Archives

Calendar

April 2020
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  Archive for April 12th, 2020

Apr

12

82573876_2230661453908932_3838841528646631424_o (1)

(from a lecture of Swami Tirtha, 19.08.2015, evening, Ludashto)
 
Paramvijayate shri krishna sankirtanam – “Let the congregational chanting of the holy names be victorious all over!”[1] As we discussed, our process originates from divinity, aims at divinity and meanwhile provides a divine practice. If we go back in time, we shall find a unified reality. The different parts and elements of that reality tell us about the same story. There was one God. There was one process. There was one way. There was one mantra. There was only one type of practitioner. And there was only one scripture. If we go forward into the future, into the non-existent future, again we shall find one God, one scripture, one method, one path, one religion, one mantra. And what is our goal now, at the present moment? To reflect back on the past? Or to imagine the future? No, let’s unite that in this special, divine-given moment. 
So that there is one God. Which type of God. God of punishment? God of rule and law? Or God of mercy, God of love? What is your preference? There is only one God. Ultimately His nature is anandamayi – made of divine bliss. From this divine bliss everything comes. 
There is only one scripture. Uh, that’s complicated! Which scripture? There is an ocean of scriptures. Which one to pick? Pick the Gita? Not bad. Pick the Bhagavatam? Ah, better! Choose the Chaitanya Charitamritam? Ah, all the devotees are happy! Or jump into the nectarean ocean of divine mellows or rasas – Bhakti-rasamrita-sindhu? No, everybody faints even on the shore of that ocean. But there is only one scripture and that is written in the hearts of pure devotees. So, my humble suggestion is this scripture. 
There is only one process. Self-torture? Or heavy asceticism? Or what else? There are so many methods! But there’s only one method – paramvijayate shri krishna sankirtanam, the congregational chanting of the holy names. 
And there is only one mantra. Only one mantra?! There are seventy million mantras of creation for this universe! Which one to pick from this unlimited number of mantras? 
Yashoda: Radhe-Govinda!
Swami Tirtha: All right, officially let’s choose the Hare Krishna maha-mantra. But if you want to enter with plunge into the ocean of nectarean rasa, then you can find some more. 
And there is only one religion. Many people think that there are many different religions, but there is only one super-religion – that one which will supremely satisfy your heart, and this is that special method by which you can satisfy the Supreme Lord. Therefore we need an uninterrupted and unconditional service mood. So the only condition in spiritual life is that there are no conditions. The only condition is unconditional surrender.
 
1. Shikshashtakam 1

 Apr

12

82573876_2230661453908932_3838841528646631424_o (1)

(részlet Szvámí Tírtha 2015. augusztus 19-ei tanításából)
 
„Param vidzsajaté srí-krsna-szankírtanam” – „Győzedelmeskedik a legfelsőbb, Srí Krsna együttes magasztalása.”[1] Amint azt már megbeszéltük, a mi folyamatunk Istentől ered, Isten elérését tűzi ki célul, s közben ad egy isteni gyakorlatot. Ha az időben visszamegyünk egy kicsit, egy egységes valóságra lelünk, melynek különböző részei és elemei ugyanarról a történetről mesélnek nekünk. Egy Isten létezett. Egyetlen folyamat. Egyetlen út. Egyetlen mantra volt, és egyfajta gyakorló. S csupán egyetlen szentírás. Ha előre szaladunk az időben, a nem létező jövőbe, ismét egyetlen Istent, egyetlen szentírást, egyetlen módszert, egyetlen utat, egyetlen vallást és egyetlen mantrát találunk. És mi a mi mostani célunk, a jelen pillanatban? Töprengeni a múlton? Vagy elképzelni a jövőt? Nem, egyesítsük ezt ebben a különleges, isten-adta pillanatban.
Egyetlen Isten létezik tehát. Mégis miféle ez az Isten? Büntető Isten? A hatalom és a törvény Istene? Avagy a könyörület és a szeretet Istene? Milyen Istent szeretnétek? Csupán egyetlen Isten létezik Az Ő végső természete ánandamají – vagyis örömlényegű. S minden ebből az isteni boldogságból származik. 
Csupán egyetlen szentírás létezik. Hú, ez bonyolult! Melyik szentírás? Egy óceánnyi szentírás létezik, vajon melyiket válasszuk? A Gítát? Nem rossz. A Bhágavatamot? Még jobb! A Csaitanja Csaritámrtát? Ennek minden bhakta örül! Avagy ugorjunk fejest az isteni ízek, a raszák nektáróceánjába – Bhakti-raszámrta-szindhu? Nem, mert mindenki elájul annak az óceánnak már a partján is. Ám létezik egyetlen szentírás, amely a tiszta bhakták szívébe van írva. Szerény javaslatom tehát ez a szentírás. 
Csupán egyetlen folyamat létezik. Önkínzás? Avagy kemény aszketizmus? Vagy mi más? Olyan sok módszer van, de csupán egyetlen valódi módszer létezik – param vidzsajaté srí-krsna-szankírtanam, a Szent Nevek együttes zengése. 
S csupán egyetlen mantra van. Egyetlen mantra?! De hát hetven millió ősmantra létezik ebben az univerzumban. Vajon melyiket válasszuk ki ebből a végtelen számú mantrából?
Jasódá: Rádhé- Góvinda!
Szvámí Tírtha: Rendben, hivatalosan válasszuk ki a Haré Krsna mahámantrát! De ha belevetitek magatokat a rasza nektáróceánjába, akkor még többre is rálelhettek.
S csupán egyetlen vallás van. Sok ember azt gondolja, hogy sok különféle vallás létezik, ám csupán egyetlen szuper-vallás van – az, amely legfelsőbb szinten fogja elégedetté tenni a szíveteket, s ez a módszer azért különleges, mert kielégíti a Legfelsőbb Urat. Éppen ezért töretlen és feltétel nélküli szolgáló mentalitásra van szükségünk. A lelki élet egyetlen feltétele tehát a feltétel nélküliség. Az egyetlen feltétel a feltétel nélküli önátadás.  
 
