Archives

Calendar

April 2020
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  Archive for April 2nd, 2020

unnamed

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)
 
(continues from the previous Friday)
 
“The Upanishads say: yasmin vijnate sarvam evam vijnatam bhavati yasmin prapte sarvam idam praptam bhavati – “By knowing That, everything is known; by attaining That, everything is attained.” [1]
Please, remember this! It’s very important. This should be our ambition. By reaching only one thing, you reach everything. By knowing only one thing you will know everything. Then why should we search for the many, if one is enough? Why should we learn so many different objects if by learning, by understanding one supreme object or subject – God – you will know everything? Why should we achieve and aspire for so many different things, while by reaching one, you will reach everything? This is the highest achievement, this is the highest goal. Yasmin vijnate: vijnate – by knowing, yasmin – what, sarvam – all, evam – for sure, vijnatam – known, bhavati – will be. By knowing what for sure everything will be known. And by attaining what, everything is attained. 
“We have been told this in a general way, but that does not mean that with this consciousness you will arrive in that plane and everything will then be in your fist. No; more and more you will continue to have an intense hankering to approach, to advance – and the more satisfaction you get, the more earnestness you will have to go forward, to go on. The spiritual search, the spiritual development – it is not to be finished. Here also in the shadow we do not find any finish, and this is the reflection, so it is a dynamic affair. Go onward, go onward more! But substance and shadow – that is the difference. That world cannot be eliminated. It is constant, eternal. There the soul is finding real substance, but still he is not satisfied: “I want more.” That is the nature of real substance, and sound will reveal it.”
So, a third element is mentioned. Shadow, substance and sound finally. 
“Here, sound is the most subtle thing, but there it is just the opposite; there, sound is a gross thing. That is what reflection means, and it is perverted”. 
So in the material conception sound is a very subtle element, very subtle power. While on the original plane this is the lowest, the most brutal element. Just as if you observe a tree on a bank of a river or some water reflection. In the original the crown of the tree is at the top, while in the reflection it’s at the bottom. And the trunk is at the basis in the original, while in the reflection this is at the top. From the material elements the sound is considered very subtle, very high, and there it is very basic. 
“So the right hand in the reflection is the left hand; and in the reflection of a tree, the top of the tree is in the bottom position”. 
Here is something very interesting. Just imagine a mirror in front of you. Somehow the directions are exchanged vertically. But they are not exchanged horizontally, right. It’s very strange. Therefore this reflection, this mirror is very strange. Something is mixed up here. We don’t know how it works. This is the nature of illusion. It reflects something of the original, but we don’t really understand how it works. 
”So in the plane of substance, sound is the most concrete thing. The most subtle plane here – the nearest, innermost plane, that of sound – can cross over the many coverings of this world and come in connection with the nature of that existence, where the cover of that world is comprised of sound. So through sound, we can go inside there.”
 
(to be continued)
 
1. The Golden staircase, Ch. 1 Shadow, Substance, and Sound, by Shrila Shridhar Maharaj

 unnamed

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)

 

(az előző pénteki tanítás folytatása)

 

“Az upanisadok azt mondják, hogy: jaszmin vigjáté szarvam évam vigjátam bhavati, jaszmin prápté szarvam idam práptam bhavati – „Amit megismerve minden ismertté válik; Amit elérvén minden elértté válik.” 

Kérlek, emlékezzetek erre! Ez nagyon fontos. Erre kell törekednünk. Csupán egy dolgot elérve mindent elérsz. Csupán egy dolgot ismerve mindent megismersz. Akkor miért kellene kutatnunk a sokféleséget, ha egy is elég? Miért kellene annyi különböző dologról tanulnunk, ha egyetlen, legfelsőbb isteni dologról, szubjektumról – Istenről – tanulva, Őt megismerve mindent megismersz? Miért kellene arra törekednünk, hogy oly sok különféle dolgot elérjünk, miközben egyet elérve mindent elérsz? Ez a legmagasabb eredmény, ez a legmagasabb cél. Jaszmin vigjátéaminek a megismerése után, szarvam – minden, évam – bizony, vigjátam – megismert, bhavati – lesz. Amit megismerve biztos, hogy minden ismertté válik. S amit elérvén, minden elértté válik. 

