Archive for February 7th, 2020

13043331_1752472541650976_5143168177877541463_n

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)
 
(continues from the previous Friday)
 
“One time I asked Prabhupada (Shrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura), “Shrila Rupa Goswami gives his explanation of Lord Balarama’s Rasa-lila in one way and Shrila Sanatana Goswami gives his explanation in another way, but both get their instruction from Mahaprabhu, so why is there this difference?” My Guru Maharaj said, “Why has Krishna been called Adhoksaja? Adhoksaja cannot be harmonized within our intellect. It is achintya-bheda-abheda, inconceivably and simultaneously one and different. Both explanations may be true simultaneously. It is achintya, inconceivable. The Acharyas have explained that when Baladeva is performing Rasa-lila, He is actually conducting Rasa for Krishna in His heart. Externally Baladeva is seen to be participating in Pastimes with the gopis directly, but internally He is making Krishna enjoy that Rasa. Baladeva is not the enjoyer Himself.” These are the harmonizing instructions of the upper house, and in this way we shall harmonize things”.[1]
Again a method was mentioned here. Usually we are trained in logic – that this is either black, or white; this is either zero, or one. How it this called in the computer programming? Binary system. So, many people believe only in the binary system. Once I met a computer programmer and he told me: ”Oh, one year ago I had my full faith only in binary system. Now I am searching for some spirituality, I believe in God.” So, usually logic says: either this way, or that way. This is single logic, we can say. But we should add poly logic: either this or that; maybe both; maybe neither. And we should also add one thing: ‘We don’t know’. Because if we eliminate the miracles, then it’s a very boring world. So, let God have some secrets. 
If we see opposite opinions, we might think neither of them is true. For example, when it is said that Ramananda Raya is an incarnation of Lalita or Vishakha. ‘How come? They cannot decide who is who?’ Then according to our western training we might say: ‘Ah, they don’t know! So, neither of this is true.’ While the oriental view will say: ‘Ah, such a miracle! Both of the opinions are true!’ Or, if we are half way between the west and the east, then we should say: ‘I don’t know how it is, but this is very beautiful. I don’t understand, but if it is said like this, it’s of double importance. It is not a single incarnation of one person, it’s double. It’s stressed, so it’s more important!” This is the achintya philosophy.
 In one sense, we can say that let’s say thousand years back there were more miracles in life. Because our scientific investigation proved that some miracles are not miracles, it was only a lack of knowledge. So, we might think that if we use this method, then ultimately we shall understand everything. But this is the sure way to lose your faith. Just like Lord Buddha said that “Art is a sure way to lose perfection”. In the same way we can say that applying this analyzing method will kill our faith. 
Of course, faith doesn’t mean some blindfold that you put over yourself and then you are safe. But we have to decide whether we want to live in a boring world or we search for the miracles. And in case there is some controversy or difference of opinions, this achintya-bheda-abheda vision can help us to harmonize it. Achintya means inconceivable, bheda means similarity and abheda means difference. This is a dialectical approach to the truth. And what is impossible to understand by the brain, it is easier to perceive or to feel by the inner emotional capacity of the person.
 
(to be continued)
 
1. The Golden Staircase”, Ch.2 Harmonizing Instructions Of The Upper House, by Shrila Shridhar Maharaj
 

 13043331_1752472541650976_5143168177877541463_n

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)
 
(az előző pénteki tanítás folytatása)
 
