Archives

Calendar

May 2020
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031Archive for May 17th, 2020

May

17

unnamed (1)

(from a lecture of Swami Tirtha, 20.08.2015, morning, Ludashto)
 
(continues from the previous Monday)
 
Siddhartha, siddha-sankalpa, siddhi-da, siddhi-sadhana.[1]
Siddha-sankalpa – the second name. Sankalpa is a commitment, is dedicating yourself, is a decision. When you decide: ‘Yes! I am for siddha, I am for perfection! Whatever I do, I do it for perfection.’ And don’t forget, our perfection is this molten heart. So, even if we have to chastise ourselves, we do it for the softening of the heart.
Without sankalpa there is no progress and no results. Therefore in all rituals you will find a sankalpa: this ritual is for the service of Vishnu; or this fire sacrifice is for the peace of the world. And we all individually have to find, identify and strengthen this sankalpa in our life, in our spiritual practice. Sankalpa will give you the strength. No doubt we need a lot of efforts and a lot of perseverance in our spiritual practices and as soon as we declare a sankalpa, it will provide a special power. Therefore you have to be very careful about your sankalpa.
Once I made a mistake. At the samadhi mandir[2] of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur I was praying for the chance of preaching. Later on I understood the mistake: I forgot to ask for power, strength. There was so much engagement that I hardly could accomplish. Today I would pray for strength. But don’t commit the same mistake again: you pray for power, yet you forget to ask for service.
So sankalpa, your dedication, is a very important thing. And once you have given it, you cannot take it back. It’s not nice. Siddha-sankalpa.
Siddhi-da, the next name: siddhi is the perfection itself and da is one who provides. So, even if you commit yourself to perfection, even if you follow all the goals of perfection, perfection will be provided by Him, not by our own efforts. So fortunate we are! If it depends on our efforts, what kind of perfection could we achieve? A half-perfection or an invalid perfection? Or what? Technical perfection in this age is practically impossible. But what kind of perfection is very much possible? That one which is provided by divinity. It’s given to you – as a gift!
But the last name compromises my words. Because it looks like that in order to achieve the unconditional, merciful siddhi provision we should follow a siddhi-sadhana, a sadhana for perfection. Or let’s follow another sadhana – the perfection of sadhana. Not a sadhana for perfection, but the perfection of sadhana. If you follow sadhana, then you will become a siddha, a sadhu, a perfected person. In the past and in the future there is only one class of human beings – siddha, perfected ones. Or hamsas – pure like the swans. And swans like clean water. Especially when this is a lake; then this lake is called after them. Swan Lake. Tchaikovsky must have been in deep meditation at that time. So, the saints, the swan-like saintly persons, come together on the banks of a virtual lake. For what reason? In order to practically serve divinity and the ashram. Why? Because they derive a special taste from this.
So, Siddhartha, Siddha-sankalpa, Siddhi-da, Siddhi-sadhana – the goal of perfection, the decision for perfection, the gift of perfection and the perfection of sadhana – this is our way.
 
(to be continued)
 
1.  Vishnu Sahasra Nama, vs.27
2.  Name for a temple, shrine or memorial commemorating the dead.

 May

17

unnamed (1)

(Szvámí Tírtha reggeli tanítása Ludastón, 2015. augusztus 20 – án )
 
(az előző hétfői tanítás folytatása)
 
Sziddhártha, sziddha-szankalpa, siddhi-da, sziddhi-szádhana.[1]
A második név: sziddha-szankalpa. A szankalpa elkötelezettséget jelent, önmagunk odaadását, ez egy döntés. Amikor úgy döntötök: ’Igen, a sziddhá-ért élek, a tökéletességért!’ akkor bármit is tesztek, azt a tökéletességért teszitek.’ S ne feledjétek, a mi tökéletességünk ez a megolvadt szív. Mégha olykor meg is dorgáljuk magunkat, azért tesszük, hogy megolvadjon a szívünk. 
Szankalpa nélkül nincsen haladás, és nincsen eredmény, ezért minden hagyományban megtaláljátok a szankalpát: ez  rituálé Visnu szolgálatáért, vagy áldozat a világbékéért. Mindannyiunknak egyénileg kell megtalálni, azonosítani és erősíteni ezt a szankalpát az életünkben, a lelki gyakorlatainkban. A szankalpa fogja nektek megadni az erőt – kétségtelenül sok erőre és kitartásra van szükségünk a lelki gyakorlatainkban, s amint kinyilvánítjuk a szankalpánkat, az különleges erővel fog felruházni bennünket. Éppen ezért nagyon gondosan kell eljárnotok a szankalpátokat illetően.
Egyszer hibát követtem el. Bhaktisziddhánta Szaraszvatí Thákur szamádhi mandirjánál[2] azért fohászkodtam, hogy prédikálhassak. Később megértettem mit hibáztam el: elfelejtettem hozzá erőt kérni. Annyi felkérés érkezett, hogy alig bírtam eleget tenni a meghívásoknak. Ma már erőért fohászkodnék. Ne kövessétek hát el ismét ugyanazt a hibát: erőért fohászkodtok, mégis elfelejtetek szolgálatot kérni. 
A szankalpa tehát, a ti odaadásotok egy nagyon fontos dolog. Amint azt egyszer odaadtátok, többé már nem tudjátok visszavenni, és ez olyan szép! Sziddha- szankalpa.
Sziddhi-da, a következő név: a sziddhi maga a tökéletesség, a da pedig, aki adja. Tehát még ha a tökéletesség mellett kötelezitek is el magatokat, még ha követitek is a tökéletesség összes célját, a tökéletesség mindenképpen az Ő kegyéből származik, nem saját erőfeszítésetek eredménye. Hogy mi mennyire szerencsések vagyunk! Ha a saját erőfeszítésünktől függene, vajon miféle tökéletességre tudnánk szert tenni? Valami fél-tökéletességre, vagy helytelen tökéletességre? Vagy mire? Technikai tökéletességet ebben a korban gyakorlatilag lehetetlen elérni – akkor hát miféle tökéletességnek a legnagyobb a valószínűsége? Az isteni által megnyilvánuló tökéletességnek, amely rátok száll, mint egy ajándék!
Az utolsó név azonban összegzi a szavakat. Hiszen úgy tűnik, hogy a feltétlen, könyörületes sziddhi áldás elnyerése érdekében követnünk kell a sziddhi-szádhanát vagyis a szádhanát a tökéletességért. Avagy kövessünk egy másik szádhanát – a szádhana tökéletességét? Nem a tökéletesség szádhanáját, hanem a szádhana tökéletességét. Ha követed a szádhanát, akkor sziddhává, szádhuvá, egy tökéletesített személlyé fogtok válni. A múltban és a jövőben csupán egyfajta élőlény létezett – a sziddha, a tökéletes. Vagy a hanszák – tiszták, mint a hattyúk. A hattyúk pedig szeretik a tiszta vizet, különösen, ha egy tóról van szó, akkor ezt a tó róluk van elnevezve. Hattyúk tava. Csajkovszkijnak akkoriban nagyon mély meditációja lehetett. A szentek tehát, a hattyúhoz hasonló szent emberek egy virtuális tó partján gyűlnek össze, vajon mi okból? Azért, hogy gyakorlatban szolgálják az Istenséget és az ásramot. Miért? Azért, mert ebből különleges ízt nyernek. 
A Sziddhártha, a Sziddha-szankalpa, a Sziddhi-dá, a Sziddhi-szádhana – a tökéletesség célja, a tökéletesség melletti döntés, a tökéletesség ajándéka, és a szádhana tökéletessége – ez a mi utunk. 
 
