvoláját, elkezd játszani, s mindenkinek táncolnia kell. Néha az Ő ritmusa, tempója eléggé gyors. A Rádhá- Góvinda imádatnak létezik még több aspektusa is, mindazonáltal Krsna az a személy, aki Góvindaként válaszol.  
Néha történnek csodák is, például dimenzióváltások, kvantumugrások, vagy csak egyszerű csodák. Ha emlékeztek a pécsi házra –a homlokzaton, ahol az ablakok vannak, található egy aprócska szoborfülke elől. Amikor először láttuk a házat, megértettük: ’Ó, ez lesz majd a múrti helye!’ Ám az utcáról ilyen kicsinek tűnt, s arra gondoltunk: ’Amikor eljön az ideje, oda tehetjük a kis múrtit.’ Még ugyanabban az évben ácsmunkákat végeztek a házon, mert építkezés folyt, s az egyik tanítvány elkezdte tesztelni azt a kis lyukat. Az pedig oly hatalmas volt, hogy a (hölgy) képes volt beleállni, volt még egy kis extra magasság. Tehát a Rádhá- Góvinda imádat eredménye az, hogy a dimenziók megváltozhatnak. Gondolhatnátok hogy kis mértékben, de az eredmény hatalmas! Azt gondoljátok valamiről, hogy parányi, majd kiderül, hogy hatalmas! Azt hiszitek, szolgálataitok jelentéktelenek, holott nagyon is sokat számítanak.
Valaki azt mondja, hogy Krsna válaszol a tiszta bhakták fohászaira. Krsna nagyon elfoglalt, nincs ideje meghallgatni néhány fohászt és szétosztani az eredményt. A gópík mindig Őt hívják, és a gópák is Őt invitálják. Ő azzal van elfoglalva, hogy saját szépségét és édes mivoltát ízlelgeti. Mindazonáltal a tiszta vagy majdnem tiszta híveit előnyben részesíti, és fohászaikat meghallgatja. Ez a mi reményünk – hogy fohászaink meghallgattatnak. Mindig fohászkodjatok, akkor is ha túlcsordult állapotban vagytok  – ne csak akkor, ha hiányotok van! Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak vannak megtapasztalásai a fohászokkal kapcsolatban, és a Krsna ügyesbajos dolgaival kapcsolatban is. Ám mindig hálásnak kell lennünk mindenért, ami a mi javunkat szolgálja. A legjobb fohász a Szent Nevek dicsőítése. Kérlek virágként ajánljátok fel fohászaitokat a szeretett Pár lótuszlábainál! Van valami megjegyzésetek, vagy kérdésetek?
Jasódá: Mi a helyzet  Gaura-Nitái imádatával?
Szvámí Tírtha: Ó! Dupla transz és tánc, Ők mindketten táncolnak. Ez nagyon veszélyes, mivel Ők Dzsagái és Madhái jobbik változatai. Dzsagái és Madhái alkoholos mámorban táncoltak, ami véget is ért. Ám Ők a transzcendentális extázisnak köszönhetően táncolnak – ez pedig sosem ér véget. Készüljetek! 
 
1. Gandharvák – anagyali énekesek
2. ‘Péch’- nek ejtjük

 8de5f7a2dad77167b23146306e46ba94

(от лекция на Свами Тиртха, 21.08.2015, сутрин, Лудащо)
 
(продължава от предишния понеделник)
 
