Archives

Calendar

May 2020
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031Archive for May 24th, 2020

beauty

(from a lecture of Swami Tirtha, 20.08.2015, morning, Ludashto)
 
(continues from the previous Monday)
 
Question of Yashoda: What does perfect sadhana and the perfection of sadhana mean? 
Swami Tirtha: Let’s start with the sadhana of perfection, because this is the basis. The sadhana of perfection is a painful path. Because to reach perfection we have to get rid of all anarthas – all those attachments that we cherish. Anartha means ‘no value’. Siddha-artha means ‘the value of perfection’; anartha means ‘no value’. Anartha-nivritti means to get rid, to purify yourself of all anarthas – this is painful. 
Just remember all the demons – they were practicing the sadhana of perfection, right? Hiranyakashipu’s body was eaten by the ants! Can you imagine yourself to perform such a sadhana – that your body is eaten up by the ants? It’s a little painful.
Baladev: A little.
Swami Tirtha: Nevertheless, he was able to circulate his vital force in his skeleton. Quite a mystic power, ha? Do you want some mystic powers? I don’t think that this skeleton-prana is our goal, our siddha-artha. So we can say that even the sadhana of perfection might be misused in a demoniac way. 
Therefore let’s observe it from the opposite direction, the reversed order – what is the perfection of sadhana? The goal of sadhana, sadhana-artha, is to convert you into a sadhu, to make you a sadhu. And who is a sadhu according to Krishna? “Those who after many-many lifetimes realize that I am all, I am everything – vasudeva sarvam iti.” [1]
So we have to find the best method of sadhana, which will very quickly bring us to the other shore of the material ocean. “I quickly rescue them from the ocean of the material existence.”[2] And after Mahaprabhu practically all different schools agree on this point that the best method of perfection is chanting the holy names. Sometimes they recommend other practices like homa – make a fire sacrifice every day in your home; or go on a pilgrimage; or whatever. But everybody agrees that the most direct method is to sit down and chant. So this is a universal dharma-principle for this age especially. 
And finally here the perfection of sadhana is not painful. The sadhana of perfection is painful, but the perfection of sadhana is blissful. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. 
Question of Lokanath: How to chant properly, in a pure manner?
Swami Tirtha: We are so fortunate to belong to a tradition. Because Gurudev was asked the same question. And he gave a very shocking answer. He didn’t say: “Sit longer” or “Do it like this, chant in one shot all your 16 rounds”. He didn’t give any such technical advice. But he said: “Well, serve those who chant purely.” In this way you will receive that quality, receive that blessing in your life. By service you will get pure chanting. What a beautiful idea! Of course it doesn’t mean that you neglect your chanting. ‘Ah, it’s Gurudev’s business to give me the unconditional flow of divine nectar, so I don’t have to do anything here.’ You have to do your job. Prepare the soil of the garden of your hearts, so that when Mahaprabhu comes, He can scatter the good seeds on the field. Therefore our way to perfection is service mood. 
 
1. Bhagavad Gita 7.19
2. Bhagavad Gita 12.6-7

 beauty

(от лекция на Свами Тиртха, 20.08.2015, сутрин, Лудащо)
 
(продължава от предишния понеделник)
 
Въпрос на Яшода: Какво означава съвършена садхана и съвършенството на садханата? 
Свами Тиртха: Нека започнем от садханата на съвършенството, тъй като това е основата. Садханата на съвършенството е болезнен път. Защото, за да достигнем съвършенство, трябва да се избавим от всичките си анартхи – всички онези привързаности, които са ни свидни. Анартха означава „без стойност”. Сиддха-артха значи „ценността на съвършенството”; анартха значи „без ценност”. Анартха-нивритти означава да се избавим, да се пречистим от всички анартхи – а това е болезнено. 
Спомнете си всички демони – те са практикували садханата на съвършенството, нали? Тялото на Хиранякашипу било изядено от мравки! Можете ли да си представите да извършвате подобна садхана – тялото ви да бъде изядено от мравки? Малко е болезнено.
Баладев: Малко.
Свами Тиртха: Въпреки това, той бил способен да съхрани циркулацията на жизнената си сила в скелета си. Какво мистично могъщество, а? Вие искате ли мистични сили? Не мисля, че тази скелетна прана е нашата цел, нашата сиддха-артха. Затова можем да кажем, че дори със садханата на съвършенството може да бъде злоупотребено по демоничен начин. 
Затова нека погледнем от обратната страна, да обърнем последователността – какво е съвършенството на садхана? Целта на садхана, садхана-артха, е да ви превърне в садху, да ви направи садху. А кой е садху според Кришна? „Онзи, който след много-много животи осъзнае, че Аз съм всичко – васудева сарвам ити.” [1]
Така че трябва да намерим най-добрия метод на садхана, който много бързо ще ни пренесе на оттатъшната страна на материалния океан. „Аз бързо ги избавям от океана на материалното битие.”[2] А след Махапрабху, на практика всички различни школи са съгласни по един въпрос – че най-добрият метод за постигане на съвършенство е възпяването на светите имена. Понякога се препоръчват други практики като хома – правене на ежедневна огнена жертва у дома; или ходене на поклонение; или нещо друго. Ала всички са съгласни, че най-прекият метод е човек да седне и да мантрува. Така че това е универсален дхарма-принцип, и то специално за тази епоха. 
И най-сетне това съвършенство на садханата не е болезнено. Садханата на съвършенството е болезнена, но съвършенството на садхана е изпълнено с блаженство. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. 
Въпрос на Локанатх: Как да мантруваме правилно, по чист начин?
Свами Тиртха: Имаме щастието да принадлежим на традиция. Защото Гурудев веднъж получи същия въпрос. И той даде много смайващ отговор. Не каза: „Прави го по-дълго” или „Ще правиш така: мантрувай наведнъж всичките 16 кръга.” Не даде никакъв такъв техничен съвет. Вместо това каза: „Служи на тези, които мантруват чисто.” По този начин ще се сдобиеш с това качество, ще получиш тази благословия в своя живот. Чрез служене ще постигнеш чисто мантруване. Каква красива идея! Разбира се, това не означава да пренебрегвате мантруването си. „Работа на Гурудев е да ме дари с безусловния поток от божествен нектар, аз нямам какво да правя.” Трябва да свършите своята работа. Подготвяйте почвата в градината на вашите сърца, така че когато Махапрабху дойде, да може да разпръсне добрите семена на полето. Затова нашият път към съвършенството е настроението на служене. 
 
1.  Бхагавад Гита 7.19
2.  Бхагавад Гита 12.6-7