Archives

Calendar

June 2020
M T W T F S S
« May   Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  Archive for June 18th, 2020

rasadance

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)
 
Question of Yamuna: Maharaj, you were reciting before the mantra three times, and actually one of our main practices is chanting the mantra – just constant repetition of the same mantra. I’ve heard that some people seem to be bothered by the idea of repeating one and the same thing for many times. Because here in Bulgaria there is a proverb that “Repetition is a mother of remembrance and a father of dullness”. You know it’s a popular theory that people want to climb up a spiral, they don’t want to circulate. What would you say to somebody who is worried and does not see a progress in repeating too much the same thing?
Swami Tirtha: The maha-mantra is a prayer, plus a meditation formula. As we discussed, there is a short piece of music and there is music as a principle, music as something spiritual. By playing the piece we touch the original, we bring the original, we connect to the original. In the same way by reciting your mantra, by telling, repeating your prayer we connect to the original Naam, we connect to the original spiritual substance. 
Yet, as this is a very subtle and very secret method of meditation, simple repetition, empty mechanical repetition will not help. We have to add all our attention, we have to add all our heart and soul to these prayers. If you love someone, do you like to repeat his or her name? Naturally, we like to remember him, we like to call him, we like to speak to him. In the same way, to repeat God’s names is a conversation with Him. And especially the saints who had been studying the science of mantras and the science of meditation, they say that from repetition perfection will come. Therefore following their advice we have to try to repeat our mantras with attention and dedication. So, it’s not only the quantity, but also the quality, and then you don’t go around in a circle, but you dance in a circle. You see the big difference? It’s not a forced path, but an empowered dance. Although we repeat the same words, so to say, the same form, yet if you fill it up with more and more emotions, more and more deeper understanding, it will bring different results. 
And if somebody says that by repeating, you will get nowhere and you should stop repeating the same thing, just ask them: “How many times you have been eating in this lifetime? You repeat this practice so many times per day! Is it not boring for you?“ “No, breakfast is never boring! It’s impossible! Give me more, give me more!” So, so many times we repeat things, yet we find new and new pleasure there. Why do you think that by repeating the names of God you will not find new and new taste? 

 rasadance

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)
 
Jamuná kérdése: Mahárádzs, a mantra előtt háromszor fohászkodtál, és az egyik fő gyakorlatunk a mantrazengés – ugyanannak a mantrának az állandó ismétlése. Hallottam, hogy néhány embert úgy tűnik zavar az a gondolat, hogy ugyanazt a dolgot sokszor ismételjék. Mivel itt Bulgáriában van egy közmondás miszerint „Ismétlés az emlékezés anyja és az unalom atyja”. Tudod, népszerű elmélet az, hogy az emberek spirálisan akarnak előre jutni, nem akarnak körbe-körbe keringeni. Mit mondanál annak a valakinek, aki e miatt aggódik, és nem nagyon látja a fejlődést ugyanannak a dolognak az állandó ismétlésében?
Szvámí Tírtha: A maha-mantra az egy fohász, plusz egy meditációs formula. Mint ahogy már megbeszéltük, létezik egy rövid zenedarab és létezik a zene, mint alapelv, a zene, mint egyfajta lelkiség. A darab lejátszása által, megérinthetjük az eredetit, közel hozhatjuk azt, kapcsolatba léphetünk vele. Ugyanígy: zengve, mondva a mantrádat, a fohászodat ismételve, kapcsolódunk az eredeti Námához, az eredeti Névhez, kapcsolódunk az eredeti lelki lényeghez. 
Mivel ez egy nagyon finom és nagyon titkos meditációs módszer, az egyszerű ismétlés, az üres mechanikus ismétlés nem fog segíteni. Hozzá kell adnunk a teljes figyelmünket, hozzá kell adnunk a teljes szívünket, lelkünket ezekhez az imákhoz. Ha szeretsz valakit, szereted ismételgetni a nevét? Természetesen, szeretünk emlékezni rá, szeretjük szólongatni, szeretünk beszélni hozzá. Hasonló módon, Isten neveinek az ismétlése egy beszélgetés Vele. S különösen azok a szentek, akik a mantrák és a meditáció tudományát tanulmányozták, azt mondják, hogy az ismétlésből fog származni a tökéletesség. Ezért tanácsukat követve meg kell próbálnunk figyelemmel és odaadással ismételni a mantránkat. Tehát, nem csak a mennyiségről, hanem a minőségről is szó van, és akkor nem egyhelyben körözöl, hanem a körben táncolsz. Látod a jelentős különbséget? Ez nem egy erőltetett út, hanem isteni erővel betöltött tánc. Bár, ugyanazokat a szavakat ismételjük, úgymond ugyanazt a formát, mégis, ha egyre több érzelemmel töltöd fel, egyre mélyebb megértéssel, akkor más eredményeket fog hozni. 
S ha valaki azt mondja, hogy az ismétléssel sehová sem jutsz, s abba kellene hagynod ugyanannak a dolognak az ismétlését, csak kérdezd meg, hogy: „Hányszor ettél már ebben az életedben? Naponta sokszor megismétled ezt a gyakorlatot! Nem unalmas a számodra?“ „Nem, a reggeli sohasem unalmas! Az lehetetlen! Kérek még, kérek még!” Tehát, oly sokszor megismétlünk dolgokat, mégis újabb és újabb örömet merítünk belőle. Miért gondolod azt, hogy Isten Neveinek az ismétlésével nem fogsz újabb és újabb ízeket találni? 


