Archive for March 6th, 2020

e5a241d23d9af2bf48066a60c92776c6

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)
 
(continues from the previous Friday)
 
Question: As you mentioned different types of rasa in the lecture, my question is: when is that revealed? When do you understand your type of rasa?
Swami Tirtha: ‘Understanding a rasa’ is completely against the subject of the present lecture. 
Comment: Not understand, but feel or be conscious about it.
Swami Tirtha: It’s due to purification. In our smaller circle and in the many, many different practitioners and schools of divinity, our understanding and our practice focuses on purification of the consciousness of the person. And while the material or bodily conscious is diminished, the spiritual conscious should reveal more and more. It’s a long process and it’s not very much necessary to push it forward. Because for a long, long time it’s very much satisfying to identify ourselves ‘I’m a servant of my master. I’m a servant of the devotees. I am a servant of the temple deities.’ And later on when all the anarthas are removed from the heart and consciousness – so no selfishness, no material conditioning, etc. – then there is more space for divinity to come to our structure. Actually, we have an invitation, a permanent invitation. And by purification we become able to respond to that invitation better. On the other hand, it’s a beautiful search – just to find the resonance, what type of need is there in the spiritual sky, what type of invitations they extend and to which invitation we can reply as a resonance. But I think it’s becoming too much complicated. So, wait; by chanting it will be revealed to you. To put it very simply. Because this is something very high and very sacred. Therefore we have to approach it with the utmost care. 
Question: In our spiritual search we try to give birth to an emotion that will lead us back to God. Where is the balance between waiting for that emotion to be born by itself on one hand, and on the other hand trying to facilitate its birth, giving it some push sometimes? Should we only wait? Sometimes we get dried in our search.
Swami Tirtha: I would change the sequence. Because you mentioned wait and then sometimes facilitate. Try to do the opposite. Facilitate with all your efforts and if it doesn’t happen all of a sudden – wait. So, both are necessary. Actually this is the big debate about the way of the monkey and the way of the cat. How humans will achieve perfection? Like the kitten who is transported by the mother? The small kitten only has to hang in the mouth of the mother – not so much active participation. Or like the small monkey who holds on to the mother’s fur while she’s jumping from one tree to another? These are the two basic understandings about achieving perfection for humans. One party says: “Just wait. Just hang, your mother will transport you.” And the other version says: “Oh, catch on the movement”. As we were discussing logic also a little bit, here again we should apply this: both. Not only this or that, but use both. When we facilitate – this is when we hold on. When we try to help our perfection to come – this is when we hold on to the mother who carries us. But when it will happen – this is the kitten way. All of a sudden we are transferred, and definitely not by our own efforts. So, in my humble understanding about this debate, we should apply both methods – according to time, place and circumstances. 
 
(to be continued)


e5a241d23d9af2bf48066a60c92776c6

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)
 
(az előző pénteki tanítás folytatása)
 
