Archives

Calendar

April 2020
M T W T F S S
« Mar   May »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  Archive for April 5th, 2020

b1

(from a lecture of Swami Tirtha, 19.08.2015, morning, Ludashto)
 
(continues from the previous Monday)
 
Question: If we mention belonging to a sacred tradition – this is so nice and important. But what about the joining? Because we observe the ceremony, we see that the person receives a collar and starts some spiritual practice, but what really happens inside? Just like when a mother delivers, something happens. Before she was only a woman and now she starts to be a mother. Even the biology and the hormonal system starts to help this process to grow. So what’s the secret here, what’s the mystery?
Swami Tirtha: There is no mystery, it’s only biochemistry. But what happens in spiritual chemistry? It’s called alchemy. Al-gebra, al-chemy – we start to learn the spiritual hermetic sciences. Diksha is a process of transformation. And if we take alchemy, there are at least a dozen different processes of alchemy – like burning, calcination[1], putrefication[2], unification and finally to reach the quinta essentia. So, burning, rotting, whitening – and finally coming to the fifth essence. But if we break down all these many different processes of alchemy into only three, they are: albedo, nigredo and rubedo. The ultimate processes of spiritual alchemy are only three, three colors. Nigredo is to make something black. Albedo means to make something white. And rubedo means to make something red or golden. So the color code of spiritual alchemy is only three colors – black, white and golden. Shall I explain anything more? I think you understand. The dark Lord, the white Goddess and the golden unity of both. 
So this alchemy starts at the process of initiation. Because there is a magician, there is an alchemist in this process. He is burning all the fires and in his pots all the black-white substances are stewing. Sometimes explosions are there. ‘Too much! – he says – “Too much heat I gave! Slowly, Slowly!’ Other times nothing happens, so he has to heat the fire a little more. I think you know who this figure is. But there is a magic stone, the touchstone, which will turn the lead and iron into gold. And this special touchstone, lapis nostrum, our stone, is called the holy name. And our stone is very-very special. Our stone, if it touches the heart, will definitely start this pure bio- or al-chemistry. So, no mystery! Pure alchemy or “biochemy”. 
But one little thing to add. Here we worship a piece of sacred stone[3], representing fully Krishna. What is the ideal of this Govardhan? This is protection. The different processes, the different worships will provide different fruits. And if we worship the divine protection, it will provide you divine protection. Therefore please, embrace this touchstone. 
 
1.  The breaking down of a substance by fierce heating and burning usually in an open crucible.
2.  The rotting of a substance, often under a prolonged gentle moist heat. Usually the matter becomes black.
3.  Giriraj


b1

(részlet Szvámí Tírtha 2015. augusztus 19-ei ludastói tanításából)
 
(az előző hétfői tanítás folytatása)
 
Kérdés: Ha már szó esett a szent hagyományhoz való tartozás szépségéről és fontosságáról, akkor vajon mi a helyzet a csatlakozással? Megnézzük a szertartást, s látjuk, hogy az illető kap egy málát, és elkezd egy lelki gyakorlatot, de valójában mi történik belül? Éppúgy történik valami, mint amikor egy édesanya szül. Azelőtt csupán nő volt, most pedig elkezd anyává válni, még a biológia és a hormonrendszer is elősegíti, hogy kibontakozzék ez a folyamat. Mi tehát a titok, mi a misztérium?
Szvámí Tírtha: Semmilyen misztérium sincsen, ez csupán biokémia. De mi történik a spirituális kémiában? Alkímiának hívják – al-gebra, al-kímia – elkezdjük tanulni a spirituális hermetikus tudományokat. A diksá egy átalakulási folyamat. S ha az alkímiát vesszük, legalább egy tucatnyi különböző alkímiai folyamat létezik, mint például az égetés, a kalcináció[1], a putrefakció[2], az egyesítés és végül elérik a quinta essentiát. Tehát égetés, rothasztás és fehérítés – s végül eljutnak az ötödikig, a kifinomult lényegig. Ám ha ezt a sok különböző alkímiai folyamatot csupán háromra szűkítjük le, ezek a következők: albedo, nigredo és rubedo. A spirituális alkímiában három végső folyamat, három szín létezik. A nigredo azt jelenti, hogy megfeketedik. Az albedo jelentése kifehéredik, a rubedo pedig vörösödik, vagy aranyszínűvé válik, tehát a spirituális alkímia színkódja csupán három színből áll: feketéből, fehérből és aranyból. Ugye, nem kell tovább magyaráznom! Szerintem értitek: a sötét Úr, a fehér Istennő, s az aranyszín – a kettejük együtt.
Ez az alkímiai folyamat a beavatással veszi kezdetét; mert ebben a folyamatban van egy varázsló, egy alkimista. Ő táplálja a tüzet, s az üstjeiben ott fortyog valamennyi fekete-fehér anyag. Néha robbanások is keletkeznek. ’Túl sok! – mondja – ’Túl sok hőt adtam, csak lassan, lassan!’ Máskor semmi sem történik, s egy kicsit kell még tennie a tűzre. Szerintem ti tudjátok, ki is ez az alak. Ám létezik egy varázskő, a bölcsek köve, ami az ólmot és a vasat arannyá változtatja. S ez különleges kő, a lapis nostrum, a mi kövünk, s szent névnek hívják. A mi kövünk nagyon-nagyon különleges – ha megérinti a szívet, bizonyosan elkezdődik ez a bio- vagy alkímia. Tehát nincs semmiféle misztérium! Ez tiszta alkímia, vagy biokémia.
Hadd tegyek hozzá még valamit! Mi itt egy szent kődarabot[3] imádunk, mely teljes mértékben Krsnát képviseli. Vajon milyen eszményt testesít meg a Góvardhan-hegynek ez a darabja? Az oltalmat. A különböző folyamatok, az imádat különféle formái különféle gyümölcsöket hoznak, s ha az isteni oltalmat imádjuk, akkor az megadja nektek az isteni oltalmat. Ezért kérlek, dicsőítsétek tárt karokkal ezt a bölcsek kövét! 
 