„Ezt általánosságban elmondták nekünk, de ez nem jelenti azt, hogy ezzel a tudatossággal már el is jutsz arra a síkra, és aztán már minden a markodban lesz. Nem, egyre inkább eltölt a heves vágyódás a közelebb jutásra, az előre haladásra; s minél több elégedettségben lesz részed, annál komolyabban haladsz előre, annál komolyabban folytatod. A spirituális kutatás, a lelki fejlődés – nem fejeződik be. Itt az árnyékvilágban sincs semminek sem vége, s ez a tükörképe annak a világnak, tehát ez egy dinamikus viszony. Haladj előre, menj még tovább! De különbség van lényeg és árnyék között. Az a világ nem megsemmisíthető. Állandó, örök. Ott a lélek valódi lényeget talál, de még mindig nem elégedett: „Többet akarok.” Ez a valós valóság természete, amit a hang fed fel.”

Tehát itt egy harmadik elem került említésre. Az árnyék, a lényeg vagy szubsztancia és végül a hang. 

“Itt a hang a legfinomabb dolog, de ott éppen fordítva van; ott a hang egy durva dolog. Ezt jelenti a tükörkép, torzulást.” 

Tehát anyagi szinten a hang egy nagyon finom dolog, nagyon finom erő. Míg az eredeti síkon ez a legalacsonyabb, a legdurvább elem. Éppúgy, mint ha megfigyeled, hogy egy fa képe hogyan tükröződik a folyó vizében. Eredetileg a fa koronája felül helyezkedik el, míg a tükörképben alul található. Eredetileg a törzs van alul, az az alap, míg a tükörképben fölül van. Az anyagi elemek között a hang nagyon finomnak számít, nagyon magas, odaát pedig nagyon alapszintű. 

“Tehát a jobb kéz a tükörképben bal kéz; és a fa tükörképében a lombja alul található”. 

Itt van valami nagyon érdekes. Csak képzelj el magad elé egy tükröt! Valahogy az irányok függőlegesen megcserélődtek. De vízszintesen nem cserélődtek meg, igaz. Ez nagyon furcsa. Ezért ez a tükröződés, ez a tükör nagyon furcsa. Valami össze van keveredve. Nem tudjuk, hogy hogyan működik. Ez az illúzió természete. Tükröz valamit az eredetiből, de nem igazán értjük, hogyan működik. 

„Tehát a szubsztanciális szinten a hang a legkonkrétabb dolog. Az anyagi síkon létező legfinomabb szint – a legközelebbi, legbensőbb sík, mely a hang szintje – képes áttörni az anyagi világ sok-sok burkát, és kapcsolatba kerül annak a létezésnek a természetével, ahol a világ burka hangból áll. Tehát a hangon keresztül léphetünk be oda.”

(folytatás következik)

1. Sríla Srídhar Mahárádzs: Az arany lajtorja. 1. fejezet „Árnyék, lényeg és hang”

 


unnamed

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
 
(продължава от предишния петък)
 
„В Упанишадите се казва: ясмин вигяте сарвам евам вигятам бхавати ясмин прапте сарвам идам праптам бхавати – „Като познаеш Онова, ще познаваш всичко; стигнеш ли Там, постигнал си всичко.” [1]
Моля ви, помнете това! Много е важно. Нека то е нашият стремеж. Постигайки едно единствено нещо, постигате всичко. Познавайки едно единствено нещо, ще знаете всичко. Тогава защо да търсим многото, щом едно стига? Защо да изучаваме толкова много различни обекти, щом изучим ли, разберем ли един върховен обект, или субект – Бога – ще знаем всичко? Защо да жадуваме и да постигаме толкова много различни неща, ако достигнем ли едно, ще сме достигнали всичко? То е най-висшето постижение, най-върховната цел. Ясмин вигяте: вигяте – познавайки, ясмин – което, сарвам – всичко, евам – със сигурност, вигятам – познато, бхавати – ще бъде. Познавайки което, със сигурност всичко ще бъде познато. И постигайки което, всичко е постигнато. 
„Това е казано обобщено, което обаче не означава, че с такова съзнание ще пристигнете в онази равнина и всичко ще ви се поднесе на длан. Не; колкото повече се засилва, колкото по-интензивен става копнежът ви да се доближите, да напреднете – толкова повече удовлетворение ще получавате и с толкова по-голяма настойчивост ще продължавате да вървите напред. Това не е нещо, което може да бъде осъществено и приключено. Дори тук, в „сянката”, не намираме край или предел, а това е просто отражение; така че нещата са динамични. „Върви нататък, и още, и още нататък!” Но има разлика между същината и сянката. Онзи свят не може да бъде елиминиран. Той е константен, вечен. Там душата намира истинската си същност, но въпреки това не е удовлетворена: „Искам повече!” Такава е природата на истинската същина и звукът ще я разкрие.”
И така, споменат е трети елемент. Сянка, същина и накрая звук. 
„Тук звукът е най-финото нещо, но там е тъкмо обратното; там звукът е нещо грубо. Това означава отражение, и то изкривено.” 
В материалното разбиране звукът е много фин елемент, много фина сила. Докато в изначалната равнина той е най-ниският, най-грубият елемент. Точно както ако наблюдавате дърво, което се отразява във водна повърхност. В оригинала короната на дървото е отгоре, докато в отражението тя е в дъното. А дънера е в основата в оригинала, докато в отражението той е най-отгоре. Сред материалните елементи звукът е считан за много фин, много висш, а там той е нещо съвсем основно. 
„Дясната ръка в отражението е лява; а в образа на едно дърво върхът на короната му се намира най-долу.” 
Това е нещо много интересно. Представете си огледало пред себе си. В отражението лявото и дясното са разменени вертикално, но не и хоризонтално – не сте с главата надолу. Това е много странно. Затова отражението, огледалото е нещо много особено. Има нещо объркано тук. Не знаем как действа. Такава е природата на илюзията. Тя отразява нещо от оригинала, но ние не разбираме как е всъщност. 
„Така и в равнината на същността звукът е най-осезаемото, конкретно нещо. Най-финият план тук – най-съкровеният, дълбокият план, този на звука – може да прекоси много покрития в този свят и да влезе в досег с природата на онова битие, чието покритие е съставено от звук. И така посредством звука можем да проникнем там.”
 
