Archives

Calendar

October 2019
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  Archive for October 3rd, 2019

Prabhupad in laugh

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)

(continues from the previous Friday) 

That is the function of the chaitya-guru – God, inner guidance, antaryami, living in your heart and guiding you. What other types of guru do you have?

Kripadham: Sannyas-guru.

Swami Tirtha: Correct. Sannyas-guru is also there – who will introduce us to the renounced order of life. In general sense it is not necessary for everyone to become a sannyasi, but considering the mood of total dependence on the divine guidance and no second objective, everybody should become a sannyasi. So, not formally, but essentially. Sannyas doesn’t mean that you have the best computers and everybody is giving the flower garland to you. This is not the definition of sannyas order. But the inner mood of developing a total dependence on God – this is sannyas. So, this is the sannyas-guru – who will introduce us either formally or essentially to this mood of focusing our attention completely on Krishna. Other type of guru?

Hayagriva: Param-guru.

Swami Tirtha: Param-guru! Correct! You see, we have a collection of gurus. Param-guru is always very important. You know something! Because what happens? Our spiritual master has to take full responsibility for us. Therefore he will chastise us: “Hey, my dear son, my dear daughter! Don’t be lazy, go, do!” And sometimes this is a burden. Just like a father. The fathers are always busy instructing their children. But what about the grandfather? The param-guru is always smiling, always very gentle: ”Oh, my dear son, my dear daughter, don’t worry! Maybe your father is little upset today, but just come to me!” Have you met in your dreams Shrila Prabhupada?

 Hayagriva: I don’t remember.

Swami Tirtha: Oh, then you didn’t. What is the feeling? Just like your real grandfather who is ready to embrace you when your heart is broken. So, param-guru is very important. Because when we cannot tolerate our spiritual master, then the superior can enter and can solve the problem. Param-guru is a very important function. If there is anything missing in the guru, then the param-guru can enter, can compensate. Next?

Answer: Adi-guru.

Swami Tirtha: Oh, very good! Who is adi-guru?

Answer: Krishna.

Hayagriva: Lord Balaram.

Other: Radharani.

Swami Tirtha: Balaram, yes. Radharani. And sometimes even Ananga Manjari. So, it’s a new horizon of spiritual masters and mistresses, so to say. Adi means first, first guru. Who is the first guru? It’s God. It’s a divine function. ‘I am the source, I am the goal and I am the leader. I will help you to come back to Me.’ This is the adi, the original, the primordial guru function. And this divine invitation function is dedicated to certain personalities. So, adi guru I think represents the guru-tattva in the most complete, most profound manner.

Question: Like Shri guru?

Swami Tirtha: Shri guru is little different, because adi guru is absolutely a divine function – there is no human interference there. Shri guru means that I see my master, but I see the Shri, the divine function in him, through him. There is a set of mantras for the brahmanas and actually there are two versions of one mantra. One is aim gurave namaha, and the other is aim shri gurave namaha. I am in favor of the second version, because that combines the guru-person and the guru-tattva conception. In this way this is not a personality cult, but a divine culture. It’s a big difference. So, that is the adi guru and Shri guru function. Other types of guru?

(to be continued)

 

 Prabhupad in laugh

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

Ez a csaitja-guru funkciója – Isten bennünk lakó belső útmutatása; antarjámi, aki a szívedben lakik és vezet téged. Milyen egyéb guru létezik még?

Krpadhámá: Szannjász-guru.

Szvámí Tírtha: Pontosan. Ott van még a szannjász-guru is – aki a lemondott életrendbe vezet be bennünket. Általánosságban nem szükségszerű, hogy mindenki szannjászí legyen, de az isteni irányítástól, s nem mástól való teljes függés hangulatának tekintetében mindenkinek szannjászívá kell válnia. Nem formálisan, hanem lényegileg. A szannjász nem azt jelenti, hogy neked van a legjobb számítógéped, és mindenki neked adja a virágfüzért. Nem ez a definíciója a szannjász rendnek. Hanem az Istentől való teljes függés benső hangulatának kifejlesztése – ez a szannjász. Tehát, ez a szannjász-guru – aki bevezet bennünket akár hivatalosan, akár a lényeget tekintve, Krsnára irányuló figyelmünk teljes összpontosításának hangulatába. Másfajta guru?

Hajagríva: Param-guru.

