Archives

Calendar

April 2020
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  Archive for April 17th, 2020

IMG-6184

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)
 
(continues from the previous Friday)
 
All the five elements have some qualities; some qualities are connected to the five elements. To the earth element smell is connected. When there is rain, you feel this smell and this is not the smell of the rain, this is the smell of the earth. To the water what is connected? 
Answer: Taste. 
Swami Tirtha: Yes. “I am the taste of water”[1]. Water element has a basic quality and this is the taste. And the fire gives?
Answer: Sight.
Swami Tirtha: Gives the form, sight. The air will produce the touch. And ultimately to ether belongs the sound. Therefore in the material structure sound is the most subtle, because it belongs to the most subtle element. We cannot catch the sound. Can you catch the sound of the drum? We cannot. But if we catch the drum, or we catch the drummer, we capture the sound also. So, sound is very subtle here, but over there, do you remember the reflection and the original? Over there this is the most basic, the most concrete thing – sound. Here it is explained that the divine sound can establish the connection, the transfer from this reflection to the original world. And when we enter that higher plane of reality, from the sound, the form, color and other qualities will manifest. Because this is a reflection. So, what is very obvious here, that is very subtle there. What is very subtle here, that is very concrete there. Therefore it is said that by sound, through chanting, we will understand the form, the body, the qualities, the lilas of Krishna. Actually through sound first we shall understand the sound itself – through nama we understand nama first. Because we start to practice nama, chanting the holy names, according to our present condition. But we have to purify our chanting and then it will be the pure sound. And then this intensified meditation, sound meditation, will reveal all the other features of the Supreme – nama, rupa, guna, lila. Our acharyas declare this, so we accept.
“Then again, that quality is classified according to different intensities relative to the paraphernalia. After the quality will come the association. And it will all come from the other plane and enter within the soul’s conception. Then, from the name, form, quality and associates will come with their mutual transactions, the interaction between all these things, the waves and vibrations of different types – that is pastimes, lila. And then the soul will find that his purest, finest ego, who he really is, also has a part to play in such a position. He will see his own soul in a particular place, a particular location there. He will see, “In this exact spot, I am there; my self is there.” In this way, the infinite wave will come.” [2]
In this manner the path of elevation is described here. From the nasty engagement of the senses go beyond the senses and find your eternal identity. Therefore we chant our mantra – Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare – so that the real name reveals to us. And then through this chanting and meditation process we should enter to that plane of higher reality. Maybe first we don’t see the divine lilas, we don’t see how Krishna is playing His flute and how He is taking care of the cows. But at least you can feel inner peace as a first result of meditation, of our chanting. This is a signal, this is a sign and it helps us to go on. 
 
(to be continued)
 
1.  Bhagavad Gita 7.8
2.  The Golden staircase, Ch. 1 Shadow, substance and sound, by Shrila Shridhar Maharaj

 IMG-6184

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)
 
(az előző pénteki tanítás folytatása)
 
