Archive for April 9th, 2020

Mendeleev

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)
 
(continues from the previous Friday)
 
“Sri Jiva Goswami says, “First listen to the Holy Name and cultivate that sound divine. Then gradually, if we do it properly, we can find that next there is a color and figure – not drawn from this mundane world, but that sound has got its own figure and color and it will show itself. Although we are presently far away from our original consciousness, when our mind is purified and we are free from worldly, mundane thinking, then like lightning that divine name will reveal itself to us, producing some color and figure within us, within our conception – and that form will be of another type, not like the color and figure of this world. From the relativity of that sound will first come the color and figure, and next the quality. In this way, one will spring from the other: such sound must have such color and figure, and such figure automatically must have such quality. It will come forth from within.”[1]
In order to understand it a little better: in the material sphere there are five gross levels of experience. They are called the basic elements of creation. The most condensed, the  thickest element is the earth element because this is solid. The next one is the water element which is liquid. The next one is even more subtle – this is the fire, which is not liquid, but it is like dancing. Then the next one is even more subtle – this is the air. You cannot catch the air. You can hold the earth; it’s more difficult to hold the water, but it is possible. You cannot hold the fire, but you can touch it. You cannot hold and you cannot touch the air, although the air touches you all over. And ultimately the fifth element is the ether, which is so subtle that we practically don’t perceive it, although it provides the space. So, these are the five gross elements of the created nature.
Bhumir apo ‘nalo vayuh kham mano buddhir eva ca/ahankara itiyam me bhinna prakrtir astadha[2] – prakriti, the material nature, is made up of five gross elements and three subtle elements. The finer elements are the mind, the intellect and the egotism. But if you come with this idea:  that the whole world is made of these five elements, people will think: “This is some legend, some mythological explanation of the ancient past. It’s got nothing to do with reality. Come on, be realistic! We are based on the Mendeleev periodic system.” 
How many elements are there in the Mendeleev periodic system? Basically there are hundred and twenty five. Sometimes they try to bomb with some atomic particles this and that structure and they try to create something. But it doesn’t really last long. So, practically hundred and twenty five. Do we have a mathematician here? What is the factorial of five? One multiplied by two by three by four by five… So, one multiplied by two – we can solve this. This is two, right. Two multiplied by three is six. Six multiplied by four? Twenty four. And twenty four multiplied by five? Hundred and twenty. So, the elements in the Mendeleev periodic system are around hundred and twenty – maybe a little more, a little less. And if we take the combination and the permutation of the five basic, primordial or mythological elements, we come to the same number. So, it’s got some good evidence. You see, the Mendeleev periodic system is one description of reality; that is another description of reality. And the ancient one is not weaker than the present one. Rather it provides a different vision that everything is connected nicely. 
 
(to be continued)
 
1.  The Golden staircase, Ch. 1 Shadow, substance and sound, by Shrila Shridhar Maharaj
2.  Bhagavad Gita 7.4
 

 Apr

9

Mendeleev

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)
 
(az előző pénteki tanítás folytatása)
 