Szvámí Tírtha: Param-guru! Helyes! Látjátok, egész gyűjteményünk van gurukból. A param-guru mindig rendkívül fontos. Tudtok valamit! Mert mi történik? A lelki tanítómesterünknek teljes felelősséget kell vállalnia értünk. Ezért fegyelmezni fog bennünket: “Hé, drága fiam, kedves lányom! Ne légy lusta, menj, és csináld!” S néha ez igen terhes. Épp úgy tesz, mint egy apa. Az apák mindig azzal vannak elfoglalva, hogy oktatják a gyermekeiket. De mi a helyzet a nagypapával? A param-guru mindig mosolyog, mindig nagyon gyengéd: ”Ó, kedves fiam, drága lányom, ne aggódj! Talán az édesapád ma kicsit zaklatott, de csak gyere hozzám!” Találkoztatok már álmotokban Sríla Prabhupáddal?

 Hajagríva: Nem emlékszem.

Szvámí Tírtha: Ó, akkor biztosan nem. Milyen érzés? Pont olyan, mint az igazi nagypapád, aki kész magához ölelni, amikor össze van törve a szíved. Tehát, a param-guru nagyon fontos, mert amikor nem tudjuk tolerálni a saját lelki tanítómesterünket, akkor a feljebbvaló be tud kapcsolódni és megoldja a problémát. A param-gurunak nagyon fontos feladata van. Ha létezik bármi, ami hiányzik a guruból, akkor a param-guru be tud kapcsolódni, képes kompenzálni. Következő példa?

Válasz: Ádi-guru

Szvámí Tírtha: Ó, nagyon jó! Ki az ádi-guru?

Válasz: Krsna.

Hajagríva: Lord Balarám.

Másvalaki: Rádhárání

Szvámí Tírtha: Balarám, igen. Rádhárání. S néha még Ananga Manydzsarí. Tehát ez a lelki tanítómestereknek és mesternőknek (hogy úgy mondjam) egy új horizontja. Ádi azt jelenti első, az első guru. Ki az első guru? Isten. Ez egy isteni funkció. ‘Én vagyok a forrás, Én vagyok a cél és Én vagyok a vezető. Segíteni fogok neked, hogy visszatérj Hozzám.’ Ez az ádi, az eredeti, az ősi gurui funkció. S ez az isteni meghívás funkció bizonyos személyiségekre van ráruházva. Tehát, az ádi-guru, úgy gondolom, a guru-tattvát a legteljesebb és legmélyebb módon képviseli.

Kérdés: Mint Srí guru?

Szvámí Tírtha: Srí guru egy kicsit különbözik, mert az ádi-guru egy teljesen isteni funkció – nincs benne jelen emberi beavatkozás. Srí guru annyit jelent, hogy látom a mesterem, de látom a Srí-t, az isteni funkciót benne, rajta keresztül. Egy sor mantra létezik a bráhmanák számára, sőt egy mantrának van két változata is. Az egyik aim guravé namah, a másik aim srí guravé namah. Én a második verziót támogatom, mert az ötvözi a guru mint  személy és a guru-tattva koncepcióját. Ily módon ez nem egy személyi kultusz, hanem egy isteni kultúra. Ez nagy különbség. Tehát, ezek az ádi-guru és Srí guru funkciók. Más fajta guruk?

(folytatása következik)

 Prabhupad in laugh

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)

(продължава от предишния петък) 

Такава е функцията на чайтя-гуру – Бог, вътрешният водач, антарями, който живее в сърцето и ви насочва. Какви други видове гуру има?

Крипадхам: Санняс-гуру.

Свами Тиртха: Правилно. Има и санняс-гуру – който ще ни въведе в ордена на отречението в живота. В общ смисъл не е необходимо всеки да става санняси, но що се отнася до настроението на пълна зависимост от божествената насока, без никаква друга цел, всеки трябва да стане санняси. Не формално, а по същина. Санняс не означава да имате най-добрите компютри и всеки да ви дава цветни гирлянди. Не това е дефиницията за ордена на отречението санняс. Но вътрешното настроение за развиване на пълна зависимост от Бога – това е санняс. Така че това е санняс-гуру който ни въвежда, било то формално или по същина, в това настроение на съсредоточено напълно върху Кришна внимание. Други видове гуру?

Хаягрива: Парам-гуру.

Свами Тиртха: Парам-гуру! Точно така! Виждате, имаме колекция от гуру. Парам-гуру винаги е много важен. Ти знаеш нещичко! Защото какво се случва? Нашият духовен учител трябва да поеме пълна отговорност за нас. Затова той ни гълчи: „Хей, скъпи синко, скъпа дъще! Не мързелувай, действай, работи!” И понякога това тежи. Точно като един баща. Бащите винаги са заети да поучават децата. А дядото? Парам-гуру винаги се усмихва, винаги е нежен: „О, скъпи синко, скъпа дъще, не се тревожи! Може баща ти да е малко разстроен днес, но просто ела при мен!” Срещал ли си насън Шрила Прабхупада?

Хаягрива: Не си спомням.

