Archives

Calendar

October 2019
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  Archive for October 6th, 2019

птички

(from a lecture of Swami Tirtha, 09.01.2014, evening, Sofia)

Question of Mahadev: Maharaj, as all the souls are individuals and in the same time they are part of the cosmic Soul, in our connection with the spiritual master do we lose our individuality by serving him completely and forgetting our personal everything or we add more quality to our selves? And also how could we get this perspective that we add more quality instead of feeling that we lose something?

Swami Tirtha: Very good question, thank you! I share the second version – that we don’t lose but rather add something. But we should strictly differentiate between the two features of the soul and a human being. One is the personality and the other is the individuality. Personality is limited by material factors like karma, gunas, samsara, so many things. Depends on the family, on the training, on the experience, so many factors – it’s limited. It changes from time to time. But the individuality never changes. Your being a chit-kana or a spark of consciousness – it never changes. Whatever changes this is the conception that we have about ourselves.

Usually people have three different identities: one that they show to others; the second – what they think themselves to be; and the third – what they really are. In most of the cases these three are very far away from each other. But in case of devotional purification these come together. You don’t want to show a face to others, your self-analysis is strong and precise enough – to understand your self, not your false identity. We shall lose all these misconceptions in this process. So if we lose something – it is this personality basket, so to say – conceptions, feelings, misconceptions, etc. – all the things that are impermanent. But this loss will help us to come closer to our real selves, to our real identity, individuality. Because if there is no individuality, if there is no in that sense personal concept, vigraha, then there is no chance for service.

So please try to remember this difference between your personality and your individuality. Personality changes, individuality or identity never changes.

And the next question was how we can develop this gaining mentality. Our well-wishers have great faith in us. We don’t see our future. They don’t only see our future, but they are working for that future. And their power is stronger than our resistance. So we might think that we lose, but actually finally we shall gain everything.

Shrila Shridhara Maharaj described it in a following way: first when I’m introduced in the practice of devotion, I might think that I should risk everything and it is unsure if I will gain anything. All risk – no gain. Would you join such a game? It’s risky! All risk – no gain. But meanwhile you will get the instruction: no risk – no gain. If you don’t risk, you will not achieve anything. And at the end, after accomplishment you will see – no risk and all gain. Because what I have lost is insignificant, what I have gained – invaluable.

 

 

 птички

 (részlet Szvámí Tírtha 2014. január 9-én elhangzott szófiai tanításából) 

Mahádév kérdése: Mahárádzs, mivel valamennyi lélek egyben individuum és a kozmikus Lélek része is, vajon a lelki tanítómesterünkkel való kapcsolat során teljesen elveszítjük az individualitásunkat azáltal, hogy Őt szolgáljuk megfeledkezve személyes dolgainkról, avagy saját önvalónk fog ez által gazdagodni? S vajon hogy tehetnénk szert arra a perspektívára, hogy ez minőségi gazdagodás, s ne azt érezzük, hogy elveszítünk valamit?

Szvámí Tírtha: Nagyon jó kérdés, köszönöm neked. A második változatban hiszek – nem veszítünk semmit, sokkal inkább hozzáteszünk valamit. Viszont nagyon is szükséges különbséget tennünk a lélek és az ember két sajátossága között. Egyik a személyiség, a másik az individualitás. A személyiséget pusztán anyagi tulajdonságok határozzák meg, mint a karma, a gunák, a szamszára és még sok egyéb – család, képzettség, tapasztalások és még sok másik tényező függvénye, korlátozott, időről időre változik. Ezzel szemben az individualitás mindig állandó, a csit-kana vagyis a tudatosság szikrája – sohasem változik. Ami változik, az a magunkról alkotott elképzelés. 

Az emberek általában három identitással rendelkeznek: az egyik – amit másoknak mutatnak; a második – aminek gondolják magukat; és a harmadik – amilyenek valójában. A legtöbb esetben ez a három nagyon messze esik egymástól, de az odaadással való megtisztulás során ezek összeérnek – nem akartok hamis képet festeni önmagatokról mások felé, erős az önelemzésetek és eléggé precíz is ahhoz, hogy megértsétek a saját önvalótokat, nem pedig a hamis identitásotokat. A folyamat során el fogunk veszíteni valamennyi hamis elképzelést, vagyis ténylegesen elveszítünk valamit, ezt a „személyiség – csomagot”: az elképzeléseket, az érzelmeket, a hamis koncepciókat, stb. – egyetlen ilyen dolog sem állandó. Ám ez a veszteség segíteni fog bennünket abban, hogy közelebb kerüljünk valódi önvalónkhoz, a saját identitásunkhoz, individualitásunkhoz. Hiszen ha nincsen individualitás, és ha nincsen ebben az értelemben vett személyes koncepció (vigraha), akkor a szolgálatra sincs esély.

