Archives

Calendar

April 2020
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  Archive for April 26th, 2020

86189850_2975459855848197_3196310598644137984_n

(from a lecture of Swami Tirtha, 19.08.2015, evening, Ludashto)
 
(continues from the previous Monday)
 
There are so many aspirants for Krishna’s lotus feet. Do you like Vrindavana? Unison. In Vrindavana also there are many aspirants for Krishna’s lotus feet. Because if you catch the feet of a person, can that person move or run away? Cannot! If you catch the feet, you catch the person. The different groups in Vrindavana all aspire for the company of Krishna. This is a marketplace of rasas, different rasas. Yet some merchandise is not available there – there is no passive rasa. But all the other main rasas are there. And from all these multiple varieties of rasas, let’s pick two groups. Which one to pick? Yashodka, what do you say?
Yashoda: Gopis and gopas.
Swami Tirtha: Gopis and gopas – wow, you are very clever. All these devotional groups aspire for Krishna. And according to their mood, according to their divine feelings they call Krishna by the names. The gopis are in favor of secrets. Therefore they are calling to Krishna by first calling to Radha: “Radha Krishna!” Albedo! And then they enter into mystery: “Radhe Shyam!” Shyam is the Dark Lord. Nigredo! And this very melodious, very high voiced female meditation is answered by the gopas according to their manner. They are searching for their playmate: “Hey Govinda, hey Gopal!” So, what do the gopis say? “Radha Krishna, Radhe Shyam” and the gopas answer: “Hey Govinda, hey Gopal!” Two groups. Poor God! He has to multiply Himself! Everybody wants Him. 
Yet everybody is frustrated. They are calling for their beloved God, but no trace of Him! After some time they become perplexed – so much so, that the gopis loose their scarfs. While they are searching for their beloved Krishna, they lose some garments here and there – some lady belongings. The gopas in the same way lose their sticks, flutes, this and that, because they don’t find their Krishna. From one forest – out; into another forest – in; everybody is running after one-another in a mad search after their beloved Krishna. All of a sudden the gopas find the scarfs and in their deep meditation they think: “Ah, if we act like the gopis, maybe we can invite Krishna more!” Meanwhile the gopis also find some flutes, some sticks, some ropes here and there, and they also meditate: “Ah, maybe our Lord is with the gopas and maybe if we act like the gopas, He will come to us!” So everybody is absorbed in a transformation meditation. Rubedo – all the colors are changed. “Radha Krishna Radhe Shyam, hey Govinda hey Gopal!” 
No trace of Krishna. But in the next kunja[1] they meet. “Radha Krishna Radhe Shyam, hey Govinda hey Gopal!”
Nourish and preserve this intense search in your hearts. Because it hasn’t been a long time since we departed from divine harmony. And it doesn’t take a long path to return there. 
 
1. Kunja – forest grove


86189850_2975459855848197_3196310598644137984_n

(részlet Szvámí Tírtha 2015. augusztus 19-ei tanításából)
 
(az előző hétfői tanítás folytatása)
 
Oly sokan törekednek Krsna lótuszlábainak elérésére. Szeretitek Vrindávant? Teljes egyetértés. Vrindávanban is sokan pályáznak erre, hiszen ha sikerül elkapni egy ember lábát, akkor az a személy meg tud mozdulni, vagy el tud futni? Nem! Ha megfogtad a lábát, megvan a személy is! Vrindávan különféle csoportjai mind Krsna társaságát keresik, ez a különféle raszák piactere. Csupán egyetlen portéka nem kapható – passzív rasza nem létezik, ám valamennyi fő rasza megtalálható Vrindávanban. Ebből a sokféleségből válasszunk ki két csoportot! Melyik legyen? Jasódka, te mit gondolsz?
Jasódá: A gópík és a gópák.
Szvámí Tírtha: Gópík és gópák – hű, nagyon okos választás. Az összes ilyen bhakta csoport Krsna után vágyakozik, s a hangulatuktól és a Jóisten iránt táplált érzéseiktől függően szólítják meg Krsnát. A gópík szeretik a titkokat, ezért Krsnát úgy hívják, hogy először Rádháránit szólítják meg: „Rádhá Krsna”. Albedo! S utána jön a misztérium: „Rádhé Sjám!” Sjám a Sötét Úr: Nigredo! S erre a nagyon dallamos, nagyon magas hangon énekelt női meditációra a gópák a saját stílusukban adnak választ – ők a játszótársukat keresik: „Hé Góvinda, hé Gópál!” Erre vajon mit válaszolnak a gópík? „Rádhá Krsna, Rádhé Sjám”, s a gópák válasza így zeng: „Hé Góvinda, hé Gópál.” Két csoport, szegény Jóisten! Meg kell sokszoroznia magát! Mindenki Őt akarja! 
Már mindenki nyugtalan – csak szólongatják szeretett Istenüket, ám Krsnának nyoma sincs, s kis idő elteltével olyannyira megzavarodnak, hogy a gópík elveszítik a sáljaikat. Mialatt hőn szeretett Krsnájukat keresik, elhagynak egyet, s mást az öltözékükből: néhány női ruhadarabot. Ugyanígy a gópák is elveszítenek ezt meg azt, a furulyájukat, a botjaikat, mert nem találják az ő Krsnájukat. Az egyik erdőből ki, a másiba be, mindenki egymást kergeti szeretett Krsnája után eszeveszetten kutatva. Hirtelen a gópák megtalálják a sálakat, és mély meditációban így gondolkodnak: „Ó, ha úgy teszünk, mint a gópík, tán jobban magunkhoz hívhatjuk Krsnát.”  Eközben a gópík szintén találnak szerteszét heverő furulyákat, botokat, köteleket, s ők is meditálnak: „Ó, talán a mi Urunk a gópákkal van, s talán úgy kellene tennünk, ahogy a gópák, s akkor el fog jönni hozzánk!” Így hát mindenki mély meditációba merül. Rubedo – valamennyi szín megváltozott. „Rádhá Krsna Rádhé Sjám, hé Góvinda, hé Gópál!”
Krsnának nyoma sincs, ám a következő kunydzsában[1] találkoznak: „Rádhá Krsna, Rádhé Sjám, hé Góvinda, hé Gópál.” 
Tápláljátok és őrizzétek meg ezt az intenzív kutatást a szívetekben, hiszen nem telt el hosszú idő azóta, hogy elhagytuk az isteni harmóniát. S nem tart hosszú ideig, hogy visszatérjünk oda.
 