“Srí Dzsíva gószvámí azt mondja, hogy: „Először hallgasd és ismételd a Szent Nevet, ezt az isteni hangot! Ha ezt helyesen csináljuk, akkor fokozatosan rálelhetünk egy színre és formára – ami nem ebből az anyagi világból származik, magának a hangnak van saját alakja, színe, ami megmutatja magát. Bár jelenleg messze vagyunk az eredeti tudatosságunktól, de amikor már megtisztult az elménk, és megszabadultunk a világi, földi gondolkodástól, akkor mint a villám fénye az isteni név maga fog feltárulni a számunkra, színt és formát ölt bennük, a felfogásunkban – s ez egy másfajta forma lesz, nem evilági szín és forma. Ennek a hangnak a relativitásából először a szín, az alak nyilvánul meg és utána következik a minőség. Ily módon ered az egyik a másikból: ennek a hangnak ilyen színűnek és formájúnak kell lennie, s az ilyen formának automatikusan ilyen minőségűnek kell lennie. Ez belülről fog megnyilvánulni.”[1]
Hogy egy kicsit jobban megérthessük: az anyagi szférában öt durva szinten történik a tapasztalatszerzés. Ezeket nevezik a teremtés alapelemeinek. A legsűrűbb, a legtömörebb elem a föld elem, mivel ez szilárd. A következő a víz elem, amely folyékony. Ezt egy még finomabb követi – a tűz, amely nem folyékony, de olyan, mintha táncolna. S a következő, még finomabb – ez a levegő. A levegőt nem tudod megfogni. A földet a markodba foghatod; a vizet már nehezebb, de meg tudod fogni. A tüzet nem tudod megmarkolni, de meg tudod érinteni. De a levegőt sem megfogni, sem megtartani nem tudod, bár a levegő körbevesz téged. S végül az ötödik elem az éter, ami olyan finom, hogy gyakorlatilag nem érzékeljük, bár ez biztosítja a teret. Tehát, ez a teremtett világ öt durva eleme. 
Bhúmir ápó ‘naló vájuh kham manó buddhir éva csa / ahankára itíjam mé bhinná prakrtir astadhá[2] – a prakritiit, az anyagi természetet az öt durva elem és három finom fizikai elem alkotja. (Az elme, az értelem és a hamis ego a finom fizikai elemek.) Azonban, ha ezzel az elmélettel előhozakodsz, hogy az egész világ ebből az öt elemből áll, akkor az emberek azt fogják gondolni, hogy: „Ez egy legenda, valamiféle mitologikus magyarázat az ősidőkből. Ennek semmi köze a valósághoz. Na, ne már, légy realista! Itt minden a Mengyelejev-féle periódusos rendszeren alapul.” 
Hány elemből áll a Mengyelejev-féle periódusos rendszer? Alapvetően 125 elem alkotja. Néha próbálkoznak, hogy atommagok bombázásával létrehozzanak új elemeket, de ami létre jön, az nem hosszú életű. Tehát, gyakorlatilag 125 elemből áll. Van itt matematikus köztetek? Mik az öt faktoriálisai? Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer öt… Tehát, egy szorozva kettővel – ezt ki tudjuk számolni. Az kettő, igaz. Kétszer három, az hat. Mennyi hatszor négy? Huszonnégy. S huszonnégyszer öt? Százhúsz. Tehát, a Mengyelejev-féle periódusos rendszer elemeinek száma százhúsz körül van – talán kicsit több vagy kevesebb. S ha vesszük az öt alapvető ősi vagy mitológiai elem kombinációját és permutációját, ugyanahhoz a számhoz jutunk. Ez egy jó bizonyíték. Látjátok, a Mengyelejev-féle periódusos rendszer a valóság egyféle leírása; az ősi pedig egy másfajta leírása a valóságnak. S az ősi nem gyengébb, mint a jelenlegi. Inkább egy másfajta szemszögből láttatja, hogy minden szépen kapcsolódik egymáshoz. 
 
(folytatás következik) 
 
1.  Sríla Srídhar Mahárádzs: Az arany lajtorja. 1. fejezet „Árnyék, lényeg és hang”
2.  Bhagavad-gítá 7.4.

 Mendeleev

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
 
(продължава от предишния петък)
 
„Шри Джива Госвами казва: „Най-напред слушайте святото име и култивирайте този божествен звук. След това постепенно, ако го правим както трябва ще открием, че с него има цвят и облик – не извлечени от този земен свят, а този звук има свой собствен цвят и облик, които ще разкрие. Макар в момента да сме много далеч от оригиналното си съзнание, при което умът ни е пречистен и сме свободни от светския, земен начин на мислене, като мълния това божествено име ще ни се разкрие, пораждайки цвят и образ в нас и в нашето разбиране, и този образ ще бъде различен, не като цветовете и образите от този свят. От относителността на звука най-напред ще се проявят цветът и обликът, а след това и качествата. Така те ще разцъфват едно от друго: този звук трябва да има такъв и такъв цвят и облик, а този облик автоматично ще притежава такива и такива качества. Те ще избликнат отвътре.”[1]
За да разберем това малко по-добре: в материалната сфера има пет груби нива на преживяване. Наричат се основните елементи на творението. Най-сгъстеният, най-плътният елемент е земята, защото е твърда. Следващият елемент е водата, която е течна. Следващият е още по-фин – огънят, който не е течен, а сякаш танцува. По-следващият е дори още по-фин – това е въздухът. Не можете да докоснете въздуха. Земята можете да хванете; по-трудно е да хванете водата, обаче е възможно. Не можете да хванете огъня, но можете да го докоснете. Ала не можете нито да хванете, нито да докоснете въздуха, въпреки че въздухът ви докосва отвред. И в крайна сметка петият елемент е етерът, който е толкова фин, че ние на практика не го долавяме, макар той да ни осигурява пространството. И така, това са петте груби елемента на сътворената природа.
Бхумир апо ‘нало ваюх кхам мано буддхир ева ча/аханкара итиям ме бхинна пракритир ащадха[2] – пракрити, материалната природа, е изградена от пет груби и три фини елемента. Фините елементи са умът, интелектът и егоизмът. Но ако споделите това виждане, че светът е изграден от тези пет елемента, хората ще си рекат: „Това е някаква легенда, някакво митологично обяснение от древното минало. То няма нищо общо с реалността. Хайде, да бъдем реалисти! Ние работим с Менделеевата таблица.” 
Колко са елементите в Менделеевата таблица? Основно 125. Понякога се опитват като бомбардират ядра да направят елементи, но те не изтрайват дълго. Така че на практика са 125. Има ли някой математик тук? Колко е пет факториал? Едно по две по три по четири по пет… И така: едно по две? Можем да решим това.  Две е, нали. Две по три е шест. Шест по четири? Двадесет и четири. И двадесет и четири по пет? Сто и двадесет. Елементите от Менделеевата таблица са около сто и двадесет – може би малко повече, малко по-малко. И ако вземем комбинациите и пермутациите на петте основни, предвечни или митологични елементи, стигаме до същия брой. Така че ето едно добро доказателство. Виждате, Менделеевата система е едно описание на реалността, а това е друго описание на реалността. И древното не е по-неудачно от настоящото. По-скоро ни дава различната визия, че всичко е добре свързано помежду си. 
 