„Egyszer a következőt kérdeztem Prabhupádtól (Sríla Bhaktisziddhánta Szaraszvatí Thákurtól): „Sríla Rúpa gószvámí egyfajta módon magyarázza az Úr Balarám rásza-líláját, Sríla Szanátan gószvámí pedig egy másfajta magyarázattal szolgál. De mindketten Maháprabhu útmutatásait követték, úgyhogy miért különböznek a magyarázataik?” Guru Mahárádzsám erre így reagált: „Miért hívják Krsnát Adhóksadzsának? Azért, mert nem tudjuk az értelmünk keretein belül felfogni, mert acsintja-bhéda-abhéda, felfoghatatlan módon és egyidejűleg azonos és különböző. Párhuzamosan mindkét magyarázat lehet egyszerre igaz. Ez acsintja, felfoghatatlan. Az ácsárják elmagyarázták, hogy amikor Baladév vesz részt a rásza-lilában, akkor Ő valójában Krsna számára teszi ezt a szívében. Külsőleg azt látjuk, hogy Baladév vesz részt a gópikkal a kedvtelésekben közvetlenül, de belül segédkezik abban, hogy Krsna élvezze ezt a raszát. Nem Baladév az élvező.” Ezek a Felsőbb Ház harmonizáló útmutatásai, s ily módon hangoljuk össze a dolgokat”.[1]
Ismét egy módszer került itt említésre. Általában azt a logikát tanították nekünk, hogy ez vagy fekete, vagy fehér; vagy nulla, vagy egy. Hogy hívják ezt a számítógépes programozásban? Bináris rendszer. Tehát, sok ember csupán a bináris számrendszerben hisz. Egyszer találkoztam egy számítógép programozóval, aki azt mondta nekem: „Egy évvel ezelőtt teljesen csak a bináris számrendszerben hittem. Most pedig, valamiféle spiritualitást keresek, és hiszek Istenben.” Általában a logika azt mondja, hogy vagy így, vagy úgy. Ezt nevezhetjük egyoldalú logikának. De ehhez hozzá kell adnunk a polilogikát vagyis a logikán belüli sokféleséget: vagy ez, vagy az; talán mindkettő; vagy egyik sem. S még egy dolgot hozzá kell tennünk: ‘Nem tudjuk.’. Mert, ha kizárjuk a csodát, akkor az egy nagyon unalmas világ. Tehát, legyen Istennek is néhány titka! 
Ha ellentétes véleményeket tapasztalunk, akkor azt gondolhatjuk, hogy egyik sem igaz. Például, ha azt mondják, hogy Rámánanda Ráj Lalitá vagy Vishákhá megtestesülése. ‘Hogy-hogy? Nem tudják eldönteni, ki kicsoda?!’ Akkor a nyugati neveltetésünk alapján azt mondhatnánk, hogy: ‘Nem tudják! Tehát, ezek egyike sem igaz.’ Míg, a keleti, az orientális nézőpont szerint: ‘Hát ez mekkora csoda! Mindkét vélemény igaz!’ Vagy, ha félúton vagyunk nyugat és kelet között, akkor azt kell mondanunk, hogy ‘Nem tudom, miként lehetséges ez, de nagyon szép. Nem értem, de ha így mondják, akkor az dupla jelentőséggel bír. Itt nem pusztán egyetlen ember inkarnálódásáról van szó, hanem kettőéről. Hangsúlyos, tehát ez fontosabb!” Ez az acsintja filozófia.
 Egy bizonyos értelemben azt mondhatjuk, hogy ezer évvel ezelőtt több csoda volt az életben, mert tudományos kutatásunk bebizonyította, hogy egyes csodák nem csodák, csak az ismeretek hiánya miatt nevezték őket csodáknak. Tehát, azt gondolhatnánk, hogy ha a tudományos módszert használjuk, akkor végül mindent meg fogunk érteni. De ez a biztos módszer a hited elvesztésére. Mint ahogy az Úr Buddha mondta: „A művészet biztos útja a tökéletesség elvesztésének”. Ugyanígy, azt mondhatjuk, hogy az elemző módszer alkalmazása meg fogja ölni a hitünket.  
A hit, természetesen nem jelenti azt, hogy bekötöd a szemed, és akkor már biztonságban is vagy. De el kell döntenünk, hogy egy unalmas világban akarunk-e élni, vagy csodákat keresünk. És abban az esetben, ha van némi ellentmondás vagy véleménykülönbség, akkor azt az acsintja-bhéda-abhéda látásmód segít harmonizálni. Acsintja azt jelenti, hogy felfoghatatlan; bhéda hasonlóság és az abhéda pedig különbözőség. Ez az igazság dialektikus megközelítése. S, amit az agy nem képes megérteni, azt az ember belső érzelmi képessége révén könnyebben érzékelhető vagy érezhető.
 
