Archives

Calendar

April 2020
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  Archive for April 23rd, 2020

64524287_2324332304270215_1954190659183181824_n

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)
 
(continues from the previous Friday)
 
Question of Paramananda: In one of the chapters of the Golden Staircase there was a quote by Jiva Goswami that we should first listen and cultivate that sound. What’s exactly our role in cultivation of the sound? Isn’t it the opposite – that the sound cultivates us?
Swami Tirtha: Very nice point. That will also happen. Because actually the holy name will purify the heart, right. Ceto-darpaṇa-mārjanaṁ[1] – we polish, we clean the mirror of our heart by chanting the holy names. And if we do it properly, it will have a good effect on our mirror. Harinam could purify you without doing anything, no doubt, but nevertheless our contribution must be there. So, cultivating the holy name will reveal God to you. 
And in a more concrete sense what is cultivation? If our master tells us: “Do like this!” we should do like that. You remember the story, once a devotee was chanting in the company of Shrila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami. And, you know, when you are in the presence of your spiritual master, you try to do it very humbly. Then Prabhupada said: “What is it”? The disciple was telling: “It’s the holy name”. “Louder!” Then he started a little louder: “Hare Krishna Hare Krishna…” Again Prabhupada said: “No, this is not good. Do it more properly!” Finally our friend took all the courage and started with eagerness: “Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare!” Then Prabhupada again made a remark: “Why do you disturb me?” So, cultivation means we have to be clever how to cultivate the holy name. If we invite the holy name – this is our cultivation; the holy name will come and purify you – and this is His cultivation.
Question of Mahabhava: If we feel especially attracted to a particular form of Krishna, is it a consequence of our true identity or it’s a whim of mind? In my case I don’t know why, but I have a very special attraction towards Lord Nityananda and Lord Balaram. 
Swami Tirtha: Maybe you are a guru fanatic. Well, all the different features of Krishna do represent something, there is a meaning behind. We know that Balaram and Nityananda Prabhu are the representatives of guru-tattva, guru feature of Krishna. Other aspects also have some special qualities. Like in one way we can say that the highest and most intimate type of worship is Gopinath worship. Because then we see Krishna as the Lord of the gopis and this is the most essential rasa. Yet, there are those who for example worship Varaha incarnation – this is a little unusual form of God, not many people will understand and be a fan of Varaha. But the local devotees will be very much fascinated, because all the divine inspiration will come to them through that form, through that aspect. 
Once we visited Ayodhya, this is the place of Ramachandra. There everything speaks about Rama: Rama-Hanuman temples, Sita-Rama, Lakshman. Everything is Rama, Rama, Rama. Yet, they have a Vishnu temple also in Ayodhya with a little deity – nice black Vishnu deity with four hands. So, when we were searching for that temple, the local devotees said: “Ah, you are searching for the black Rama!” Because for them everything is Rama, nothing else. ‘Four-handed Vishnu? No, forget it! This is our black Rama!’ 
So, if we develop certain affection to any aspect of our Lord, He will give us everything through that channel. In a general sense we cannot say that a Rama-bhakta is of a lower type than a Krishna-bhakta. Generally we cannot say that. If we somehow have an inspiration and inner call like this, then we can cultivate that feeling. So, this is very nice. Because it is also said that for whatever reason one starts and approaches Krishna, He can respond accordingly. If I want to see His carrying potency, His carrying power like Shri Guru, then by this He can respond to us. If I want to see Him as the ultimate attractive power of this Universe, Madana Mohana is there, etc., etc. According to the desire and the approach of the devotees, He can manifest Himself. Therefore He shows so many faces and so many aspects in Vrindavana for example – so that devotees, visitors and pilgrims could find one temple: “Yes! Here! Here, it is the most essential for me!” 
And you know, different people have different preferences. Most of the Indians’ preference goes to Banke Bihari Krishna. They consider this murti so beautiful, that if you see Him for a long time, you will faint. Therefore the pujaris have a very safe security system. They have a curtain in front of the altar, so they show Banke Bihari and before you faint, they close it again. Banke Bihari Lala ki jay!
So, different devotees have different preferences, different moods, different attractions, but Krishna can reveal Himself, Krishna can show His face.
 
