Archives

Calendar

November 2019
M T W T F S S
« Oct   Dec »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  Archive for November 8th, 2019

radha-krishna-on-swing

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, evening, Sofia)
 
It is said that the sadhus and the shastras are going to the extremity in the sinful area, because otherwise there would be no chance for anyone to rise from that level. We continue our reading from Shrila Shridhar Maharaj, “The eye to see Sri Guru”.
“It is just like this: our sight is within a particular spectrum – we can’t see very much intense light, nor very meager light either. The same with sound; we can’t hear very high frequency sound, nor very low. So we are working in the relative position. But we are told to stick to the absolute thread continually in order to properly understand the whole. Therefore don’t undermine the acharya. Although you may be seeing some ordinary characteristics there – eating, sleeping – don’t undermine him! Otherwise you’ll be the loser. Just as in the Ganges water, we are not to take notice of the stones, the wood, the foam; Ganges water can purify everything. What is it that can purify? Its water aspect? No. There is another aspect, and if that is analyzed, ultimately we will see the order of the Lord: it is His order that Ganges water will purify. So the purifying power comes from His will; His will is backing that. We shall try to find the absolute backing everywhere; and if we can’t sacrifice the relative position, then we’ll have to go to the plane of nirvisesa (the undifferentiated aspect of the absolute in which service is absent). 
There is a complete system which comprises Krishna and His associates of different types, and we want to have our connection with both Shakti (the Potency) and Shaktiman (the Possessor of Potency). We can never sacrifice either of Them, especially Shakti. For example, when Raghunatha Das Goswami says, “I do not want Krishna if Radharani is not there; rather, I want Radharani,” then who is this Radharani? Who is She? She is the one who is full of Krishna to the greatest degree, so Das Goswami says, “I want Radharani.” Krishna is there, and in different relative positions He comes to each particular person as sweet, sweeter, sweetest. In this way, we find such relativity”. [1]
This is a very beautiful way of explanation because it is very slowly floating on the topic guru-tattva. And there’s a very important message we get here at the end, the example is given with the Ganges. Its water has material aspect and divine aspect. In the same way we can expand this thought that the vaishnava also has a material side and a spiritual side. But as we are instructed by Shrila Rupa Goswami in the Upadeshamrita, we should never judge a devotee according to the physical or bodily characters. Because what is it that makes a devotee a devotee? It is not his, or her bodily constitution; or mental, or intellectual conditions. The inspiration and the motivation he’s got – this makes him a special person. You can understand a person according to his ideals. And I’been searching, searching, but I couldn’t find a higher ideal than what the devotees have – permanent, uninterrupted loving thoughts of the Supreme. Being engaged in this higher level of consciousness 24 hours per day – you cannot overrun that in the physical context. And the selfless and loving closeness to the Divine Couple, again this is something very high. Also this concept of meeting of Beauty and Love – this is some extraordinary explanation of the whole divine background. We can actually have an unlimited list why this bhakti process is very special. Plus Divine Love is the ultimate word in our understanding. So, anybody has a higher bet? I cannot find. 
 
(to be continued)
 
1.  The Golden staircase, Ch.  2  Universal mind, Absolute backing, by Shrila Shridhar Maharaj
 
 


radha-krishna-on-swing

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai esti tanításából)
 