(folytatása következik)
 
1.  Sríla Srídhar Mahárádzs: Az arany lajtorja. 2. fejezet „A Felsőbb Ház harmonizáló utasításai “

 13043331_1752472541650976_5143168177877541463_n

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
 
(продължава от предишния петък)
 
„Веднъж запитах Прабхупада (Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура): „Шрила Рупа Госвами дава обяснение за раса-лила на Бог Баларама по един начин, а Шрила Санатана Госвами го описва по друг, а и двамата са получили напътствия от Махапрабху; откъде тогава идва тази разлика?” Моят Гурумахарадж отвърна: Защо Кришна е наричан Адхокшаджа? Адхокшаджа не може да бъде хармонизиран от нашия интелект. Това е ачинтя-бхеда-абхеда, невъобразима и едновременна еднаквост и различие. И двете обяснения може същевременно да са верни. Това е ачинтя, немислимо. Ачариите обясняват, че докато Баладева е изпълнявал раса-лила, Той всъщност е провеждал раса за Кришна в сърцето си. Външно изглежда, че Баладева пряко участва в забавления с гопите, но вътре в себе си Той прави така, че Кришна да се наслаждава на тази раса. Баладева сам по себе си не е наслаждаващият се.” Такива са хармонизиращите напътствия от по-висшите селения и този е начинът, по който ние следва да съгласуваме нещата.”[1]
Тук отново бе споменат определен метод. Ние обикновено сме обучени в логика – това е или черно, или бяло; или е нула, или едно. Как се нарича в компютърното програмиране? Двоична система. Много хора вярват единствено в двоичната система. Веднъж срещнах един програмист и той ми каза: „Допреди година вярвах само в двоичната система. Сега търся някаква духовност, вярвам в Бог.” Така че обичайната логика казва: или е така, или е иначе. Това е едностранчива логика, можем да кажем. Ала ние трябва да добавим многообразие в логиката: или това, или онова; а може би и двете; а може би нито едното. Трябва да добавим и още една възможност: „Не знаем”. Защото ако елиминираме чудесата, светът става много скучен. Затова оставете на Бог правото да има някои тайни. 
Ако виждаме противоположни мнения, можем да си речем, че никое от двете не е вярно. Например когато се казва, че Рамананда Рая е инкарнация на Лалита или Вишакха. „Как така? Нима те не могат да решат кой кой е?” И тогава според западния си начин на мислене можем да си кажем: „Те просто не знаят. Значи никое от двете не е вярно.” Докато източната гледна точка ще рече: „О, какво чудо! И двете становища са верни.” Или ако сме на средата между запада и изтока, ще се помислим: „Не знам как е, но е много красиво. Не го разбирам, но щом е казано така, значи е с двойна значимост. Не е обикновена инкарнация на една личност, а двойна. Значи е подчертано, още по-важно е!” Такава е философията ачинтя.
 В един смисъл можем да кажем, че например преди две хиляди години е имало повече чудеса в живота. Защото нашите научни изследвания доказаха, че някои чудеса не са чудеса, а просто липса на знание. Тогава можем да си помислим, че ако прилагаме този метод, в крайна сметка ще проумеем всичко. Но това е сигурният начин да изгубите вярата си. Точно както Бог Буда е казал, че „Изкуството е сигурен начин да изгубите съвършенството”. По същия начин можем да речем, че прилагането на този анализиращ метод ще погуби вярата. 
Разбира се, вяра не означава да сложите превръзка на очите си и да се чувствате в безопасност. Ала трябва да решим дали искаме да живеем в скучен свят или търсим чудесата. А в случай, че има някакво противоречие или разлика в мненията, ачинтя бхеда-абхеда е визията, която може да ни помогне да ги съвместим. Ачинтя значи „невъобразимо”, бхеда значи „сходство”, а абхеда означава „разлика”. Това е диалектичен подход към истината. Онова, което е невъзможно да бъде разбрано от мозъка, по-лесно може да се долови или почувства чрез вътрешния емоционален капацитет на човека. 
 