Свами Тиртха: О, тогава значи не си. Какво е чувството? Досущ като истинския ти дядо, готов да те прегърне, когато сърцето ти е разбито. Така че парам-гуру е много важен. Защото когато не можем да издържаме своя духовен учител, по-старшият може да се намеси и да реши проблема. Парам-гуру е много важна функция. Ако нещо липсва в гуру, парам-гуру може да се намеси и да компенсира. Още?

Отговор: Ади-гуру.

Свами Тиртха: О, много добре! Кой е ади-гуру?

Отговор: Кришна.

Хаягрива: Бог Баларам.

Друг: Радхарани.

Свами Тиртха: Баларам, да. Радхарани. А понякога дори Ананга Манджари. Това е нов хоризонт от духовни учители и учителки, така да се каже. Ади означава пръв, първият гуру. Кой е първият гуру? Това е Бог. Това е божествена функция. „Аз съм източникът, Аз съм целта и Аз съм водачът. Ще ви помогна да се върнете при Мен.” Това е ади, изначалната, предвечна гуру функция. И тази изначална функция да приканват е дадена на различни личности. Ади-гуру, смятам, представя гуру-таттва по най-пълен, най-задълбочен начин.

Въпрос: Като Шри гуру?

Свами Тиртха: Шри гуру е малко по-различно, защото ади-гуру е изцяло божествена функция – там няма човешка намеса. Шри гуру означава, че виждам своя учител, но виждам и Шри, божествената функция, проявена в него, чрез него. Има един набор от мантри за брахманите, и всъщност има две версии на една от тези мантри. Едната е аим гураве намаха, а другата е аим шри гураве намаха. Аз предпочитам втората версия, защото тя съчетава и личността на гуру, и концепцията за гуру-таттва. По този начин това не е култ към личността, а божествена култура. Има голяма разлика. Така че това са функциите ади-гуру и Шри гуру. Други видове гуру?

(следва продължение)

 

 Prabhupad in laugh

(Conferencia de Swama Tirtha mayo 2013, Sofía) 

(continua la conferencia del pasado viernes) 

Esta es la función de chaitya-guru – Dios, guía interior, antaryami, viviendo en el corazón e indicando la dirección a seguir. Que otros tipos de gurú tenemos?

Kripadham: Sannyas-guru.

Swami Tirtha: Correcto. También existe .Sannyas-guru– quien va introducirnos para llegar a ser sannyasi, por lo tanto, al considerar la dependencia total de un guía divino, y el segundo objetivo, en fin de cuentas todos van a llegar a sersannyasi. Y no pro-forma sino esencialmente. Sannyas no significa estar en posesión de los mejores ordenadores y recibir cada día guirnaldas multicolores de flores. No es esta la definición del Orden de sannyas La disposición interna a ir desarrollando plena dependencia de Dios – esto si es la esencia de sannyas. Entonces el sannyas-guru – es quien nos va a introducir sea pro-forma, sea esencialmente en la disposición de plena concentración de la atención en Krishna. Otros tipos de guru?

Hayagriva: Param-guru.

Swami Tirtha: Param-guru! Correcto! Ya veis que tenemos toda una colección de

Gurús. Param-guru . Tú ya sabes algo de ello! Que es lo que pasa? Nuestro maestro espiritual debe encargarse plenamente de responsabilidad por nosotros. Por esta razón nos va a amonestar: “Hey, querido hijo mío o hija mía! No debes ser perezoso (a), debes obrar, debes trabajar!” A veces esto nos resulta pesado. Es igual a lo que haría un padre. Los padres siempre están ocupados a amonestar y a aleccionar a sus hijos. Y el abuelo? El param-guru siempre está sonriendo, siempre es tierno con los niños: ”Oh, querido hijo mío, querida hija mía, no debes preocuparte! Tal vez tu padre está algo apesadumbrado hoy, simplemente ven conmigo!” Has encontrado en tus sueños a Shrila Prabhupada?

Hayagriva: No recuerdo.

Swami Tirtha: Oh, entonces no lo habras visto. Que sentimiento se desprende? Es en absoluto como un abuelo real, listo a abrazarte cuando tienes el corazón afligido. Es que el param-guru es importantísimo. Cuando ya no podemos tolerar a nuestro maestro espiritual, el superior puede intervenir para solucionar el problema. Param-guru tiene función muy importante. Si algo nos hace falta, el param-guru puede venir a compensarnos. Otros

Respuesta: Adi-guru.

Swami Tirtha: Oh, muy bien! Quien es el adi-guru?

Respuesta: Krishna.

Hayagriva: Dios Balaram.

Otro: Radharani.