Azt mondják, hogy a szádhuk és a sásztrák elmennek egészen a határokig a bűnös területeken, mert máskülönben senkinek sem lenne esélye felemelkedni arról a szintről. Folytatjuk az olvasást. Sríla Shrídhar Mahárádzs: A szem, mely láthatja Srí Gurut.
„Ez éppen olyan, mint ahogyan a látásunk is egy adott spektrumon belül van – nem vagyunk képesek sem a túl erős, sem a túl gyenge fényt látni. Ugyanígy van ez a hanggal is; nem halljuk sem a nagyon magas, sem a nagyon alacsony frekvenciájú hangokat. Tehát mi a relatív szinten működünk. De arra intenek, hogy folyamatosan tartsuk szem előtt az abszolút fonalat annak érdekében, hogy helyesen értsük az egészet. Ezért ne kérdőjelezzük meg az ácsárját! Bár lehet, hogy látsz hétköznapi jellemzőket – evés, alvás – mégse becsüld alá őt! Máskülönben veszíteni fogsz. Ahogy a Gangesz vízében sem a kövekre, a fadarabokra, a habra kell figyelnünk, mert a Gangesz vize megtisztít mindent. Mi az, ami képes tisztítani? A víz? Nem. Létezik egy másik aspektus is, és ha azt elemezzük, végül megláthatjuk az isteni rendet: az Úr parancsára tisztít a Gangesz. Tehát, a tisztító erő Tőle jön; az Ő akarata van a háttérben. Megpróbáljuk mindenütt megtalálni az abszolút hátteret; s ha nem tudjuk feláldozni a relatív helyzetünket, akkor a nirvisésa szintre kell eljutnunk (az abszolút nem differenciált aspektusa, ahol nincs szolgálat). 
Létezik egy teljes rendszer, mely magába foglalja Krsnát és a különféle típusú társait; s mi mind a Saktival (erő, energia, képesség), mind a Saktimánnal (a sakti birtokosával) szeretnénk kapcsolatba kerülni. Sohasem áldozhatjuk fel Egyikőjüket sem, legfőképpen a Saktit nem. Például, amikor Raghunáth dász Gószvámí azt mondja, hogy „Krsna nem kell nekem, ha nincs ott Rádhárání; inkább Rádháránít akarom” – akkor ki ez a Rádhárání? Ki Ő? Rádhárání az, akit a legteljesebb mértékig betölt Krsna, ezért mondja azt Dász Gószvámí, hogy „Én Rádháránít akarom.” Krsna ott van, és különböző relatív helyzetekben minden egyes emberhez eljön édesként, édesebbként és legédesebbként. Így találjuk szembe magunkat ilyen relativitással”. [1]
Ez egy gyönyörű módja a magyarázatnak, mert nagyon lassan lebeg a guru-tattva témájának a vizén. S van itt egy rendkívül fontos üzenet, melyet a végén kapunk a Gangesz példáján keresztül. A Gangesz vizének van egy anyagi és egy lelki aspektusa. S ezt a gondolatot kiterjesztve mondhatjuk, hogy a vaisnavának is van egy anyagi és egy lelki oldala. De, ahogy Sríla Rúpa Gószvámí írja útmutatásul az Upadésámrtában, sohase ítéljünk meg egy bhaktát a fizikai vagy a testi jellemzői alapján. Mi az, ami bhaktává tesz egy bhaktát? Nem a testi, a szellemi vagy az intellektuális adottságai. Az inspirációja és a motivációja – ez teszi őt különlegessé. Eszményeiről ismerszik meg az ember. S hiába kutattam mindenfelé, nem találtam sehol sem magasabb eszményt, mint amilyen a bhaktáké – állandóan, folyamatosan, szeretettel gondolni a Legfelsőbbre. A nap 24 órájában ezen a magasabb tudatszinten való létezés – fizikálisan ezt nem lehet túlszárnyalni. S az önzetlen, szeretetteljes közelség az Isteni Párhoz, ez szintén nagyon magas eszmény. S a Szépség és Szeretet találkozásának ez a koncepciója – egy rendkívüli magyarázata az egész isteni háttérnek. Valójában egy végtelen listánk van, hogy miért is olyan különleges a bhakti folyamata. Plusz, az Isteni Szeretet a végső szó a megértésünkben. Tehát, van valakinek magasabb tétje? Én nem találok ennél magasabbat. 
 
