Archives

Calendar

May 2020
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031Archive for May 21st, 2020

3W72119s5BjWMGm4Xa2MvD5AT2bJsSA8F9WeC71v1s1fKfGkK9mMKuc3LcvF4KigbWg9UsrpEPG4dkp6e1WrAiWD227wo5F6Af66YNChSW33bz7FdB5Btr

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)
 
(az előző pénteki tanítás folytatása)
 
Tehát, van a forma és van a lényeg. A következő fejezet címe: „A léleknek van saját teste.”
„Ha egy szellem vagy egy jógi képes megmutatni az alakját, akkor Isten ne lenne képes feltárni az Ő alakját? Meg tudja tenni. Akarata által, „Legyen víz,”, lett víz; és amikor azt mondta, hogy „Legyen világosság,” lett világosság. Óhaja törvény. Bármit is akar megtenni, az azonnal megtörténik; tehát kell-e, hogy állandó hús-vér teste legyen? Akarata által képes megmutatni bármit, amit szeretne, és mindez lelki természetű, semmiféle evilági anyagi dolog nem szennyezheti be. De a valóság magasabb régiójában a szem, a lelki szem, az nem olyan, mint itt a hús-vér szem. Ott van minden: szem, fül – de nem ugyanolyanok, mint itt. Éppúgy, mint az álmokban, a fizikális szemünk és fülünk nem működik, mégis látunk, érzékelünk, járunk, eszünk és iszunk álmunkban. Az elme csak „félig anyagi” természetű, és ha még mentális síkon lehetségesek is ezek a tevékenységek, akkor azt meghaladja a tiszta lelki világ és ott lelki a szem, lelki a fül, lelki az elme – ott minden lelki.  Ez lehetséges.”[1]
Az ősi misztikus írásokban az áll, hogy: „Amint fenn, úgy alant, amint lent, úgy fönt.”. Tehát, minden, amit itt érzékelünk az tükröződése valami eredetinek. Tehát ha itt van fülünk és szemünk, akkor van fülünk és szemünk abszolút szinten is. Ha itt van testünk, személyiségünk, amely bizonyos anyagokból tevődik össze, van testünk és személyiségünk az eredeti síkon is, ami másfajta anyagból van. Ha itt van szenvedés, mely véges, ott is van szenvedés, mely vég nélküli – vagy lelki, azt is mondhatjuk. De ne felejtsétek el, annak más a természete! Ha itt szenvedünk az olyasvalami, amit nem szeretünk, az ottani szenvedés valami olyasvalami, amit szeretünk. Jamuná megkérdezte, hogy biztos vagyok-e ebben. Nem vagyok biztos. De senki sem kérdezi meg, hogy vajon tetszik e, vagy sem. Itt is megkapod, meg ott is megkapod. 
Jamuná: Gurudév, ez egy nyilvános tanítás. 
Szvámí Tírtha: Hú, azt hittem, hogy ez egy bensőséges kör. De bármi, amit itt visszataszítónak, romlottnak érzékelünk – annak az eredetije tiszta és lényegi. S ami az emberi testet élővé teszi, az a lélek jelenléte. Tehát, a lélek az alapvető elem. 
„A harcmezőn, amikor két tank harcol egymással, a tankban lévő férfiak azt gondolhatják, hogy: „A tankok úgy mozognak, mint két egymásnak feszülő démon!” A tankok csapnak össze, de az emberek vannak belül. Hasonlóképpen, a léleknek, mely a testben lakozik, megvan a saját teste, a saját lakhelye, a saját étele – mindene megvan a lelki birodalomban – és ez a világ annak a világnak az eltorzult tükörképe.” S most, kérlek, figyeljetek! Valami nagyon fontos következik. „Tiszta szívvel kell vágyakoznunk az után az élet után, ami abban a lelki valóságban van, és a tisztaság a szeretet függvénye, a szeretet pedig áldozatot jelent, “Halj meg, hogy élhess!”  
Ez a lényeges üzenet. „A tisztaság a szeretet függvénye, és a szeretet áldozathozatalt jelent.” Nagyon örülök, hogyha lejegyzitek ezt.  
 
