Archive for February 27th, 2020

25564715_405157916570826_1830564428_n

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)
 
(continues from the previous Friday)
 
Question of Mahabhava: I would like to ask you to explain a little bit about the quote by Buddha – that the art kills the perfection. I couldn’t get it. Thank you! 
Swami Tirtha: The actual quote was that art is a sure way to forget about the perfection. Yesterday you mentioned the Facebook maya, right? It’s captivating and many people are on the hook of this field of communication. And actually art, if it is not properly or not divinely arranged, this is also very attractive. There might be an artistic maya, or we can say a cultural maya also. So, people give full attention to that and if it is not connected to divinity, then you forgot about the main point. And you know Lord Buddha was little an ascetic type, especially in the beginning. So, maybe he had this opinion at that time. 
But nevertheless, this also shows that in the old times art was a way of meditation. Definitely it was deeply connected with the divine principles and divine beauty. And what about today’s art? It is full of human principles. Basically, art is a piece of passion born in alcohol and LSD. This is reality, this is what happens. Nobel Prize is distributed for very low class of taste, very low rasa. Anyway, please try to understand, Krishna is the best artist, best dancer. Radharani is the best metallurgist. We have a positive opinion about art and sciences. 
Question of Gandarvika: I wanted to come in with the question on the art of perfection. At least in English the word art has also another dimension to it, which is more like ‘artistry’. The way that I understand this saying is that it’s more artistry – in the sense that it is our own arrangement of things, the way that we want to influence things. And that kills perfection created by God. I don’t know if you agree with this interpretation?
Swami Tirtha: Yes. Martial arts can also kill nature. And also, one more point: art is not only artistic, but artificial also. So, it’s not natural. I am very happy that this remark invites so much response. 
Yamuna: The devotees are concerned about art.
Mahabhava: It’s again connected to this subject: there is a verse in Bhagavad Gita where Krishna says: “I am the talent in man”.[1]
Swami Tirtha: What is the Sanskrit there? Please, find the verse. It says: “I am the ability in men”. Pauruṣhaṁ nṛiṣhu. Nri-, nrishu. In the humans I am paurusham, I am the purusha principle. So, this is not exactly artistic talent, but this is like ‘I am what makes a human human’. And in one sense this is the brain, so intellect is also given by God. Not by the devil. Artistic talents are also there. Ability like being able to do is also given by God. Therefore whatever engagement we accept, we should reflect this divine source in our activities. Be it art, be it word, be it thinking – whatever. This is the way of linking back, connecting back to divinity. Then the artificial art becomes a natural way of expression. 
 
(to be continued)
 
1.  Bhagavad Gita 7.8

 25564715_405157916570826_1830564428_n

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)
 
(az előző pénteki tanítás folytatása)
 