(folytatása következik)
 
1. Sríla Shrídhar Mahárádzs: Arany lajtorja, 2. fejezet Az Egyetemes tudat, Az abszolút támogatás 

 radha-krishna-on-swing

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, вечер, София)
 
Казва се, че садху и шастра стигат чак до пределите на греховната област, защото инак не би имало шанс за никой да се издигне от онова ниво. Продължаваме да четем от Шрила Шридхара Махарадж, „Очите, с които да видим Шри Гуру”.
„Нещо подобно на това е: нашето зрение е в определен спектър; ние не виждаме нито прекалено силната, нито слабо мъждукащата светлина. Същото е и със звука; не можем да чуем звуците с висока честота, нито онези с ниска. Така че действаме в една относителна позиция. Но ни е казано непрестанно да се придържаме към абсолютната нишка, за да можем правилно да разбираме целостта. Затова не подценявайте ачария. Макар да виждате в него обикновени характеристики – ядене, спане – недейте да го подценявате! Защото самите вие ще изгубите от това. Точно както във водите на Ганг не бива да забелязваме тинята, треските и пяната; водите на Ганг могат да пречистят всичко. Кое е онова, което е способно да пречиства? Нима аспектът им на води? Не. Има един друг аспект и ако той бъде анализиран, в крайна сметка ще достигнем до волята на Бога; по Негова повеля водите на Ганг са пречистващи. Така че пречистващата сила идва от Неговата воля; тя стои зад всичко, тя подкрепя всичко. Трябва да се стремим да открием абсолютната подкрепа навсякъде; а ако сме неспособни да жертваме относителната позиция, тогава ще трябва да идем до степента нирвишеша (недиференцирания аспект на Абсолюта, където липсва служене). 
Съществува цялостна система, включваща Кришна и Неговите придружители от всевъзможен тип, а ние искаме да сме свързани както със Шакти (Енергията), така и с Шактиман (Владетеля на Енергията). Не можем да пожертваме нито единия от тях, особено Шакти. Например, щом Рагхунатх Дас Госвами казва: „Не искам Кришна, ако Радхарани не е с Него; ако трябва да избирам, искам Радхарани”, коя тогава е Радхарани? Коя е Тя? Тя е онази, която е изпълнена с Кришна до безпределна степен, затова Дас Госвами казва: „Искам Радхарани.” Кришна съществува и в различните относителни позиции, Той идва при отделните хора като сладостен, по-сладостен и най-сладостен. Ето как ние разбираме относителността.” [1]
Това е много красив начин на обясняване, защото Шридхара Махарадж много плавно плава по темата за гуру-таттва. И много важно послание получаваме тук – даден е примерът с Ганг. Нейните води имат материален аспект и духовен аспект. Можем да разширим тази мисъл, че по същия начин и ваишнавата има материална страна и духовна страна. Но както ни съветва Шрила Рупа Госвами в „Упадешамрита”, никога не бива да преценяваме някой предан по физическите или телесните му характеристики. Защото кое е онова, което прави предания предан? Не е телесното му състояние, нито пък умствените или интелектуални способности. Вдъхновението и мотивацията, които има – това е, което го прави специален човек. Може да се разбере какъв е някой по идеалите му. А аз търся, търся, но не мога да открия по-висш идеал от този, който имат преданите – постоянна, несекваща любяща мисъл за Бога. Да си вглъбен в това възвишено ниво на съзнание по двадесет и четири часа в денонощието – това не може да се надмине във физическо отношение. А безкористната и любяща близост с Божествената Двойка отново е нещо много висше. Също така концепцията за срещата между красотата и любовта – това е толкова необикновено тълкуване на цялото божествено обкръжение. Всъщност можем да направим безкраен списък защото процесът бхакти е толкова специален. Да добавим и че божествената любов е последната дума в нашето разбиране. Някой има ли по-висок залог? Аз не откривам. 
 
