Archives

Calendar

June 2020
M T W T F S S
« May   Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  Archive for June 4th, 2020

,,,,,, те, щастие

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)
 
(continues from the previous Friday)
 
“’Mundane’ means under the jurisdiction of mortality: at every second it is dying. Everything on which we depend for the maintenance of this body is dying at every second. Everything. So we want to be out of this dying land, and if it is possible, we want to live in a land where there is no death. That is amrta – that which is without death – and that is sweet, it is Vaikuntha; it is Goloka. Vaikuntha means in the consideration of the infinite perspective – that conception. Kuntha means limitation, and Vaikuntha means unlimited. To live in Vaikuntha means to live in the relativity of the infinite whole.” [1]
So, please search for your eternal part, the inner essence. Maybe you have some questions or remarks? 
Question of Hayagriva: How to harmonize the intellect and the material emotions? Because divine emotions are much higher, of course. But according to my opinion intellect should always dominate emotions. Or am I wrong? 
Swami Tirtha: Yes. Of course on the material plane it is better if our purified intellect leads us. But ultimately what gives a bigger problem to human beings – their brain, or their heart? 
Answers: The brain. The emotions.
Swami Tirtha: Oh, very nice. One lady said ‘the emotions’, one man said ‘the brain’. I think it is distributed according to genders. But in my humble consideration, people are ready to lose their brain due to emotions, while usually we are not ready to exchange our emotions for some thoughts. That suggests to me that emotions are more powerful. Therefore emotions are more important also. It’s not the intellect that is more important. Because we are ready to enter a foolish love, but how can you enter a loving theory?! Therefore we have to control and we have to harmonize these two capacities. To find a higher synthesis. As I told you, philosophy without religion is dry, religion without philosophy is sentimental. So, use both capacities to achieve a higher synthesis. And we know the best harmonizing process: Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare/ Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare.
Actually, in this prayer again the unity of the two parties is achieved, is aspired for. This is a glorification of the meeting of divine beauty and divine love. So again it is uniting not only two principles, but it is glorifying of the meeting of Radha and Krishna in their unity.
Question: Aren’t the emotions born by the thoughts?
Swami Tirtha: Too bad if it happens. 
Comment: Actually, it is said that by chanting the holy names we are purifying ourselves, our hearts, but this is a bit unclear for me. I mean that some emotions are coming from the mind, from some idea about the reality. For example, the anger from something that’s happening. But actually it is said that this is in the heart, so what is it – mind, or heart? 
Swami Tirtha: Mind is in the heart. So, if you purify your heart, you purify your mind also. It’s not that complicated. 
Question: How come, you want to say that the mind is not in the head?
Swami Tirtha: Many times it happens, yes! Last question!
Kripadham: I would like to ask whether relationship of Radha Krishna is harmonious or volcanic?
Swami Tirtha: Sometimes harmonious, other times volcanic. Therefore our divine Lord, the Golden avatar, is called the Golden volcano. Because a lava of divine ecstasy is just erupting from Him. For example while chanting the holy names. 
 
1.  The Golden staircase, The Soul Has Its Own Body, by Shridhar Maharaj

 ,,,,,, те, щастие

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)
 
(az előző pénteki tanítás folytatása)
 