Az öt elem mindegyikéhez tartozik valamilyen minőség. A föld elemhez az illat kapcsolódik. Amikor esik az eső, akkor érzed ezt az illatot, s ez nem az eső illata, ez a föld illata. Milyen tulajdonság kapcsolódik a víz elemhez?
Válasz: Az íz.   
Szvámí Tírtha: Igen. „Én vagyok a víz íze”[1]. A víz elemnek van egy alapvető tulajdonsága és ez az íz. S mit ad a tűz?
Válasz: Látást.
Szvámí Tírtha: Formát ad, láttat. A levegő hozza létre az érintést. S végül, az éterhez kapcsolódik a hang. Tehát az anyagi világban a hang a legfinomabb, mert a legfinomabb elemhez tartozik. A hang nem megragadható. Meg tudod ragadni a dob hangját? Ezt nem tudjuk megtenni, de ha megragadjuk a dobot vagy a dobost, akkor a dob hangját is megragadtuk. A hang itt nagyon finom dolog, de odaát – emlékeztek a tükörképről és az eredetiről szóló tanításra? – odaát az alap, a legkonkrétabb, az a hang. Ez magyarázza, hogy az isteni hang képes megteremteni a kapcsolatot, az átlépést ebből a tükörképből az eredeti világba. S amikor belépünk abba a magasabb valóságba, a hangból a forma, a szín és egyéb tulajdonságok fognak megnyilvánulni. Mert ez egy tükörkép. Tehát, ami teljesen nyilvánvaló itt, az nagyon finom odaát. Ami nagyon finom itt, az nagyon tömör odaát. Ezért azt mondják, hogy a hang által, a mantrázáson keresztül, fogjuk megérteni Krsna alakját, a tulajdonságait és a líláit. Valójában a hangon keresztül először a hangot magát fogjuk megérteni – a námán keresztül először megértjük magát a námát. Hiszen a jelenlegi helyzetünk szerint kezdünk a náma gyakorlásába, a Szent Nevek zengésébe, de meg kell tisztítanunk a mantrázásunkat, és akkor lesz tiszta a hang. S majd ez az intenzív meditáció, a hang meditáció, tárja fel a Legfelsőbb összes többi jellemvonását – náma, rúpa, guna, lílá. Ezt az ácsárjáink kijelentik, így elfogadjuk.
„Aztán ezt a minőséget a kellékekhez fűződő különböző intenzitás szerint ismét osztályozzák. A minőség után jön a társulás. S ez mind a másik síkról fog érkezni, és onnan lép be a lélek felfogóképességébe. Akkor a névből forma, minőség lesz, s megjelennek a társak kölcsönösen hatva egymásra, ezeknek a dolgoknak a kölcsönhatásai, a hullámok és rezgések különféle típusai – ez a kedvtelés, a lílá. S ekkor a lélek ráeszmél, hogy a legtisztább, legfinomabb lénye is, aki ő valójában, szerepet kap abban a helyzetben. Meg fogja látni a saját lelkét egy pontos helyen, egy bizonyos helyszínen. Azt fogja látni, hogy „Én ott vagyok pontosan ezen a helyen; ott van a lelkem.” Ily módon fog elérkezni a végtelen hullám.” [2]
A felemelkedés útját így írja itt le Sríla Srídhar Mahárádzs. Az érzékek tisztátalan elfoglaltságaitól juss el az érzékeken túlra, és lelj rá örök önazonosságodra! Ezért zengjük tehát a mantránkat – Haré Krsna Haré Krsna Krsna Krsna Haré Haré, Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré – hogy a valódi név felfedje önmagát a számunkra. Majd a mantrázás és meditáció e folyamatán keresztül be kell lépnünk a magasabb valóság síkjára. Először talán nem látjuk az isteni lílákat, nem látjuk, ahogy Krsna fuvolázik, és a borjakra vigyáz. De legalább a dzsapa meditációnk elsődleges eredményeként belső békét érzünk. Ez egy jelzés, és segít bennünket, hogy folytassuk.  
 
(folytatása következik)
 
1.  Bhagavad-gítá 7.8.
2.  Sríla Srídhar Mahárádzs: Az arany lajtorja. 1. fejezet „Árnyék, lényeg és hang”
 
 

 IMG-6184

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
 
(продължава от предишния петък)
 
Всичките пет елемента имат някакви качества; известни качества са свързани с петте елемента. С елемента земя е свързан мирисът. Когато завали, долавяте този мирис – това не е ароматът на дъжда, а уханието на земята. С водата кое е свързано? 
Отговор: Вкусът. 
Свами Тиртха: Да. „Аз съм вкусът на водата”[1]. Елементът вода има едно основно качество и това е вкусът. А огънят дава?
Отговор: Зрението.
Свами Тиртха: Дава формата, зрението. Въздухът разкрива докосването. И в крайна сметка етерът принадлежи на звука. Затова в материалната структура звукът е най-финото, тъй като принадлежи на най-финия елемент. Не можем да уловим звука. Нима можете да хванете звука на барабана? Не можем. Но ако хванем барабана, или пък барабанчика, хванали сме и звука. Така че звукът е нещо много фино тук, обаче оттатък, помните ли отражението и оригинала? Там звукът е най-основното, най-конкретното нещо. Тук се обяснява, че божественият звук може да установи връзката, прехода от тукашното отражение към оригиналния свят. А когато встъпим в онази по-висша равнина на реалност, от звука ще се проявят формата, цветът и останалите качества. Защото това е отражение. Така че което е съвсем очевидно тук, е много фино там. Което е толкова фино тук, е съвсем осезаемо там. Затова се казва, че посредством звука, посредством мантруването, ще разберем формата, тялото, качествата и лила, забавленията на Кришна. Всъщност чрез звука най-напред ще разберем самия звук – посредством нама първо ще разберем нама. Защото ние започваме да практикуваме нама, възпяването на светите имена, от настоящото си състояние. Но трябва да пречистим своето възпяване и тогава то ще стане чистият звук. И после тази все по-наситена звукова медитация ще разкрие всички останали характеристики на Бога – нама, рупа, гуна, лила. Нашите учители заявяват това, така че ние го приемаме.
„След това на свой ред качествата ще се класифицират според различната интензивност, отнасяща се до атрибутите. От качествата ще се породи свързаността, общуването. Всичко това ще дойде от друг един план и ще се влее в разбирането на душата. И тогава от името, облика, качествата и придружителите ще се породи взаимният им обмен, взаимовръзката между всички тези неща, различните по вид вълни и вибрации – и това са забавленията, лила. Така душата ще разкрие, че нейното най-чисто и най-фино его, нейният истински аз, също има своята роля в това. Ще види собствената си душа на определено място; ще разбере: „Аз съм там, самата аз, на това точно определено място.” И тогава ще дойде безмерната вълна.” [2]
Така тук е описана пътеката на въздигането. От противните занимания на сетивата, минете отвъд сетивата и открийте своята вечна същност. Затова ние повтаряме нашата мантра – Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе – за да се разкрие пред нас истинското име. А сетне чрез този процес на възпяване и медитация трябва да встъпим в равнината на по-висшата реалност. Може би в началото няма да съзрем божествената лила, няма да виждаме как Кришна свири на флейтата си и как пасе кравите. Но поне можете да усетите вътрешен покой като първи резултат от медитацията, от нашето мантруване. Това е един признак, който ни помага да продължаваме да вървим нататък. 
 