(следва продължение)
 
1.  „Златната стълба” Гл 1 „Същина, сянка и звук” от Шрила Шридхара Махарадж
 
 

 unnamed

(Conferencia de Swami Tirtha, mayo 2013, Sofía)
 
(Continua la conferencia del pasado viernes)
 
“Las Upanishads dicen: yasmin vijnate sarvam evam vijnatam bhavati yasmin prapte sarvam idam praptam bhavati – “los que conocen Aquello, van a conocerlo todo; alcanzando lo de Allá, queda alcanzado todo.” [1]
Recordadlo, por favor! Es importantísimo. Debería llegar a ser vuestra aspiración ambicionada. Habiendo alcanzado tan solo una cosa, lo habéis alcanzado todo. Entonces, para que seguir buscando si con una sola casa ya es suficiente? Para que seguir estudiando y observando tantos diferentes objetivos si con un si con la investigación vamos a darnos cuenta de un solo objeto o sujeto supremo – Dios – y ya lo vamos a saber todo? Para que seguir aspirando a alcanzar tantos objetivos diferentes si habiendo alcanzado tan solo uno, ya lo hemos alcanzado todo? Es la adquisición más elevada, la suprema. . Yasmin vijnate: vijnate – al saber, yasmin – lo , sarvam – todo , evam – por seguro , vijnatam – queda conocido, .bhavati – así será. Por seguro habiendo conocido uno, ya lo vais a conocer todo. Habiendo alcanzado uno ya lo tendréis alcanzado todo.
“Generalizando, esto se nos dice, pero ello no significa que con tal conocimiento vais a alcanzar aquel plano y que todo se os ofrecería en la mano. No; a medida de reforzarse y a intensificarse la aspiración a acercaros, a adelantar, iría creciendo la satisfacción pero también la obstinación a seguir adelante. No es algo realizable y luego dado por concluido. Incluso aquí, en la llamada sombra no llegareis al final, al límite, aquello no sería más que reflejo; las cosas son dinámicas. “Sigue yendo adelante, siempre más adelante!” Por lo tanto la esencia es diferente de la sombra. Aquel mundo no puede quedar eliminado. Es constante, es eterno. Allá el alma llega a encontrar su real esencia, y sin embargo quedaría insatisfecha: “Quiero más!“ Es la naturaleza de la real esencia sustancia y el sonido llegaría a revelarla.”
Se ha mencionado pues el tercer elemento: La sombra, la esencia y por fin el sonido. 
“Aquí el sonido es algo muy fino, un poder muy fino. Mientras que, en el plano inicial el sondo es el elemento más fuerte, más brutal. Al igual que la observación de un árbol reflejado en la superficie del agua. En el original, la corona de las ramas está arriba y el tronco está abajo, en el reflejo, todo está vice versa. Entre los elementos de la naturaleza, el sonido es considerado por algo sutil y fino, allá al contrario, es algo básico.
“La mano derecha es pues el reflejo de la mano izquierda. Y en el reflejo un árbol cambiaría la posición de ramas y tronco.”
Es algo muy interesante. Imaginad un espejo. En el reflejo la derecha y la izquierda cambian de posición vertical – no os veis con la cabeza abajo. Es algo muy extraño. El reflejo en el espejo es muy extraño. Habra algun error. No sabemos como pasa esto. Es la naturaleza de la ilusión. Refleja algo del original, pero no llegamos a comprender como pasa todo esto.
”Así mismo, en el plano esencial, el sonido llega a ser lo más tangible, lo más concreto del ambiente. En el plano más fino – el más cercano e íntimo, el más profundo, el sonido podría atravesar lo escondido y llegaría a alcanzar la naturaleza existencial, encubierta por el sonido. Por medio del sonido podríamos penetrar alla.”
 
