Archives

Calendar

June 2020
M T W T F S S
« May   Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  Archive for June 11th, 2020

Jun

11

IMG_6818

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)

Question: You were speaking about sacrificing the mundane for the spiritual. The mundane also includes our families, our children, which is why many renounciates don’t have either, while the tantrists do. So, in this tradition obviously you are not renouncing families. But it is still a vedantic tradition, not a tantric one.  How would you elaborate on that?

Swami Tirtha: Thank you for your question and I appreciate that you are being informed well. First of all even ascetics are born in families. So, family is a very important institution. Without the contribution of a mother and a father nobody can come to this Earth. Well, some very special souls can come, but generally we cannot. And I think we all agree that to renounce the object and still cherish the attachment is nothing. It’s a lie, cheating yourself.  So, it is not the object that is mistaken, it is the attachment that we have to give up, right? There’s nothing wrong with your children, there’s nothing wrong with your family. But if you are attached in a wrong way, then it’s a trap. If we take it as a chance for serving God through them, and if we consider them as God-given, gift of God – yes, please consider your husbands and respective wives God-given – then we are not attached to the object, but we are attached to the principle manifested through that object. And that is a divine principle, gift of God. Even our attachments to our beloved ones are given by Krishna. But what kind of quality you will attribute to this attachment, to this responsibility? It depends on our spiritual elevation. Is this clear? 

Concerning the different schools of Hinduism, like tantric and vedantic traditions: tantra means ‘practice’, tantra doesn’t mean sex mysticism, or some sexual black magic art. This is a practice. All different schools have tantra teachings, tantra practices. There is a vashinava tantra also. For example one very important mantra comes from the vaishnava tantra: om agyana-timirandhasya gyananjana-shalakaya chakshur unmilitam yena tasmai shri-gurave namaha. It comes from the vaishnava tantra – so are we tantric? In one sense, if we follow the principles that are favorable for our spiritual practices – yes, we are tantrists. But of course we don’t belong to the tantra school proper, because that’s a different line. 

The three main instruments of meditation аrе yantra, mantra and tantra. Yantra is a visual object, like a mandala. Тantra, as we discussed, is a practical set of rules and regulations –  ‘do and don’t do’. And mantra is the audible way of meditation. The word mantra has a double meaning.  Two words are connected in mantra: one is manas and the other is trayate. Manas is the mentality or the consciousness of a person, and trayate means ‘to liberate’. So mantra liberates your mind, liberates your consciousness. 

So, this is some little information about the tantric school. And as you mentioned we belong to the vedanta school. Vedanta is considered to be the most elevated or the topmost of the six classical philosophies of India. Because vedanta has also a double meaning: veda is ‘knowledge or science’ and anta is ‘the end of’. So, this is the top of all divine sciences. Of course, even vedanta has different schools and different lineages. But we can say that this is practically the highest intelligent or scientific way of approach. And actually our specific line is determined by emotions. So this is an emotional way to the approach – through service, through worship. We worship Krishna as a small boy when He was playing on this planet Earth. I am sure all the mothers and fathers sometimes recall Krishna observing their sons and daughters, especially when they make some nonsense. “Oh, my dear one, again you stole the butter!” So, this is a way to remember. Because there are two main instructions in bhakti vedanta. Only two, it’s easy to remember: “Always remember God and never forget Him!” Only these two are the essence of bhakti vedanta