Mahábháva kérdése: Szeretnélek megkérni, hogy kicsit magyarázd meg azt a Buddha idézetet, miszerint „a művészet megöli a tökéletességet.” Nem igazán értem. Köszönöm szépen! 
Szvámí Tírtha: A pontos idézet úgy szólt, hogy a művészet biztos módja annak, hogy elfeledkezzünk a tökéletességről. Tegnap említettétek a facebookot, mint máját, emlékeztek? Elbűvöli az embereket és sokan fennakadnak a horgán. S tulajdonképpen, ha nem helyesen vagy nem isteni módon elrendezett, a művészet is ilyen vonzó. Lehet, hogy létezik egy művészeti májá, vagy azt is mondhatjuk, hogy létezik kulturális májá is. Az emberek teljes figyelmüket ennek szentelik, s ha nincs kapcsolatban az istenivel, akkor elveszítette a valódi lényegét. S tudjátok, az Úr Buddha kicsit aszketikus típus volt, főleg az elején. Tehát lehet, hogy akkoriban ez volt a véleménye. 
De mégis ez azt mutatja, hogy hajdanán a művészet a meditáció egyik módja volt. Mindenképpen szorosan összekapcsolódott az isteni alapelvekkel és az isteni szépséggel. S mi van napjaink művészetével? Tele van emberi alapelvekkel. A művészet lényegét tekintve az alkohol és az LSD-mámor szülötte. Ez a valóság, ez történik. A Nobel-díjat nagyon alacsonyrendű ízlésért, nagyon alacsony raszáért adják. Akárhogy is van, kérlek, próbáljátok megérteni, hogy Krsna a legjobb művész, a legjobb táncos. Rádhárání, pedig a metallurgia mestere. Nekünk pozitív véleményünk van a művészetről és a tudományokról. 
Gándharviká kérdése: Szerettem volna előhozni a tökéletesség művészetének a kérdését. A művészet szónak legalább is az angolban van egy másik dimenziója is, ami inkább ‘művésziesség’. Ez a mondás az én olvasatomban, sokkal inkább a művésziességhez kapcsolódik – abban az értelemben, hogy a művészet az, ahogy a magunk módján elrendezzük a dolgokat, ahogy mi akarunk hatással lenni dolgokra. S ez megöli a tökéletességet, melyet Isten teremtett. Nem tudom, hogy egyetértesz-e ezzel az értelmezéssel?
Szvámí Tírtha: Igen. A harcművészetek szintén megsemmisíthetik a természetet. S még egy dolog: a művészet nem csak művészies, hanem mű is. Tehát nem természetes. Nagyon örülök, hogy ez a megjegyzés ennyi visszhangot váltott ki. 
Jamuná: A bhaktákat megérinti a művészet.
Mahábháva: A Bhagavad-gítá egyik verse, ahol Krsna azt mondja: „Én vagyok az emberi tehetség.” [1]is ehhez a témához kapcsolódik.
Szvámí Tírtha: Hogy szól pontosan a szanszkrt? Kérlek, keressétek meg ezt a verset! „Én vagyok az emberi képesség.” Paurusam nrsu. Nr-, nrsu. Az emberekben Én vagyok a paurusam. Én vagyok a purusa elv. Tehát ez nem igazán művészi tehetséget jelent, inkább azt, hogy ‘Én vagyok az, ami az embert emberré teszi’. S egyfajta értelemben ez az agyra vonatkozik, tehát az intellektus szintén Istentől való. Nem az ördögtől. A művészi képesség is idetartozik. A képesség, mint cselekvőképesség szintén Istentől származik. Ezért bármilyen foglalatosságba is kezdünk, cselekedeteinknek tükröznie kell az isteni eredetet. Legyen az művészet, legyen az szó vagy gondolat – bármi. Ez a módja a visszacsatolásnak, a visszakapcsolódásnak az istenihez. Akkor a mű művészet, természetes kifejezésmóddá válik. 
 
(folytatása következik)
 
1. Bhagavad-gítá 7.8.

 25564715_405157916570826_1830564428_n

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
 
(продължава от предишния петък)
 
Въпрос на Махабхава: Бих искала да помоля да обясните малко повече цитата от Буда – че изкуството убива съвършенството. Не можах да го разбера. Благодаря! 
Свами Тиртха: Действителният цитат беше, че изкуството е сигурен начин да забравиш за съвършенството. Вчера споменахте за Фейсбук мая, нали? Тя привлича и много хора се закачат на тази кукичка на комуникацията. И всъщност изкуството, ако не е правилно или божествено насочено, също е много привличащо. Би могла да съществува артистична мая, или можем да я наречем също културна мая. Хората посвещават пълното си внимание на това, и ако то не е свързано с божественото, тогава забравяш за главното. А знаете, Бог Буда е бил малко аскетичен тип, особено в началото. Така че може би такова е било мнението му по онова време. 
Но освен всичко, това също така показва, че в древни времена изкуството е било начин за медитация. Определено е било дълбоко свързано с божествените принципи и с божествената красота. А какво да кажем за днешното изкуство? То е изпълнено с човешки принципи. Всъщност изкуството е дело на страстта, родено сред алкохол и ЛСД. Това е реалността, това се случва. Нобеловата награда се раздава за толкова низша класа вкус, толкова низша раса. Както и да е, моля ви, опитайте се да разберете, Кришна е най-добрият художник, най-добрият танцьор. Радхарани е най-добра в металургията. Ние имаме позитивно отношение към изкуството и науката. 
Въпрос на Гандхарвика: Бих искала да се включа по въпроса за изкуството на съвършенството. Поне на английски думата „изкуство” има и друго значение, което е по-скоро „майсторство”. Начинът, по който аз разбирам тази сентенция е, че това е майсторене – в смисъл, как ние подреждаме нещата по начина, по който искаме да им указваме влияние. А това убива съвършенството, сътворено от Бог. Не знам дали сте съгласни с тази интерпретация?
Свами Тиртха: Да. Бойните изкуства също убиват естеството. Още нещо: „изкуство” не означава само „артистично”, но също и „изкуствено”. Така че то не е нещо естествено. Радвам се, че тази бележка предизвика такъв ответ. 
Ямуна: Бхактите се вълнуват от изкуство.
Махабхава: Отново свързано с тази тема: в един стих от „Бхагавад Гита” Кришна казва: „Аз съм талантът у човека”.[1]
Свами Тиртха: Как е казано на санскрит там? Моля ви, намерете стиха. Той гласи: „Аз съм способността у човека”. Паурушам нришу. Нри-, нришу. „У хората Аз съм паурушам, Аз съм пуруша принципът.” Така че това не е точно артистичният талант, а по-скоро „Аз съм което прави човека човек”. В един смисъл това е умът, така че интелектът също е даден от Бога. Не от дявола. Артистичните таланти също се включват. Способностите – като възможността да сме активни – също са дадени от Бога. Затова с каквото и да се заемем, трябва да отразяваме този божествен източник в делата си. Било то изкуство, думи, мисли – каквото и да е. Това е начинът да възстановим връзката си с божественото. Тогава изкуственото изкуство става естествен начин на изразяване. 
 
