Archive for April 19th, 2020

Apr

19

Their lotus feet

(from a lecture of Swami Tirtha, 19.08.2015, evening, Ludashto)
 
How to serve a tradition? It’s very easy. Don’t block it. Then automatically it will happen. What is stronger – the divine will or the human resistance? It’s very obvious – the divine will is much more powerful. Therefore our only duty in our spiritual commitment is not to hinder Mahaprabhu’s mission. 
But you are very well-versed in philosophy and you will say that such a negative and passive mood is not satisfying. And I agree. If you want to change this passive situation, become an active member. 
And whom to invite? To whom to preach? ‘I have no friends, I have nobody close by and I don’t dare to go out to the marketplace to preach. How can I become an active member of Mahaprabhu’s mission?” Preach to yourself. Teach yourself how to become a good devotee. If you are a devotee – be a devotee! So this is the way to become an active member of Mahaprabhu’s mission. 
And we have to expose ourselves. Before we have exposed ourselves to the influence of illusion. Give a chance to divinity! Shridhara Maharaj says that Krishna is a very tricky God. He is like a thief. If you leave the door just a little bit open, the thief will come. He will put in only his foot first. Then you cannot shut the door anymore. And then he will enter. He will collect all the valuables. And he will run. 
I have to tell you, I have to admit that even the thieves come from God. They learn from Him and they follow. Because if we leave just a little bit the door of our heart open, He will put His lotus foot there. Then you cannot shut the door of your heart anymore. And He will enter, collect all that He likes. Especially what you like most. And unfortunately He will run. So, then what to do? We run after those who run after the Supreme. You cannot exclude Him from your life. 
But let’s stop for a while. Whose feet entered your heart? God’s feet in your heart! Have you ever meditated over Krishna’s lotus feet? The lotus feet are like a permanent topic in our scriptures. There are hundreds of poems and meditations and scriptures over it. Why? Because this is something very-very essential. So, I have a humble request. Please, think it over for yourself, deeply, at the deepest core of your heart: what you would do if you saw Krishna’s lotus feet.
 
(to be continued)

 Their lotus feet

(részlet Szvámí Tírtha 2015. augusztus 19-ei tanításából, Ludastó) 
 
Hogyan szolgáljunk egy hagyományt? Nagyon könnyű: ne avatkozz bele, s akkor automatikusan megtörténik. Mi az erősebb? Az isteni akarat, avagy az emberi ellenállás? Nagyon nyilvánvaló – az isteni akarat sokkal erősebb, ezért az az egyetlen feladatunk a lelki elköteleződésünkben, hogy ne hátráltassuk Maháprabhu misszióját!
Ám ti nagyon jártasak vagytok a filozófiában, és azt fogjátok mondani, hogy egy ilyen negatív és passzív hangulat nem túl kielégítő – ezzel egyet is tudok érteni. Ha meg akarjátok változtatni ezt a passzív helyzetet, váljatok aktív tagokká!
És ki az, akit invitáljunk? Kinek prédikáljunk? ’Nincsenek barátaim, senki sincs közel hozzám, nincs merszem kimenni a piacra és prédikálni. Hogyan is válhatnék Maháprabhu missziójának aktív tagjává?’ Prédikálj saját magadnak! Tanítsd magadat, hogyan válj jó bhaktává! Ha bhakta vagy – légy bhakta! Ez hát a módja az aktív taggá válásnak.
Azelőtt az illúzió befolyásának tettük ki magunkat, most tegyük ki magunkat az isteni befolyásnak! Srídhar Mahárádzs szerint Krsna egy nagyon furfangos Isten, olyan, mint egy tolvaj. Ha az ajtót csak résnyire hagyod is nyitva, megjelenik a tolvaj. Először a lábát teszi be, s akkor már nem tudod többé becsukni az ajtót. Aztán belép, összeszedi az összes értékedet, majd odébbáll.
Be kell, hogy valljam, hogy még a tolvajok is a Jóistentől származnak. Tőle tanulnak, és Őt követik – hiszen ha szívünk ajtaját csak egy pillanatra is nyitva hagyjuk, Ő beteszi oda a lótuszlábát. S akkor már nem tudod becsukni a szíved ajtaját többé. S aztán belép, begyűjt minden Neki tetszőt, különösen azt, ami a legbecsesebb a számodra. Majd sajnos továbbáll. Akkor most mit tegyünk? Szaladunk azok után, akik a Legfelsőbb után szaladnak. Őt nem tudjátok kizárni az életetekből.
De álljunk itt meg egy pillanatra! Ki tette be a lábát a szívedbe? A Jóisten lába van a szívetekben! Meditáltatok már valaha Krsna lótuszlábain? A lótuszlábak szentírásaink állandó témái, több száz vers, meditáció és szentírás szól róluk. Vajon miért? Mert ez valami nagyon-nagyon lényeges. Volna hát egy alázatos kérésem hozzátok: kérlek, mélyen, a szívetek legmélyén gondolkozzatok el rajta, hogy vajon mit tennétek, ha meglátnátok Krsna lótuszlábait!
 
(folytatása következik)
 

 Their lotus feet

(от лекция на Свами Тиртха, 19.08.2015, вечер, Лудащо)
 
Как се служи на дадена традиция? Много е лесно. Недейте да ѝ пречите. Тогава ще се случва от само себе си. Кое е по-силно – божествената воля или човешката съпротива? Съвсем очевидно е – божествената воля е много по-могъща. Затова единственото ни задължение в духовната ни посветеност е да не възпрепятстваме мисията на Махапрабху. 
Но вие сте много добре запознати с философията и ще кажете, че подобно негативно и пасивно настроение не носи удовлетворение. И аз съм съгласен. Ако искате да промените тази пасивна ситуация, станете активни участници. 
А кого да поканим? На кого да проповядваме? „Нямам приятели, нямам никой близък, а не смея да изляза вън на пазара да проповядвам. Как мога да стана активен член в мисията на Махапрабху?” Проповядвайте на себе си. Учете самите себе си как да станете добри бхакти. Ако сте предани – бъдете предани! Това е начинът да сте активни участници в мисията на Махапрабху. 
И трябва да се предоставим. Досега сме се предоставяли на въздействието на илюзията. Дайте шанс на божествеността! Шридхара Махарадж казва, че Кришна е много хитър Бог. Той е досущ като крадец. Ако оставите вратата съвсем мъничко открехната, крадецът ще влезе. Най-напред ще си пъхне само крака. Тогава вече не можете да затворите вратата. А след това ще влезе. Ще обере всичките ви скъпоценности. И ще избяга. 
Трябва да ви призная, че дори крадците идват от Бога. Учат се от Него и Го следват. Защото ако оставим дори съвсем мъничко открехната вратата на сърцето си, Той ще пъхне там лотосовия си крак. И тогава вече не можете да затръшнете вратата на сърцето си. Той ще влезе и ще си вземе всичко, което Му се понрави. Особено онова, което ви е най-свидно. И сетне, уви, ще избяга. Какво да правим тогава? Ние тичаме след онези, които тичат след Бога. Не можете да Го изключите от живота си. 
Но нека поспрем за малко. Чии нозе встъпват в сърцето ви? Божиите нозе във вашето сърце! Медитирали ли сте някога върху лотосовите нозе на Кришна? Лотосовите нозе са като неизменна тема в нашите писания. Има стотици поеми, медитации и творби за тях. Защо? Защото това е нещо много, много есенциално. Така че имам смирена молба. Моля ви, замислете се в себе си, дълбоко, в най-дълбоката същност на сърцето си: какво бихте сторили, ако видите лотосовите нозе на Кришна?
 
(следва продължение)