Kérdés: Mivel említetted a tanításban a különféle raszákat, a kérdésem az lenne, hogy: mikor tárul ez fel a számunkra? Mikor érted meg a saját raszádat?
Szvámí Tírtha: ‘Megérteni egy raszát’ ez teljes ellentmondásban van a jelen tanítás témájával. 
Hozzászólás: Nem megérteni, hanem érezni vagy tudatosnak lenni róla.
Szvámí Tírtha: Ez a megtisztulás által történik meg. A szűkebb körünkben – és a sok-sok különböző teológiai gyakorlatban és iskolában – a megértésünk s a gyakorlatunk az egyén tudatának a megtisztítására koncentrál. S mialatt az anyagi vagy testi tudatosságunk egyre csökken, addig a lelki tudatosság mind többet kell, hogy feltárjon. Ez egy hosszú folyamat, és nem igazán szükséges erőltetni. Mert nagyon sokáig igencsak kielégítő, ha akként azonosítjuk magunkat, hogy ‘Én a tanítómesterem szolgája vagyok. A bhakták szolgája vagyok. A templomi múrtik szolgája vagyok.’ S később, amikor már valamennyi anartha eltűnt a szívből és az elméből – tehát nincs önzés, nincsenek anyagi beidegződések stb. – majd több hely marad, hogy a Jóisten beléphessen a világunkba. Valójában erre meghívónk, állandó meghívásunk van. S a megtisztulás által képessé válunk jobban reagálni erre a meghívásra. Másfelől ez egy gyönyörű kutatás a rezonancia megtalálására, hogy mire van szükség a lelki égbolton, milyen meghívás érkezik, s melyik invitálásra tudunk rezonálni. De azt hiszem, ez kezd túl bonyolulttá válni. Tehát, egyszerűen megfogalmazva: a mantrázás által fel fog tárulni a számodra. Mert ez valami nagyon magasztos és nagyon szent dolog. Ezért ezt a témát a legnagyobb körültekintéssel kell megközelítenünk. 
Kérdés: A lelki kutatásunk során megpróbálunk egy olyan érzelmet a felszínre hozni, ami majd visszavezet bennünket a Jóistenez. Hol van az egyensúly aközött, hogy várjuk, hogy ez az érzelem magától megszülessen, és aközött, hogy néha erőfeszítéseinkkel segítjük ennek az érzelemnek a létrejöttét? Csak várnunk kellene? Néha elapad a lelkesedésünk a kutatás során.
Szvámí Tírtha: Én felcserélném a sorrendet. Mert azt mondtad, hogy először várjunk, majd a későbbiekben időnként tegyünk erőfeszítéseket. Próbáld meg az ellenkezőjét! Minden erőddel segítsd elő a folyamatot, és ha nem történik semmi azon nyomban, akkor várj! Tehát mindkettő szükséges. Erről szól a nagy vita a kismajom-elvről és a kismacska-elvről. Hogyan érik el az emberek a tökéletességet? Mint a kismacska, akit az anyja visz? A kismacskának csupán lógnia kell az anyja szájában – nem túl aktív. Vagy, mint a kismajom, aki az anyja szőrébe csimpaszkodik, míg az az egyik fáról a másikra ugrándozik? Ez a kétféle alapvető felfogás létezik a tökéletesség eléréséről. Az egyik fél azt mondja: „Csak várj! Csak függj, az anyukád majd elvisz!” A másik változat szerint pedig: „Ragadd meg a pillanatot!”. Mivel a logikáról is beszélgettünk egy kicsit, itt ismét alkalmaznunk kell mindkettőt. Nem csupán egyiket vagy a másikat, de használd mindkettőt! Amikor elősegítjük a folyamatot – akkor kapaszkodunk. Amikor megpróbálunk tenni a tökéletességünk eljöveteléért – ez az, amikor az anyába kapaszkodunk, aki visz bennünket. De amikor ez megtörténik, az a kismacska-elv. Egyszeriben átkerülünk, és biztos, hogy nem a saját erőnkből. Tehát az én szerény megértésem ezzel a vitával kapcsolatban, hogy mindkét módszert alkalmaznunk kell – a hely, az idő és a körülmények figyelembevételével. 
 
(folytatása következik)

 



e5a241d23d9af2bf48066a60c92776c6

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
 
(продължава от предишния петък)
 
