Archive for March 26th, 2020

shadow-dark

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)
 
(continues from the previous Friday)
 
“Going back to Godhead means going back to our own soil, our real home. What is night to us now – that we will make our day! Where there is presently darkness to us – we are to find light there; and what is apparently so plain and expressively clear – that must be neglected. In our earnest calculation the entire world of exploitation and self-interest should be kicked into the darkness, and we should withdraw wholesale from that ‘knowledge’. And what is dark to us now we should try to make it light by always giving our attention, thoughtful consideration, and adherence to achieving residence in the higher soil, the land of wonders where everything is wonderful.”[1]
So, this is a transition from one stage to another. And it is a very glorious path because this shift is judged according to the fruits. It will bring eternal, good fruits, therefore this is a very glorious path. 
The next chapter says: “Shadow, Substance, and Sound”.
“The spiritual plane is substantial. And why are things as they are here? This is the reflection of that plane, a perverted reflection. So that nature is also to be found here, but the substance is there. Everything here, all this is like a shadow. The shadow is unsubstantial, without real existence, the substance is itself real existence. The difference is great”.[2]
A shadow has no reality. Do you still have a shadow? Well, if we stand in the sunshine we shall see our shadow. That means reflection is there only when there is something original, something that gives the power to reflect. The light is always ahead of us and the shadows are always to our back. Of course sometime you might turn your back to the sun, but this is not the case, it’s symbolic. We are searching for the light and nevertheless we have a shadow. And if you want to run away from your shadow, it will come with you. The faster you run, the faster it will follow you. How to get rid of our shadows? Actually there is a way. Because it is said that demigods don’t have a shadow. So, if you want to identify a demigod, just check the shadow. If somebody has no shadow, it’s a demigod. Until somebody has a shadow, it’s a future demigod. 
How the shadow is produced? Actually, there is a blockage of light. So, if there is a thick object that blocks the flow of light, then that is the shadow. If the object is transparent, there is no shadow. So, why do the demigods have no shadow? Because they don’t block the light. Actually one definition in Krishna book about the demigod is that they live only for the satisfaction of Krishna – tat priyartham. Those who live only for the satisfaction of God, they are like angels, they are like demigods. Actually deva comes from div, from light. They are bright persons, they don’t block the light. No separate interest, no false ego. This will block the light. So, if we want to get rid of our shadow, we should purify our heart existence.
 
(to be continued)
 
1.   The Golden staircase, Ch. 1 Withdraw from knowledge, by Shrila Shridhar Maharaj
2.   The Golden staircase, Ch. 1 Shadow, Substance, and Sound, by Shrila Shridhar Maharaj
 

 shadow-dark

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)
 
(az előző pénteki tanítás folytatása)
 