(следва продължение)
 
1.  „Златната стълба”, Гл 1 „Сянка, същина и звук” от Шрила Шридхара Махарадж
2.  „Бхагавад Гита” 7.4

 Mendeleev

(Conferencia de Swami Tirtha, mayo 2013, Sofía)
 
(Continua la conferencia del pasado viernes) 
 
“Sri Jiva dice: “En primer lugar escuchad el Nombre Santo y cultivad el divino sonido. Luego poco a poca y a condición de actuar apropiadamente descubriremos que con el divino sonido vienen el color y el aspecto – que no tiene origen den este mundo nuestro sino que este sonido posee su color y aspectos  que llegaría a revelarnos. A pesar de que en el momento estemos lejos de nuestra consciencia original en la que tendríamos mente purificada y estaríamos libres o liberados del modo mundano de pensar, el Nombre Divino llegaría a revelarnos al igual que la fulguración del rayo nos llegaría a revelar color y aspecto y luego las cualidades apropiadas y este aspecto automáticamente poseería unas u otras cualidades esenciales. Llegarían a florecer pues uno tras otro: este sonido debe poseer tal u otro color o aspecto, este aspecto presentaría unas u otras cualidades. Llegarían a brotar desde adentro.”[1]
Para llegar a comprenderlo mejor: en la esfera material hay cinco niveles de vivencia  a experimentar. Se llaman elementos básicos de la creación. El elemento más  condensado, más grueso es la Tierra, puesto que es sólida. El elemento siguiente es el agua, es líquida. Sigue un elemento más fino – el fuego que no es líquido y aparentemente está danzando. El elemento siguiente es todavía más sutil –es el aire. No podéis tocar el aire. Podéis tocar la tierra, un poco más difícil seria tocar o coger el agua. No podéis coger el fuego pero podéis tocarlo. Sin embargo, no podéis coger ni siquiera tocar el aire mientras que el aire os rodea por doquier. En fin de cuentas el quinto elemento es el éter, puesto que es tan fino que apenas llegamos a sentirlo a pesar de que tengamos asegurado espacio suficiente para hacerlo. Estos son pues los cinco elementos asegurados por la Naturaleza que a su vez ha sido una creación  
Bhumir apo ‘nalo vayuh kham mano buddhir eva ca/ahankara itiyam me bhinna prakrtir astadha[2] – prakriti, la naturaleza material está constituida de cinco elementos gruesos  y tres finos. Los elementos finos son la mente, el intelecto y el egotismo. Sin embargo, habiendo compartido esta visión, o sea que el mundo consta de cinco elementos, la gente  pensaría: “No es más que una leyenda, una explicación basada en la mitología del pasado en la antigüedad. No tiene nada que ver con la realidad. Seamos realistas! Estamos trabajando con  el sistema periodico de Mendeleev.” 
Cuantos son los elementos del sistema periódico de Mendeleev? Básicamente son 125, ciento veinticinco .Unos de ellos tratan a veces a bombardear núcleos a crear nuevos elementos pero no  logran a hacer algo duradero. Hay aqui algún matemático?  Cuanto es cinco factorial? Uno multiplicado por dos, tres, cuatro, cinco…Bueno, cuanto es uno multiplicado por dos? Podemos dar la solución. Es dos, no? Dos veces tres es seis. Y sesis veces cuatro. Es veiticuatro.  Y veinticuatro veces cinco? Ciento veinte. Los elementos del sistema periódico de Mendeleev son más o menos ciento veinticinco – tal vez más, tal vez menos. Con vistas a combinaciones y permutaciones de los cinco elementos básicos, elementos primordiales o mitológicos,  llegaríamos al mismo resultado. Ya veis el sistema periódico de Mendeleev es una descripción de la realidad y hay otra descripción. Lo antiguo no resulta más logrado que lo presente. Más bien la visión es diferente  – que todo   queda muy bien interconectado.
 