Въпрос: Понеже в лекцията споменахте различните типове раса, въпросът ми е: кога се разкрива това? Кога човек разбира своята раса?
Свами Тиртха: „Да разбереш раса” е в пълно противоречие с темата на лекцията. 
Коментар: Не да разбереш, но да почувстваш или осъзнаеш.
Свами Тиртха: Това се случва вследствие на пречистването. Както в нашия малък кръг, така и сред множество практикуващи в различните школи на божествеността, разбирането и практиката ни са съсредоточени върху личното пречистване на човека. С намаляването на материалното, телесно съзнание, духовното съзнание би следвало да се разкрива все повече и повече. Това е дълъг процес и не е нужно да го насилваме прекалено. Защото за дълго-дълго време е напълно удовлетворително да се самоопределяме като „Аз съм слуга на моя учител. Аз съм слуга на бхактите. Аз служа на храмовите мурти.” А по-нататък, когато всички анартхи са отстранени от сърцето и съзнанието – тоест няма себичност, няма материално обуславяне и т.н. – у нас остава повече пространство, в което божественото да навлезе. Всъщност ние имаме покана, постоянна покана. И пречистването ни позволява по-добре да откликнем на тази покана. От друга страна, това е едно красиво търсене – да открием резонанса: от какво имат нужда в духовното небе, какъв вид покана отправят и на коя можем да отвърнем. Но мисля, че започва да става твърде сложно. Така че чакайте; чрез мантруването ще ви се разкрие – да го кажем съвсем простичко. Защото това е нещо много висше и много свято. Затова трябва да се отнасяме към него с изключително внимание. 
Въпрос: В своето духовно търсене ние се стремим да породим чувство, което ще ни върне при Бога. Къде е балансът между очакването това чувство да се роди от само себе си от една страна, и от друга да се стремим да подпомагаме неговото пораждане, прилагайки понякога някакво усилие? Нима трябва само да чакаме? Понякога пресъхваме насред търсенето си.
Свами Тиртха: Аз бих променил последователността. Защото вие споменахте да чакаме и понякога да подпомагаме. Стремете се да правите обратното. Спомагайте с всичките си усилия, а ако не се случва веднага – чакайте. Така че и двете са необходими. Всъщност това е големият дебат за начина на маймуната и начина на котката. Как хората ще постигнат съвършенство? Като котенцето, което майката пренася? Малкото коте просто виси в устата на майка си – не участва кой знае колко активно. Или като малката маймунка, която се вкопчва в козината на майката, докато тя подскача от едно дърво на друго? Това са двете основни разбирания за постигане на съвършенство при хората. Едните казват: „Просто чакай. Ти си виси, майка ти ще те пренесе.” А другата версия гласи: „Хвани се здраво!” Тъй като поговорихме малко и за логиката, тук трябва да приложим същото: важат и двете. Не само това или пък онова, но използвайте и двете. Когато подпомагаме – това е когато се държим. Когато се стремим да спомогнем нашето съвършенство да ни споходи – това е когато се вкопчваме в майката, която ни носи. Обаче кога ще се случи – това е начинът на котето. Ненадейно се оказваме пренесени, и определено не чрез собствените ни усилия. Така че моето скромно разбиране по отношение на този дебат е, че трябва да прилагаме и двата метода – в зависимост от времето, мястото и обстоятелствата. 
 
(следва продължение)
 

 



e5a241d23d9af2bf48066a60c92776c6

(Conferencia de Swami Tirtha, mayo 2013, Sofía)
 
(Continua la conferencia del pasado viernes)
 
Pregunta: Ya ha mencionado los tipos de rasa, mi pregunta es: cuando se revelan? Cuando uno puede darse cuenta de su  rasa?
Swami Tirtha: ‘Comprender  rasa’ no corresponde al tópico de  la presente  conferencia
Comentario: No comprender, sino sentir y estar consciente de ello.
Swami Tirtha: Se debe a la purificación. En nuestro pequeño  círculo así como entre muy numerosos practicantes  en diferentes escuelas tanto  la  comprensión  como la práctica llegan a enfocar  la purificación individual de la persona. Con la disminución de la consciencia material la consciencia espiritual iría revelándose. El proceso es largo y no hay que forzarlo demasiado. Para un prolongado lapso de tiempo resulta satisfactorio definirnos: ‘Soy servidor de mi maestro. Soy servidor de los  devotos bhakta .Soy servidor de las divinidades  murtis  en los templo. ’Y luego,  con la eliminación de  todas las anarthas en el corazón y en la consciencia – sea eliminar egotismo y acondicionamiento material – en nosotros quedaría mayor especio para  dar bienvenida a la divinidad., En realidad, tenemos invitación, una invitación permanente. Y la purificación nos permitiría a responder mejor a la invitación. Por otra parte, la búsqueda es hermosa – debemos descubrir la resonancia: que es lo que necesitamos  en el cielo espiritual, que tipo de invitación se nos envía y  a la que podríamos responder. Creo que todo ello llega a ser complicadísimo. Esperad pues, por medio de mantras se os revelaría – para decirlo simplemente. Es algo superior y mu santo. Por esta razon debemos poner mucha atencion, atencion exclusiva.
Pregunta: En nuestra búsqueda spiritual aspiramos a generar el sentimiento que nos  llevaría a Dios. Donde se sitúa el balance entre la espera de este sentimiento de por sí y por otra parte,  la aspiración a facilitar la generación aplicando a veces  en ello un esfuerzo?
Acaso solamente debemos seguir esperando? A veces nos  secaríamos en medio de la búsqueda.
Swami Tirtha: Yo cambiaría la secuencia. Habéis mencionado esperar y a veces ayudar. Aspirad a lo contrario. Ayudad poniendo todos vuestros esfuerzos y si no ocurre en seguida – esperad. Las dos cosas son necesarias. En realidad este es el gran debate sobre el modo del simio y el del gato. Como los humanos llegarían a la perfección? Siguiendo el ejemplo del gatito que la madre traslada de un sitio a otro? El gatito no hace más que  quedar pendiente en la boca de su madre – sin participar activamente. O habrá que seguir el ejemplo del simio que se agarra en pelo de su madre mientras que ella va saltando de un árbol a otro. Estas son las dos principales actitudes en la aspiración humana  a la perfección. Unos dicen: “Esperad. Esperad pendidos en la boca de la madre a que  ella os trasladara.” Y la otra versión:” “Oh, agárrate!”. Y puesto que hemos hablado de lógica, debemos aplicar ambas actitudes. No solamente una o la otra, usadlas ambas. Ayudamos  en mantenernos a toda costa sin saber si ocurriría ni cuándo. Nos veríamos trasladados en definitiva gracias a nuestros esfuerzos. Mi modesto y humilde  punto de vista en el debate es que debemos aplicar  ambos métodos – en acuerdo con el tiempo, el lugar y las circunstancias.  
 