„Az Istenhez való visszatérés, azt jelenti, hogy a saját földünkre, a valódi otthonunkba térünk haza. Ami jelenleg éjszaka nekünk – az lesz a nappalunk! Ahol jelenleg sötétséget tapasztalunk – ott világosságra fogunk lelni; s ami szemmel láthatóan nyilvánvaló és kifejezetten világos – azt figyelmen kívül kell hagynunk. Őszinte, komoly mérlegelésünk során a kizsákmányolás és az önérdek világát a sötétségbe kell taszítani, és teljes mértékben ki kell vonulnunk abból a ’tudásból’! S azt, ami jelenleg sötét a számunkra – a figyelmünket, átgondolt vizsgálódásainkat és hűséges odaadásunkat odaszentelve – meg kell próbálnunk világossá tenni, hogy elérjük lakhelyünket a magasabb földön, a csodák földjén, ahol minden ámulatba ejtő.”[1]
Tehát ez egy átmenet az egyik szintről a másikra. S egy nagyon dicsőséges út, mert ennek a változásnak a természetét a gyümölcsei alapján lehet megítélni. Örökkévaló jó gyümölcsöket fog teremni, ezért ez egy nagyon dicsőséges út. 
A következő fejezet így hangzik: „Árnyék, lényeg és hang”.
„A lelki sík az alapvető. S miért olyanok itt a dolgok, amilyenek? Az itteni világ csupán reflexió, egy eltorzult tükörkép. Tehát az a természet itt is megtalálható, de a lényeg odaát van. Minden, ami itt van, olyan, mint az árnyék. Az árnyéknak nincs lényege, nincs valós léte, a lényeg a valódi létezés maga. A különbség hatalmas.”.[2]
Az árnyék nem valóságos. Még mindig van árnyékod? Ha a napfényben állunk, látjuk az árnyékunkat. Ez azt jelenti, hogy reflexió csak akkor van, amikor van valami eredeti, egy olyan energia, egy erő, ami visszaverődik. A fény mindig előttünk van, az árnyékok pedig mindig mögöttünk vannak. Természetesen néha hátat fordíthatsz a Napnak, de most nem erről van szó, ez szimbolikus. Mi a fény után kutatunk, ám van árnyékunk. S ha el akarsz futni az árnyékod elől, az követni fog. Minél gyorsabban futsz, annál gyorsabban fog követni. Hogyan tudunk megszabadulni az árnyékunktól? Tulajdonképpen erre van mód. Mert azt mondják, hogy a félisteneknek nincsen árnyékuk. Tehát, ha szeretnél felismerni egy félistent, csak figyeld meg, hogy van-e árnyéka! Ha valakinek nincs árnyéka, az egy félisten. Amig valakinek van árnyéka, az egy leendő félisten. 
Hogyan keletkezik az árnyék? Valami gátolja a fény útját. Tehát, ha van egy tömör tárgy, mely akadályozza a fény terjedését, akkor van árnyék. Ha a tárgy átlátszó, akkor nincs árnyék. Tehát, miért nincs árnyékuk a félisteneknek? Mert nem akadályozzák a fény útját. A Krsna könyvben a félistenek definíciója így szól: akik csupán azért élnek, hogy elégedetté tegyék Krsnát – tat prijártham. Azok, akik csak Isten elégedettségéért élnek, ők olyanok, mint az angyalok, olyanok, mint a félistenek. Valójában a déva, a div fény szóból ered. Ők fénylő lények, nem állják útját a fénynek. Nincs önálló érdek, nincs hamis ego, mert az blokkolja a fényt. Tehát, ha meg szeretnénk megszabadulni az árnyékunktól, meg kell tisztítanunk a szívünket.
 
1.   Sríla Srídhar Mahárádzs: Az arany lajtorja. 1. fejezet „Visszavonulni a tudástól “
2.   Sríla Srídhar Mahárádzs: Az arany lajtorja. 1. fejezet „Árnyék, lényeg és hang”


shadow-dark

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
 
(продължава от предишния петък)
 
„Да се завърнем към Бога означава да се завърнем в собствената си родина, в истинския си дом. Онова, което е нощ сега за нас – него ще превърнем в свой ден! Където в момента е мрак за нас – там ще намерим светлина; а онова което е привидно просто и многозначително ясно, трябва да бъде пренебрегнато. Според честния ни поглед целият свят на експлоатацията и личния интерес трябва да бъде отритнат в мрака и напълно да се отдръпнем от това „знание”. А което е тъмно за нас сега трябва да се опитаме да осветлим, като винаги отдаваме вниманието си, задълбочените си размисли и вярна последователност в достигането на онези висши земи, земите на чудесата, къде всичко е дивно.”[1]
И така, преминаване от едно ниво на друго. А това е много величествен път, защото за характера на тази промяна можем да съдим по плодовете ѝ. Тя ще донесе вечни, добри плодове, затова пътят е толкова славен. 
Следващата глава се казва: „Сянка, същина и звук”.
„Духовната равнина е същността. А защо нещата съществуват каквито са тук? Това е отражение на онази равнина, изкривено отражение. Онази природа може да бъде намерена и тук, но същината ѝ е там, а тук е нейната сянка. Сянката няма същина, тя не притежава истинско съществуване; самата същина е истинското съществуване. Разликата е огромна.”[2]
Сянката не притежава реалност. Вие имате ли все още сянка? Ако застанем на слънце, ще видим своята сянка. Това означава, че отражение съществува само когато има оригинал, даващ силата, която да бъде отразена. Светлината винаги е пред нас, а сянката е винаги зад гърба ни. Разбира се, понякога може да обърнете гръб на слънцето, но не става въпрос за това, изразът е символичен. Ние търсим светлината, но въпреки това имаме сянка. А ако искате да избягате от своята сянка, тя ще дойде с вас. И колкото по-бързо бягате, толкова по-бързо ще ви следва. Как да се отървем от сенките си? Всъщност има начин. Защото се казва, че полубоговете нямат сянка. Така че ако искате да разпознаете дали някой е полубог, просто проверете сянката. Ако няма сянка, значи е полубог. Докато все още има сянка, значи е бъдещ полубог. 
Как се образува сянката? Всъщност има блокиране на светлината. Ако има плътен обект, който препречва потока на светлината, това е сянката. Ако обектът е прозрачен, сянка няма. И защо тогава полубоговете нямат сянка? Защото не препречват светлината. Всъщност определението за полубог в книгата за Кришна[3] е, че те живеят единствено за удовлетворението на Кришна – тат прияртхам. Тези, които живеят само за удовлетворението на Бога са като ангели, като полубогове. В действителност „дева”, полубог, идва от „див”, светлина. Те са сияйни личности, не пречат на светлината. Нямат себичен интерес, нямат фалшиво его. То би препречило светлината. Така че ако искаме да се избавим от своята сянка, трябва да пречистваме сърцето си. 
 