 „Ez a világ a halál uralma alatt áll, minden másodpercben haldoklik. Minden, amitől ennek a testnek a fenntartásában függünk másodpercről másodpercre elpusztul. Minden. Tehát ki akarunk kerülni erről a haldokló földről, és ha lehetséges, olyan helyen szeretnénk élni, ahol nincs halál. Ez az amrta –, ahol nincs halál – és ez édes, ez Vaikuntha; ez Gólóka. Vaikuntha, pedig a végtelen perspektíva szempontjából való szemléletet jelenti. Kuntha korlátozottat jelent, Vaikuntha pedig határtalant. Vaikunthán élni pedig annyit jelent, hogy a végtelen teljesség valóságában élni.” [1]
Tehát, kérlek kutassátok az örökkévaló részeteket, a belső lényeget Talán, vannak kérdéseitek vagy észrevételetek? 
Hajagríva kérdése: Hogyan harmonizáljuk az intellektust és az anyagi érzelmeket? Mert az isteni érzelmek jóval emelkedettebbek természetesen. De véleményem szerint az intellektusnak kellene dominálnia az érzelmek felett. Vagy tévedek? 
Szvámí Tírtha: Igen, persze anyagi síkon természetesen jobb, ha a megtisztított értelem vezet bennünket. De végső soron, mi okoz nagyobb problémát az embereknek – az agyuk vagy a szívük? 
Válaszok: Az agyuk. Az érzelmeik.
Szvámí Tírtha: Ó, ez nagyon szép. Egy hölgy azt mondta, hogy ‘az érzelmek’, egy férfi pedig azt, hogy ‘az agy’. Azt hiszem, hogy ez a nemek szerint oszlik meg. De az én szerény észrevételem az, hogy az emberek készek elveszíteni az agyukat az érzelmeik miatt, míg általában nem vagyunk hajlandóak változtatni az érzelmeinken bizonyos gondolatok hatására. Ez azt sugallja a számomra, hogy az érzelmek jóval erőteljesebbek. Ezért jóval fontosabbak is az érzelmek. Nem az értelem az, mely fontosabb. Mert készek vagyunk ostoba szerelembe esni, de hogy tudsz beleesni egy szeretetteljes elméletbe?! Ezért kontrolálnunk és harmonizálnunk kell ezt a két képességet, hogy ráleljünk a magasabb szintézisre. Mint, ahogy mondtam nektek, a filozófia vallás nélkül száraz, a vallás pedig filozófia nélkül, szentimentalizmus. Tehát, használjátok mindkét képességeteket a magasabb szintézis elérése érdekében. S mi ismerjük a leginkább harmonizáló folyamatot: Haré Krsna Haré Krsna Krsna Krsna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré. 
Valójában ebben a fohászban ismét megvalósul a két rész egysége, erre törekszünk. Ez az isteni szépség és szeretet találkozásának a dicsőítése. Itt most megint, nem csak két elvnek az egyesítéséről van szó, hanem ez Rádhá és Krsna találkozásának a dicsőítése az egységben.
Kérdés: Nem a gondolatok által születnek az érzelmek?
Szvámí Tírtha: Sajnálatos, ha ez így történik. 
Hozzászólás: Azt mondják, hogy a szent nevek zengésével megtisztítjuk önmagunkat, a szívünket, de ez nem annyira világos a számomra. Úgy értem, hogy bizonyos érzelmek az elméből, a valóság elképzeléséből származnak. Például, a harag valaminek a megtörténése miatt van. De azt mondják, hogy ez a szívben történik, tehát hol van ez pontosan – az elmében vagy a szívben? 
Szvámí Tírtha: Az elme a szívben van. Tehát, ha megtisztítod a szívedet, megtisztítod az elmédet is. Ez nem olyan bonyolult.
Kérdés: Hogyhogy, azt akarod mondani, hogy az elme nem a fejben található?
Szvámí Tírtha: Sokszor megtörténik, igen! Utolsó kérdés!
Krpadhámá: Szeretném megkérdezni, hogy Rádhá és Krsna kapcsolata vajon harmonikus vagy vulkanikus?
Szvámí Tírtha: Néha harmonikus, máskor vulkanikus. Ezért hívják a mi édes Urunkat, az Arany avatárt, Aranyló vulkánnak. Mert az isteni extázis lávája vulkánként tör fel belőle. Például a szent nevek zengésekor. 
 
1.  Sríla Srídhar Mahárádzs: Az arany lajtorja, A lélek teste

 ,,,,,, те, щастие

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
 
(продължава от предишния петък)
 
„Земно” означава тленно, подлежащо на погибел; то всеки миг умира. Всичко, на което разчитаме, за да поддържаме тялото си, загива всеки миг. Всичко. Затова копнеем да напуснем тази умираща земя и ако е възможно да заживеем в свят, в който няма смърт. То е амрита – онова което не умира – то е сладко; то е Ваикунтха, то е Голока. Ваикунтха означава разбирането за безмерната перспектива. Кунтха значи предел, а Ваикунтха – безпределност. Да живееш във Ваикунтха означава да живееш свързан с безграничната цялост.” [1]
Затова моля ви, търсете своята вечна страна, съкровената си същност. Може би имате въпроси или коментари? 
Въпрос на Хаягрива: Как да хармонизираме интелекта с материалните емоции? Божествените чувства са много по-висши, разбира се. Но по мое мнение интелектът трябва винаги да владее емоциите. Или греша? 
Свами Тиртха: Да. Естествено, на материално ниво е по-добре пречистеният ни интелект да ни води. Но в края на краищата, кое носи по-големи проблеми на хората – умът или сърцето? 
Отговори: Умът. Чувствата.
Свами Тиртха: О, много хубаво. Една жена каза „чувствата”, а един мъж „умът”. Мисля, че е разпределено според пола. Но моето смирено разбиране е, че хората са готови да си изгубят ума заради чувства, обаче обикновено не сме готови да разменим чувствата си за някакви мисли. Това ме навежда на мисълта, че чувствата се нещо по-силно. Затова са и по-важни. Не интелектът е най-важното. Защото сме готови да се хвърлим в глупава любов, но нима може да има любовна теория?! Затова трябва да овладяваме и да хармонизираме тези две способности. Да открием един по-висш синтез. Както ви казах, философията без религия е суха, а религията без философия е сантиментална. Затова използвайте и двете способности, за да постигнете по-висш синтез. А знаем кой е най-добрият хармонизиращ процес: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.
Всъщност в тази молитва отново се постига единение на двете страни, има стремеж към него. Това е възхвала на срещата между божествената красота и божествената любов. Така че не само два принципа се обединяват, но това е възхвала на срещата между Радха и Кришна в Тяхното единение.
Въпрос: Не се ли пораждат чувствата от мислите?
Свами Тиртха: Много лошо, ако е така. 
Коментар: Всъщност казва се, че мантрувайки светите имена ние пречистваме себе си, сърцата си, но това е малко неясно за мен. Имам предвид, че някои емоции възникват от ума, от някаква идея за реалността. Например, гневът от нещо, което се случва. Обаче всъщност се казва, че той е в сърцето, така че откъде е – от ума или от сърцето? 
Свами Тиртха: Умът се намира в сърцето. Значи ако пречиствате сърцето си, пречиствате и ума. Не е чак толкова сложно. 
Въпрос: Как така! Искате да кажете, че умът не е в главата?
Свами Тиртха: И това се случва често, да. Последен въпрос!
Крипадхам: Бих искал да попитам дали връзката на Радха и Кришна е хармонична или вулканична?
Свами Тиртха: Понякога е хармонична, друг път вулканична. Затова нашият Бог, Златният Аватар, е наречен Златният Вулкан. Защото от Него избликва лавата на божествения екстаз – например докато мантрува светите имена. 
 