(следва продължение)
 
1. „Бхагавад Гита” 7.8
2. „Златната стълба”, Гл 1, „Сянка, същина и звук” от Шрила Шридхара Махарадж
 

 IMG-6184

(Conferencia da Swami Tirtha, mayo 2013, Sofía)
 
(continua del pasado viernes)
 
Todos los cinco elementos tienen sus cualidades; unas cualidades están conectadas a los cinco elementos. Con el elemento tierra/ suelo está conectado el olfato. Cuando empieza a llover, llegáis a percibir este olor – no es aroma a lluvia sino fragancia de tierra. Y que es lo que viene conectado con el agua?
Respuesta: El sabor. 
Swami Tirtha: Si. “Soy el sabor del agua”[1]. El elemento agua tiene una cualidad básica que es el sabor. Y que es lo que da el fuego?
Respuesta: La vista.
Swami Tirtha: Revela la forma, la visión. El aire revela el tacto, el tiento. Y en fin de cuentas el éter pertenece al sonido. Por esta razón en la estructura material el sonido es lo más sutil, lo que pertenece al elemento más fino. No podemos cautivar el sonido. Acaso podéis cautivar el sonido del tambor? No lo podemos. Sin embargo, al coger el tambor o el tamborilero, ya hemos cautivado el sonido.
El sonido es algo muy sutil aquí, pero allá, ya recordáis el reflejo del original? Allá el sonido es algo básico, algo concreto. Aquí se explica que el divino sonido puede establecer la conexión, la transición del reflejo de aquí con el universo original. Al penetrar en aquel plano superior de la realidad, del sonido llegarían a aparecer la forma, el color y las demás cualidades. Ya que el sonido es reflejo. Lo que aquí es evidente allá es muy sutil, muy fino. Y lo que es finísimo aquí, es muy tangible allá. Por esta razón se dice que por medio del sonido por medio de cantar y recitar mantras llegaríamos a comprender la forma, el cuerpo, las cualidades, las lilas de Krishna. En realidad, a través del sonido primero vamos a comprender el sonido y por medio de mantras vamos a comprender la forma, el cuerpo, las cualidades y por medio de nama primero vamos a comprender nama. Es que ya nos ponemos a practicar nama, cantando los nombres santos desde nuestro presente estado. Por lo tanto debemos purificar nuestro canto y entonces permanecería el sonido puro. Y luego está intense meditación sonora llegaría a revelar las otras características del Supremo – nama, rupa, guna, lila. Nuestros acharyas lo declaran asi que lo aceptamos.
“Luego las cualidades se clasifican a su vez en acuerdo con la intensidad relativa a sus atributos. De las cualidades va a generar la conexión de asociación. Todo ello vendría de otro plano para volcarse en el concepto del alma. Entonces, saliendo del nombre, del aspecto, de las cualidades o de los asociados se va a generar intercambio o la mutua asociación entre cosas y personas, diferentes tipos de ondas y vibraciones – estas son las amenidades y pasatiempos, lila. De este modo se revelaría el alma, se revelaría su más puro y refinado ego. El Yo esencial y en el proceso cada elemento desempeña su papel. Ya se revelaría el alma en el apropiado ambiente y se llegaría a la comprensión: ” Estoy allí, en un sitio muy definido.” Luego vendría la infinita ola. [2] 
Esta es pues la descripcion de la elevación. Saliendo de molestas ocupaciones y pasatiempos de los sentidos, pasad más allá para descubrir vuestra eterna identidad. Por esta razón vamos repitiendo nuestra mantra – Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare – para que se nos revele nuestro nombre real. Por medio de la meditación y cantos debemos emprender el camino hacia la realidad superior. Tal vez no sentiríamos ni veríamos desde el comienzo la divina lila. Tal vez no llegaríamos a ver a Krishna tocando su flauta y pastando sus vacas. Por lo menos podréis sentir paz interior, primer resultado de la meditación, del canto de mantras. Es la primera señal que nos ayudaría a seguir caminando.
 