(следва продължение)
 
1. „Бхагавад Гита” 7.8 

 25564715_405157916570826_1830564428_n

(Confrencia de Swami Tirtha, mayo 2013)
 
(continua la conferencia del pasado viernes)
 
Pregunta de Mahabhava: Quisiera pedirle que explique un poco más la citación de Buddha – que el arte llega a matar la perfección. Gracias!
Swami Tirtha: La citación real decía que el arte es un medio seguro para olvidarse de la perfección. Ayer habéis mencionado Facebook maya, verdad? También llega a atraer y la atracción no es divina, mucha gente va a tragar el anzuelo de la caña a pescar de la comunicación. En realidad, el arte si no queda correctamente o divinamente dirigido es muy atractivo. Podría existir por lo tanto maya cultural o artística. La gente le va a dedicar plena atención y olvidar lo más importante. Ya sabéis, Dios Buddha era un tipo algo ascética, especialmente en los comienzos. En aquellos tiempos tal vez pensaba de aquel modo.
Por lo tanto, todo ello viene asimismo a ensenarnos que en tiempos remotos el arte era también un medio de meditacion. En definitiva quedaba el arte muy íntimamente ligado con los principios divinos y la belleza divina. Que es lo que podemos decir del arte moderno? Queda lleno de principios humanos. En realidad el arte moderno es obra de pasión, ha nacido en medio de alcohol y LSD. Esta es la realidad, es lo que esta ocurriendo. El Premio Nobel se atribuye para muy baja clase de gustos/ criterios, de muy baja rasa. Sin embargo, tratad por favor a comprender que Krishna es el mejor artista pintor, el mejor danzarín. Radharani es la mejor metalúrgico. Tenemos una visión positiva sobre artes y ciencias.
Pregunta de Gandarvika: Quisiera juntarme a la problemática del arte y de la perfección. Por lo menos, en el idioma ingles el vocablo arte tiene también otro significado – indica además de ‘artritismo’ el sentido de artificial/ artificioso. Significa también „maestría”. No es algo natural que se origine de la naturaleza. Yo llego a interpretar esta sentencia es que se trata da maestría – en el sentido de arreglo da las cosas para que lleguemos a influenciar/ impactar en ellas. Es el modo de llegar a matar la perfección creada por Dios. No sé si Usted va a estar de acuerdo con mi interpretación?
Swami Tirtha: Si. Los artes marciales también pueden llegar a matar lo natural. Una vez más: el arte no es solo artistismo, significa también artificial. No es algo natural. Me allegro de las reacciones relativas a mi repuesta de observación.
Yamuna: Los devotos bhacta son apasionados de artes…
Mahabhava: También relacionado con el tema: Un verso en la Bhagavad Gita en el que Krishna dice: “Yo soy el talento del hombre”.[1]
Swami Tirtha: Como se dice esto en Sanscrito? Por favor, habrá que hallar el auténtico verso. Dice: “Yo soy la habilidad del hombre”. Pauruṣhaṁ nṛiṣhu. Nri-, nrishu. En los humanos, Yo soy paurusham, Yo soy el principio purusha. No se trata exactamente de talento artístico, sino más bien de: ‘Yo soy lo que hace de un hombre un humano.’. En un sentido es la mente, sea que el intelecto también es don/ regalo divino. Cualquier cosa o proyecto emprendamos, debemos seguir reflejando el manantial divino en nuestras obras humanas. Sea arte, palabras, pensamientos/ ideas – lo que fuere. Este es el modo para restablecer nuestra relación con lo Divino. Entonces el arte artificial va a llegar a ser un modo natural de expresión.
 