1. „Златната стълба”, Душата си има свое собствено тяло, от Шрила Шридхара Махарадж
 


,,,,,, те, щастие

(Conferencia de Swami Tirtha, mayo 2013, Sofía)
 
(Continua la conferencia del pasado viernes)
 
“’Mundano significa perecedero, mortal en cualquier momento, lo que esta muriendo. Todo con lo que contamos para que mantenga en vida nuestro cuerpo, todo ello muere, perece en cualquier momento. Todo. Por esta razón aspiramos en abandonar esta perecedera Tierra y si es posible seguir viviendo en un universo en el que no exista la Muerte. Esta es la amrita – todo lo que sea desmuerte, ausencia de muerte – es dulzura: es Vaikuntha; es Goloka. Vaikuntha significa comprensión de la perspectiva infinita. Kuntha significa límite y entonces Vaikuntha significa sin límites. Vivir en Vaikuntha significa vivir conectado a lo Infinito.”[1] 
Buscad por favor vuestro aspecto eterno, vuestra intima esencia. Comentarios u observaciones?
Pregunta de Hayagriva: Como llegar a armonizar intelecto y emociones materiales?
Por supuesto las divinas emociones son mucho más superiores, no cabe duda en ello. A mi opinión el intelecto siempre debe dominar las emociones. Me equivoco?
Swami Tirtha: Si. Por supuesto en el nivel material sería mejor dejarnos estar guiados por el intelecto ya purificado. En fin de cuentas que es lo que viene trayendo mayores problemas a la gente – el corazón o la mente?
Respuestas: El cerebro, la mente. Las emociones.
Swami Tirtha: Oh, muy bien. Una mujer acaba de decir: ‘las emociones’, un hombre dijo: ‘El cerebro’. Creo que las respuestas vienen según el sexo. Mi humilde comprensión es que la gente está lista a perder la razón por las emociones y por lo tanto, no solamos cambiar emociones por razonamientos. Todo ello me hace pensar que las emociones son algo más poderoso. Por esta razón son más importantes. Sin embargo el intelecto es el más importante. Estamos listos a echarnos a perder en un loco amor pero acaso hay amor en teoría o amor teórico? Deberíamos pues dominar y armonizar estas capacidades humanas. Deberíamos llegar a descubrir una síntesis superior. Como acabo de decirlo, la filosofía sin amor es seca y la religión sin filosofía es sentimental. Aprovechad ambas capacidades para adquirir una síntesis superior. Ya sabemos cuál es el mejor proceso de armonización: Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare/ Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare.
En realidad, en esta plegaria se adquiere unión de ambas partes, por lo menos hay aspiración a adquirirla. Es la glorificación del encuentro entre la divina belleza y el divino amor. Los dos principios llegan a unirse, lo que es glorificación del encuentro entre Radha y Krishna, glorificación de esta unión.
Pregunta: Las emociones no vienen generadas por pensamientos?
Swami Tirtha: Si fuera así, sería algo muy malo.
Comentario: En realidad se dice que al cantar o recitar mantras de los nombres santos llegamos a purificarnos, a purificar nuestros corazones pero para mí persiste una confusión. Tengo en vista que algunas emociones vienen generadas por la mente, por ciertas ideas que tenemos de la realidad. Por ejemplo, la ira que viene de algo que está ocurriendo. Por lo tanto, se dice que llegamos la ira en el corazón, así que de donde proviene – de la mente o del corazón?
Swami Tirtha: La mente está en el corazón. Sea, habiendo purificado el corazón, llegáis a purificar la mente. No resulta tan complicado.
Pregunta: Como? Usted quiere decirnos que la mente no está en la cabeza?
Swami Tirtha: Ello también ocurre frecuentemente. Ultima pregunta!
Kripadham: Quisiera preguntar si la relación entre Radha y Krishna es armoniosa o volcánica?
Swami Tirtha: Unas veces es armoniosa, otras vejeces es volcánica. Por esta razón a nuestro Dios, el Avatar de oro se Le llama El Volcán de oro. De Él debe surgir brotando lava de divina éxtasis – por ejemplo cuando se canten o reciten mantras de los nombres divinos.
 