1. Shri Shikshashtakam 1

 64524287_2324332304270215_1954190659183181824_n

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)
 
(az előző pénteki tanítás folytatása)
 
Paramánanda kérdése: Az arany lajtorja egyik fejezetében volt egy idézet Dzsíva Gószvámítól, hogy először hallgatnunk kell és kultiválnunk, ápolnunk a Szent Nevet. Pontosan mi a feladatunk a hang kultiválásában? Nem épp ellenkezőleg – hogy a hang kultivál bennünket?
Szvámí Tírtha: Nagyon szép felvetés. Az is meg fog történni. Mert valójában a Szent Név fogja megtisztítani a szívet, igaz. Csétó-darpana-márdzsanam[1]  – a Szent Név zengésével tisztítjuk meg a szívünk tükrét a sok-sok év alatt felgyülemlett portól. S ha megfelelően gyakorlunk, az jó hatással lesz a tükrünkre. Kétségkívül a harinám képes megtisztítani téged anélkül, hogy bármit tennél, ám ennek ellenére a mi hozzájárulásunk is szükséges. Tehát a Szent Név ápolása, kultiválása fogja felfedni Istent a számodra. 
S még konkrétabb értelemben, mit jelent a kultiválás? Ha a mesterünk azt mondja nekünk, hogy: „Tedd ezt!” – akkor tegyük azt. Emlékeztek arra a történetre, amikor egy bhakta Sríla Prabhupád (Bhaktivédánta Szvámí) társaságában dzsapázott? Ugye, amikor a lelki tanítómestered jelenlétében vagy, akkor ezt nagyon alázatosan próbálod tenni. Prabhupád rászólt: „Mi ez?” Mire a tanítvány: „Ez a Szent Név”. „Hangosabban!” Erre a bhakta kicsit hangosabban kezdett el dzsapázni: „Haré Krsna Haré Krsna …” Prabhupád ismét megszólalt: „Ez így nem jó. Csináld több odafigyeléssel!” Végül a barátunk összeszedte minden bátorságát és lelkesen nekikezdett: „Haré Krsna Haré Krsna Krsna Krsna Haré Haré!” Erre Prabhupád ismét tett egy megjegyzést: „Miért zavarsz engem?” Tehát a kultiválás azt jelenti, hogy értelmesnek kell lennünk, hogy hogyan zengjük a Szent Nevet. Ha meginvitáljuk a Szent Nevet – ez a mi oldalunk a kultiválásban; a Szent Név alászáll és megtisztít téged – ez pedig a Szent Névé.
Mahábháva kérdése: Ha mi különösen vonzódunk Krsna egy bizonyos formájához, ez a valódi identitásunkból adódik, vagy csupán az elme szeszélye? Az én esetemben, nem tudom miért, de nagyon különleges vonzalmat érzek az Úr Nitjánanda és az Úr Balarám iránt. 
