Archives

Calendar

May 2020
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031Archive for May 7th, 2020

18221872_1279640862149773_6237098559136731302_n

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)
 
Thank you very much that you devote your precious time and attention to the divine topics. Because we all came together to purify our hearts, to raise our consciousness and to focus on the Supreme. I think the divine sound vibrations help us to open up the heart. Sound is a magic instrument as we understood previously from our readings that it is a way to transcendence.  
We shall continue our readings from the book of a very elevated master, his name is Shrila Bhakti Rakshak Shridhar Dev-Goswami Maharaj. Bhakti means that he belongs to the school of devotion, rakshak means ‘protector’ and shridhar means ‘possessing the greatest wealth’. So, he was such a teacher who was able to protect the most precious wealth of devotion. 
“Seeing with the Eye of the Soul”. This is a conversation between some devotees and his divine grace. So, the question comes:
“Guru Maharaj, I have one question about Tulasi Devi. The devotees here at this math say that even if their japa-mala is not made from real tulasi, when you chant on their beads at the time of their initiation, you turn those beads into tulasi-mala. So, is it important to have japa-mala made of tulasi, or not?” [1] Tulasi is a sacred bush dedicated to Krishna’s divine service. “Shrila Shridhar Maharaj says: “There is a higher spiritual consideration. There is mundane, and there is worshipable. What I really want to revere – if I consider that to be of mundane nature that will be offensive. If I think that what I worship on my altar is simply a piece of stone; or if I consider Gurudeva to be an ordinary person; or if I see a vaishnava as a brahmana, a shudra; – that means according to social status – if we think that the water that washes the lotus feet of Lord Visnu is just plain water; or if we think that the Master of all, the Lord of all, Vishnu, is merely one of many gods; then – we shall have to go straight to hell. This is stated in the Padma Purana. And in Shrimad Bhagavatam, we find: “That soul who identifies himself with the body, or thinks that ‘The wife and children are my own,’ or who thinks that ‘Our worshipful object is something material,’ or who thinks that ‘It is the material element of water of these pilgrimage sites which is purifying,’ then he may be considered to be a donkey which can be used to carry the food of the cows. So we are to remove ourselves from the platform of identifying the spiritual with the material. The spiritual is necessary, not the material, and it is imperative that we understand the real position”.
That means we as human beings, we all have got a chance. This lifetime, this body, this circumstance that we have is a chance. We can take advantage of this chance and come to some higher level of consciousness and understanding. Or we can misuse this chance and not take advantage. What direction we should take? Distinguish the material which will perish and search for the spiritual which is eternal. Maybe one piece of music has a beginning and has an end. Yet, the sound is eternal and by touching your instrument, you touch the eternal sound and it descends. Our existence, our soul is also an instrument. If it is purified, if it is fine tuned, then by the touch of an accomplished master this instrument will sound very nice. In the same way if an accomplished master will touch our purified heart and soul as instrument, it will sound very beautifully. Maybe the piece of music, the short time of meeting will perish. But the eternal sound will remain. Love of Godhead is the eternal melody that we all want to hear, to listen, to join. Our only duty is to purify ourselves enough to join this beautiful singing and dancing. 
So, behind the material reflection of the objects we have to see the original position. A holy place is not a physical location, a divine sound is not a vibration of the lips. Or a pure devotee is not an ordinary man. There is an external form and there is an internal meaning. And not only for them, but for you also. You have an external form and you have an inner meaning, inner substance. We have to search for that eternal part of us. Therefore we have to come to the ability to see with the eye of the soul.
 