(следва продължение)
 
1.  „Златната стълба”, Гл.2  “Вселенският ум, абсолютната подкрепа” от Шрила Шридхара Махарадж

 radha-krishna-on-swing

(Conferencia de Swami Tirtha, mayo 2013, Sofía )
 
Se dice que los sadhus y shastras llegan a la extremidad del área de los pecados, puesto que de otro modo no hubiera oportunidad para cualquiera a elevarse a aquel nivel. Seguimos leyendo lo escrito por Shrila Shridhar Maharaj, “Los ojos para ver a Sri Gurú”.
“Se parece a como nuestra visión se sitúa en un área definido – no llegamos a ver lo la luz demasiado intense ni tampoco la luz apenas centelleando. Igual lo que ocurre con el sonido – no llegamos a oír los sonidos de alta frecuencia ni los de poca frecuencia. Ni los sonidos demasiado altos ni los bajos. Obramos pues en una posición relativa Por lo tanto se nos dice sin cesar que debemos mantenernos al hilo absoluto para poder comprender la esencia global. No hay que subestimar acharya. Aun que veamos unas características ordinarias,- comida, sueno – no hay que subestimar acharya. Quedareisd perdedores. Al igual, en las aguas del no debemos fijarnos en lodo, limo, espuma o astillas; las aguas del Ganges pueden limpiarlo y purificarlo todo. Que es lo que puede purificarse? Quizás su aspecto de aguas? No, hay otro aspecto y si llegamos a analizarlo, en fin de cuentas llegaremos a alcanzar la voluntad de Dios; es por su mandamiento que las aguas del Ganges son purificadoras. El poder purificador viene de Su voluntad; esta voluntad esta encima de todo, lo respalda todo. Debemos aspirar a descubrir el respaldo por doquier y siendo capaces al sacrificio de nuestra posición relativa debemos adquirir el grado de nirvisesa – el aspecto indiferenciado del Absoluto, cuando el servicio está ausente). 
Existe un sistema complete que incluye a Krishna y Sus socios de diferentes tipos y deseamos quedarnos conectados tanto con Shakti (la Energía) como con Shaktiman (el Poseedor de la energía). No Les podemos sacrificar, especialmente a Shakti. Por ejemplo, cuando Raghunatha Das Goswami dice:, “No quiero a Krishna si Radharani no está allí; Si tengo que elegir, quiero a Radharani,” entonces, quien es Radharani? Quien es Ella? Es la que está llena de Krishna en el mayor grado posible, sin límites, por esta razón dice “Quiero a Radharani.” Krishna existe en diferentes posiciones relativas. Viene a la gente como viene la dulzura, más dulce de los dulces. Es nuestro modo de comprender la relatividad”. [1]
Es un maravilloso modo de explicación puesto que Shridhara Majarj va nadando lenta y suavemente por el tema de guru-tattva. También es un importante mensaje que acabamos de recibir – se da el ejemplo del Ganges. Sus aguas tienen ambos aspectos material y divino. Podemos ampliar este pensamiento en el sentido que de igual modo en vaishnava también hay parte material y parte spiritual. Sin embargo, en acuerdo con instrucciones de Shrila Rupa Goswami en la Upadeshamrita, jamás deberíamos apreciar a un devoto por sus características físicas ni por su corpulencia. Puesto que lo que nos hace devotos, que es? Que es lo que hace devoto a un devoto? No es su corpulencia, ni su mente o intelecto. La inspiración y la motivación que uno tiene –son los elementos de una persona especial. Es posible llegar a comprender a una persona viendo sus ideales. Yo sigo buscando y buscando y no puedo hallar un ideal superior del que poseen los devotos – pensar con afecto y sin cesar en Dios. Estando ahondados en este nivel supremo de la consciencia durante las veinte cuatro horas del día – no hay modo de superarlo físicamente. La afectuosa y desinteresada proximidad a la Divina Pareja es algo muy superior. Al igual que el concepto de un encuentro entre la belleza y el amor – es una interpretación extraordinaria del ambiente divino. En realidad, podríamos establecer una infinita lista explicando el porqué del especial proceso. bhakti. Agregando que el amor divino es la última palabra en nuestra comprensión. Alguien ofrece una prenda superior? Yo no llego a hallarla.
 