Szvámí Tírtha: Lehet, hogy fanatikusan rajongsz a gurukért. Nos, Krsna valamennyi különböző vonása képvisel valamit, mindegyiküknek van mögöttes jelentése. Tudjuk, hogy Balarám és Nitjánanda Prabhu a guru-tattva képviselői, Krsna guruként való megnyilvánulásai. Krsna más aspektusainak szintén létezik néhány sajátos tulajdonsága. Például egy bizonyos tekintetben azt mondhatjuk, hogy a legmagasabb, a legbensőségesebb imádat Gópínáth imádata. Mivel akkor Krsnát, mint a gópík Urát látjuk, és ez a legfontosabb rasza. Mégis vannak például, akik Varáha inkarnációját imádják – ez egy kicsit szokatlan formája Istennek, nem túl sok ember érti s válik Varáha rajongójává. De a bhaktáit elbűvöli, mert valamennyi isteni inspiráció azon a formán keresztül érkezik a számukra, azon az aspektuson keresztül. 
Egyszer Ajódhjában jártunk, ez Rámacsandra szülővárosa. Ott minden Rámáról szól: Ráma-Hanumán templomok, Szítá-Ráma, Laksman láthatók mindenütt. Ajódhjában minden Ráma, Ráma, Ráma. Ugyanakkor van egy Visnu-templom is egy pici múrtival – szép kis fekete négykarú Visnu-múrti. S amikor azt a templomot kerestük, a helyi bhakták reakciója az volt, hogy „Aha, ti a fekete Rámát keresitek!” Nekik minden Ráma, nem jöhet számításba semmi más. ‘Négykarú Visnu? Felejtsétek el! Ez a mi Fekete Rámánk!’ 
Tehát, ha egy bizonyos vonzalmat fejlesztünk ki Urunk bármelyik formája iránt, akkor Ő azon a csatornán keresztül fog megadni nekünk mindent. Általában véve nem mondhatjuk, hogy egy Ráma-bhakta alacsonyabb szinten áll, mint egy Krsna-bhakta. Általában nem mondhatjuk ezt. Ha valamiképpen erre kapunk ösztönzést, ilyesfajta belső hívásunk van, akkor azt az érzést tudjuk kultiválni, ápolni. Így ez nagyon szép, mert azt is mutatja, hogy amilyen okból kifolyólag kezd el valaki közeledni Krsnához, Ő annak megfelelően tud válaszolni. Ha mi azt az oldalát szeretnénk látni, aki hazavisz minket, mint Srí Guru, akkor ezen keresztül tud felelni nekünk. Ha úgy akarom látni Őt, mint az Univerzum végső vonzóerejét, akkor ott van Madana-móhana, stb, stb. Krsna a bhakták vágya és közeledése szerint nyilvánítja meg magát. Ezért mutatja oly sok arcát és annyiféle aspektusát Vrindávanban például – hogy a bhakták, a látogatók és a zarándokok tudjanak találni legalább egy templomot, ahol azt mondhatják, hogy: „Igen! Itt, ez a hely, Ő a legfontosabb a számomra!” 
S tudjátok, a különböző emberek más-más dolgokat kedvelnek. Az indiaiak többsége Bánké Bihárí Krsnát szereti a legjobban. Olyan szépnek tartják ezt a múrtit, hogy azt mondják, ha sokáig nézed, akkor elájulsz. Ezért a púdzsárík egy nagyon biztonságos rendszerrel rendelkeznek. Az oltár előtt van egy függöny, megmutatják tehát Bánké Bihárít, és mielőtt elájulnál, ismét behúzzák a függönyt. Bánké Bihárí Lál kí dzsáj!
Tehát a különböző bhaktáknak más-más a kedvencük, a hangulatuk, máshoz vonzódnak, de Krsna fel tudja fedni Magát, Krsna meg tudja mutatni az arcát.
 