(следва продължение)
 
1. „Златната стълба” Гл 1 „Отдръпнете се от знанието” от Шрила Шридхара Махарадж
2. „Златната стълба” Гл 1 „Същина, сянка и звук” от Шрила Шридхара Махарадж
3.  „Кришна, източникът на вечно наслаждение”
 


shadow-dark

(Conferencia de Swami Tirtha, mayo 2013, Sofía)
 
(Continua del pasado viernes)
 
“Volver a Dios significa volver a la Patria, a casa. Lo que ahora es noche – transformarlo en nuestro día! Lo que ahora es tiniebla – llegar a hallar la luz. Y lo que es aparentemente sencillo y claro, debemos ignorarlo. Ante una mirada honrada el mundo de la explotación y del interés individual deberíamos rechazarlo, botarlo alejándonos del llamado ‘saber’. Y lo que nos parece oscuro deberíamos tratar de aclararlo, poniendo atención y pensamientos en apropiada sucesión para llegar a alcanzar aquellas tierras superioras, las tierras de los milagros en las que todo sería estupendo y milagroso.”[1]
Pasar pies de un nivel a otro. Es un camino muy glorioso y del carácter del cambio juzgaremos por los frutos. Llevaría frutas y frutos eternos, puesto que el camino es glorioso.
El capítulo siguiente dice: “Sombra, esencia y sonido”.
“El plano espiritual es la esencia. Por qué las cosas aquí existen como son? Es el reflejo de aquel plano, un reflejo perverso. Es posible hallar aquí aquella naturaleza, pero la esencia está allí, aquí esta tan solo la sombre. La sombra no tiene esencia, su existencia no es real, la esencia es la existencia real. Enorme diferencia”.[2]
La sombra no tiene realidad. Teneis todavía todavia sombra? Poneos la cara al sol y ya veréis vuestra sombra. Ello significa que el reflejo existe solamente si hay un original, sea entregando fuerza ella se reflejaría. Delante siempre está la luz y detrás de nuestra espalda queda la sombra. Por supuesto a veces quedáis con el sol a vuestra espalda pero no se trata de eso, la expresión es simbólica. Estamos buscando la luz y sin embargo tenemos sombra. Si queréis escapar de la sombra, ella os seguiría. A medida de correr rápidamente ella os seguiría con mayor velocidad. Como escaparse de la sombra? Hay un modo de hacerlo. Se dice que los demiurgos no tienen sombra. Cuando queréis adivinar di alguien es demiurgo, comprobad si tiene sombra. Si no tiene, es un demiurgo. Siempre que tengáis sombra, permaneceréis demiurgos.
Como se forma la sombra? En realidad la luz queda bloqueada. Cuando un objeto solido se pone ante la luz, se produce sombra. El objeto transparente no tiene sombra. Por lo tanto, por que los demiurgos no tienen Sombra? Es que no forman obstáculo a la luz. La definición del demiurgo en el libro de Krishna es que ellos viven tan solo por satisfacción de Krishna -tat priyartham- los que viven por la satisfacción de Dios son como ángeles, son demiurgos. En realidad el vocablo deva viene de div, luz.
Son personas resplandecientes, no paran la luz. No tienen interés separado, no tienen falso ego. El falso ego impide la luz, Si queremos escaparnos de nuestra sombra, debemos purificar el corazón.
 
