Archive for March 15th, 2020

soulbird

(from a lecture of Swami Tirtha, 19.08.2015, morning, Ludashto)
 
In order our life progresses in a normal healthy condition we need a little tamasic part – like sleeping. So if you want to spiritualize your life, it doesn’t necessarily mean that you don’t sleep at all. But we have to spiritualize our dreams. If a normal person sleeps – that is tama-guna. But if a pure devotee sleeps – that’s concentrated divine service. So if you want to have a nice long sleep, follow this concentrated divine service. And I really mean it! 
But how shall we be able to spiritualize our nights and dreams? First you try to spiritualize your daytime and your activities. That means a little control. Control over the activities of the body, control over your ambitions, control over your thoughts. And finally you can gain control over your dreams. 
There is a special practice – it’s called the dream journey – when the master and the disciple usually lay down in one room or close to each other and they dream together. And they associate in their dreams, they walk in their dreams together. Long time ago I read this practice somewhere in a yoga book and I said: ‘All right, it’s some mystic practice here.’ But then just recently I met a devotee who told me this story: he had the opportunity to sleep very close to his master and when they awoke they discussed the path they have covered. 
So these very special things are not so far away from you. But how to achieve that? By a very strong harmony between the persons involved. Now of course I don’t suggest that you rush into the room of your spiritual master when he wants to sleep. Because first is the tuning, then is the rushing. And actually it works on invitation. 
The question was how to spiritualize our activities, right? One very important part of this is that you always keep your spiritual goal in front of your eyes. And finally we have to reach our goal, hopefully. So this is the fulfillment of a sacred tradition – that it starts from a divine origin, you have a very good spiritual practice, and finally you reach your spiritual goals. The origin is divine, the goal is divine and the practitioner should be spiritual. And what is this divine goal? It is the same that has started the sacred tradition – the cultivation of divine love. It has been started for that goal to be accomplished – that divine love is cultivated. 
 
(to be continued)
 

 soulbird

(részlet Szvámí Tírtha 2015. augusztus 19-ei ludastói tanításából)
 
Ahhoz, hogy életünk normál és egészséges mederben folyjon, szükség van a tudatlanság, a tamasz kötőerejébe tartozó passzív részre, alvásra is. Ha tehát lelkivé akarjuk tenni az életünket, az nem szükségszerűen jelenti azt, hogy egyáltalában nem alszunk, hanem azt jelenti, hogy lelkivé kell tennünk az álmainkat. Ha egy átlagos ember alszik, akkor az tama-guna, ám ha egy tiszta bhakta merül álomba, az egy összpontosított isteni szolgálat. Tehát ha szép hosszú álmot szeretnétek, kövessétek ezt a koncentrált isteni szolgálatot! S ezt tényleg komolyan gondolom!
Ám hogyan legyünk képesek lelkivé tenni az éjszakáinkat és az álmainkat? Először próbáljátok meg lelkivé tenni a nappalaitokat és a cselekedeteiteket – ez egy kis önuralmat jelent. Uralnotok kell a test tevékenységeit, a törekvéseiteket, a gondolataitokat. S végül ellenőrzésetek alá vonhatjátok az álmaitokat is.
Létezik egy különleges technika – álomutazásnak hívják – amikor a mester és a tanítvány egy szobában, közel egymáshoz lefekszik, és együtt álmodik. Álmukban találkoznak, s együtt sétálnak. Régen olvastam erről a gyakorlatról valahol egy jógakönyvben, s azt gondoltam, hogy ’ez itt valami misztikus gyakorlat.’ De aztán nemrégiben kapcsolatba kerültem egy bhaktával, aki ugyanerről számolt be, neki lehetősége adódott rá, hogy nagyon közel aludjon a tanítómesteréhez, s amikor felébredtek, megbeszélték az utat, amit megtettek.
Tehát ezek a nagyon különleges dolgok nem állnak oly távol tőlünk, de hogyan érjük el őket? Az érintett személyek nagyon erős összhangjával. Most természetesen nem azt javaslom, hogy rontsatok be a lelki tanítómesteretek szobájába, amikor ő aludni akar. Mivel első a ráhangolódás, utána jön a sietség. S ez valójában meghívásos alapon működik.
A kérdés az volt, hogyan tegyük lelkivé a cselekedeteinket, igaz? Ennek nagyon fontos része, hogy mindig tartsátok a lelki célokat szem előtt. S végül így el kell érnünk a célunkat remélhetőleg. Ez tehát a beteljesedése egy szent hagyománynak, ami isteni kezdetből indul, van egy nagyon jó lelki gyakorlatod, s végül eléred a lelki céljaidat. Isteni az eredet, isteni a cél, a gyakorlónak lelkinek kell lennie. S mi ez az isteni cél? Ugyanaz, amiért a szent hagyomány elkezdődött – az istenszeretet ápolása. E célból kezdtük el – az istenszeretet ápolásának céljából. 
 

 soulbird

(от лекция на Свами Тиртха, 19.08.2015, сутрин, Лудащо)
 
За да протича животът ни в нормално здравословно състояние се нуждаем и от малко тамастична част – например спане. Да искате да одухотворите живота си не непременно означава да не спите въобще. Но трябва да одухотворяваме сънищата си. Ако един нормален човек спи – това е тама-гуна. Но ако един чист предан спи – това е концентрирано божествено служене. Така че ако искате да имате хубав дълъг сън, следвайте това концентрирано божествено служене. Наистина го имам предвид! 
Но как да съумеем да одухотворим нощите и сънищата си? Най-напред се стремете да одухотворите дните си и делата си. Това означава малко контрол. Контрол над действията на тялото, контрол над вашите амбиции, контрол над мислите ви. И накрая ще добиете контрол и над сънищата си. 
Има една специална практика – нарича се пътуване насън – когато учителят и ученикът обикновено лягат в една стая или близо един до друг и сънуват заедно. И те общуват в сънищата си, вървят заедно насън. Преди много време бях чел за тази практика в една книга по йога и си казах: „Ясно, това е някаква мистична практика”. Но съвсем наскоро срещнах един бхакта, който ми разказа такава история: той имал възможността да спи съвсем близо до своя учител и когато се събудили, си говорили за пътя, по който са вървели. 
Така че тези толкова специални неща не са кой знае колко далеч от вас. Но как да ги постигнем? Чрез много силна хармония между участниците. Разбира се, не ви предлагам да се втурнете в стаята на духовния си учител, когато той иска да спи. Защото най-напред е настройването в хармония, пък сетне втурването. И всъщност това става с покана. 
Въпросът беше как да одухотворим дейностите си, нали? Една много важна част от това е винаги да държите духовния си идеал пред очите си. Накрая се надяваме, че ще постигнем целта си. Това е осъществяването на святата традиция – тя започва от божествен източник, имате много добро духовна практика и в края на краищата постигате духовните си цели. Източникът е божествен, целта е божествена, а практикуващият трябва да е одухотворен. И каква е тази божествена цел? Същата, която е поставила началото на святата традиция – отглеждане на божествената любов. Святата традиция е започнала с тази цел – да се култивира божествената любов. 
 
(следва продължение)