1.  Srí Siksástakam 


64524287_2324332304270215_1954190659183181824_n

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
 
(продължава от предишния петък)
 
Въпрос на Парамананда: В една от главите на „Златната стълба” имаше цитат от Джива Госвами, че най-напред трябва да слушаме и отглеждаме звука. Каква точно е нашата роля в отглеждането на звука? Не е ли обратното – че звукът ни отглежда?
Свами Тиртха: Много добра бележка. Това също ще се случи. Защото всъщност святото име ще пречисти сърцето. Чето-дарпана-марджанам[1] – ние полираме, почистваме огледалото на сърцето си, мантрувайки светите имена. И ако го вършим правилно, ще има добър ефект върху нашето огледало. Харинам, святото име, без съмнение може да ви пречисти и без да правите нищо, но при все това ние трябва да вложим своя принос. И така, отглеждането на святото име ще ви разкрие Бога. 
А в по-конкретен смисъл какво означава отглеждане? Ако учителят ни каже: „Прави така!” – така трябва да правим. Спомняте си историята, веднъж един предан мантрувал в компанията на Шрила Прабхупада, Бхактиведанта Свами. И знаете, когато сте в компанията на духовния си учител, стараете се да мантрувате много смирено. Тогава Прабхупад казал: „Какво е това”? Ученикът отвърнал: „Това е святото име”. „По-високо!” Той започнал малко по-високо: „Харе Кришна Харе Кришна…” Прабхупад отново казал: „Не, така не е добре! Прави го както трябва!” Най-сетне нашият приятел събрал цялата си смелост и подхванал с плам: „Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе!” Но Прабхупад отново му направил забележка: „Защо ме притесняваш?” Така че отглеждане означава да проявим разум как точно да култивираме святото име. Когато ние каним святото име – това е нашето култивиране; святото име ще дойде и ще ни пречисти – това е Неговото култивиране.
Въпрос на Махабхава: Ако се чувстваме специално привлечени към определена форма на Кришна, дали това е вследствие на истинската ни идентичност или е прищявка на ума? В моя случай, не знам защо, но изпитвам много специално привличане към Бог Нитянанда и Бог Баларам. 
Свами Тиртха: Може да си фанатик на тема гуру. Всички различни страни на Кришна действително представят нещо, в тях има скрит смисъл. Знаем, че Баларам и Нитянанда Прабху са представители на гуру-таттва, аспекта на Кришна като гуру. Останалите аспекти също имат специфични характеристики. Например, в един смисъл можем да кажем, че най-висшият и най-съкровеният тип обожание е обожанието на Гопинатх. Защото тогава виждаме Кришна като Господаря на гопите, а това е най-есенциалната раса. При все това има такива, които обожават, да речем, инкарнацията Вараха – това е една малко необичайна форма на Бога, не са много тези, които ще разберат и ще станат почитатели на Вараха. Но Неговите си бхакти ще са много очаровани, защото за тях цялото божествено вдъхновение идва чрез тази форма, чрез този аспект. 
Веднъж бяхме в Айодхя, родното място на Рамачандра. Там всичко говори за Рама: храмове на Рама-Хануман, Сита-Рама, Лакшман. Всичко е Рама, Рама, Рама. Но в Айодхя има и един храм на Вишну с мъничко мурти – хубаво черно мурти на Вишну с четири ръце. И когато търсихме този храм, местните бхакти ни казаха: „А, вие търсите черния Рама!” Защото за тях всичко е Рама, няма нищо друго. „Какъв ти четирирък Вишну? Не, забрави! Това е нашият черен Рама!’ 
Така че ако развием привличане към определен аспект на нашия Бог, Той ще ни дава всичко през този канал. Изобщо не можем да кажем, че един Рама-бхакта е по-нискостоящ от един Кришна-бхакта. Най-общо не можем да кажем това. Ако по някакъв начин изпитваме вдъхновение и вътрешен повик, можем да култивираме това чувство. Така че това е много хубаво. Защото се казва, че по каквато и причина човек да се обърне към Кришна, Той може да му отвърне по съответстващ начин. Ако искам да виждам грижовната Му, закриляща сила в облика на Шри Гуру, Той може да отвърне така. Ако искам да Го виждам като най-висшата привличаща сила във вселената – ето ви Мадана Мохан; и т.н, и т.н. Той се проявява в съответствие с желанието и подхода на преданите си. Затова разкрива толкова много страни и аспекти във Вриндавана, например – за да могат преданите, посетителите и поклонниците да открият един храм: „Да, тук! Тук е най-голямата същина за мен!” 
И знаете, разните хора имат разни предпочитания. Повечето индийци предпочитат Банке Бихари Кришна. Те считат това мурти за толкова красиво, че ако го гледате по-дълго време, ще изгубите свяст. Затова пуджарите имат много безопасна система за сигурност. Пред олтара има завеса, така че те показват Банке Бихари и още преди да припаднете веднага я затварят. Банке Бихари Лала ки джай!
И така, различните предани имат различно предпочитание, различно настроение, различно привличане, но Кришна може да им се разкрие, Кришна може да покаже лицето си.
 
1. „Шри Шикшащакам” 1 

 Apr

23

64524287_2324332304270215_1954190659183181824_n

(Conferencia de Swami Tirtha, mayo 2913, Sofía)
 
(Continua la conferencia del pasado viernes)
 