Swami Tirtha: Balaram, si, Radharani. Y a veces hasta Ananga Manjari. Es, digamos, un nuevo horizonte de maestros y maestras espirituales. Adi significa primero, el primer guru. Quien es el primer guru? Es Dios, el Supremo. Es una funcuinb divina. ‘Soy el manantial. Spy el objetivo y soy el guia. Os ayudare a volver hacia Mi.’ Este es el adi, el original. La función primordial del gurú. Esta función primordial es la invitación a ciertas personas. Creo que adi gurú representa al guru-tattva de un modo muy completo.

Pregunta: Como el Shri gurú?

Swami Tirtha: Shri gurú es algo diferente puesto que el adi guru es una función absolutamente divina- sin interferencia humana. . Shri gurú significa que veo a mi maestro pero también veo a Shri, la divina función, encarnada en El. Hay una serie de mantras para brahmanas y en realidad existen dos versiones de una mantra. Un es la aim gurave namaha, y la otra es aim shri gurave namaha. Prefiero la segunda versión puesto que reúne el gurú- persona y el concepto de guru-tattva. De este modo ya no se trata de culto a la persona sino de cultura divina. Hay una diferencia. Estas son pues las funciones de adi guru y Shri guru Otros tipos de gurú?

(Sigue continuacion)

 Prabhupad in laugh

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

 

Такова функция чайтя-гуру – Бог, внутренний вожатый, антарями, который живет в вашем сердце и направляет вас. Какие другие виды гуру есть?

Крипадхам: Санняс-гуру.

Свами Тиртха: Правильно. Есть и санняс-гуру – который знакомит нас с отреченным укладом жизни. В общем смысле нет необходимости чтоб каждый стал санняси, но, имея ввиду настроение полной зависимости от божественного руководства и никакой другой цели, каждый должен стать санньяси.Не формально, а по существу. Санняс не означает иметь самые лучшие компютеры и чтоб каждый вам давал цветные гирлянды. Не в этом смысл ордена отречения санняс. Но внутреннее настроение развития полной зависимости от Бога – это есть санняс. Так что это есть санняс-гуру который нас вводит, формально или по существу, в это настроение: полностью сосредоточить свое внимание на Кришну. Другой тип гуру?

Хаягрива: Парам-гуру.

Свами Тиртха: Парам-гуру! Верно! Видите, у нас есть коллекция гуру. Парам-гуру всегда очень важен. Ты знаешь кое-что! Потому что, что происходит? Наш духовный учитель должен принять полную ответственость за нас. Поэтому он дисциплинирует нас: „Ей, дорогой сынок, дорогая дочь! Не ленись, иди, действуй!” И иногда это обременяет. Точно как отец. Отцы всегда заняты наставлением своих детей. А деды? Парам-гуру всегда улыбается, всегда очень нежный: „О, дорогой сынок, дорогая дочь, не беспокойся! Может быть, твой отец сегодня немного расстроен, но просто приходи ко мне!” Вы встречали в своих снах Шрилу Прабхупаду?

Хаягрива: Не припомню.

Свами Тиртха: О, тогда значит не встречал. Что это за чувство? Также как твой настоящий дедушка, который готов обнять тебя, когда твое сердце разбито. Так что парам-гуру очень важен. Потому что, когда мы не можем терпеть нашего духовного учителя, тогда старший может войти и решить проблему. Парам-гуру это очень важная функция. Если что-то не хватает в гуру, парам-гуру может вмешаться и компенсировать. Еще?

Ответ: Ади-гуру

Свами Тиртха: О, очень хорошо! Кто такой ади-гуру?

Ответ: Кришна.

Хаягрива: Бог Баларам.

Другой: Радхарани.

Свами Тиртха: Баларам, да. Радхарани. А иногда даже Ананга Манджари. Это  новый горизонт духовных учителей и учительниц так сказать. Ади означает первый, первый гуру. Кто первый гуру? Это Бог. Это божественная функция. „Я источник, Я цель и Я вожатый. Я помогу вам вернуться ко Мне.” Это ади, оригинал, изначальная функция гуру. И эта изначальная функция приглашать дана разным личностям. Ади-гуру, считаю, представляет гуру-таттву самым полным, самым глубоким образом.

Вопрос: Как Шри гуру?

Свами Тиртха: Шри Гуру немного отличается, потому что адигуру – это абсолютно божественная функция – там нет человеческого вмешательства.

Шри гуру означает, что я вижу своего учителя, но вижу и Шри, божественную функцию, проявленную в нем, через него. Есть набор мантр для брахманов, и всущности есть две версии одной из этих мантр. Одна из них это аим гураве намаха, а другая – аим шри гураве намаха. Я предпочитаю вторую версию, потому что она сочетает и личность гуру, и концепцию гуру-таттва. Таким образом это не культ личности, а божественная культура. Есть большая разница. Так что это функции ади-гуру и Шри гуру. Другие виды гуру?

 

(продолжение следует)