In our tradition we have both families and renounciates. Generally in India, in Hinduism there are four different orders of life. One is the student life, the second is the family life, the third is the hermit life and the fourth one is the renounced life. All four are considered to be ashrams. Ashram is a place of spiritual practice. So, it’s not only a temple building, but this is where my spiritual growth is provided. We try to be life positive because Krishna is the protector of life. He is the God of love and He likes children. As children like Him, that’s for sure. Nevertheless, I myself belong to the renounced order, but you know, we discussed a little before that if you renounce something, you will be compensated. So, I don’t have a house, yet I have many homes to live! I don’t have a blood family, but many consider me to be a part of their families. Just between you and me, recently I started to count my grandsons and granddaughters. After thirty I gave it up. Well, if somebody can do that without having a blood son or daughter… So, in one sense I don’t have my social family, but on the other hand I am very happy to be part of a spiritual family. And be sure, sometimes I have to make the duties and the services of a father – like paying the bills if one of my sons made something stupid. And from time to time I have to make the duty of a mother also – to wipe the ass if somebody passes stool. But this is a happy engagement. So, I deeply appreciate the services of the fathers and the mothers, because I also have a little understanding how much love and care you have to give until a person grows up. And this is the compensation for all the trouble that we might take meanwhile. To see the spiritual growth of another person is a great service.

 IMG_6818

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)

Kérdés: Beszéltél a mulandónak a lelkiségért történő feláldozásáról. A mulandó szintén magába foglalja a családjainkat, a gyermekeinket, ezért van az, hogy számos lemondottan élő személynek nincs családja, míg a tantrikusoknak van. Tehát, ebben a folyamatban nyilvánvalóan ti nem mondotok le a családról. De ez továbbra is egy védánta hagyomány, nem pedig egy tantrikus.  Hogyan gondolkozik erről?

Szvámí Tírtha: Köszönöm a kérdését és nagyra értékelem a jól informáltságát. Először is, még az aszkéták is családokban születnek. Tehát, a család egy nagyon fontos intézmény. Az anya és az apa hozzájárulása nélkül senki sem jöhet ide a Földre. Nos, néhány nagyon különleges lélek jöhet, de általában, mi nem. S azt hiszem, mindannyian egyetértünk abban, hogy ha ugyan lemondunk a tárgyról, de még mindig dédelgetjük a ragaszkodásunkat az semmire sem jó. Az hazugság, önbecsapás. Tehát, nem az adott tárgy a hibás, hanem a ragaszkodás az, amit fel kell adnunk, ugye? Nincs semmi baj a gyerekeiddel, nincs semmi baj a családoddal. De, ha helytelen a ragaszkodásod, akkor az csapda. Ha úgy vesszük, hogy ez egy esély Isten szolgálatára rajtuk keresztül és ha úgy tekintünk rájuk, mint akik a Jóistentől valók, a Jóisten ajándékai – igen, kérlek tekintsétek a férjeiteket és a tiszteletre méltó feleségeiteket Istentől valónak – s akkor nem magához a tárgyhoz fogunk ragaszkodni, hanem az elvhez, ami azon az adott tárgyon keresztül nyilvánul meg. S ez egy Isteni elv, Istentől való ajándék. Még a szeretteink iránti ragaszkodásunk is a Jóistentől származik. De milyen minőséget tulajdonítasz ennek a ragaszkodásnak, ennek a felelősségnek? Ez a mi lelki emelkedettségünktől függ. Ez világos? 

A hinduizmus különböző iskoláira vonatkozólag, mint például a tantrikus és védánta hagyományokat illetően: a tantra ‘gyakorlatot’, nem a misztikus szexet jelenti, vagy valamilyen szexuális fekete mágiát. Ez egy gyakorlat. Valamennyi különféle iskolának létezik tantra tanítása, tantra gyakorlata. Létezik egy vaisnava tantra is. Például, az egyik nagyon fontos mantra a vaisnava tantrából származik: óm agjána-timirándhaszja gjánánydzsana salákajá csaksur unmílitam jéna taszmai srí guravé namah. Ez a vaisnava tantrából származik – tehát tantrikusok vagyunk? Egyfajta értelemben, ha követjük a lelki gyakorlataink szempontjából kedvező alapelveket – igen, tantristák vagyunk. De természetesen, mi nem tartozunk a szűkebb értelemben vett tantra iskolához, mert az egy másik vonal. 