Pregunta de Paramananda: En un capitulo de La Escalera de oro, había citación de Jiva Goswami que primero deberíamos escuchar y cultivar el sonido. Cuál es nuestro papel en cultivar el sonido? No es lo contrario – el sonido nos está cultivando?
Swami Tirtha: Muy Buena observación. Ello ocurriría también. En realidad el Nombre Santo va a purificar el corazón. Ceto-darpaṇa-mārjanaṁ[1] – nosotros pulimentamos, limpiamos el espejo del Corazón cantando mantras a los Nombres Santos. Haciéndolo bien, habrá efecto en el espejo. Harinam el Nombre Santo, sin duda podría purificaros aun sin que fuere necesario hacer cualquier cosa, por lo tanto deberíamos dar nuestro aporte. Así que, cultivando el Nombre Santo Dios se nos revelaría.
Y en un sentido más concreto, que significa el vocablo cultivar? Si un guru nos dice: 
 “Haz esto!„ deberíamos aprobar. Ya recordáis la historia: un vez algún devote cantaba mantras en compañía de Shrila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami. Y como ya lo sabéis, en compañía del gurú tratáis de cantar mantras con mucha aplicación. Entonces Prabhupada dijo: “Que es esto?” El discípulo respondió: “Es el Nombre Santo”. “Mas alto!” El discípulo entono con voz un poco alta: “Hare Krishna Hare Krishna…” Prabhupada dijo: “No, no es como debe hacerse! Hazlo apropiadamente!” Nuestro amigo se ha armado de ánimo y emprendió ardorosamente “Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare!” Siguió nueva observación de Prabhupada : “Por qué me estas molestando? „Así que cultivar significa: hay que ser sabio en cultivar el Nombre Santo – este es nuestro modo de cultivar; el Nombre Santo vendría a purificarnos – este es Su modo de cultivar.
Pregunta de Mahabhava: Si nos sentimos especialmente atraídos por una definida forma de Krishna, seria a causa de nuestra real identidad o por un antojo de nuestra mente ?
En mi caso, no sé por qué, me siento especialmente atraída por Dios Nityananda y Dios Balaram. 
Swami Tirtha: Tal vez seas fan (ática) en tema gurú. En realidad representan algo diferente y algún sentido oculto. Sabemos que Balaram y Nityananda Prabhu representan guru-tattva, el aspecto de Krishna-gurú. Los otros aspectos tienen sus respectivas características. Por ejemplo, en cierto sentido podríamos afirmar que la adoración superior y más íntima es la adoración de Gopinath. Entonces vemos a Krishna como Dios de las gopis, lo que es rasa esencial. Sin embargo unos adoran la encarnación de Varaha – un aspecto algo inhabitual de Dios, no son muy numerosos los que adoran a Varaha. Por lo tanto, sus fan(aticos) quedarían encantados puesto que para ellos la divina inspiración viene a ellos por medio de esa forma/ ese aspecto.
Una vez hemos visitado Ayodhya, sitio en el que nació Ramachandra. Allá todo está hablando de Rama: templos de Rama-Hanuman, Sita-Rama, Lakshman. Por alla todo es Rama, Rama, Rama. Pero hay en Ayohya un templo de Visnú con su deidad – un murti negro de Visnú con cuatro brazos. Mientras estábamos buscando aquel templo, los devotos bhakti locales nos dijeron: “Ah, estáis buscando el Rama negro!” Es que para ellos, todo es Rama no hay nada ni nadie más. ‘Que Vishnu a cuatro brazos? Olvidad! Es nuestro Rama negro!’ 
Así que, si vamos a desarrollar afecto por un definido aspecto de nuestro Dios, Él nos lo entregaría todo por este canal. Por lo general, no podemos afirmar que un Rama -bhakta es inferior de un Krishna-bhakta. No lo podemos afirmar por lo general. Si de algún modo sentimos inspiración y llamamiento interior, podríamos cultivar nuestra emoción. Es algo muy bueno. Se ha dicho que si alguien se ha dirigido a Krishna por algún motivo suyo, El respondería del modo respectivo. Si deseamos ver Sus potencias de cuidarnos y protegernos en Su aspecto de Esta seria Su respuesta. Si deseamos ver en El poder atractivo del Universo -Shri Guru, vendría la respuesta respectiva – allá estarían Madana Mohana etc., etc. Aparecería en acuerdo con nuestra aspiración y nuestro aproche de devotos. En Vrindavana por ejemplo – para que los devotos bhakti, los visitantes o los romeros puedan hallar un templo: “Si, aquí! Aquí está lo más esencial para mí!”
Ya sabéis, hay diferente gente, diferentes gustos y preferencias, diferentes afectos pero Krishna puede revelarse, puede mostrar Su rostro. La mayoría de los indios prefieren dirigirse a Banke Bihari Krishna. Consideran que aquel murti es tan hermoso que luego de haberlo contemplado durante largo tiempo, uno podría desvanecerse, perder conocimiento. Por esta razón los pujaris tienen un sistema de seguridad muy sabia: Hay una cortina que cubre el altar y ellos muestran rápidamente a Banke Bihari y bajan de prisa la cortina antes de que alguien se haya desvanecido. Banke Bihari Lala ki jay!
 