Kérlek Benneteket, jegyezzétek meg a személyiség és az individualitás közötti különbséget! A személyiség változik, az individualitás, avagy identitás sohasem.

A következő kérdés az volt, hogyan tudjuk fejleszteni azt a mentalitást, hogy gyarapodunk. A jótevőinknek nagy hite van bennünk. Mi nem látjuk a saját jövőnket, ők nemcsak látják a jövőnket, de ezen a jövőn dolgoznak. S az ő erejük erősebb, mint a mi ellenállásunk. Tehát lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy veszítünk, ám valójában a végén mindent elnyerünk. 

Sríla Shrídhar Mahárádzs a következő módon írta le a folyamatot: először amikor az odaadás gyakorlatába bevezetnek, lehet, hogy azt gondolom, hogy mindent kockára teszek, és bizonytalan, hogy nyerek-e bármit is. Mindent kockáztatok, és semmi nyereség. Ti csatlakoznátok egy ilyen játékhoz? Olyan kockázatos! Mindent kockáztatok, és semmi nyereség. Ám időközben arra tanítanak, hogy ha nincs kockázat, nincs nyereség. Ha nem kockáztatsz, nem fogsz semmit sem elérni. S a végén, a beteljesülés után kiderül, hogy nem volt kockázat, és mindent elnyertem. Hiszen amit elveszítettem, az jelentéktelen, amit elnyertem – az felbecsülhetetlen.птички

(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2014, вечер, София)

Въпрос на Махадев: Махарадж, тъй като всички души са индивиди и в същото време всички са частици от Върховната Душа, във връзката си с духовния учител ние губим ли своята индивидуалност като му служим напълно и забравяме всичко лично, или добавяме повече качество към себе си? И също, как можем да добием тази перспектива, че добавяме повече качество вместо да чувстваме, че губим нещо?

Свами Тиртха: Много добър въпрос, благодаря ти! Аз споделям второто виждане – че не губим, а по-скоро добавяме нещо. Но трябва ясно да разграничаваме между двата аспекта на душата и на човешкото същество. Едното е личността, другото е идентичността. Личността е ограничена от материални фактори като карма, гуни, самсара, толкова много неща. Зависи от семейството, от образованието, от преживяното – множество фактори я обуславят. Тя се променя от време на време. Но индивидуалността никога не се променя. Това, че сте чит-кана или искрици съзнание, никога не се променя. Което се променя е разбирането, което имаме за себе си.

Хората обикновено имат три различни самоличности: една, която показват пред другите; втора – за каквито се мислят; и трета – каквито наистина са. В повечето случаи трите са много далеч една от друга. Но в процеса на пречистване в живота в преданост, те се събират в едно. Не искаш да показваш маска пред останалите, себе-анализът ти е достатъчно ясен и прецизен – разбираш себе си, а не фалшивата си самоличност. Ние изгубваме всичките си погрешни разбирания в този процес. Така че ако губим нещо – това е тази кошница на личността, така да се каже – схващания, чувства, неразбиране и т.н. – всички неща, които са непостоянни. Но тази загуба ни помага да се доближим до истинските себе си, до истинската си идентичност, индивидуалност. Защото ако няма индивидуалност, ако в този смисъл няма личностна концепция, виграха, тогава няма шанс за служене.

Затова моля ви, опитайте се да запомните тази разлика между вашата личност и вашата индивидуалност. Личността се променя, индивидуалността или идентичността никога не се променя.

А другият въпрос беше как можем да развием тази нагласа, че печелим. Нашите доброжелатели имат голяма вяра в нас. Ние не виждаме своето бъдеще. Те не само виждат бъдещето ни, но работят за това бъдеще. И тяхната сила е по-голяма от нашата съпротива. Така че може да си мислим, че губим, но всъщност в крайна сметка печелим всичко.

Шрила Шридхара Махарадж описва това по следния начин: отначало, когато ме въведат в практиките на предаността, може да си помисля, че трябва да рискувам всичко, без да е сигурно дали ще спечеля каквото и да било. Целия риск – никаква печалба. Бихте ли се въвлекли в подобна игра? Рисковано е! Рискуваш всичко, а печалба няма. Но междувременно ще получиш наставлението: без риск няма печалба. Не рискуваш ли, нищо няма да постигнеш. А накрая, след съвършенството, ще видиш – не е имало никакъв риск, а съм спечелил всичко. Защото каквото съм изгубил е незначително, а каквото съм спечелил – неоценимо.