Archives

Calendar

June 2020
M T W T F S S
« May   Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  Archive for June 28th, 2020

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(from a lecture of Swami Tirtha, 21.08.2015, morning, Ludashto) 
 
(continues from the previous Monday)
 
Who is listening to the prayers of people? You said that basically Paramatma is listening. This is another personalized expression for this morphogenetic psi field of universal informational background. All right, but then what about the pure devotees? Are their prayers  heard by Paramatma? Yogis are concerned with Paramatma. Then who is listening to the prayers of the pure devotees? 
Yashoda: Ishta-deva. Your beloved murti.
Swami Tirtha: Ah, such a nice concept! I have to consider that! Let’s stop here for a while. As we discussed the different types of worship, the different deities, they will give you different benefits. Even if you don’t ask. For example here in Ludashto, Govardhan, Lapis Nostrum – our stone – is worshiped. The basic principle that He represents is the shelter for devotees. And as Ludashto is the centre of the mission, this shelter is expanded practically over all of us. Of course there are some other more delicate, finer details represented by Govardhan worship. Because Govardhan also provides a very blissful and variegated scenery for the different lilas of Krishna. This is like a source of happiness for the cows and the cowherd boys. Also a place of very deep meditation for a lot of saints living there. And also this is a meeting place, place of rendezvous. So there are a lot of other details that are represented by Govardhan. When Mahaprabhu delivered a little piece of Govardhan-shila to Raghunath das Goswami, he was extremely happy because he understood: ‘Now I have got my entrance to lilas!’ And if Raghunath das Goswami is satisfied with something, then you can guess that it’s important. 
In Gyor the devotees worship Jagannath. What is the benefit of that worship? One benefit of Jagannath worship is that He is always smiling. Irrespective of our services. Lord Jagannath in India resides by the ocean, Nilachala. In Gyor there is no ocean, but there are five rivers – water is there, so naturally He wanted to be there. Jagannath is a very special aspect of Krishna. He likes His devotees so much! He likes to be fed and He also likes to feed His devotees. Don’t forget, in the Jagannath temple in India there are 54 offerings per day. One and a half tons of rice is offered per day. Jagannath is very famous for expressing His willingness with His devotees. Once there was a small boy praying to Jagannath; he said: “Ah, my dear Jagannath, You are so kind, I love you so much! Please, come to me!” Then Jagannath answered: “Ah, my dear son, you see, I have no hands, I have no legs – I cannot come to you. But I have some big eyes, so I can look at you.” I think we would be all very satisfied if God said: “I can look at you” in a discussion. But our boy was not satisfied. He said: “All right, if You have eyes and if You can talk to me, then You can come to me also.” 
So, prayers are heard. Even challenging prayers are heard – if you have intensity enough and purity of heart. The result of Jagannath worship is satisfaction – everybody is satisfied. Grand scale results should be there. 
But who is worshiped in Sofia?
 
(to be continued)
 


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(Szvámí Tírtha 2015. augusztus 21-i tanításából Ludastón)
 
(az előző hétfői tanítás folytatása)
 
Ki hallgatja meg az emberek fohászait? Azt mondtátok, hogy alapvetően a paramátmá az, aki meghallgat. Ez ismét a morfogenetikus pszí mező univerzális információs háttérének egy másik megszemélyesített kifejezésmódja. Rendben, akkor mi a helyzet a tiszta bhaktákkal? Az ő fohászaikat meghallgatja a paramátmá? A jógikat a paramátmá érdekli, akkor ki hallgatja meg a tiszta bhakták fohászait?
Jasódá: Ista-déva, szeretett múrtitok.
Szvámí Tírtha: Ó, milyen szép gondolat! Ezt meg kell jegyeznem! Álljunk meg itt egy pillanatra! Ahogyan arról már beszélgettünk a különféle imádattípusokról, a különböző múrtik, akiktől különféle áldásokhoz juthattok, még akkor is, ha nem kéritek. Például Ludastón itt van a Góvardhan, a lapis nostrum – a mi kövünk – Őt imádjuk itt. Az alapelv az, hogy Ő képviseli az oltalmat a tanítványok számára, s mivel Ludastó a misszió középpontja, ez az oltalom gyakorlatilag mindannyiunkra kiterjed. Természetesen vannak sokkal kifinomultabb, finomabb részletei is a Góvardhan által képviselt imádatnak, hiszen Góvardhan nagyon áldásos és változatos helyszínt nyújt Krsna különböző líláinak. Olyan ez a hegy, mint a boldogság forrása a tehenek és a tehénpásztorfiúk számára. Egyben nagyon intenzív meditációs hely az ott élő szentek számára, és találkahely is találkák számára, tehát sok egyéb aspektusa van annak, amit a Góvardhan képvisel.  Amikor Maháprabhu egy kis darab Góvardhan-silát küldött Raghunáth dász gószvámí számára, akkor ő rendkívül boldog volt, mert megértette, hogy ezzel bebocsátást nyert a lílákba. S ha Raghunáth dász gószvámí elégedett volt valamivel, akkor gondolhatjátok, hogy az fontos. 
Győrben a bhakták Dzsagannáth-ot imádják. Mi ennek az imádatnak a jótéteménye? Az egyik az, hogy Ő mindig mosolyog, tekintet nélkül szolgálatainkra. Indiában az Úr Dzsagannáth Nilácsalban, az óceán mellett lakik – ugyan Győrben nincsen óceán, de van öt folyó – tehát itt is van víz, így természetesen Ő oda szeretett volna menni. Dzsagannáth,  Krsna nagyon különleges aspektusa – annyira szereti az Ő híveit! Szereti, ha megetetik, és Ő is szereti táplálni híveit. Ne feledjétek, a Dzsagannáth templomban Indiában naponta 54 felajánlás során másfél tonna rizst ajánlanak fel. Dzsagannáth nagyon híres arról, hogy kifejezi akaratát az Ő bhaktái felé. Volt egyszer egy kisfiú, aki Dzsagannáth-hoz fohászkodott, s így szólt: „Ó, kedves Dzsagannáthom! Te annyira kedves vagy, annyira szeretlek! Kérlek gyere el hozzám!” Ezután Dzsagannáth így válaszolt: „Ó, drága kisfiam! Láthatod, hogy se kezem, se lábam nincsen – nem tudok odamenni hozzád, ám nagy szemeim vannak, így látlak.” Szerintem valamennyien nagyon elégedettek volnánk, ha a Jóisten így szólna: „Látlak.” Ám ez a fiú nem volt elégedett, így szólt: „Rendben, ha Neked vannak szemeid, s ha tudsz hozzám beszélni, akkor ide is tudsz jönni hozzám.”
A fohászok tehát meghallgattatnak, még a kihívást jelentő fohászok is, ha eléggé intenzívek, és a szívetek tiszta. Dzsagannáth imádatának eredménye az elégedettség – mindenki elégedett. Mindez igazán nagy eredményekkel kecsegtet.
Ám kit imádunk Szófiában? 
 