Кого обожават бхактите в София? В София е обожаван Махапрабху. Какви благословии лее Махапрабху върху преданите там? Там се случват само неща, каквито Той харесва. А какви са предпочитанията на Чайтаня Махапрабху? Транс и танц. Затова там има някои бхакти като гандхарви[1] – добри танцьори, добри певци и киртании. Там има и много добри проповедници, защото Махапрабху харесва повече и повече хора да се присъединяват към Неговата кампания. Затова мисля е очевидно колко много благословии се сипят над софийската мисия – това се дължи на обожанието. И разбира се на безкористната преданост на бхактите там. И знаете, там Махапрабху на практика е сам. Той никога не е сам, но въпреки това е застанал самичък на олтара. Веднъж разговарях с един предан и той попита: „Какви видове обожания провеждате на различните места?” Отвърнах: „Ами, в София обожаваме Махапрабху.” Той попита: „Махапрабху – и?” „Махапрабху” – казах. „Но как така! Къде е Нитай?” Отговорих му: „Ами Той дойде самичък, какво да направя?” Защото наистина така си беше – Той дойде сам. 
Но мисля, че Той е много свързан с ашрама в Печ. Понеже в Печ ние обожаваме Радха-Говинда – Говинда и Радха, или ако искате да го кажете накратко: Го-Ра. Явно тези два ашрама са си много близки – на едното място Говинда-Радха, на другото Гоура. Едното напомня на другото. Говинда и Радха са същината на божествената любов – и това е отразено в София, в личността на Гоуранга Махапрабху. По този начин тези два аспекта се срещат. А къде се срещат? В сърцата на преданите. 
Какво очаква от нас Върховният? Мисля, че тази подредба разкрива по много красив начин Неговите очаквания – с тези две мисии, с тези две държави. Тези реалности се отразяват една-друга. Какъв ще е резултатът от обожанието на Говинда-Радха? Не мога да кажа това! Просто погледнете бхактите в Печ и ще разберете много. Защото ние сме в безопасност докато Радхика властва над Кришна. Когато Тя открадне флейтата Му, Той е безпомощен. Не може да задава темпото на преданите. Възвърне ли си флейтата, Той започва да свири и всички трябва да танцуват. А понякога Неговото темпо е доста бързо. Има и много други аспекти на обожанието на Радха и Кришна. Тъй или инак, Кришна в облика на Говинда е този, който отвръща. 
Понякога се случват и чудеса. Например, промяна в измеренията, квантови скокове или пък обикновени чудеса. Ако си спомняте къщата в Печ – има прозорци и една малка ниша отпред. Когато видяхме къщата за пръв път, си рекохме: „О, това е тъкмо място за мурти!” Но от улицата то изглеждаше съвсем мъничко и си помислихме: „Като му дойде времето, може да сложи там някое малко мурти”. Същата година на фасадата на къщата бе поставено скеле, защото се извършваше някакъв ремонт и една от бхактите провери тази ниша. Беше толкова голяма, че тя можеше да стои изправена в нишата, че и още място имаше над главата ѝ. Така че резултатът от обожанието на Радха-Говинда е, че измеренията може да се променят. Мислите си, че едно място е малко, а то е огромно! Мислите си, че служенето ви е незначително, а то е велико. 
Някои казват, че Кришна отвръща на молитвите на чистите предани. Кришна е много зает. Той няма време да слуша някакви молитви, нито да раздава благословии. Гопите все Го викат, гопалите все Го канят. Той е зает да вкусва собствената си красота и сладост. При все това, чистите или почти чисти предани са Му слабост. И Той слуша молитвите им. В това е нашата надежда – че молитвите ни се чуват. Моля ви, винаги се молете от изобилие, не от липса. Сигурен съм, че всички имаме опит с молитвите и пазарлъците с Кришна. Но винаги трябва да сме благодарни за всичко, което ни е осигурено за наше благо. А най-добрата молитва е възпяването на светите имена. Моля ви, стремете се да поднасяте молитвите си като цветни приношения в лотосовите нозе на нашата възлюбена Двойка. Имате ли коментари или въпроси?
Яшода: Ами обожанието на Гоура-Нитай?
Свами Тиртха: О! Удвоен транс и танц, те и двамата танцуват. Това е много опасно, защото те са по-висока степен на Джагай и Мадхай. Джагай и Мадхай танцували в алкохолен екстаз, който си има край. Но Гоура и Нитай танцуват от трансцендентален екстаз – а той никога не свършва. Така че бъдете готови!
 
1. Райски певци и танцьори