1. Shri Shikshashtakam 1


64524287_2324332304270215_1954190659183181824_n

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)
 
(продолжение с предыдущей пятницы)
 
Вопрос Парамананды: В одной из глав „Золотой лестницы” была цитата Дживы Госвами, что сначала надо слушать и культивировать звук. Какова наша роль в культивировании звука? Разве не наоборот – это звук нас культивирует?
Свами Тиртха: Хорошая заметка. Это тоже произойдет. Потому что на самом деле святое имя очистит сердце. Чето-дарпана-марджанам[1] – мы шлифуем, чистим зеркало своего сердца, воспевая святые имена. И если будем это делать правильно, будет хороший эффект на наше зеркало. Харинам, святое имя, несомненно может вас очистить и ничего не делая, но все таки мы должны внести свой вклад. И так, культивирование святого имени откроет вам Бога. 
А в более конкретеном смысле что означает культивирование? Если наш учитель скажет: „Делай так!” – надо так делать. Вы помните ту историю, однажды преданный воспевал в компании Шрила Прабхупады, Бхактиведанты Свами. И знаете, когда вы в компании своего духовного учителя, стараетесь воспевать очень смиренно. Тогда Прабхупад сказал: „Что это?” Ученик ответил: „Это святое имя”. „Громче!” Он начал чуть громче: „Харе Кришна Харе Кришна…” Прабхупад сново сказал: „Нет, так не  годится! Делай как надо!” Наконец-то наш приятель набрался смелости и начал с пылом: „Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе!” Но Прабхупад сново ему сделал замечание: „Почему ты меня беспокоишь?” Так что культивирование означает проявить разум как культивировать святое имя. Когда мы приглашаем святое имя – это есть наше культивирование; святое имя прийдет и очистит нас – это Его культивирование.
Вопрос Махабхавы: Если нас особенно привлекает определенная форма Кришны, является ли это следствием нашей истинной идентичности или прихотью ума? В моем случае я не знаю почему, но меня особенно привлекает Господь Нитьянанда и Господь Баларам.
Свами Тиртха: Может быть ты гуру фанатик. Все различные черты Кришны действительно представляют что-то, у них есть свой смысл. Знаем, что Баларам и Нитянанда Прабху это представители гуру-таттвы, гуру аспекта Кришны. Остальные аспекты тоже имеют специфические характеристики. Например, можем сказать, что самый высший и самый сокровенный тип обожания это обожание Гопинатха. Потому что тогда мы видим Кришну как Господа гопи, а это самая важная раса. Тем не менее, есть те, кто, например, поклоняется воплощению Варахи – это немного необычная форма Бога, не многие люди поймут и будут поклонниками Варахи. Но Его бхакты будут очень очарованы, потому что для них все божественное вдохновение придет к ним через эту форму, через этот аспект. 
Однажды мы были в Айодхье, родное место Рамачандры. Там все говорит о Раме: храмы Рамы-Ханумана, Сита-Рамы, Лакшмана. Все там Рама, Рама, Рама. Но в Айодхья есть и храм Вишну с маленьким мурти – красивое черное мурти Вишну с четырьмя руками. И когда мы искали этот храм, местные бхакты нам говорили: „А, вы ищете черного Раму!” Потому что для них все Рама, нет ничего другого. „Какой там Четырехрукий Вишну? Нет, забудь! Это наш черный Рама!’  
Поэтому, если мы будем развивать определенную привязанность к определенному аспекту нашего Господа, Он даст нам все через этот канал.
В общем мы не можем сказать, что один Рама-бхакта стоит ниже, чем Кришна-бхакта. Как правило, мы не можем этого сказать. Если у нас каким-то образом есть вдохновение и внутренний зов, то мы можем развивать это чувство. Это очень хорошо. Поскольку сказано, что по какой-либо причине человек бы не начал приближаться к Кришне, Он может ответить соответствующим образом. Если я хочу увидеть Его заботливую, защищающую силу в облике Шри Гуру, Он может ответить нам так. 
Если я хочу Его видеть как самую высшую привлекательную силу во вселенной – вот вам Мадана Мохан; и т.д, и т.д. Он проявляет себя в соответствии с желанием и подходом своих преданных. Поэтому он показывает так много лиц и так много аспектов, например, во Вриндаване – чтобы преданные, посетители и паломники могли найти один храм: „Да, здесь! Здесь для меня самое важное!” 
И вы знаете, у разных людей разные предпочтения. Большинство индийцев предпочитают Банке Бихари Кришна. Они считают это мурти таким красивым, что если ты станешь смотреть на Него долго, ты упадешь в обморок. Поэтому у пуджари есть система безопасности. У них есть занавес перед алтарем, так что они показывают Банке Бихари, и, прежде чем вы падаете в обморок, они снова закрывают его. Банке Бихари Лала Ки Джай!
Итак, у разных преданных разные предпочтения, разное настроение, разное влечение, но Кришна может раскрыть Себя, Кришна может показать Свое лицо.
 
1. „Шри Шикшащакам” 1