(sigue continuacion)
 
1. La escalera de oro, cap. 2 Mente universal, respaldo absoluto, por Srila Sridhar Maharaj

 radha-krishna-on-swing

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, вечером, София) 
 
Сказано, что садху и шастра доходят сплошь до пределов греховной области, потому что иначе ни у кого не было бы шансов подняться с этого уровня. Продолжаем чтение книги Шрилы Шридхара Махараджа, „Зрение, чтобы видеть Шри Гуру”.
„Это подобно способности нашего зрения видеть в определенном спектре: мы не можем видеть ни слишком яркий, ни слишком слабый свет. То же самое относится и к звуку: мы не можем слышать ни очень высокие звуковые частоты, ни очень низкие. Итак, мы действуем в относительном положении. Но нам велят постоянно поддерживать связь с абсолютным, чтобы правильно понять целое. Поэтому не пренебрегайте а̄ча̄рйей. Хотя вы можете увидеть в нем признаки обыкновенного человека — он ест, спит, — не пренебрегайте им! В противном случае, вы проиграете. Так же, как и в случае с водой Ганги: мы не должны обращать внимание на камни, щепки или пену, находящиеся в ней; вода Ганги очищает все. Что же в ней есть такого, что очищает? То, что она является водой? Нет. Существует другая сторона, и если мы тщательно проанализируем это, то в конечном итоге обнаружим волю Господа: Он велел, чтобы вода Ганги очищала. Итак, очистительная сила исходит из Его воли; Его воля стоит за ней. Мы должны стараться находить поддержку Абсолюта везде; и если мы не можем пожертвовать относительным положением, то должны будем отправиться в мир нирвиш́еш̣а (безличный аспект Абсолюта, в котором отсутствует служение).
Существует совершенная система: Кришна и Его разнообразные спутники, и мы желаем обрести связь как с ш́акти (Энергией), так и с ш́актима̄ном (Повелителем Энергии). Мы никогда не сможем пожертвовать кем-либо из Них, в особенности, ш́акти. Например, когда Рагхунатх Дас Госвами говорит: „Мне не нужен Кришна без Радхарани; мне нужна Радхарани”, возникает вопрос: кто же такая Радхарани? Кто Она? Она — Та, Кто полна Кришной в величайшей степени, и поэтому Дас Госвами говорит: „Мне нужна Радхарани”. Кришна пребывает здесь, и на разных относительных уровнях Он приходит к каждой конкретной личности, являясь сладким, более сладким и сладчайшим. В этом мы обнаруживаем некую относительность.” [1]
Это очень красивый способ объяснения, потому что он очень медленно плывет по теме о гуру-таттве. И очень важное послание получаем здесь – дан пример с Гангой. Ее воды имеют материальный аспект и духовный аспект. Можем расширить эту мысль, что таким же образом и ваишнав тоже имеет материальную сторону и духовную сторону. Но как нас советует Шрила Рупа Госвами в „Упадешамрите”, никогда не надо оценивать любого преданного по его физическим или телесным характеристикам. Потому что что делает преданного преданным? Это не его или ее телесная конституция; или умственные или интеллектуальные способности. Вдохновение и мотивация, это то, которое его делает специальным человеком. Вы можете понять человека согласно его идеалам. А я ищу, ищу, но не могу найти более высший идеал чем у преданных – постоянное, непрерывное любящее внимание к Богу. Быть поглощенным в этот возвышенный уровень сознания  двадцать и четыре часа в сутки – это не можете превзойти во физическом отношении. А бескорыстная и любящая близость с Божественной Парой это опять нечто очень высшее. Так же эта концепция встречи Красоты и Любви – это столь необычное толкование всего божественного окружения. Всущности можем сделать бесконечный список, потому что процесс бхакти столь специален. Добавим еще и что Божественная Любовь это последнее слово в нашем понимании. У кого-нибудь есть более высокая ставка? Я не могу найти. 
 
(продолжение следует)
 
1. „Золотая лестница”, Гл.2  “Вселенский ум, абсолютная поддержка” Шрилы Шридхара Махараджа