1. La escalera de oro, El alma tiene su propio cuerpo, por Shridhar Maharaj

 ,,,,,, те, щастие

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)
 
(продолжение с предыдущей пятницы) 
 
„Мирское” означает находящееся во власти смерти: умирающее каждую секунду. Все то, на что мы рассчитываем, чтобы поддерживать свое тело, умирает каждую секунду. Все. Поэтому мы хотим оказаться за пределами этой земли смерти, и, если это возможно, жить в царстве, в котором смерти нет. Это амр̣ита — то, что лишено смерти, — и это сладостно, это Вайкунтха, это Голока. Слово „ваикун̣т̣ха” употребляется для обозначения чего-то безграничного, таков смысл. Кун̣т̣ха значит ограничение, а ваикун̣т̣ха — безграничное. Жить на Вайкунтхе означает жить в соприкосновении с безграничным целым.” [1]
Поэтому прощу вас, ищите свою вечную часть, свою внутреннюю сущность. Может быть у вас есть вопросы или комментарии? 
Вопрос Хаягривы: Как гармонизировать интеллект с материальными эмоциями? Божественные чувства гораздо выше, конечно. Но по моему мнению интеллект должен всегда контролировать эмоции. Или я ошибаюсь? 
Свами Тиртха: Да. Естественно, на материальном уровне лучше, чтобы наш очищенный интеллект вел нас. Но в конце концов, что создает больше проблем людям – ум или сердце? 
Ответы: Ум. Эмоции.
Свами Тиртха: О, очень хорошо. Одна женщина сказала „эмоции”, а один мужчина „ум”. Думаю, что это распределяется по полу. Но, по моему скромному мнению, люди готовы терять свой мозг из-за эмоций, в то время как обычно мы не готовы обменять свои эмоции на некоторые мысли. Это говорит о том, что эмоции сильнее. Поэтому эмоции также важнее. Интеллект не самое важное. Потому что мы готовы войти в глупую любовь, но разве вы можете войти в теорию любви ?! Поэтому мы должны контролировать, и мы должны согласовать эти два потенциала. Чтобы найти более высокий синтез. Как я уже говорил, философия без религии суха, религия без философии сентиментальна. Итак, используйте обе возможности для достижения более высокого синтеза. И мы знаем лучший процесс гармонизации: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.
На самом деле, в этой молитве снова достигается единство двух сторон, к которому мы стремимся. Это прославление встречи божественной красоты и божественной любви. И снова, это объединяет не только два принципа, но и прославляет встречу Радхи и Кришны в Их единстве.
Вопрос: Разве эмоции не рождаются в мыслях?
Свами Тиртха: Очень плохо, если это так. 
Коментарий: На самом деле говорят, что повторяя святые имена, мы очищаем себя, свои сердца, но для меня это немного неясно. Я имею в виду, что некоторые эмоции приходят из ума, из некоторого представления о реальности. Например, гнев от того, что происходит. Но на самом деле сказано, что это в сердце, так что же это – разум или сердце?
Свами Тиртха: Ум находится в сердце. Значит если очищаете свое сердце, вы очищаете и ум. Не так уж и сложно. 
Вопрос: Как это так! Хотите сказать, что ум не в голове?
Свами Тиртха: И это бывает не редко, да. Последний вопрос!
Крипадхам: Я хотел бы спросить, являются ли отношения Радхи и Кришны гармоничными или вулканическими?
Свами Тиртха: Иногда гармоничны, другой раз вулканические. Поэтому наш божественный Господь, Золотой Аватар, называется Золотой вулкан. Потому что лава божественного экстаза просто извергается от Него. Например, когда воспевает святые имена.
 
1. „Золотая лестница”, У души есть свое собственное тело, Шрила Шридхара Махарадж