(folytatása következik)
 
1. Sríla Srídhar Mahárádzs: Az arany lajtorja, A lélek teste

 3W72119s5BjWMGm4Xa2MvD5AT2bJsSA8F9WeC71v1s1fKfGkK9mMKuc3LcvF4KigbWg9UsrpEPG4dkp6e1WrAiWD227wo5F6Af66YNChSW33bz7FdB5Btr

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)
 
(continues from the previous Friday)
 
So, there is the form and there is the essence. The next Chapter says “The Soul Has Its Own Body.”
“If a ghost can show his form, or a yogi can show his form, then is not God able to show His form? He can do so. By His will, “Let there be water,” there was water; and when He said “Let there be light,” there was light. His will is law. Whatever He wants to do, at once it is done; so will He have to have a permanent flesh-and-blood body? At His will He can show anything as He likes, and it is all spiritual with no touch of the contamination of any mundane substance. But the eye in the higher domain of reality, the spiritual eye, is not like the fleshy eye here. Everything is there: the eye, the ear – but they are not the same as here. Just as in dreams, our fleshy eyes do not work, these ears do not work, yet within our dream we see, feel, walk, eat and drink. The mind is only ‘half material,’ and if even in the mental plane all these activities are possible, then transcending that also is the pure spiritual world, and there is the spiritual eye, the spiritual ear, the spiritual mind – everything is spiritual. It is possible.”[1]
In the ancient mystical treatise it is said: “Whatever is up, it is down; and whatever is down, it is up there”. So, whatever we perceive here is a reflection of something original. If we have ears and eyes here, then we have ears and eyes in the absolute plane also. If we have a body, a personality here, which is made of certain substances, we have body and personality in the original plane which is made of a different substance. If we have suffering here, which is limited, we have suffering there which is unlimited – or spiritual, we can say. But don’t forget: this is of a different nature. Here suffering is usually something we don’t like, there there’s suffering we like. Yamuna asked if I am sure. I’m not sure. But nobody asks whether you like it or not. You will get it here and you will get it there. 
Yamuna: Gurudev, it’s a public lecture. 
Swami Tirtha: Ups, I thought that this is an intimate circle. But anything we perceive here as something nasty, rotten – the original thing is pure and essential. And what makes the human body alive, this is the presence of the soul. So, the soul is the essential part. 
“On the battlefield, when two tanks come to fight, the men within the tanks may think: “The tanks are moving like two demons pushing one another!” The tanks are crashing together, but the man is within. Similarly, the soul within this body has its own body, its own plane of living, its own food – everything of its own in the spiritual realm – and this world is the perverted reflection of that realm.” And now please pay attention! Something very important is coming. “We must purely aspire after a life in that spiritual realm, and purity depends on love, and love means sacrifice, “Die to live.”  
This is the essential message. “Purity depends on love and love means sacrifice.” I’m very happy that you make notes on this. 
 
(to be continued)
 
1.  The Golden staircase, The Soul Has Its Own Body, by Shridhar Maharaj

 3W72119s5BjWMGm4Xa2MvD5AT2bJsSA8F9WeC71v1s1fKfGkK9mMKuc3LcvF4KigbWg9UsrpEPG4dkp6e1WrAiWD227wo5F6Af66YNChSW33bz7FdB5Btr

(Conferencia de Sami Tirtha, mayo 2013, Sofía)
 
(Continua la conferencia del pasado viernes)
 