A három fő eszköze a meditációnak: a yantra, a mantra és a tantra. Yantra egy vizuális eszköz, mint a mandala. Тantra, mint ahogy már megbeszéltük, egy gyakorlati szabályrendszer és előírás – hogy mit ‘tegyél és ne tegyél’. S a mantra pedig a hallás útján történő meditáció. A mantra szónak kettős értelme van.  Két szó kapcsolódik össze a mantra szóban: az egyik a manasz és a másik a trájaté. Manasz a személy mentalitása, elméje vagy tudatossága, és a trájaté jelentése pedig ‘felszabadítás’. Tehát, a mantra az, mely felszabadítja az elmédet, felszabadítja a tudatodat.

Tehát, ez némi információ volt a tantrikus iskoláról. S amint említette, mi pedig a védánta iskolához tartozunk.  A védánta iskolát tartják a legemelkedettebbnek, azaz India hat klasszikus iskolája közül a legfőbbnek. Mivel a védánta szintén kettős jelentéssel bír: a véda ‘tudást vagy tudományt’ és az anta pedig ‘valaminek a végét’ jelenti. Tehát, ez valamennyi isteni tudomány közül a legemelkedettebb. Természetesen, még a védántának is vannak további iskolái és különböző ági. De azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag ez a legmagasabb szintű értelmes vagy tudományos megközelítési mód. S valójában a mi saját vonalunkat az érzelmek határozzák meg. Tehát, ez egy érzelmi útja a Legfelsőbb megközelítésének – a szolgálaton, az imádaton keresztül. Mi kisfiúként imádjuk Krsnát, amikor még ezen a Föld nevű bolygón játszott. Biztos vagyok abban, hogy minden édesanyát és édesapát Krsnára emlékeztetik fiaik és lányaik főleg, amikor valami képtelenséget művelnek. “Ó, egyetlenem, már megint vajat loptál!” Tehát, ez is egyfajta módja az emlékezésnek. Mivel a bhakti védántában két fő útmutatás van. Csupán kettő, könnyen megjegyezhető: “Mindig emlékezz Istenre és soha ne feledkezz meg Róla!” Csak ez a kettő képezi a bhakti védánta lényegét. 

A mi tradíciónkban léteznek családosak és léteznek lemondottak. Általában Indiában, a hinduizmusban négy különböző életrend létezik. Az első a tanulói életrend, a második a családos életrend, a harmadik a remeteség és a negyedik a lemondott életrend. Mind a négy ásramnak tekinthető. Ásram, a lelki gyakorlatok helyszíne. Tehát, nem csupán egy templomnak az épülete, hanem az a hely, mely az én lelki fejlődésemet biztosítja. Arra törekszünk, hogy életünk pozitív legyen, mivel Krsna az életünk védelmezője. Ő a szeretet Istene és ő szereti a gyermekeket. Mivel a gyerekek szeretik Őt, ez biztos. Mindazonáltal, magam is a lemondott rendhez tartozom, de tudjátok mi már nemrég beszéltünk erről, ha lemondasz valamiről, akkor kárpótolva leszel. Tehát, nekem nincsen házam, mégis rengeteg otthon van, ahol élhetetek! Nincsen vér szerinti családom, de sokan tartanak engem családtagjuknak. Csak magunk között mondva, a közelmúltban elkezdtem számolni az unokáimat. Harminc után feladtam. Nos, ha valaki képes ugyanerre úgy, hogy nincs vér szerinti fia vagy lánya… Tehát, bizonyos értelemben, társadalmilag nincsen családom, másrészt viszont nagyon boldog vagyok, hogy részese lehetek egy lelki családnak. S az is biztos, hogy néha az apák kötelességét és feladatait is el kell végeznem – mint például ki kell fizetnem a számlát, ha az egyik fiam valami ostobaságot művel. S időről időre az anyák kötelességét is el kell látnom – kitörölni a gyerekek hátsóját, ha tele van a nadrágjuk. De ez örömteli elfoglaltság. Tehát, nagyra értékelem az édesapák és az édesanyák szolgálatait, mert némi megértéssel én is rendelkezem, hogy mennyi szeretetet és gondoskodást kell adnotok, amíg egy ember fel nem nő. S a kárpótlás valamennyi problémáért, amit időközben elszenvedünk az pedig, hogy láthatjuk egy másik személy lelki növekedését, mely egy nagyszerű szolgálat.