(sigue continuacion)
 
 1.  Bhagavad Gita 7.8

 25564715_405157916570826_1830564428_n

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)
 
(продолжение с предыдущей пятницы)
 
Вопрос Махабхавы: Я хотел бы попросить вас немного объяснить цитату Будды – искусство убивает совершенство. Я не успела это понять. Спасибо! 
Свами Тиртха: Фактическая цитата заключалась в том, что искусство – верный способ забыть о совершенстве. Вчера вы упоменули о Фейсбук майя, верно? Она привлекает и много людей поймано на этом крючке коммуникации. И в самом деле искусство, даже если оно не правильно или божественно направлено, тоже очень привлекательное. Могла бы существовать артистическая майя, или можем ее назвать также культурная мая. Итак, люди уделяют этому все внимание, и если это не связано с божественностью, то вы забыли о главном. И вы знаете, что Господь Будда был немного аскетом, особенно в начале. Так что, может быть, он имел такое мнение в то время. 
Но кроме всего, это так же показывает, что в древние времена исскуство было способом медитации. Определенно оно было глубоко связано с божественными принципами и с божественной красотой. А что сказать о современном искусстве? Оно полно человеческими принципами. В своей основе искусство это дело страсти, рожденное среди алкоголя и ЛСД. Такова реальность, это просходит. Нобелевская премия раздается за столь низкий класс вкуса, столь низшяя раса. Как бы то ни было, прошу вас, попытайтесь понять, Кришна это самый лучший художник, самый лучший танцор. Радхарани – самый лучший металург. У нас положительное отношение к искусству и науке. 
Вопрос Гандхарвики: Я хотела бы включиться к вопросу об искусстве совершенства. По крайней мере в английском слово „искусство” имеет и другое значение, которое скорее всего „артистизм”. То, как я понимаю это высказывание, заключается в том, что это скорее артистизм – в том смысле, что это наше собственное расположение вещей, способ, которым мы хотим влиять на вещи. И это убивает совершенство, созданное Богом. Я не знаю, согласны ли вы с этой интерпретацией?
Свами Тиртха: Да. Боевые искусства могут также убить естество. И еще один момент: искусство означает не только „артистичное”, но и „искусственное”. Так что это не нечто естественное. Я очень рад, что это замечание вызывает так много откликов.
Ямуна: Бхакты не безразличны к  искусству.
Махабхава: Сново связано с этой темой: в одном из стихов в „Бхагавад Гите” Кришна говорит: „Я талант в человеке”.[1]
Свами Тиртха: Как сказано на санскрите там? Прошу вас, найдите стих. Он говорит: „Я способность у человека”. Паурушам нришу. Нри-, нришу. „В людях Я паурушам, Я  пуруша принцип.” Так что это не совсем артистический талант, а скорее всего „Я то, что делает человека человеком”. И в каком-то смысле это мозг, поэтому интеллект также дан Богом. Не дьяволом. Художественные таланты тоже входят. Способность – как возможность быть активными – тоже дана Богом. Поэтому, чем бы мы ни занимались, мы должны отражать этот божественный источник в нашей деятельности. Будь это искусство, слово, мышление – что угодно. Это способ соединиться обратно с божественностью. Тогда искусственное искусство становится естественным способом выражения.
 
(продолжение следует) 
 
1.  „Бхагавад Гита” 7.8