(to be continued)
 
1.  The Golden staircase, Ch. 3 “Seeing with the Eye of the Soul” by Shridhar Maharaj
 
 

 18221872_1279640862149773_6237098559136731302_n

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából) 

Nagyon köszönöm nektek bhakták, hogy értékes időtöket és figyelmeteket erre az isteni témára szentelitek. Azért gyűltünk össze mindannyian, hogy megtisztítsuk a szívünket, felemeljük a tudatunkat és hogy a Legfelsőbbre összpontosítsunk. Úgy gondolom, hogy az isteni hangvibráció segít bennünket, hogy kitárjuk a szívünket. A hang egy varázslatos hangszer, mint ahogy ezt korábban megértettük az olvasmányainkból, ami egy út a transzcendenciához.  
Folytatjuk az olvasást egy nagyon emelkedett tanítómester könyvéből, akit Sríla Bhakti Raksak Srídhar Dév Gószvámí Mahárádzsnak hívnak. Bhakti azt jelenti, hogy az odaadás iskolájába tartozik, a raksaka (raksak) „védelmezőt, őrzőt” jelent és a srí-dhara, pedig, aki „a legnagyobb vagyon birtokosa”. Tehát, ő olyan tanítómester, aki képes volt megoltalmazni az odaadás legdrágább kincsét.  
„A lelki szemen keresztül történő látás”. Ez Őisteni Kegyelme és néhány bhakta közötti beszélgetés. Tehát, felmerül a következő kérdés:
„Guru Mahárádzs, egy kérdésem lenne Tulaszí Dévível kapcsolatban. Az ehhez a máth-hoz tartozó bhakták azt mondják, hogy ha a dzsapa-málájuk, melyen beavatásukkor dzsapáznak nem igazi tulasziból készül, még akkor is Tulaszí-málává alakulnak a gyöngyök. Tehát, fontos, hogy tulasziból készüljön a dzsapa-málá vagy sem?”[1] Tulaszí egy szent bokor, mely Krsna isteni szolgálatának van szentelve. „Sríla Srídhar Mahárádzs így válaszolt: „Létezik egy magasabb szempont. Vannak az evilági és vannak az imádandó dolgok. Amit, valóban imádni szeretnék – ha arról azt gondolom, hogy anyagi természetű, azzal sértést fogok elkövetni. Ha azt gondolom, hogy amit az oltáramon imádok egyszerűen egy darab kő; vagy Gurudévát hétköznapi embernek tartom; vagy egy vaisnavát bramanának vagy súdrának látok; – ez azt jelenti, hogy társadalmi helyzete szerint tekintek rá – ha azt gondoljuk, hogy a víz, mely az Úr Visnu lótuszlábait mossa egyszerű víz; vagy ha azt gondoljuk, hogy mindenek Mestere, mindenek Ura Visnu, csak egy a sok isten közül; akkor – egyenesen a pokolba kell mennünk. Ezt állítja a Padma-purána. S a Srímad