(folytatása következik)
 
1. Visnu-Szahaszra-náma, 27. vers
2. A halottak emlékére szolgáló templom, szentély vagy emlékmű neve.

 unnamed (1)

(от лекция на Свами Тиртха, 20.08.2015, сутрин, Лудащо)
 
(продължава от предишния понеделник)
 
Сиддхартха, сиддха-санкалпа, сиддхи-да, сиддхи-садхана.[1]
Сиддха-санкалпа – второто име. Санкалпа означава посветеност, решение. Когато решаваш: „Да, аз се стремя към сиддха, аз се стремя към съвършенство! Каквото и да правя, правя го заради съвършенството.” И не забравяйте, съвършенството за нас е онова разтопено сърце. Така че дори да се налага да сгълчим себе си, правим го заради омекването на сърцето.
Без санкалпа няма напредък и няма резултати. Затова във всички ритуали ще откриете санкалпа: „този ритуал е в служба на Вишну”; или „тази жертва е, за да има мир в света”. И всички ние индивидуално трябва да намерим, определим и укрепим санкалпа в своя живот, в своята духовна практика. Санкалпа ще ни даде сили. Без съмнение, нужни са много усилия и много постоянство в духовните ни практики, и щом заявим дадена санкалпа, това ще ни осигури специална сила. Затова трябва да сте много внимателни каква е вашата санкалпа.
Веднъж допуснах една грешка. На самадхи мандир[2] на Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур се молих за възможността да проповядвам. По-късно разбрах грешката си: бях забравил да се помоля за сили. Имах толкова много ангажименти, че трудно се справях. Днес бих се молил за сили. Ала не допускайте отново същата грешка: да се молите за сили, но да забравите да поискате служене.
Така че санкалпа, вашата решителност, е много важно нещо. Веднъж ако сте я вложили, не можете да си я вземете обратно. Не е добре. Сиддхи-санкалпа.
Сиддхи-да, следващото име: Сиддхи е съвършенството само по себе си, а да е този, който го дарява. Така че дори и да се посветите на съвършенството, дори да преследвате всички цели на съвършенството, то ще ви бъде дадено от Бога, а не от собствените ви усилия. Такива късметлии сме! Ако зависеше от нашите усилия, що за съвършенство бихме могли да постигнем? Полу-съвършенство, инвалидно съвършенство? Или какво? Техническо съвършенството в тази епоха е на практика невъзможно. Но какъв вид съвършенство е напълно възможно? Онова, което ни дарява божествеността. То ви се дава – като подарък!
Обаче последното име опровергава думите ми. Защото, както изглежда, за да постигнем безусловно и милостиво осигуреното съвършенство, сиддхи, ние трябва да следваме сиддхи-садхана – садханата на съвършенството. Или пък да следваме друга садхана – съвършенството на садханата. Не садхана за съвършенство, а съвършенството на садханата. Ако следвате садхана, ще станете сиддха, садху, съвършен човек. В миналото и в бъдещето има само една класа човешки същества – сиддха, съвършени. Или хамса – чисти като лебеди. А лебедите харесват чиста вода. Особено ако е езерна; тогава езерото е назовано на тях – Лебедово езеро. Чайковски трябва да е бил в дълбока медитация по онова време. И така светците, подобните на лебеди свети люде, се събират заедно по бреговете на виртуалното езеро. По каква причина? За да служат на практика на божествеността и на ашрама. Защо? Защото извличат специален вкус от това.
И така, Сиддхартха, Сиддха-санкалпа, Сиддхи-да, Сиддха-садхана – целта на съвършенството, решимостта за съвършенство, дарът на съвършенството и съвършенството на садхана – това е нашият път.
 
(следва продължение)
 
1.  „Вишну Сахасра Нама”, стих 27
2.  гробницата