(Sigue continuacion)
 
1. La escalera de oro, cap. 1 Sombra, sustancia y sonido, por Srila Sridhar Maharaj
2. Bhagavad Gita 7.4
 

 Mendeleev

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)
 
(продолжение с предыдущей пятницы)
 
„Шри Джива Госвами говорит: Сначала необходимо слушать Святое Имя и взращивать в себе этот божественный звук. Затем, постепенно, если мы делаем это правильно, в будущем мы сможем обнаружить цвет и образ, не принадлежащие этому материальному миру, – нет, сам этот звук обретет свой собственный облик и цвет и откроется нам.
Хотя сейчас мы очень далеки от нашего подлинного сознания, но когда наш ум очистится, когда мы освободимся от мирского приземленного мышления, тогда подобно молнии это божественное Имя явит Себя нам, порождая в нас, в нашем сознании некий цвет и облик. И эта форма будет совершенно иной, непохожей на цвета и образы этого мира.
Из относительности этого звука сначала появятся цвет и облик, а затем качество. Таким образом, одно будет исходить из другого: у этого звука должны быть цвет и образ, а у этого образа должно быть качество. Это будет раскрываться изнутри.”[1]
Чтобы понять это получше: в материальной сфере есть пять грубых уровней переживания. Их называют основными элементами творения. Самый сконцентрированный, самый плотный элемент это земля, потому что она твердая. Следующий элемент это вода, которая жидкая. Следующий еще более тонкий – огонь, который не жидкий, а как-будто танцует. Следующий еще более тонкий – это воздух. Вы не можете поймать воздух. Вы можете схватить землю; удерживать воду сложнее, но это возможно. Вы не можете держать огонь, но вы можете коснуться его. Вы не можете схватить и не можете коснуться воздуха, хотя воздух касается вас повсюду. И в конечном итоге пятый элемент – это эфир, который настолько тонок, что мы его практически не воспринимаем, хотя он и обеспечивает пространство. Итак, это пять грубых элементов сотворенной природы.
Бхумир апо ‘нало ваюх кхам мано буддхир ева ча/аханкара итиям ме бхинна пракритир ащадха [2]– пракрити, материальная природа, сделана из пяти грубых и трех тонких элементов. Тонкие элементы это ум, интеллект и эгоизм. Но если вы будете делиться этой идеей: весь мир состоит из этих пяти элементов, люди подумают: „Это какая-то легенда, какое-то мифологическое объяснение из древнего прошлого. Это не имеет ничего общего с реальностью. Давай, быть реалистами! Мы основываем свои взгляды на таблице Менделеева”.
Сколько элементов в таблице Менделеева? В основном 125. Иногда пытаются бомбардируя ядра сделать элементы, но они не длятся долго. Так что на практике их 125. Есть у нас тут математик? Что такое факториал пяти? Один умноженный на два, на три, на четыре, на пять … Итак, один умноженный на два – мы можем решить это. Это два, верно. Два умножить на три – это шесть. Шесть умножить на четыре? Двадцать четыре. А двадцать четыре умножить на пять? Сто двадцать. Итак, элементов в периодической таблице Менделеева около ста двадцати – может быть, немного больше, немного меньше. И если мы возьмем комбинацию и перестановку пяти основных, изначальных или мифологических элементов, мы придем к одному и тому же числу. И если мы возьмем комбинацию и перестановку пяти основных, изначальных или мифологических элементов, мы придем к одному и тому же числу. 
Так что вот хорошее доказательство. Видите, таблица Менделеева это одно описание реальности, а это другое описание реальности. И древнее не хуже настоящего. Скорее всего дает нам другое видение, что все хорошо связано между собой. 
 
(продолжение следует)
 
1. „Золотая лестница”, Гл 1 „Тень, сущьность и звук” Шрила Шридхара Махарадж
2. „Бхагавад Гита” 7.4