(Sigue continuacion)
 
1. La escalera de oro, cap. 1 Sombra, Sustancia y Sonido, por Srila Sridhar Maharaj
 

 unnamed

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)
 
(продолжение с предыдущей пятницы)
 
„В Упанишадах сказано: ясмин вигяте сарвам евам вигятам бхавати ясмин прапте сарвам идам праптам бхавати – „Познав То, познаешь все; достигнув Того, достигаешь всего.” [1]
Прошу вас, помните об этом! Это очень важно. Пусть это будет нашим стремлением. Достигая одного единственного, вы достигаете все. Зная только одну вещь, вы будете знать все. Тогда зачем искать многое, если одного достаточно? Зачем изучать столько много разных объектов, если изучив, поняв одного верховного объекта или субъекта – Бога – будем знать все? Зачем жаждать и достигать столько много разных вещей, если достигнув одного, достигнем все? Оно самое высшее достижение, самая верховная цель. Ясмин вигяте: вигяте – узнавая, ясмин – которое, сарвам – все, евам – обязательно, вигятам – познано, бхавати –будет. Зная которое, обязательно все будет познано. И достигая которое, все будет достигнуто. 
„Нам говорили об этом в общих чертах, но это не означает, что с нынешним сознанием вы достигнете того уровня, когда все окажется даром в ваших руках. Нет. Чем более и более горячим будет ваше стремление приблизиться, двигаться вперед, тем большее удовлетворение вы обретете, с тем большей серьезностью вы должны будете продвигаться дальше, продолжать. И этому не будет конца. Даже здесь, в этой тени, мы не находим никакого „конца”, хотя это лишь отражение. Это динамичное явление. „Иди вперед, иди вперед – дальше и дальше”. Но в одном случае — реальность, а в другом – отражение: вот в чем разница. Тот мир нельзя игнорировать. Он постоянен, вечен. В нем душа обретает истинную жизнь, но все равно она не удовлетворена: „Я хочу больше”. Такова природа истинной реальности, и звук проявит ее.”[1]
И так, упомянут третий элемент. Тень, сущность и наконец звук. 
„Здесь звук – наиболее тонкая субстанция, но там все наоборот: там звук является чем-то „грубым”. Вот что означает отражение, искаженное отражение.” 
В материальном понимании звук очень тонкий элемент, очень тонкая сила. В то время как на оригинальном плане это самый низкий, самый жесткий элемент. Точно как если наблюдаете дерево, которое отражается в водяной поверхности. В оригинале крона дерева сверху, а в отражении она внизу. А ствол в основе в оригинале, а в отражении он сверху. Среди материальных элементов звук считается очень тонким, очень высшим, а там он нечто совсем основное. 
„Правая рука, отражаясь, кажется левой, а в отражении дерева в водоеме его верхушка внизу.” 
Это нечто очень интересное. Представьте себе зеркало перед вами. В отражении левое и правое меняют свои места по вертикали, но не и по горизонтали, верно – вы не стоите головой вниз. Это очень странно. Поэтому отражение, зеркало это нечто очень особенное. Здесь что-то перепутано. Не знаем как действует. Это природа иллюзии. Она отражает что-то оригинальное, но мы не понимаем, как это работает.
„Поэтому в мире истинной реальности звук – наиболее грубая субстанция. Самый тонкий план бытия – самый близкий, самый внутренний план, каким является звук, – может преодолеть множественные покровы этого мира и установить связь с природой того бытия, чья оболочка состоит из звука. Итак, мы можем войти туда только через звук.”
 
(продолжение следует)
  
1.  „Золотая лестница” Гл 1 „Тень, сущность и звук”  Шрила Шридхара Махарадж