Archives

Calendar

January 2020
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Archive for January 12th, 2020

b670e9762c780966a9af945becddc386

(a lecture of Swami Tirtha, 11.01. 2014, morning, Sofia)

 

Such a bright morning! The fog has gone. This is just like when you understand something about the divine science. Before we are covered by the fog of ignorance and when Krishna appears on the horizon of our heart, all the darkness and fog is dispelled, and such a bright light, just like today, appears in our consciousness. For a devotee everything tells about his beloved Lord. If you see the Sun, Surya, this tells you about the Supreme Lord. If you don’t see the Sun, only the fog, it also tells you about God Supreme. 

And for these moments of enlightenment we have to be very grateful. Because we feel very uneasy and very disturbed if we don’t understand something, if our picture is not complete. But if we start to see a better picture or a more complete version of the same picture that we have seen before, that’s an improvement. 

The other day somebody asked what spiritual progress is. This is spiritual progress – if our picture about the Truth is more integrated. Just like for a loving mother everything tells about her beloved son: ‘Ah, here we used to walk hand-in-hand with him,’ or: ‘Ah yes, this was his favorite fruit,’ etc., in the same way for a lover of God, Krishna, everything tells about Him. This is the real revelation. We have to acquire such a vision that Krishna is not able to hide from us. Therefore we try to follow the guidance of our superiors and teachers so that we may accomplish this beautiful journey. 

May I have a request? We need a little practical help from volunteers. Because we have been using this building – the corridors and the staircase – so many of us for this whole week. If some happy volunteers can join our service to clean this place a little bit? Because this is a fasting day, Ekadashi, and that is very good for spiritual cleansing. We can use our hands also in this spiritual cleansing the temple and the temple area. If you can help, please contact Pavitra and Tejasvini, they will organize this service, so that the light of the sun should fully emanate and sparkle in our corridors. Because if we help cleansing the temple area, actually we help cleansing our heart. So please, join this meditation. 

(to be continued)

 b670e9762c780966a9af945becddc386

(részlet Szvámí Tírtha 2014. január 11-ei tanításából)

Micsoda napfényes reggel! A köd is szertefoszlott, olyan ez, mint amikor megértünk valamit az isteni tudásról. Előtte a tudatlanság ködébe burkolóztunk, amikor azonban Krsna feltűnik szívünk horizontján, minden sötétség szertefoszlik, és ilyen ragyogó fény – mint ma – jelenik meg a tudatunkban. Egy bhakta számára minden az Ő szeretett Uráról szól. Ha a Napot, Szúrját látjátok, ez is a Legfelsőbb Úrról szól. Ha pedig nem látjátok a Napot, csupán a ködöt, az szintén a Legfelsőbb Istenről árul el valamit. 

A megvilágosodás eme pillanataiért nagyon hálásnak kell lennünk, hiszen kellemetlenül és zavartnak érezzük magunkat, ha nem értünk valamit, ha a képünk nem teljes. Ám ha elkezdünk egy jobb képet látni, vagy ugyanannak a képnek, amit már előbb is láttunk, egy teljesebb verzióját, az már fejlődés.

A minap valaki megkérdezte, hogy mi a lelki fejlődés. Ez a lelki fejlődés – ha az Igazságról alkotott képünk egyre több mindent foglal magába, egyre teljesebb. Pontosan úgy, ahogy egy szerető édesanyának minden az ő szeretett fiáról szól: „Itt sétáltunk vele kézen fogva!” Vagy: „Igen, ez volt a kedvenc gyümölcse!”, stb. Ehhez hasonlóan, aki Krsnát, a Jóistent szereti, annak minden Róla árulkodik – ez az igazi kinyilatkoztatás. El kell sajátítanunk egy olyan látásmódot, hogy Krsna ne legyen képes elrejtőzni előlünk. Ezért megpróbáljuk a feljebbvalóink és tanítóink útmutatását követni, hogy beteljesíthessük ezt a gyönyörűséges utazást. 

Lehet egy kérésem? Szükségünk volna egy kis gyakorlati segítségre önkéntes alapon. Olyan sokan használtuk ezt az épületet, a folyosókat és a lépcsőházat egész héten. Néhány boldog önkéntes bekapcsolódna a hely kitakarításának a szolgálatába egy kicsit? Hiszen ma böjtnap van, ékádasí, ami nagyon jó a lelki tisztulásra. Ennek jegyében a templom, s a templom területének rendbe tételében is hasznosíthatjuk magunkat. Ha tudnátok segíteni, szóljatok Pavitrának és Tédzsaszvinínek, ők fogják ezt a szolgálatot megszervezni. Tegyétek ezt azért, hogy a napfény teljesen beáradjon és szikrázzon a folyosókon. Hiszen ha segítünk megtisztítani a templom területét, valójában a szívünket tisztítjuk. Kérlek hát benneteket, csatlakozzatok ehhez a meditációhoz!

(folytatása következik)b670e9762c780966a9af945becddc386

(от лекция на Свами Тиртха, 11.01. 2014, сутрин, София)

Каква сияйна утрин! Мъглата си отиде. Същото е когато разберете нещичко за божествената наука. Дотогава сме покрити от мъглата на невежеството, а когато Кришна се появи на хоризонта на нашето сърце, целият мрак и мъгла се разсейват, и такава ясна светлина, досущ като днес, изгрява в съзнанието ни. На предания всичко му разказва за неговия възлюбен Господ. Ако виждате Слънцето, Сурия, това ви говори за Върховния Бог. Ако не виждате слънцето, а само мъгла, това също ви говори за Върховния Бог. 

За тези мигове на просветление трябва да сме много благодарни. Защото се чувстваме много неловко, много притеснени, ако не разбираме нещо, ако картината пред очите ни не е завършена. Но започнем ли да виждаме една по-ясна картина, или по-цялостна версия на картината от тази, която сме виждали преди, това е напредък. 

Онзи ден някой запита какво е духовен напредък. Това е духовен напредък – картината ни за Истината да става по-цялостна. Както на една любяща майка всичко ѝ говори за възлюбения ѝ син: „Ето тук вървяхме ръка за ръка с него,” или: „Това беше любимият му плод” и т.н.; по същия начин за влюбения в Кришна всичко разказва за Него. Това е истинско откровение. Трябва да добием такава визия, че Кришна да не може да се скрие от нас. Затова се стремим да следваме напътствията на нашите наставници и учители, за да извървим този красив път. 

Може ли да ви помоля нещо? Нуждаем се от малко практическа помощ от доброволци. Тъй като толкова много от нас през тази седмица ползвахме коридорите и стълбището на тази сграда, дали някой има желание да се включи в нашето служене малко да почистим това място? Днес е ден за пост, Екадаши, и е много добър за духовно пречистване. Можем да ползваме ръцете си в това духовно почистване на храма и пространството около храма. Ако можете да помогнете, моля ви, свържете се с Павитра и Теджасвини, те ще организират това служене, за да може светлината на слънцето съвсем да се отразява и свети из нашите коридори. Защото ако помагаме в почистването на територията на храма, всъщност помагаме в почистването на собственото си сърце. Затова моля ви, присъединете се към тази медитация. 

(следва продължение)