1. Siksástakam 1.

 82573876_2230661453908932_3838841528646631424_o (1)

(от лекция на Свами Тиртха, 19.08.2015, вечер, Лудащо)
 
Парамвиджаяте шри кришна санкиртанам – „Нека съвместното възпяване на светите имена бъде победоносно навред!”[1] Както говорихме, нашият процес извира от божествеността, устремен е към божествеността и междувременно ни дава божествена практика. Ако се върнем назад във времето, ще открием една единна реалност. Различните части и елементи на тази реалност ни казват все същото. Имало е един Бог. Имало е един процес. Имало е един път. Имало е една мантра. Имало е само един вид практикуващи. И само едно свещено писание. Ако отидем нататък в бъдещето, в несъществуващото бъдеще, отново ще намерим един Бог, едно свещено писание, един метод, един път, една религия, една мантра. А каква е нашата цел сега, в настоящия момент? Да размисляме за миналото? Или да си представяме бъдещето? Не, нека ги обединим в този специален, божествен, подарен миг. 
За да има един Бог. Какъв Бог? Богът на наказанието? Богът на властта и на закона? Или Богът на милостта, Богът на любовта. Какво предпочитате? Има само един Бог. В края на краищата Неговата природа е анандамайи – съставен от божествено блаженство. От това божествено блаженство произтича всичко. 
Има само едно свещено писание. Ох, това е сложно. Кое писание? Има океан от писания. Което да изберем? Да вземем „Гита”? Не е лошо. Да вземем „Бхагаватам”? Още по-добре! Да изберем „Чайтаня Чаритамрита”? О, всички бхакти са щастливи! Или да скочим в нектарния океан от божествена сладост или раса – „Бхакти Расамрита Синдху”? Не, всички припадат дори само на брега на този океан. Обаче има само едно писание и то е записано в сърцата на чистите предани. Затова моето смирено предложение е да изберем това писание. 
Има само един процес. Самоизтезание? Суров аскетизъм? Или какво друго? Съществуват толкова много методи! Ала всъщност е само един – парамвиджаяте шри кришна санкиртанам, съвместното възпяване на светите имена. 
И има само една мантра. Само една мантра?! Та съществуват седемдесет милиона мантри на сътворението на тази вселена! Коя да изберем сред тези безброй много мантри? 
Яшода: Радхе-Говинда!
Свами Тиртха: Нека официалният ни избор е Харе Кришна маха-мантра. Но ако искате да скочите с плонж в океана от нектарна раса, може да вземете и някоя друга. 
И има само една религия. Мнозина си мислят, че съществуват множество различни религии, но има само една свръхрелигия – тази, която напълно ще засити сърцето ви, а именно – онзи специален метод, чрез който можете да удовлетворите Върховния Бог. Затова ни е нужно несекващо и безусловно настроение на служене. И така, единственото условие в духовния живот е да няма условия. Единственото условие е безусловната отдаденост.
 
1. „Шикшащакам” 1