Buenо, hay pues forma y esencia. El capítulo siguiente es “El Alma tiene su propio Cuerpo.”
“Si un espectro o un yogi puede mostrar su aspecto, por que Dios no lo podría? El es capaz de hacerlo. De Su voluntad dice:” Sea agua!,” hubo agua; y cuando dice: “Sea luz,” hubo luz. Su voluntad es ley. Lo que desea que sea o que se hqga está hecho al instante. Acaso necesita para ello cuerpo de carne y huesos? En acuerdo con Su voluntad Él puede hacer lo que quiera y todo ello es espiritual, sin la menor huella de contaminación mundana. Por lo tanto los ojos en el supremo reino de la realidad no son como los ojos de un cuerpo de carne y huesos aquí. Todo existe allá – ojos, orejas pero no como aquí. Es come en un sueño: nuestros ojos y orejas materiales no funcionan pero sin embargo vemos, sentimos, nos movemos, comemos y bebemos. La mente es solo en mitad material y si todo ello es posible en el plano mental, mas allá descubrimos el puro universo espiritual con ojos, orejas y mente espirituales – todo es espiritual allá. Es posible.”[1]
En antiguas escrituras se afirma: “Lo que está encima es igual a lo de abajo y lo que está abajo es igual a lo de encima”. Lo que llegamos a percibir aquí es reflejo de algo original. Puesto que tenemos ojos y orejas los tendríamos también en el plano absoluto. Puesto que aquí tenemos cuerpo e identidad, constituidos por sustancias respectivas, también en el plano original tendríamos cuerpo e identidad pero constituidos de sustancias diferentes. Si tenemos sufrimiento aquí y limitado en el tiempo, allá tendríamos sufrimiento sin límites. Lo llamaríamos espiritual, No olvidéis por lo tanto que su naturaleza es diferente. Aquí no solemos gozar del sufrimiento, allá nos gustaría sentirlo. Yamuna pregunta si estoy seguro de ello. No lo estoy, Por lo tanto nadie nos pregunta si nos gusta o no. Lo recibiréis tanto aquí como allá. 
Yamuna: Gurudev, la conferencia es pública.
Swami Tirtha: Ups, pensaba que estábamos en círculo íntimo. Por lo tanto, todo lo que percibimos como agradable o putrefacto, en su original es puro y esencial. Y lo que hace revivir el cuerpo humano es la presencia del alma. El alma es la parte esencial.
 “En el campo de batallas, cuando se oponen dos tanks, los soldados que están dentro podrían pensar: „los tanks se parecen a dos demonios peleando uno contra el otro!” Los tanks se estrellan uno contra el otro pero dentro de ellos hay humanos. De igual modo el alma dentro del cuerpo tiene su propio cuerpo, su propio plano de existencia, su comida – lo tiene todo en el plano espiritual – y este mundo aquí no es más que reflejo pervertido de la esfera de allá.” Y ahora por favor, poned atención! Viene algo muy importante. “Debemos aspirar en pureza en adquirir la vida en la esfera spiritual; la pureza depende del amor y el amor significa sacrificio, “Muere para vivir.” 
Este es el mensaje esencial. “La pureza depende del amor y el amor significa sacrificio.” Me alegro que tomeis notas. 
 
(Sigue continuacion)
 
1. La escalera de oro, El alma tiene su propio cuerpo, por Shridhar Maharaj

 3W72119s5BjWMGm4Xa2MvD5AT2bJsSA8F9WeC71v1s1fKfGkK9mMKuc3LcvF4KigbWg9UsrpEPG4dkp6e1WrAiWD227wo5F6Af66YNChSW33bz7FdB5Btr

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
 
(продължава от предишния петък)
 
И така, има форма, а има и същина. Следващата глава се нарича “Душата има свое собствено тяло.”
„След като някой призрак или йоги може да покаже облика си, защо Бог да не може? Той е способен да го направи. По Своя воля Той казва: „Да бъде вода!” и има вода. „Да бъде светлина!” и има светлина. Неговата воля е закон. Което пожелае да стори, на мига е сторено; нима Му е нужно постоянно тяло от плът и кръв? Според волята си Той може да прояви каквото си поиска, и то всичкото е духовно, без ни най-малък досег от каквото и да било светско замърсяване. Но очите в най-възвишеното царство на реалността не са като тези очи от плът тук. Всичко има там: очи, уши – само че не като тези. Точно както насън; тогава тези наши очи и уши от плът не действат, но ние виждаме, чувстваме, движим се, храним се и пием. Умът е само наполовина материален и след като дори в менталната равнина всичко това е възможно, преминавайки отвъд нея откриваме чистия духовен свят, където има духовни очи, духовни уши, духовен ум – всичко там е духовно. Това е възможно.”[1]
В древните мистични трактати се казва: „Каквото горе, такова и долу; а каквото е долу, е и горе”. Всичко, което възприемаме тук е отражение на нещо оригинално. Щом тук имаме уши и очи, значи имаме уши и очи и в абсолютната равнина. Щом тук имаме тяло и самоличност, изградени от съответните субстанции, и в изначалната равнина имаме тяло и самоличност, които обаче са съставени от други субстанции. Ако тук имаме страдание, което е ограничено във времето, там имаме страдание, което е безгранично. Или духовно, можем да го наречем. Но не забравяйте: то е с различна природа. Тук обикновено не харесваме страданието, но там страданието ни се нрави. Ямуна пита дали съм сигурен. Не съм сигурен. Но никой не ви пита дали ви харесва или не. Ще го получите тук, ще го получите и там. 
Ямуна: Гурудев, това е публична лекция. 
Свами Тиртха: О, аз мислех, че е тесен кръг. Но всичко, което тук възприемаме като неприятно и гнило, оригинално е чисто и есенциално. И това, което прави човешкото тяло да оживява е присъствието на душата. Така че душата е съществената част. 
„На бойното поле, при стълкновението на два танка, мъжете вътре може да си мислят: „Тези танкове приличат на два демона, които се блъскат един друг.” Танковете се блъскат, но вътре в тях има хора. По същия начин и душата вътре в тялото си има свое тяло, своя равнина на съществуване, своя храна – има си всичко свое в духовната област – а този свят е изкривено отражение на онази сфера.” И сега, моля ви, внимавайте! Нещо много важно идва. „Нека чистият ни копнеж е единствено да заживеем в онази духовна сфера; чистотата зависи от любовта, а любов значи жертва, „умри, за да живееш.”  
Това е есенциалното послание. „Чистотата зависи от любовта, а любов значи жертва.” Радвам се, че си водите записки. 
 