Bhágavatamban azt találjuk, hogy: „Az a lélek, aki a testtel azonosítja magát, vagy azt gondolja, hogy ’A feleség és a gyerekek a sajátjaim, ’vagy aki azt gondolja, hogy ‘Az imádatunk tárgya valami anyagi dolog’ vagy aki azt hiszi, hogy ‘Hogy a zarándokhelyek vizének az a része bír tisztító erővel, ami anyagi,’ akkor azt a személyt szamárnak kell tekinteni, melyet arra használhatnak, hogy a tehenek számára az eleséget szállíthassa. Tehát, el kell távolítani magunkat arról a szintről, ahol a lelkit az anyaggal azonosítjuk. A lelkire van szükség, nem az anyagra és ez elengedhetetlenül szükséges, hogy megértsük a valódi helyzetünket”.
Ez azt jelenti, hogy mi, mint emberi lények, mindannyiunknak van esélye. Ebben az életben, ebben a testben, ezzel a körülménnyel, ami adatott, ez egy esély. Megragadhatjuk ezt az esélyt, hogy magasabb tudatszintre és megértésre jussunk vagy visszaélhetünk ezzel a lehetőséggel és nem használhatjuk ki annak előnyeit. Milyen irányba menjünk? Különböztessük meg az anyagot, mely mulandó és kutassuk fel a lelkit, mely örök. Lehet, hogy egy zenedarabnak van kezdete és vége. A hang örökkévaló és ha megérinted a hangszered, megérinted az örök hangot, mely alászáll. Létezésünk, a lelkünk szintén egy eszköz. Ha megtisztítják, finomhangolják, akkor egy jártas mester érintésével ez az eszköz nagyon szépen fog szólni. Hasonló módon, ha egy megvalósított mester megérinti a megtisztult szívünket és lelkünket, mint egy hangszert, nagyon gyönyörűen fog hangzani. Lehet, hogy egy zenedarab, egy rövid találkozás el fog veszni, de az örök hang megmarad. Az Istenszeretet az örök dallam, melyet mindannyian szeretnénk hallani, figyelni rá és csatlakozni hozzá. Az egyetlen kötelességünk, hogy eléggé megtisztítsuk magunkat, hogy csatlakozhassunk ehhez a csodálatos énekhez és tánchoz. 
Tehát, a tárgyak anyagi vetülete mögött, látnunk kell az eredeti helyzetet. Egy szent hely, nem anyagi lokalizációjú hely, az isteni hang nem az ajkak rezgése vagy egy tiszta bhakta nem egy hétköznapi ember. Van egy külső forma és létezik egy belső tartalom. S nem csak másoknak, hanem neked is. Neked is van egy külső formád és egy belső tartalmad, belső lényeged. Fel kell kutatnunk ezt az örökkévaló részünket. Ezért el kell sajátítanunk azt a képességet, hogy a lelki szemmel lássunk.
 
