Archives

Calendar

May 2020
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031Archive for May 10th, 2020

008_Ram-Omkar (1)

(from a lecture of Swami Tirtha, 20.08.2015, morning, Ludashto)

(continues from the previous Monday)

I would like to think over some names mentioned in the list of Vishnu Sahasra Nama. In the 27-th verse there it is said: siddhartha, siddha-sankalpa, siddhi-da, siddhi-sadhana. Siddhartha Abhay Charan Prabhu?

Abhay Charan: Siddha means ‘perfect’ – it’s a special grammatical form, past participle – it shows by the grammatical structure that it’s accomplished in perfection. Artha, the second part, has many different meanings, but one important meaning is ‘value’. Yet it also means ‘goal’. So, if these two parts are united, we see a very superior goal. Perfection as a goal or perfection accomplished as a value.

Swami Tirtha: Siddhartha is a prince, a very well-known prince all over the Earth. Very popular these days. He is in our list. So all those who are enchanted by prince Siddhartha, actually they follow our path.

But if we analyze it upside down or in a reverse order, which is a very significant method, then we can say that this is the perfection of any goals or the accomplishment of all values – siddha-artha. And then this name provokes us to face ourselves – where is our accomplishment, where is our perfection and what is our goal?

So Siddhartha, this name should always remind us of our goal for perfection. And what is the perfection of devotional life?

Answer: To become a pure devotee.

Swami Tirtha: Yes. With what quality of heart you can achieve that?

Answer: Purity and full commitment.

Swami Tirtha: Anything more? Can you achieve that with a heart of stone? In devotional life perfection means a certain quality of your heart. It’s not that you haven’t had a heart attack yet. It doesn’t mean that all the chambers and pumps are working properly there. But we need a different quality. And the quality of the heart of a pure devotee has only two types. One is a little hard – hard like butter. Butter is not very hard, but still it has got a shape, it has got a form. But you know, if you add some more ingredients to the butter – what is your suggestion, what should we mix in this butter?

Answer: Honey.

Swami Tirtha: Ah! Let’s add some drops of honey! When you mix butter with honey, it becomes like a cream – so soft! So, this is one quality of devotional heart, and this is the more hard type – the butter mixed with honey. And what is the other type of vaishnava heart? It’s liquid nectar.

So, if we jump to the 54th verse, there you will see somapo’mrtapah. Somapah means ‘to drink soma’. Amrtapah means ‘to drink amrta’. Amrta is the liquid nectar and soma is the liquid nectar; so if your heart becomes like… rubedo, liquid nectar, then our Lord is ready to accept a few drops from your heart.

So far about romanticism. Come down, back to Earth.

Question: Is the soft heart a gift from God?

Swami Tirtha: I said this much about romanticism. “Work now, samadhi later”[1]. But I think Gurudev can also do something here. This is the gift from the vaishnavas. Because we belong to a lineage. And those who have a melted heart, they can help us to melt our heart. Why? Because their power is stronger than our resistance. This is our hope. Our parampara is stronger than ourselves.

(to be continued)

1. A quote from Shrila Prabhupad008_Ram-Omkar (1)

(от лекция на Свами Тиртха, 20.08.2015, сутрин, Лудащо)

(продължава от предишния понеделник)

Бих искал да помислим върху някои названия, споменати в списъка с Хилядата имена на Вишну. В 27-ми стих се казва: сиддхарта, сиддха-санкалпа, сиддхи-да, сиддхи-садхана. Сиддхарта Абхай Чаран Прабху?

Абхай Чаран: Сиддха означава „съвършен” – това е специална граматична форма, минало причастие; самата граматическа структура показва, че става дума за постигнато съвършенство. Артха, втората част, има множество различни значения, но едно от важните е „ценност”. Ала означава също и „цел”. Така ако съединим двете части, виждаме една много превъзходна цел. Съвършенството като цел; или съвършенството постигнато като ценност.

Свами Тиртха: Сиддхарта е принц, много известен принц, прославен по цялата Земя. Много популярен в наши дни. Виждаме го в списъка с хилядата имена. Значи всички тези, които са привлечени от принц Сиддхарта, всъщност следват нашия път.

Но ако го анализираме наопаки, в обратен ред, което е много показателен метод, тогава можем да кажем, че това е съвършенството на всяка цел или постигането на всички ценности – сиддха-артха. Тогава това име ни предизвиква да застанем лице в лице със себе си – къде е нашето осъществяване, къде е нашето съвършенство и каква е целта ни?

Така че Сиддхарта, това име, нека винаги ни напомня за нашия стремеж към съвършенство. А какво е съвършенството на живота в преданост?

Отговор: Да станем чисти предани.

Свами Тиртха: Да. С какво качество в сърцето можете да постигнете това?

Отговор: Чистота и пълна посветеност.

Свами Тиртха: Още нещо? Нима можете да го постигнете с каменно сърце? В живота в преданост съвършенство означава специфично качество на сърцето. Не става въпрос да не сте получавали сърдечен удар. Не означава всички камери и клапи вътре да работят добре. От друго качество се нуждаем. Качеството на сърцето на чистия предан е само два типа. Едното е малко твърдо – твърдо колкото масло. Маслото не е особено твърдо, но все пак има форма, има очертания. Обаче ако добавите още една съставка към маслото – какво предлагате да смесим с това масло?

Отговор: Мед.

Свами Тиртха: О! Нека добавим няколко капки мед! Когато смесите маслото с мед, то става като сметана – толкова меко! И така, това е едното качество на преданото сърце, и то по-твърдия тип – масло примесено с мед. А какъв е другият тип ваишнавско сърце? То е течен нектар.

Ако прескочим на 54-ти стих, там ще видите сомапо’мритапах. Сомапах означава „да пие сома. Амритапах – „да пие амрита”. Амрита е „течен нектар”, сома също е „течен нектар”; така че ако сърцето ви стане… рубедо, течен нектар, нашият Бог е готов да пийне няколко капки от вашето сърце.

Дотук с романтиката; нека слезем обратно на Земята.

Въпрос: Дали мекото сърце е дар от Бога?

Свами Тиртха: Казах дотук с романтиката. „Работете сега, самадхи по-късно”[1]. Но мисля, че гуру също може да помогне в това. Мекото сърце е дар от ваишнавите. Защото ние принадлежим към школа. И тези, чието сърце е омекнало, могат да ни помогнат да размекнем и своето. Защо? Защото тяхната сила е по-голяма от нашата съпротива. В това е надеждата ни – че нашата парампара е по-силна от самите нас.

(следва продължение)

1. Цитат от Шрила Прабхупад