(folytatása következik)


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(от лекция на Свами Тиртха, 21.08.2015, сутрин, Лудащо)

(продължава от предишния понеделник)

Кой слуша молитвите на хората? Казахте, че в най-общия случай Параматма, Свръхдушата, ги слуша. Това е друго персонализирано название на морфогенетичното поле на вселенския информационен фон. Но тогава какво да кажем за чистите предани? Нима Параматма слуша техните молитви? Йогите се занимават с Параматма. Тогава кой слуша молитвите на чистите предани? 

Яшода: Ища-дева. Тяхното възлюбено мурти.

Свами Тиртха: О, каква красива концепция! Трябва да я обмисля! Нека се спрем тук за малко. Понеже обсъждахме различните видове обожание, различните божества ще ви дарят с различни блага. Дори и да не ги молите. Например тук в Лудащо се обожава Говардхан, лапис нострум – нашият камък. Основният принцип, който той представя, е подслонът за преданите. А тъй като Лудащо е център на мисията, този подслон на практика се разпростира над всички нас. Разбира се има и други по-деликатни, по-фини детайли, изразени чрез служенето на Говардхан. Защото Говардхан предоставя блажения и пъстроцветен пейзаж за различните игри (лила) на Кришна. Той е източник на щастие за кравите и пастирчетата. Също и място за много задълбочена медитация за мнозина светци, живеещи там. А освен това е и място за среща, място за рандеву. Така че има и много други подробности, представени от Говардхан. Когато Махапрабху дал един мъничък къс Говардхан-шила на Рагхунатх дас Госвами, той бил изключително щастлив, защото разбрал: „Сега вече имам достъп до лила!” А щом Рагхунатх дас Госвамии е удовлетворен от нещо, можете да се досетите, че то е важно. 

В Дьор бхактите обожават Джаганнатх. Какви блага принася това обожание? Една полза от обожанието на Джаганнатх е, че Той винаги се усмихва. Независимо как се справяме със служенето. В Индия Бог Джаганнатх живее край океана, в Нилачала. В Дьор няма океан, но пък има пет реки – понеже има вода, Той естествено ще иска да е там. Джаганнатх е много специален аспект на Кришна. Той много обича Своите предани! Обича да го хранят и също така обича да храни поклонниците си. Не забравяйте, в храма Джаганнатх в Индия има по 54 предлагания на ден. Поднася се по един и половина тон ориз всеки ден. Джаганнатх е много известен с това, че изразява желанията си към бхактите. Веднъж едно малко момче се молело на Джаганнатх: „О, мой скъпи Джаганнатх, Ти си толкова добър, аз толкова Те харесвам! Моля Те, ела при мен!” Тогава Джаганнатх отвърнал: „Мой скъпи синко, виждаш, че нямам ръце, нямам нозе – не мога да дойда при теб. Обаче имам големи очи и мога да те гледам.” Мисля, ние бихме били много удовлетворени ако Богът в някой разговор ни каже: „Мога да те гледам”. Но това момченце не било доволно. То рекло: „Щом имаш големи очи и щом можеш да разговаряш с мен, значи можеш и да дойдеш.” 

Така че молитвите се чуват. Дори предизвикателните молитви се чуват – ако имате достатъчно интензивност и сърдечна чистота. Резултатът от обожанието на Джаганнатх е удовлетворението – всеки е доволен. Резултатите са широкомащабни. 

Но кого обожават в София?

(следва продължение)