rasadance

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
 
Въпрос на Ямуна: Махарадж, преди ти изрече мантрата[1] три пъти; и всъщност една от нашите основни практики е мантруването – просто постоянно повтаряне на една и съща мантра. Чувала съм, че някои хора като че са притеснени от идеята многократно да повтарят едно и също нещо. Тук в България имаме поговорка, че „Повторението е майка на знанието и баща на затъпяването”. Популярна теория е, че хората искат да се изкачват по спирала, а не да циклят, обикаляйки в кръг. Какво би казал на някой, който е смутен от това и не иска да повтаря постоянно едно и също?
Свами Тиртха: Маха-мантрата е молитва, а освен това е и медитативна формула. Както говорихме, съществува кратък музикален откъс, а съществува и музиката като принцип, музиката като нещо духовно. Свирейки откъса, ние се докосваме до оригинала, извикваме оригинала, свързваме се с оригинала. По същия начин, повтаряйки своята мантра, изричайки отново и отново молитвите си, ние се свързваме с изначалното име (наам), влизаме в досег с оригиналната духовна същина. 
Въпреки всичко, тъй като това е много фин и много свещен метод за медитация, просто празното механично повтаряне няма да помогне. Трябва да вложим цялото си внимание, да вложим цялото си сърце и душа в тези молитви. Ако обичате някого, обичате ли да повтаряте името му? По естествен начин обичаме да си го спомняме, обичаме да го повикаме, обичаме да поговорим с него. По същия начин, повтарянето на Божиите имена е разговор с Него. Още повече, че светците, които са изучавали науката на мантрите и медитацията, казват, че съвършенството идва от повторението. Затова, следвайки техния съвет, нека се стараем да повтаряме нашите мантри с внимание и посветеност. Така че не става въпрос само за количество, но също и за качество, и тогава няма да циклите в кръг, а ще танцувате в кръг. Виждате ли огромната разлика? Това не е някакъв принудителен метод, а вдъхновен танц. Макар да повтаряме все същите думи, така да се каже, все същата форма, ако я изпълвате с все повече и повече чувства, с все по-дълбоко разбиране, резултатите ще са различни. 
А ако някой казва, че с повтаряне доникъде не се стига и че трябва да престанете да повтаряте едно и също, просто го попитайте: „Колко пъти си ял в този живот? Повтаряш тази практика по толкова пъти на ден! Не ти ли омръзва?“ „Не! Закуската никога не ми омръзва! Това е невъзможно! Искам още и още!” Така че толкова пъти повтаряме разни неща, а при все това извличаме все нова и нова наслада от тях. Защо си мислите, че повтаряйки имената на Бога няма да откривате нов и нов вкус? 
 
1. Харе Кришна Маха-мантра
 

 rasadance

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)
 
Вопрос Ямуны: Махарадж, прежде ты сказал мантру[1] трижды; и всущности одна из наших основных практик это повторение мантры – просто постоянное повторение одной и той же мантры. Я слышала, что некоторые люди, вроде бы, обеспокоены идеей повторять одно и то же много раз.
У нас в Болгарии есть поговорка, что „Повторение это мать запоминания и отец тупости”. Популярная теория гласит, что люди хотят подниматься по спирали, они не хотят крутиться, вертеться в круг. Что бы ты сказал тому, кто обеспокоен и не видит прогресса в повторении одного и того же?
Свами Тиртха: Маха-мантра это молитва, а кроме того и медитативная формула. Как мы говорили, существует короткий музыкальный отрывок, а существует и музыка как принцип, музыка как нечто духовное. Играя часть, мы прикасаемся к оригиналу, вызываем оригинал, связываемся с оригиналом. Точно так же, повторяя свою мантру, произнося ее сново, повторяя свою молитву, мы соединяемся с изначальным именем, Наамом, мы соединяемся с изначальной духовной субстанцией.
Тем не менее, поскольку это очень тонкий и очень свещенный метод медитации, простое повторение, пустое механическое повторение не поможет.
Мы должны отдать все наше внимание, мы должны вложить все наши сердца и души к этим молитвам. Если вы любите кого-то, вам нравится повторять его или ее имя? Естественно, нам нравится вспоминать его, нам нравится звонить ему, нам нравится говорить с ним. Точно так же повторять имена Бога – это разговор с Ним. И специально святые, которые изучали науку мантр и науку медитации, говорят, что от повторения придет совершенство.
Поэтому, следуя их советам, мы должны стараться повторять наши мантры с вниманием и преданностью. Таким образом, это не только количество, но и качество, и тогда вы не вертитесь в круг, а танцуете по кругу. Вы видите большую разницу? Это не принудительный путь, а вдохновленный танец. Хотя мы повторяем одни и те же слова, так сказать, одну и ту же форму, но если вы наполняете ее все большим количеством эмоций, все более глубоким пониманием, это принесет разные результаты.
И если кто-то скажет, что, повторяя, вы ничего не достигнете и надо перестать повторять одно и то же, просто спросите их: „Сколько раз вы ели в этой жизни? Вы повторяете эту практику столько раз в день! Вам не надоело?” „Нет, завтрак никогда не надоедает! Это невозможно! Хочу еще и еще!” Так что, мы столько раз повторяем разные вещи, но мы находим там все новое и новое удовольствие. Почему вы думаете, что, повторяя имена Бога, вы не найдете все новый и новый вкус? 
 
1.  Харе Кришна Маха-мантра