(folytatása következik)
 
1.  Sríla Srídhar Mahárádzs: Az arany lajtorja. 3. fejezet „A lelki szemen keresztül történő látás”
 


18221872_1279640862149773_6237098559136731302_n

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
 
Много ви благодаря, че посвещавате ценното си време и внимание на божествените теми. Защото всички сме се събрали заедно да пречистим сърцето си, да извисим съзнанието си и да се съсредоточим върху Бога. Мисля, че божествените звукови вибрации ни помагат да отворим сърцата си. Звукът е магически инструмент; както разбрахме от прочетеното досега, той е начин за преминаване отвъд.  
Ще продължим да четем от книгата на един много възвишен учител, неговото име е Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж. Бхакти означава, че той принадлежи на школата на предаността, ракшак означава „защитник”, а шридхар значи „който притежава най-голямото богатство”. Така че той бил такъв учител, който е способен да закриля най-безценното съкровище на предаността. 
„Поглед с очите на душата”. Това е беседа между неколцина предани и Негова Божествена Милост. И така, има въпрос:
„Гурумахарадж, имам един въпрос за Туласи Деви. Бхактите тук в този матх твърдят, че дори тяхната джапа-мала да не е направена наистина от туласи, когато мантрувате върху броениците им по време на посвещението, Вие превръщате зърната в туласи-мала. В крайна сметка, важно ли е броеницата да е направена от туласи или не?”[1] Туласи е свещен храст, посветен в божествено служене на Кришна. „Шрила Шридхар Махарадж отговаря: „Съществува по-висше духовно съображение. Има светско, а има и обожаемо. Ако искам да изразя почитта си към нещо, а смятам, че то е със земна природа – това би било оскърбително. Ако смятам, че онова, което трябва да обожавам, е просто камък; ако считам гурудева за обикновен човек; ако гледам на ваишнавите като на брамини, шудри и т.н. – тоест, според общественото им положение – ако считаме водата, умила лотосовите нозе на Бог Вишну или на ваишнавите за обикновена вода; или ако считаме, че Господарят на всичко, Богът на всичко, Вишну, е просто един от многото богове, тогава ще трябва да идем право в ада. Така е казано в „Падма Пурана”. А в „Шримад Бхагаватам” четем: душа, която се самоотъждествява с тялото, или счита, че „тази съпруга и тези деца са мои”, или си мисли, че „нашият обожаем обект е нещо материално”, или смята, че „материалният елемент вода е онова, което е пречистващо във всички свети поклоннически места”, тогава тя може да бъде считана за магаре, каквото се използва, за да носи храна на кравите! Затова трябва да спрем да идентифицираме духовното с материалното. Нуждаем се от духовното, не от материалното – безапелационно трябва да разберем истинското положение на нещата.”
Това означава, че всички ние, като човешки същества, имаме шанс. Този живот, това тяло, тези обстоятелства, с които разполагаме, са шанс. Можем да оползотворим този шанс и да достигнем до по-високо ниво на съзнание и разбиране. А можем и да злоупотребим с възможността и да я пропилеем. В коя посока да поемем? Нека разграничаваме материалното, което ще погине, от духовното, което е вечно – него нека да търсим. Един музикален откъс може да има начало и край. При все това звукът е нещо вечно и докосвайки вашия инструмент, вие докосвате вечния звук, а той се спуска. Нашата опитност, нашата душа също е инструмент. Ако е пречистен, ако е фино настроен, при досега на един виртуозен майстор този инструмент ще зазвучи много красиво. По същия начин и ако един съвършен учител докосне нашето пречистено сърце и душа като инструмент, те ще отекнат много красиво. Може краткият миг, в който ще зазвучи тази музика, да отмине. Но вечният звук ще остане. Божествената любов е вечната мелодия, която всички искаме да чуем, да слушаме, да се влеем в нея. Единственото ни задължение е да се пречистим достатъчно така, че да се включим в това прекрасно пеене и танцуване. 
И така, отвъд материалното отражение на обектите нека виждаме оригиналната им позиция. Едно свято място не е някаква физическа площ, един божествен звук не е просто движенето на устните. Нито пък чистият предан е обикновен човек. Има външна форма, а има и вътрешен смисъл. И не само у тях, но също и у вас. Вие имате външна форма, но имате и вътрешен смисъл, съкровена същина. Тази своя вечна страна нека да търсим. Именно заради това трябва да добием способността да виждаме с очите на душата. 
 