(Sigue continuacion)
 
1. Bhagavad Gita 7.8
2. La escalera de oro, cap. 1 Sombra, sustancia y sonido, por Shrila Shridhar Maharaj
 
 

 IMG-6184

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)
 
(продолжение с предыдущей пятницы)
 
Все пять элементов имеют некоторые качества; определенные качества связаны с петью элементами. С элементом земли связан запах. Когда идет дождь, вы чувствуете этот запах, и это не запах дождя, это запах земли. С водой что связано? 
Ответ: Вкус. 
Свами Тиртха: Да. „Я вкус воды”.[1] Элемент вода имеет одно основное качество и это вкус. А огонь дает?
Ответ: Зрение.
Свами Тиртха: Дает форму, зрение. Воздух производит прикосновение. И в конечном итоге к эфиру принадлежит звук. Поэтому в материальной структуре звук является наиболее тонким, потому что он принадлежит к наиболее тонкому элементу. Не можем схватить звук. Разве можете схватить звук барабана? Не можем. Но если схватим барабан или же барабаншика, мы схватим и звук. Така что звук это нечто очень тонкое здесь, однако там, вы помните отражение и оригинал? Там это самое основное, самое конкретное – звук. Здесь объясняется, что божественный звук может установить связь, перенос из этого отраженного мира в изначальный мир. И когда мы войдем в этот более высокий план реальности, из звука проявятся форма, цвет и другие качества. Потому что это отражение. Так что то, которое совсем очевидно здесь, очень тонкое там. Которое очень тонкое здесь, совсем конкретно там. Поэтому сказано, что благодаря звуку, благодаря повторению мантры, мы поймем форму, тело, качества и лила, забавления Кришны. На самом деле через звук сначала поймем сам звук – через нама сперва поймем нама. Потому что начинаем практиковать нама, воспевание святых имен, с нашего настоящего состояния. Но надо очистить свое воспевание и тогда оно станет чистым звуком. И потом эта все более насыщенная звуковая медитация откроет нам все остальные характеристики Бога – нама, рупа, гуна, лила. Наши учителья заявляют это, так что мы его принимаем.
„Затем эти качества будут разделяться в соответствии с разной интенсивностью, относящейся к атрибутам. Из качества, вслед за качеством, приходит общение. И все это низойдет из другого уровня бытия и станет доступным для понимания души. Затем из Имени, формы, качеств и спутников Господа проявятся взаимоотношения: взаимодействие между всеми этими явлениями, волны и вибрации различных типов — это игра, лила. После этого душа обнаружит, что ее чистейшее и возвышенное эго, то, чем она на самом деле является, также играет некую роль в этом. Личность увидит собственную душу в определенном месте, занимающую определенное положение. Она поймет: „Я там, в этом самом месте; моя сущность там!” Именно так придет волна безграничного.” [2]
И так здесь описан путь возвышения. От отвратительных привязанностей чувств, идите за пределами чувств и обретите свою вечную сущность. Поэтому мы повторяем нашу мантру – Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе – чтобы открылось перед нами настоящее имя. И затем через этот процесс воспевания и медитации мы должны войти в этот план более высокой реальности. Может быть в начале мы не увидим божественную лилу, ну не будем видеть как Кришна играет на своей флейте, как пасет коров. Но, по крайней мере, вы сможете почувствовать внутренний мир как первый результат медитации, нашего воспевания. Это сигнал, это знак, и это помогает нам продолжать. 
 
(продолжение следует) 
  
1. „Бхагавад Гита” 7.8
2.  „Золотая лестница”, Гл 1 „Тень, сущьность и звук” Шрила Шридхара Махарадж