 IMG_6818

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)

Въпрос: Говорихте за това да жертваме светското заради духовното. Светското включва и нашите семейства, нашите деца. Затова много отреченици нямат семейства и деца, докато тантристите имат. В тази традиция вие очевидно не отричате семействата; при все това тя е ведантическа традиция, а не тантристка. Бихте ли поговорили по този въпрос?

Свами Тиртха: Благодаря Ви за въпроса; ценя това, че сте добре информиран. Преди всичко, дори аскетите се раждат в семейства. Така че семейството е много важна институция. Без приноса на майката и бащата, никой не може да дойде на тази планета Земя. Е, някои много специални души могат, но обичайно ние не можем. И мисля, всички сме съгласни, че да се отречеш от даден обект, но при все това да таиш привързаност към него, е нищо. Това е лъжа, самозалъгване.  Така че грешката не е в обекта; привързаността е това, от което трябва да се откажем, нали? Нищо лошо няма в децата ви, нищо лошо няма в семействата ви. Но ако сте привързани по погрешен начин към тях, тогава това е капан. Ако го приемаме за шанс да служим на Бога чрез тях, ако ги считаме за дар Божи – да, моля ви, считайте своите съпрузи и съпруги за дар Божи – тогава не сме привързани към обекта, привързани сме към принципа, който се проявява чрез този обект. А това е божествен принцип, даден от Бога. Дори нашата привързаност към свидните ни хора е дадена от Кришна. Но какви характеристики ще придадем на тази привързаност, на тази отговорност? Това зависи от духовното ни израстване. Ясно е, нали? 

Що касае различните школи в хиндуизма, като например тантричната и ведантичната традиции: тантра означава „практика”, тантра не значи сексуален мистицизъм или някакво изкуство на сексуалната черна магия. Това е практика. Всички различни школи имат тантра учения, тантра практики. Съществува също и ваишнавска тантра. Например една много важна мантра, идваща от ваишнавската тантра е: ом агяна-тимирандхася гянанджана-шалакая чакшур унмилитам йена тасмай-шри гураве намаха. Тя идва от ваишнавската тантра – това значи ли, че сме тантристи? В един смисъл, ако следваме принципите, които са благоприятни за духовните ни практики – да, ние сме тантристи. Но, разбира се, не принадлежим на школата тантра в тесния смисъл на думата, защото това е различна традиция. 

Трите основни инструмента на медитацията са янтра, мантра и тантра. Янтрата е визуален обект, например мандала. Тантра, както говорихме, е практически набор от правила и предписания –  „прави това, не прави онова”. А мантрата е звуков начин за медитация. Думата мантра се състои от две свързани думи: едната е манас, а другата траяте. Манас е мисловността или съзнанието на човека, а траяте означава „да освободиш”. Така че мантрата освобождава ума ви, освобождава вашето съзнание. 

Това е малко информация по отношение на тантристката школа. А както Вие споменахте, ние принадлежим на школата веданта. Веданта е считана за най-извисената, за най-висшата сред шестте класически философски школи на Индия. Веданта също съчетава две значения: веда е „знание” или „наука”, а пък анта означава „краят на нещо”. Така че това е апогеят на всички божествени науки. Разбира се, в рамките на веданта има различни школи и приемствености. Но можем да кажем, че това на практика е най-висшият интелигентен или научен подход. А всъщност в нашата специфична школа предопределящи са чувствата. Така че това е емоционален метод – посредством служене, посредством обожание. Ние обожаваме Кришна като малко момче, когато Той си е играел на тази планета Земя. Сигурен съм, че всички майки и бащи понякога си спомнят Кришна, наблюдавайки пакостите на своите синове и дъщери. „О, скъпи мой, пак си откраднал маслото!” Така че това е начин да помним. Защото в бхакти веданта има две основни инструкции. Само две са, лесно е да се запомнят: „Винаги помнете Бога и никога не Го забравяйте!” Тези две заръки са есенцията на бхакти веданта