(следва продължение)
 
1.  „Златната стълба” Глава трета „Поглед с очите на душата” от Шрила Шридхар Махарадж

 18221872_1279640862149773_6237098559136731302_n

(Conferencia de Swami Tirtha, mayo 2013, Sofía)
 
Gracias por haber dedicado vuestro precioso tiempo a tópicos divinos. Estamos reunidos aquí para purificar nuestros corazones, elevar las consciencias, concentrarnos en adoración de Dios. Pienso que las divinas vibraciones sonoras nos ayudarían a abrir los corazones. El sonido es instrumento mágico – lo hemos comprendido de nuestras lecturas- es el modo a trasladarse más allá.
.Seguiremos leyendo del libro de un maestro muy elevado cuyo nombre es Shrila Bhakti Rakshak Shridhar Dev-Goswami Maharaj. Bhakti indica que pertenece a la escuela de la devoción, rakshak significa ‘protector’ y shridhar significa ‘poseedor de la mayor riqueza’. Un maestro pues capaz a proteger la preciosa riqueza de la devoción.
“Visión por los Ojos del Alma”. Es conversación entre varios devotos Su Divina Gracia. Viene la cuestión:
“Guru Maharaj, mi pregunta se refiere a Tulasi Devi. Aquí los devotos de este math afirman que a pesar de que su japa-mala no está hecha de real tulasi, cuando Usted canta mantras de iniciación en los granos de sus rosarios, estos granos tornan en tulasi-mala. En fin de cuentas, es o no es importante tener japa-mala hecha por tulasi?”[1] Tulasi es un arbusto sagrado dedicado a brindar servicio a Krishna. “Shrila Shridhar Maharaj dice: “Existe una consideración spiritual superior. Existe lo mundano, también existe lo adorable. .Cuando aspiro a expresar mi respeto a algo que considero de origen mundano, mi aspiración seria ofensiva. Cuando considero que debo adorar lo que no es más que una piedra, cuando considero que Gurudev es una persona cualquiera, cuando considero que un vaishnava es brahmán o shudra – considerando el estatuto social – cuando considero que el agua que roza los pies de loto de Dios Vishnu o de los vaishnava no es más que agua corriente; cuando considero que el Patrón de todo, el Dios todopoderoso de todo, Visnú no es más que un dios entre otros dioses y divinidades, entonces debería ir directamente al Infierno. Es lo que se dice en la Padma Purana. Y en la Shrimad Bhagavatam, leemos: “El alma que se identifica con el cuerpo o que cree que esta esposa y estos hijos son míos y que ‘Nuestro objeto de adoración es algo material,’ o si cree que ‘El elemento material agua es lo que puede purificar los sitios santos de peregrinación’ tal alma puede asemejarse a un asno utilizado para traer agua a las vacas! Debemos dejar de identificar lo espiritual con lo material. Necesitamos lo espiritual, no lo material, debemos aclarar imperativamente nuestra posición real”
Siendo seres humanos, todos tenemos una oportunidad. La vida, el cuerpo, las circunstancias, son una oportunidad. Podemos aprovechar la oportunidad para alcanzar un nivel superior de consciencia y comprensión. Podemos también abusar la posibilidad o no aprovecharla. Qué dirección emprender? Debemos distinguir lo material, lo que va a perecer de lo espiritual que es eterno – lo que debemos seguir buscando. Un fragmento de música puede tener principio y fin. Por lo tanto el sonido es eterno y tocando el instrumento, tocáis el sonido eterno que desciende. Nuestra experiencia existencial, nuestra alma también es instrumento. Si esta purificado, con fino arreglo, con el toque de un maestro virtuoso este instrumento daría un sonido bellísimo. De igual modo, si cuando un maestro perfecto toque nuestro corazón purificado y nuestra alma como instrumento, la respuesta sonora seria bellísima. El breve instante de esta música puede pasar. El eterno sonido permanecería. El amor divino es la eternal melodía que todos aspiramos oír, escuchar, conectarnos. La única obligación es llegar a purificarnos suficientemente para conectarnos cantando y danzando. . 
Así que, más allá del reflejo material de los objetos deberíamos llegar a ver su posición real. Un sitio santo no es una superficie física, un sonido divino no es tan solo vibración de los labios. Tampoco el devoto dedicado es un humano ordinario, Hay forma exterior, hay también contenido interior, esencia intima. No solo en ellos sino en vosotros también. También tenéis forma exterior y contenido interior, esencia intima. Debemos seguir buscando la parte eterna. Por esta razón debemos adquirir la capacidad de mirar y ver por los ojos del alma.
 
(Sigue continuacion)
 
1. La escalera de oro, cap. 3 “Ver con el ojo del alma” por Shridhar Maharaj

 18221872_1279640862149773_6237098559136731302_n

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)
 