(Sigue continuacion )

 



e5a241d23d9af2bf48066a60c92776c6

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)
 
(продолжение с предыдущей пятницы)
 
Вопрос: Так как вы в лекции упомянули различные типы рас, мой вопрос: когда это раскрывается? Когда человек понимает свой тип расы?
Свами Тиртха: „Понимание расы” полностью противоречит теме этой лекции. 
Коментарий: Ну, не понять, а почувствовать или осознать.
Свами Тиртха: Это связано с очищением. Как в нашем маленком круге, так и среди множество разных практикующих в разных школах божественности наше понимание и наша практика сосредоточены на очищении сознания человека. По мере того как материальное или телесное сознание уменьшается, духовное сознание должно раскрывать все больше и больше. Это долгий процесс и не нужно сильно его торопить.
Потому что в течение дългого времени вполне удовлетворительно самоопределять себя как „Я слуга моего учителя. Я слуга бхакт. Я служу мурти в храме.” А дальше, когда все анартхи удалены из сердца и сознания – тоесть нет эгоизма, нет материальной обусловлености и т.д. – у нас будет больше пространства для божественности. На самом деле, у нас есть приглашение, постоянное приглашение. И благодаря очищению мы можем лучше ответить на это приглашение. С другой стороны, это прекрасный поиск – просто найти резонанс, какой тип потребности существует в духовном небе, какие приглашения они направляют и на какое приглашение мы можем ответить как резонанс. Но я думаю, что это становится слишком сложным. Так что ждите; повторяя манру, воспевая, вам откроется – проще говоря. Потому что это что-то очень высшее и очень священное. Поэтому мы должны подходить к нему с исключительным вниманием. 
Вопрос: В нашем духовном поиске мы пытаемся породить эмоцию, которая приведет нас обратно к Богу. Где баланс между ожиданием того, что эта эмоция родится сама собой, с одной стороны, и попыткой облегчить ее рождение, иногда давая ей толчок? Неужели мы должны только ждать? Иногда мы высыхаем в середине нашего поиска.
Свами Тиртха: Я бы поменял последовательность. Потому что вы упоменули ждать и иногда помагать. Старайтесь делать наоборот. Помагайте всеми своими усилиями, а если не получится сразу – ждите. Так что и обе необходимы. На самом деле это большой спор о пути обезьяны и пути кошки. Как люди достигают совершенства? Как котенок, которого переносит мать? Маленький котёнок только висит во рту у мамы – не так слишком активно участвует. Или как маленькая обезьянка, которая держится за мех матери, когда она прыгает с одного дерева на другое? Это два основных понимания достижения совершенства для людей. Одни говорят: „Просто жди. Ты виси, мать тебя пренесет.” А другая версия гласит: „Крепко держись!” Так как мы немного обсуждали логику, здесь снова мы должны применить ее: обе актуальны. Не только то или иное, но и то и другое. Когда мы помагаем – это когда мы держимся. Когда мы пытаемся помочь нашему совершенству прийти – это когда мы держимся за мать, которая нас несет. Но когда это произойдет – это путь котенка. Внезапно нас переносят, и определенно не нашими собственными усилиями. Итак, мое скромное понимание в этой дискуссии то, что мы должны применять оба метода – в зависимости от времени, места и обстоятельств.
 
(продолжение следует)