В нашата традиция ние имаме както семейства, така и отреченици. Най-общо в Индия, в хиндуизма има четири различни стъпала в живота. Едното е животът на ученика, второто е животът на семейния, третото е отшелническият живот и четвъртото – животът в отречение. И четирите се считат за ашрами. Ашрамът е място за духовна практика. Така че това не е просто сградата на храма, а е място, където мога да израствам духовно. Ние се стараем да се отнасяме позитивно към живота, защото Кришна е закрилникът на живота. Той е Богът на любовта и обича децата. Както и децата със сигурност Го обичат. При все това, самият аз принадлежа към ордена на отречението; обаче както говорихме малко по-рано, когато се отричаш от нещо, ще бъдеш компенсиран. Така че аз нямам къща, но имам много домове, в които живея! Нямам семейство по кръв, но мнозина ме считат за част от своите семейства. И между нас казано, наскоро се заех да преброя внуците и внучките си. Като стигнах до тридесет се отказах. Е, ако някой може да постигне това без да има кръвен син или дъщеря… Така че в един смисъл аз си нямам свое социално семейство, ала от друга страна имам голямото щастие да съм част от едно духовно семейство. И бъдете сигурни, понякога ми се налага да изпълнявам задълженията на баща – като например да плащам сметката, когато някой от синовете ми сътвори някоя глупост. А от време на време ми се налага да изпълнявам задълженията и на майка – да бърша дупета, ако някой се наака. Но това са радостни занимания. Затова аз дълбоко ценя служенето на бащите и майките, понеже и сам имам мъничко разбиране за това колко много любов и грижа трябва да вложиш, за да стане някой човек. А това е компенсацията за всички проблеми, които може да сме имали междувременно. Да гледаш как някой израства духовно е велико служене.   

 IMG_6818

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)

Вопрос: Вы говорили о том, чтобы пожертвовать мирским ради духовного. Мирское включает также наши семьи, наших детей, поэтому многие отреченные не имеют ни того, ни другого, а у тантристов есть. В этой традиции, очевидно, вы не отказываетесь от семей. Но это все-таки традиция ведантическая, а не тантрическая. Как бы вы прокоментировали это?

Свами Тиртха: Благодарю Вас за вопрос; ценю то, что вы хорошо информирован. Прежде всего, даже аскеты рождаются в семьях. Итак, семья – это очень важный институт. Без вклада матери и отца никто не может прийти на эту Землю. Ну, некоторые очень специальные души могут прийти, но обычно мы не можем.

И думаю, мы все согласны, что отречься от объекта, но все же сохранить к нему привязанность, это ничего. Это ложь, самообман.  Так что, ошибка не в объекте; от привязанности надо отказаться, верно? В ваших детях нет ничего плохого, в вашей семье нет ничего плохого. Но если вы привязаны к ним неправильным путем, то это ловушка. Если мы принимаем это как шанс служить Богу через них, и если мы рассматриваем их как дарованные Богом, дар Божий – да, пожалуйста, рассматривайте ваших мужей и жен данными Богом – тогда мы не привязаны к объекту, мы привязаны к принципу, проявленному через этот объект. И это божественный принцип, дар Божий. Даже наши привязанности к нашим любимым людям даются Кришной. Но какое качество вы придаете этой привязанности, этой ответственности? Это зависит от нашего духовного роста. Это понятно, да?