Я вам благодарен, что вы посвещаете свое драгоценное время и внимание божественным темам. Потому что мы все собрались вместе, чтобы очистить наши сердца, возвысить наше сознание и сосредоточиться на Всевышнем. Я думаю, что божественные звуковые вибрации помогают нам открыть сердце. Звук – это волшебный инструмент, как мы уже поняли из наших чтений, что это путь к трансценденции.
Продолжим читать из книги одного очень возвышенного учителя, его имя Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж. Бхакти означает, что он принадлежит школе преданности, ракшак означает „защитник”, а шридхар значит „у которого самое большое богатство”. Так что он был таким учителем, который способен защитить самое бесценное сокровище преданности. 
„Видеть  духовными очами”. Это беседа между преданными и Его Божественной Милостью. И так, вот вопрос: 
„Гуру Махарадж, у меня есть вопрос о Туласи Деви. Здесь, в этом мат̣хе, преданные говорят, что даже если их джапа-ма̄ла̄ и не сделана из настоящего дерева Туласи, то когда вы воспеваете маха̄-мантру на их четках во время посвящения, вы обращаете эти четки в туласӣ-ма̄лу. Важно ли иметь джапа-ма̄лу, сделанную из Туласи, или же нет?” [1] Туласи это священный куст, посвященный в божественном служении Кришне. „Шрила Шридхар Махарадж: Существует более высокое духовное понимание. Существует бхаума (материальное), и то, что называется иджйадхӣх̣ (то, что мы почитаем как объект поклонения). Если я буду считать, что то, перед чем я на самом деле хочу преклоняться, обладает материальной природой, – это будет оскорблением. Это будет оскорблением. Арччйе виш̣н̣ау ш́ила̄-дхӣх̣: если я думаю, что то, чему я должен поклоняться, – простой камень; или гуруш̣у нара-матих̣ – если я считаю Гурудева обыкновенным человеком; или ваиш̣н̣аве джа̄ти-буддхир — если я смотрю на вайшнава, как на бра̄хман̣а, ш́ӯдру и т. д.- тоесть это значит в соответствии с социальным статусом; или если мы думаем, что вода, омывающая лотосоподобные стопы Господа Вишну или вайшнава, чаран̣а̄мр̣та, – это обыкновенная вода; или виш̣н̣ау сарввеш́вареш́е тад-итара-сама-дхӣх̣ – если мы думаем, что Повелитель всего, Господь всего, Вишну – всего лишь один из множества богов, тогда: йасйа ва̄ на̄ракӣ сах̣ — нам предстоит отправиться прямо в ад. Таково утверждение „Падма-пураны”.
А в „Шримад Бхагаватам” мы обнаруживаем следующее утверждение: – та душа, которая отождествляет себя с телом, или же думает следующим образом: „Жена и дети- моя собственность”, или же – „Объект нашего поклонения – это что-то материальное”, или кто думает, что во всех местах паломничества именно материальный элемент воды обладает очищающим свойством, то тогда: са эва гокхарах̣ – такую душу следует считать ослом, которого можно использовать, чтобы доставлять пищу коровам! Кхара означает осел, таскающий ношу, следовательно, гокхара означает такое вьючное животное, которое даже не может быть использовано в целях удовлетворения нужд человека, но только животных; это очень низкое, животное восприятие. Поэтому мы должны оставить уровень отождествления духовного с материальным. Необходимо духовное, а не материальное, и нам необходимо понять свое истинное положение.”
Это означает, что у всех нас, как человеческие существа, есть шанс. Эта жизнь, это тело, эти обстоятельства, которые имеем – это шанс. Мы можем использовать этот шанс и достичь более высокого уровня сознания и понимания. А можем и злоупотребить этой возможностью и не воспользоваться ею. В каком направлении мы пойдем? Различаайте материальное, которое погибнет, от духовного, которое вечно – его надо искать. У музыкального отрывка есть начало и конец. Тем не менее, звук вечен, и, касаясь своего инструмента, вы касаетесь вечного звука, и он нисходит. Наше бытие, наша душа это тоже инструмент. Если он очищен, если он точно настроен, то после прикосновения опытного мастера этот инструмент будет звучать очень  красиво. Точно так же, если опытный мастер прикоснется к нашему очищенному сердцу и душе как к инструменту, это будет звучать очень красиво. Может быть короткий миг, в котором будет звучать эта музыка, закончится. Но вечный звук останется. Божественная любовь это вечная мелодия, которую все хотим услышать, слушать, присоединиться к ней. Наша единственная обязанность – достаточно очиститься, чтобы присоединиться к этому прекрасному пению и танцам.
Итак, за материальным отражением объектов мы должны увидеть их оригинальную позицию. Святое место – это не физическое место, божественный звук – это не вибрация губ.
А также чистый преданный это не обычный человек. Есть внешняя форма и есть внутренний смысл. И не только у них, но также и у вас. У вас есть  внешняя форма, но есть и внутрений смысл, сокровенная сущность. Эту свою вечную сторону давайте искать. Для этого надо прийти к способности видеть глазами души. 
 
(продолжение следует)
 
1.  „Золотая лестница” Глава третья „Видеть духовными очами” Шрила Шридхар Махарадж