1.  Kunydzsa – erdei lugas

 86189850_2975459855848197_3196310598644137984_n

(от лекция на Свами Тиртха, 19.08.2015, вечер, Лудащо)
 
(продължава от предишния понеделник)
 
Мнозина се стремят към лотосовите нозе на Кришна. Харесвате ли Вриндавана? Унисон. Във Вриндавана също има мнозина устремени към лотосовите нозе на Кришна. Защото ако уловите нозете на някого, нима той може да помръдне или да избяга? Не може! Хванете ли нозете, хванали сте и човека. Различните групи във Вриндавана всичките жадуват за компанията на Кришна. Това е като пазар на различни раси. Само една стока не се намира там – пасивната раса. Но всички останали основни раси присъстват. А от цялото това многообразие на раси, нека изберем две групи. Кои да вземем? Яшодка, ти какво предлагаш?
Яшода: Гопите и гопалите.
Свами Тиртха: Гопите и гопалите – о, много си умна. Всички тези групи предани копнеят за Кришна. И в съответствие с настроението си, с божествените си чувства, те зоват Кришна с различни имена. Гопите обичат тайните. Затова те се обръщат към Кришна като най-напред се обръщат към Радха: „Радха Кришна!” Албедо! След това навлизат в мистерията: „Радхе Шям!” Шям е тъмният Бог. Нигредо! На тази толкова мелодична медитация от високи женски гласове отвръщат гопалите по своя си начин. Те търсят своя другар в игрите: „Хей Говинда, хей Гопал!” И така, какво казват гопите? „Радха Кришна, Радхе Шям”, а гопалите отговарят: „Хей Говинда, хей Гопал!” Две групи. Горкият Бог! Трябва да се размножи! Всички Го искат. 
Но всички са разочаровани. Зоват своя любим Бог, но от Него няма ни следа! След известно време изпадат в объркване – до такава степен, че гопите започват да губят шаловете си. Докато търсят своя възлюбен Кришна, те разпиляват тук-таме някои женски притежания. Гопалите по същия начин губят своите геги, флейти, това-онова, тъй като не намират своя Кришна. Излизат от една гора, втурват се в друга; всички тичат един след друг в лудо търсене на свидния си Кришна. Не щеш ли, гопалите намират шаловете и в дълбоката си медитация си мислят: „О, ако се престорим на гопи, може би повече ще успеем да привлечем Кришна!” Междувременно гопите също намират тук-таме някакви флейти, тояжки, въжета, и също си мислят: „О, може би нашият Бог е с гопалите и ако се престорим на гопали, Той ще дойде при нас!” Всички са вглъбени в трансформираща медитация. Рубедо – всички цветове се променят. „Радха Кришна Радхе Шям! Хей Говинда, хей Гопал!” 
Ни следа от Кришна. Но в следващата кунджа[1] те се срещат. „Радха Кришна Радхе Шям! Хей Говинда, хей Гопал!”
Подхранвайте и съхранявайте това интензивно търсене в своите сърца. Защото не е минало дълго време откак сме се отделили от божествената хармония. И не е дълъг пътят да се завърнем там. 
 
1. горичка