(следва продължение)
 
1. „Златната стълба”, Душата има свое собствено тяло, от Шрила Шридхара Махарадж

 3W72119s5BjWMGm4Xa2MvD5AT2bJsSA8F9WeC71v1s1fKfGkK9mMKuc3LcvF4KigbWg9UsrpEPG4dkp6e1WrAiWD227wo5F6Af66YNChSW33bz7FdB5Btr

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)
 
(продолжение с предыдущей пятницы) 
 
И так, есть форма, а есть и сущность. Следующая глава называется “Душа обладает своим собственным телом.”
„Если у привидения есть видимая форма, или у йога есть видимая форма, то разве Господь не может явить Свою форму? Он может. По Его воле „Да будет вода!”, появилась вода; и когда Он сказал: „Да будет свет!”, появился свет. Его воля – это закон. Чего бы Он ни захотел сделать – это тут же свершается; и поэтому, должно ли у Него быть вечное, состоящее из плоти и крови, тело? По Своей воле Он может явить все, что захочет, и все это будет духовным, без малейшей примеси осквернения какой бы то ни было материальной субстанцией. Но зрение более высокого уровня реальности не похоже на здешнее зрение плоти. Там есть всё: зрение, слух, – но они не такие, как здесь. Совсем как во сне: наши плотские глаза не действуют, эти уши не работают, и, тем не менее, во сне мы видим, чувствуем, ходим, пьем и едим. Ум только „наполовину материален”, и если даже на уровне ума возможна вся эта деятельность, то тогда за пределами этой сферы также существует абсолютно чистый духовный мир. И в том мире есть духовное зрение, духовный слух, духовный ум – все духовно. Это возможно.”[1]
В древнем мистическом трактате сказано: „Что бы ни было наверху, такое же и внизу; а что есть внизу, то есть и наверху”. Все, что мы воспринимаем здесь это отражение чего-то оригинального. Если у нас здесь есть уши и глаза, то у нас также есть уши и глаза на абсолютном плане. Если у нас есть тело, личность, состоящая из определенной субстанции, то у нас есть тело и личность на изначальном плане, состоящиеся из другой субстанции.
Если здесь у нас есть страдание, которое ограничено временем, там у нас есть страдание, которое безгранично. Или духовное, можем его назвать. Но не забывайте: у него другая природа. Здесь нам обычно не нравится страдание, но там страдание нам нравится. Ямуна спросила уверен ли я в этом. Я не уверен. Но никто не спрашивает, нравится вам это или нет. Вы получите это здесь, вы получите его и там.
Ямуна: Гурудев, это публичная лекция. 
Свами Тиртха: О, я думал, что это близкий круг. Но все, что мы здесь воспринимаем как неприятное и отвратительное, оригинальное – оно чисто и существенно. И то, что делает человеческое тело живым это присутствие души. И так, душа это существенная часть. 
„На поле битвы, когда два танка сходятся для сражения, люди, находящиеся внутри танков, могут думать: „Танки движутся словно два демона, готовые раздавить друг друга!” Танки сталкиваются, но внутри них находятся люди. Аналогичным образом, у души, пребывающей в этом теле, также есть свое собственное тело, свой план существования, своя пища – всевозможная собственность, находящаяся в духовном царстве, – а этот мир лишь искаженное отражение того царства.” И теперь, прошу вас, обратите внимание! Следует что-то очень важное. „Мы должны целомудренно стремиться к обретению жизни в том духовном царстве, а целомудрие зависит от любви, любовь же подразумевает жертву: „умереть, чтобы жить”.
Это существенное послание. „Чистота зависит от любви, а любовь означает жертва.” Я рад, что вы делаете заметки. 
 
(продолжение следует)
 
1.  „Золотая лестница”, Душа обладает своим телом, Шрила Шридхара Махарадж