Archive for March 1st, 2020

Той

(from a lecture of Swami Tirtha, 19.08.2015, morning, Ludashto)
 
I have to confess that I am full of questions and doubts and answers and topics and prospects and I truly enjoy this situation. Why is it good to have questions? Because if there is a question, there is an answer. With majority of you we know each other for a long time and we share our life and our ideals. Maybe you have noticed that I am ready to make some experiments. And I think you are all part of this great experiment. Because what is it we are doing in a material environment? We try to transcendentalize our life, to convert the material into spiritual. I think we know from the theory and also from the practical experience that the world around us is very strange. It moves in a very unusual direction. Externally there is Kali-yuga. And I was confronted with a very strong question: if there is Kali-yuga outside, what’s inside? I wouldn’t be satisfied if there is Kali-yuga inside also – in our hearts, in our minds, in our circles, in our ashrams. Therefore the main question for me is how to accomplish a Golden Age of spirituality against these conditions of Kali-yuga externally. 
I know that you are very well-versed in philosophy and you will protest: “We are not satisfied with a Golden Age. No, we need the spiritual sky, not some very insignificant Golden Age on the planet Earth!” But what is a Golden Age for us? This is the domination of spiritual values in our private life, in our private circles. And I think this is a cause, this is a goal to make sacrifice for.
So, how to implement, how to help this Golden Age in our private life and in community life also? There was some remark: “Why not the leader tells his opinion, and then it’s easy to understand, to follow and to accomplish?” I don’t want to tell. Drop by drop I will give my opinion also, but now the goal is not this. Rather you should think it over and contribute with some ideas. It’s not necessary to agree, come with even opposing ideas, confront, and come to some conclusion. Because if this is your understanding and you think it over what’s going on, I think it’s a very precious realization. 
 
(to be continued)


Mar

1

Той

(részlet Szvámí Tírtha 2015.augusztus 19-ei ludastói tanításából) 
 
 
Be kell, hogy valljam, tele vagyok kérdésekkel és kétségekkel, válaszokkal és témákkal és távlatokkal, és igazán élvezem ezt a helyzetet. Vajon miért jó, ha vannak kérdéseid? Ha van kérdés, van válasz. A legtöbbetekkel már hosszú ideje ismerjük egymást, és osztjuk meg az életünket és eszményeinket. Tán észrevettétek, hogy kész vagyok kísérletezni. S azt gondolom, hogy ti mindannyian e nagy kísérlet részesei vagytok. Hiszen mit csinálunk mi itt az anyagi környezetben? Megpróbáljuk transzcendenssé tenni az életünket, az anyagit lelkivé változtatni. Szerintem elméletből és gyakorlati tapasztalatokból is tudjuk, hogy a bennünket körülvevő világ nagyon különös. Nagyon furcsa irányba halad. A külvilágban kali-juga van. Így egy nagyon kemény kérdéssel szembesültem: Ha kívül kali-juga van, mi van belül? Nem lennék elégedett vele, ha belül is kali-juga volna – a szívünkben, az elménkben, a köreinkben, az ásramjainkban. Ezért számomra az a fő kérdés, hogyan valósítsuk meg lelkünkben az aranykori spiritualitást a minket körülvevő kali-juga feltételei ellenében.
Tudom, hogy ti nagyon jártasak vagytok a filozófiában, és tiltakozni fogtok: „Nem elégszünk meg egy aranykorral. Nem, nekünk a lelki világ kell, nem pedig valami jelentéktelen aranykor a Föld bolygón.” De mit jelent számunkra az aranykor? A lelki értékek dominanciája a magánéletünkben, személyes köreinkben. S azt gondolom, ez az oka, ez a célja az áldozathozatalnak.
Hogy valósítsuk meg az aranykort, hogy segítsük elő a létrejöttét a személyes életünkben és a közösségi életben szintén? Hallottam egy ilyen megjegyzést: „Miért nem mondja el a vezető a véleményét, s akkor könnyű megérteni, követni és végrehajtani?” Nem akarom. Cseppenként elmondom az én véleményemet is, de most nem ez a cél. Inkább ti gondolkodjatok el, s álljatok elő elképzelésekkel! Nem szükséges egyetérteni, hozzatok fel egymásnak ellentmondó elgondolásokat, ütköztessétek őket, és jussatok valamiféle következtetésre! Hiszen, ha ez a ti megértésetek, és végiggondoljátok, hogy mi történik, azt hiszem az egy nagyon értékes megvalósítás. 

 Той

(от лекция на Свами Тиртха, 19.08.2015, сутрин, Лудащо)
 
Трябва да призная, че съм изпълнен с въпроси, съмнения, отговори, теми, перспективи и наистина се наслаждавам на тази ситуация. Защо е добре да имаме въпроси? Защото има ли въпрос, има и отговор. С болшинството от вас се познаваме от дълго време, споделяме живота и идеалите си. Навярно сте забелязали, че съм готов да правя експерименти. И мисля, че всички вие сте част от този велик експеримент. Защото какво правим ние насред материалното обкръжение? Стремим се да трансцендентализираме своя живот, да превърнем материалното в духовно. Мисля, знаем от теорията, а също и от практическия си опит, че светът наоколо е много странен. Движи се в много необичайна посока. Навън е Кали Юга. И бях предизвикан с един много сериозен въпрос: щом отвън е Кали Юга, какво е отвътре? Не бих бил удовлетворен, ако вътре също е Кали Юга – в сърцата ни, в умовете ни, в нашите среди, в нашите ашрами. Затова основният въпрос за мен е: как да въдворим една Златна епоха на духовността, противно на условията на външната Кали Юга. 
Знам, че вие много добре познавате философията и ще възроптаете: „На нас не ни стига Златна епоха. Нуждаем се от духовното небе, не от някаква незначителна Златна епоха на планетата Земя!” Но какво е Златната епоха за нас? Духовните ценности да властват в личния ни живот, в личното ни обкръжение. И считам, че това е кауза, цел, за която си заслужава да се правят жертви.
И така, как да осъществим, как да помогнем на тази Златна епоха да се прояви в собствения ни живот и в нашите кръгове на общуване? Имаше един коментар: „Защо водачът не изрази становището си? Тогава ще е лесно да се разбере, да се следва и осъществява.” Но аз не искам да го изразявам. Малко по малко и това ще стане, но сега целта не е тази. По-скоро вие трябва да помислите и да допринесете с идеи. Не е нужно да се съгласявате, застъпвайте дори противостоящи си идеи, конфронтирайте се и стигнете до някакво заключение. Защото ако чрез собственото си разбиране обмислите какво се случва, считам това за много скъпоценна реализация. 
 
(следва продължение)