Относительно различных школ в индуизме, как например тантрическая и ведантическая традиции: тантра означает „практика”, тантра не означает сексуальный мистицизм или какое-то искусство сексуальной черной магии. Это практика. Все разные школы имеют тантра учения, тантра практики. Существует также и ваишнавская тантра. Например одна очень важная мантра, пришедшая из ваишнавской тантры это: ом агяна-тимирандхася гянанджана-шалакая чакшур унмилитам йена тасмай-шри гураве намаха. Она пришла с ваишнавской тантры – означает ли это, что мы тантристы? В определенном смысле, если мы следуем за принципами, которые благоприятны для наших  духовных практик – да, мы тантристы. Но, конечно, не принадлежим к школе тантры в узком смысле слова, потому что это разная традиция. 

Три основных инструмента медитации это янтра, мантра и тантра. Янтра это визуальный объект, подобный мандале. Тантра, как мы сказали, это практический набор правил и инструкций –  „делай это, не делай то”. А мантра  это звуковой, слышимый способ медитации. Слово мантра состоит из двух связанных слов: одно это манас, а другое траяте. Манас это менталитет или сознание человека, а траяте означает „освобождать”. Так что мантра освобождает ваш ум, освобождает ваше сознание. 

Итак, это немного информации о тантрической школе. И, как вы упомянули, мы принадлежим к школе веданты. Веданта считается самой возвышенной или высшей из шести классических философий Индии. Потому что веданта также имеет двойное значение: веда – это „знание” или „наука”, а анта – „конец”. Итак, это вершина всех божественных наук. Конечно, в рамках Веданты есть разные школы и разные традиции. Но мы можем сказать, что это практически высший интеллектуальный или научный подход. И на самом деле в нашей конкретной школе определяющими являются эмоции. Так что это эмоциональный метод – через служение, через обожание.

Мы обожаем Кришну как маленького мальчика, когда Он играл на этой планете Земля. Я уверен, что все матери и отцы иногда вспоминают Кришну, наблюдая за своими сыновьями и дочерьми, когда они совершают глупости.

„О, дорогой мой, ты снова украл масло!” Так что это способ помнить. Потому что в бхакти веданте есть две основные инструкции. Только две, их легко запомнить: „Всегда помните Бога и никогда Его не забывайте!” Эти две правила являются сущностью бхакти веданты

В нашей традиции есть как семьи, так и отреченные. В Индии, в индуизме существует четыре разных уклада жизни. Один – это ученическая жизнь, второй – семейная жизнь, третий – жизнь отшельника, а четвертый – отреченная жизнь. Все четыре считаются ашрамами. Ашрам – это место духовной практики. Так что это не только храмовое здание, а там где обеспечивается мой духовный рост. Мы стараемся быть позитивными в жизни, потому что Кришна – защитник жизни. Он Бог любви и любит детей. Как и дети любят Его, это точно. Тем не менее, я сам принадлежу к отреченному укладу, но вы знаете, мы немного раньше обсуждали, что если вы откажетесь от чего-то, вы получите компенсацию. Так что у меня нет дома, но у меня много домов! У меня нет кровной семьи, но многие считают меня частью их семей. Скажу вам по секрету – недавно я начал считать своих внуков и внучек. После тридцати я бросил это. Что ж, если кто-то может сделать это без кровного сына или дочери … Итак, в каком-то смысле у меня нет моей социальной семьи, но с другой стороны, я очень рад быть частью духовной семьи. И будьте уверены, иногда мне приходится выполнять обязанности отца – например, оплачивать счета, если один из моих сыновей сделал что-то глупое. И время от времени я должен выполнять также обязанности матери – вытирать зад, если кто-то покакал. Но это радостные обязательства. Поэтому я глубоко ценю служение отцов и матерей, потому что я также немного понимаю, сколько любви и заботы вы должны дать, пока человек не вырастет. И это является компенсацией за все проблемы, которые мы могли бы принять между тем. Видеть духовный рост другого человека – это великое служение.