(следва продължение)
 
1. „Златната стълба” Глава 2 “Хармонизиране на напътствията от по-висшата област”, от Шрила Шридхар Махарадж

 13043331_1752472541650976_5143168177877541463_n

(Conferencia de Swami Tirtha, mayo 2013, Sofía)
 
(continuación de la conferencia del pasado viernes)
 
“Una vez he preguntado a Prabhupada (Shrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura): “Shrila Rupa Goswami da una explicación de la Rasa-lila de Dios Balarama’s Rasa-lila de un modo mientras que Shrila Sanatana Goswami da su explicación de otro modo, sin embargo ambos han recibido instrucciones de donde viene la diferencia?Mi Guru Maharaj ha respondido: „Por qye llaman Adhoksaja a Krisna? Adosaba no puede armonizar con nuestro intelecto. Es algo achintya-bheda-abheda, inconcebible y a la vez es similitud y diferencia. Ambas explicaciones pueden ser veridicas. Acharyas explican que mientras realizaba Rasa-lila, Él estaba realizando en su corazón Rasa para Krishna. Visto del exterior parecía que Baladeva estaba participando directamente en los pasatiempos de los gopis , pero en realidad se empeñaba a que Krishna pueda gozar de la Rasa.. Baladeva no es alguien gozando para sí mismo.”. Estas son las instrucciones de armonización en mundos elevados e este es el modo de adquirir armonización”.[1]
Aquí se ha mencionado un método bien definido. Habitualmente nos han ensenado la lógica – algo es negro o blanco, es el cero o es el uno. Como suelen llamar la programación por ordenador? Sistema binario. Mucha gente confía únicamente en el sistema binario. Una vez estaba hablando con un programista quien ha dicho:” Oh, hace un ano he confiado únicamente en el sistema binario, Ahora estoy buscando espiritualidad, confío en Dios. „La lógica usual dice: algo es eso o es otro. Es lógica parcial. Podemos agregar variedad en la lógica, una multi lógica “uno u otro, tal vez ambas verdades o ninguna”, Debemos agregar una oportunidad más: ‘No sabemos’ .Puesto que, eliminando los milagros, el mundo quedaría muy aburrido. Dejad pues a que Dios tenga el derecho a unos secretos.
 Al considerar dos opiniones opuestas, podríamos pensar que ninguna sea verídica. Por ejemplo cuando se afirma que Ramananda Raya es encarnación de Lalita o de Vishakha. ‘Cómo es esto? Acaso no pueden decidir quien es quien? ’ Entonces, en acuerdo con nuestro occidental modo de pensar podríamos decir: ‘Ah, ellos no saben! Entonces ninguna opción es verídica.’ Mientras que la visión oriental es: ‘Ah, que milagro! Ambas opiniones son verídicas!’ Situados entre el Este y el Oeste, podríamos pensar: ‘No sé cómo es, pero es tan hermoso! No comprendo pero dicho de este modo seguro tiene doble importancia. No es encarnación usual sino doble encarnación. Esta subrayado, por lo tanto es más importante!” Esta es la filosofia achintya.
En un sentido podríamos afirmar por ejemplo que hace dos mil años había más Milagros en la vida. Puesto que investigaciones cientificas han probado que algunos Milagros no son Milagros, sino falta de saber. Podríamos pensar que aplicando este método científico en fin de cuentas vamos a comprenderlo todo. Es el modo mas seguro de perder la fe. Dios Buda ha dicho: „El arte es el camino a seguir para perder la perfección”. Asi mismoo podemos afirmar que aplicando el método de análisis llevaria perdicion de la fe.
Por supuesto, la fe no significa ponerse un trapo en los ojos para sentirnos en plena seguridad. Debemos decidir si deseamos seguir viviendo en un mundo aburrido o si iríamos buscando milagros. Caso que aparezca alguna contradicción o diferencia en las opiniones, la visión achintya-bheda-abhedapuede ayudar a la armonización. Achintya significa inconcebible, bheda significa similitud y abheda significa diferencia. Es el aproche dialectico a la verdad. Lo que es imposible a comprender para el cerebro, podría percibirse o sentirse por la capacidad emocional interna de la persona.
 