1.  Az anyag lebomlása erőteljes hő és égés hatására, nyitott olvasztótégelyben
2.  Az anyag rothadása, gyakran hosszantartó lágy, nedves hő hatására az anyag általában feketévé válik. 
3.  Girirádzs

 b1

(от лекция на Свами Тиртха, 19.08.2015, сутрин, Лудащо)
 
(продължава от предишния понеделник)
 
Въпрос: Като говорим за принадлежене към свещена традиция – това е нещо толкова хубаво и значимо. Но какво да кажем за присъединяването? Защото ние наблюдаваме церемонията, виждаме, че човекът получава огърлица и започва някаква духовна практика, обаче какво действително се случва отвътре? Точно както когато една майка ражда, нещо се случва. Дотогава е била просто жена, а вече се превръща в майка. Дори биологията и хормоналната система започват да подпомагат този процес. Така че каква е тайната тук, каква е мистерията?
Свами Тиртха: Няма мистерия, това е просто биохимия. Но какво се случва в духовната химия? Тя се нарича алхимия. Ал-гебра, ал-химия – започваме да изучаваме духовните окултни науки. Дикша е процес на трансформация. А ако вземем за пример алхимията, там има поне дузина различни процеси – като изгаряне, изпичане, разлагане, уеднаквяване докато накрая се достигне до квинтесенцията. Горене, гниене, избелване – и накрая достигане до петата есенция. Но ако сведем всички тези множество алхимични процеси до три, те са: албедо, нигредо и рубедо. В крайна сметка процесите в духовната алхимия са само три, три цвята. Нигредо е да превърнеш нещо в черно. Албедо означава да го направиш бяло. А рубедо значи да го направиш червено – или златно. И така, цветовият код на духовната алхимия се състои само от три цвята – черно, бяло и златно. Да обяснявам ли още нещо? Мисля, че разбирате. Тъмният Бог, бялата Богиня и златното единение на двамата. 
Така че ето каква алхимия започва в процеса на посвещение. Защото в този процес има магьосник, има алхимик. Той кладе всички огньове и в котлите му врят всички чернобели субстанции. Понякога има взривове. „Прекалих! – казва си – Твърде го нагрях! По-бавно! По-бавно!” Друг път нищо не се случва, затова той трябва да накладе огъня още повече. Мисля, че разпознавате тази фигура. Но има един вълшебен камък, пробният камък, който ще превърне оловото и желязото в злато. Този специален пробен камък, лапис нострум, „нашият камък”, се нарича святото име. И този наш камък е много специален. Докосне ли сърцето, нашият камък определено поставя началото на тази чиста био- или ал-химия. Така че няма никаква мистерия! Чиста алхимия или биохимия. 
Но едно малко нещо трябва да добавим. Тук ние обожаваме парче свещен камък[1], който изцяло представя Кришна. Какво символизира този Говардхан? Закрилата. Различните процеси на обожание принасят различни плодове. И ако ние обожаваме божествената закрила, това ще ни осигури божествена закрила. Затова моля ви, прегърнете в сърцата си този магичен камък. 
 
1.  Гирирадж