(sigue continuacion) 
 
1. La escalera de oro, cap. 1 Retirarse del conocimiento, por Srila Sridhar Maharaj
2. La escalera de oro, cap. 1 Sombra, Sustancia y Sonido, por Srila Shridhar Maharaj


shadow-dark

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)
 
(продолжение с предыдущей пятницы)
 
„Возвращение обратно к Богу — это возвращение на родину, в наш настоящий дом. То, что сейчас для нас ночь, мы сделаем своим днем! И там, где сейчас для нас темнота, именно там мы и обнаружим свет, а то, что кажется столь очевидно простым и выразительно ясным, должно быть отвергнуто. В наших серьезных расчетах целый мир эксплуатации и эгоистичных интересов должен быть отброшен во тьму, нам следует полностью отказаться от этого „знания”. И то, что сейчас для нас тьма, мы должны пытаться сделать светом, постоянно сосредотачивая на этом свое внимание, глубоко обдумывая это и неуклонно пытаясь достичь этой высшей земли, удивительной страны, где все прекрасно.”[1]
И так, переходим от одного уровня на другой. А это очень величественный путь, потому что о характере этой перемены можем судить по ее плодам. Она принесет вечные, хорошие плоды, поэтому путь так славен. 
Следующая глава называется: „Тень, сущность и звук”.
„Духовный мир реален. И почему здесь все таково, каково оно есть? Это отражение того плана бытия, искаженное отражение. Ту же природу можно обнаружить и здесь, но реальность там, а то, что здесь, – подобно тени. Тень невещественна, она не существует реально, реальность же сама по себе есть бытие. Различие огромно.”[2]
У тени нет реальности. У вас есть все еще тень? Если встанем на солнце, мы увидим свою тень. Это значит, что отражение существует только когда есть оригинал, дающий способность отражать. Свет всегда перед нами, а тень всегда за нашей спиной. Конечно, иногда можете повернуться спиной к солнцу, но речь не об этом, я говорю символично. Мы ищем свет и, тем не менее, у нас есть тень. А если хотите убежать от своей тени, она прийдет с вами. И чем быстрее бежите, тем быстрее она будет за вами следовать. Как избавиться от наших теней? На самом деле есть способ. Потому что говорят, что у полубогов нет тени. Так что если вы хотите узнать полубога, просто проверьте тень. Если у кого-то нет тени, это полубог. Пока у кого-то есть тень, это будущий полубог. 
Как образуется тень? На самом деле это блокировка света. Итак, если есть плотный объект, который блокирует поток света, то это тень. Если объект прозрачный, тени нет. Итак, почему у полубогов нет тени? Потому что они не блокируют свет. На самом деле определение в книге о Кришне[3] о полубогах состоит в том, что они живут только для удовлетворения Кришны – тат прийартхам. Те, кто живут только для удовлетворения Бога, они как ангелы, они как полубоги. На самом деле дэва , полубог, происходит от div, свет. Они сияйные люди, они не блокируют свет. Нет собственного интереса, нет ложного эго. Это заблокировало бы свет. Так что, если мы хотим избавиться от нашей тени, мы должны очистить свое сердце.
 
(продолжение следует)
 
1. „Золотая лестница” Гл 1 „Откажись от знания” Шрила Шридхара Махарадж
2. „Золотая лестница” Гл 1 „Тень, сущность и звук”  Шрила Шридхара Махарадж
3. „Кришна, источник вечного наслаждения”