(Sigue continuacion)
 
1. La escalera de oro “, Capítulo 2 Instrucciones de armonización de la Cámara Alta, por Srila Sridhar Maharaj
 
 

 13043331_1752472541650976_5143168177877541463_n

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)
 
(продолжение с предыдущей пятницы)
 
„Однажды я спросил у Прабхупады (Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура): „Шрила Рупа Госвами объясняет ра̄са-лӣлу Господа Баларамы одним образом, а Шрила Санатана Госвами — другим, хотя оба они получили свои наставления от Махапрабху. Так почему же тогда существует это различие?” Мой Гуру Махарадж ответил так: „Почему Кришну называют адхокш̣аджа? Адхокш̣аджа не может быть постигнут нашим разумом. Это ачинтйа-бхеда̄бхеда, непостижимое и одновременное единство и различие. Оба объяснения могут быть истинны одновременно. Это ачинтйа, непостижимо. А̄ча̄рйи раскрыли, что когда Баладева совершает ра̄са-лӣлу, Он в действительности проводит ра̄су для Кришны в Своем сердце. С внешней точки зрения, Баладева непосредственно принимает участие в играх с гопӣ, но внутренне Он отдает наслаждение этой ра̄сой Кришне. Сам Баладева не является наслаждающимся”. Все это — приводящие к гармонии наставления высшей обители, и именно так нам следует приводить явления в гармонию.”[1]
Здесь снова упомянут определенный метод. Обычно нас обучают логике – это либо черное, либо белое; либо ноль, либо единица. Как называется в компьютерном программировании? Двоичная система. Итак, многие люди верят только в двоичную систему. Однажды я встретил программиста и он мне сказал: „Год тому назад я верил только в двоичную систему. Теперь я ищу духовность, верю в Бога.” Так что обычно логика говорит: или так, или иначе. Это односторонняя логика, можем сказать. Но мы должны добавить многообразие в логике: или это, или то; а может быть и обе; а может быть ни одно. Надо добавить и еще одну возможность: „Не знаем”. Потому что если устраним чудеса, мир станет очень скучным. Поэтому пусть у Бога будет право иметь некоторые тайны. 
Если мы видим противоположные мнения, мы можем подумать, что ни одно из них не соответствует действительности. Например, когда говориться, что Рамананда Рая – это воплощение Лалиты или Вишакхи.
 „Как так? Неужели они не могут решить кто есть кто?” И тогда в соответствии со своим западным складом ума можем сказать: „Они просто не знают. Значит никакое из обеих не верно.” Пока восточный взгляд скажет: „О, какое чудо! И обе мнения верны.” Или если мы посередине между западом и востоком, подумаем: „Не знаю как оно есть, но это очень красиво. Не понимаю, но если сказано так, значит имеет двойное значение. Не обычная инкарнация одной личности, а двойная. Значит это подчеркнуто, еще важнее!” Такова философия ачинтья.
В каком-то смысле мы можем сказать, что, примерно тысячу лет назад в жизни было больше чудес. Поскольку наше научное исследование доказало, что некоторые чудеса не являются чудесами, это было только нехватка знаний.
Таким образом, мы можем подумать, что если мы будем использовать этот метод, то в конечном итоге мы все поймем. Но это верный способ потерять свою веру. Также как Господь Будда сказал, что „искусство – верный способ потерять совершенство”. Точно так же мы можем сказать, что применение этого метода анализа убьет нашу веру.
Конечно, вера не означает повязку на глаза, которую вы надеваете чтобы чувствовать себя в безопасности. Но мы должны решить, хотим ли мы жить в скучном мире или мы ищем чудес. А в случае каких-то противоречий или разногласий в мнениях, ачинтя бхеда-абхеда видение может нам помочь их гармонизировать. Ачинтя означает „невообразимое”, бхеда значит „сходство”, а абхеда означает „различие”. Это диалектический подход к истине. А то, что невозможно понять мозгом, легче воспринимать или ощущать внутренними эмоциональными способностями человека.
 
(продолжение следует)
 
1.   „Золотая лестница” Глава 2 “ Гармонизирующие наставления высшей обители”, Шрила Шридхар Махарадж