Archives

Calendar

September 2019
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  Archive for September 26th, 2019

reading-scriptures

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)

(continues from the previous Friday) 

In the story of Dhruva it is mentioned that the mother as a guide was like a spiritual master. So, you mothers, please be the spiritual guides for your sons and daughters. Be so strong, determined and realized in your spiritual life, in your faith, that you can transmit something to the next generation. Don’t think that: “Oh, some sannyasi will do the job! I cook the prasadam, but he will take care of my son spiritually.” You have to be gurus! Generally ladies are very ambitious. What to speak of the Bulgarian ladies! They are highly ambitious! So, here is a program for you. Be a spiritual guide! There is no higher ambition. There is! Yet for the newcomers this is the highest achievement – to be a spiritual leader. But please, don’t start with your husbands! Start with your children. Don’t consider your husbands as children.

Still, what is the higher ambition? What is higher than to become a guru? To become a servant. So, if you are really ambitious, you should become a servant of your family. Consider them to be vaishnavas, representatives of some divine power, given to you by God and try to serve them. Because the real guru position is service, and the real servant position is guru. This is what we want to study – how to become an obedient servant of the Lord.

So, the first instruction was given to Dhruva by the mother. Vartma-pradarshaka-guru is the first guide who introduces us into the spiritual practice. Sometimes it is our diksha-guru, sometimes it is not. Diksha-guru is the person who initiates us either to the harinam, or the nama-mantra. And then the shisksha-guru is also there – who gives guidance by teaching, by educating us in our spiritual progress. Our shiksha-guru should always help our commitment to our diksha-guru to grow. Shiksha-gurus – you might have many, diksha-guru is better to have one.

And then we might think that this is the end of the list of the gurus, right? Vartma-pradarshaka – introducing, diksha and shiksha. Enough of the gurus. But unfortunately… but fortunately there are some more gurus. What other types of guru do you have?

Answer: Chaitya-guru.

Swami Tirtha: Chaitya-guru, very good – we shouldn’t forget about that. Because many times it is stated that we should consult the three authorities: guru, shastra, sadhu – the spiritual master, the scriptures and the saints. Yet, there is a fourth factor and this is our inner conviction, chaitya-guru. If your inner being also agrees, then you should do – if it is according to the three other factors. Sometimes this is not emphasized enough, especially in devotional circles. Devotees usually know only the three factors. And in other circles most of the people know only the fourth factor. ‘I have got the divine guidance to do according to my desires!’ So, try to unite both – your sincere inner desire for guidance and your reliable sources outside.

Question: You mentioned guru, shastra and sadhu and my question is if they are mentioned in this order by importance?

Swami Tirtha: By importance, of course, not by chance. Why? Because shastra is the center, both the guru and the sadhu should refer to shastra. Without the reference to shastra no guru is guru, without the reference to shastra no sadhu is sadhu. So, this is the sequence: guru, shastra, sadhu.

(to be continued)

 

 reading-scriptures

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

Dhruva történetében említődött, hogy az édesanya útmutatóként olyan volt, mint egy lelki tanítómester. Tehát, ti anyák, kérlek benneteket, legyetek a lelki útmutatói fiaitoknak és lányaitoknak! Legyetek olyan erősek, eltökéltek és megvalósítottak a lelki életetekben, a hitetekben, hogy valamit át tudjatok adni a következő generációnak! Ne gondoljátok azt, hogy: „Valami szannjászí, majd elvégzi a dolgot! Én főzöm a praszádamot, ő meg majd gondját viseli a fiamnak lelkileg.” Gurukká kell válnotok! Általában a hölgyek nagyon ambiciózusak. Mit sem szólva a bulgár hölgyekről! Ők kiváltképpen ambiciózusak! Úgyhogy itt van egy program nektek. Legyetek lelki útmutatók! Nincs ennél nagyobb ambíció. De van! Bár az újoncoknak ez a legnagyobb eredmény – lelki vezetővé válni. De kérlek, ne a férjetekkel kezdjétek, hanem a gyerekekkel. Ne tekintsétek a férjeteket gyerekeknek!

Mégis, mi a magasabb ambíció? Mi lehet magasabb annál, mint guruvá válni? Szolgává válni. Tehát, ha te valóban ambiciózus vagy, akkor a családod szolgájává kell válnod. Tekints rájuk vaisnavákként, az isteni hatalom képviselőiként, akiket Isten küldött hozzád, és próbáld szolgálni őket! Mert a valódi guru pozíció az a szolgálat, és az igazi szolgai pozíció a guruság. Ez az, amit mi meg akarunk tanulni – hogyan válhatunk az Úr engedelmes szolgájává.

Szóval, az első instrukció Dhruva számára az édesanyjától érkezett. A vartma-pradarsaka-guru az első útmutató, aki bevezet bennünket a lelki gyakorlatokba. Néha, ő a diksá-gurunk, néha pedig nem. A diksá-guru az a személy, akitől a harinámot, vagy a náma-mantrát kapjuk. S majd a sisksá-guru is ott van – aki a tanítás által ad útmutatást, a szellemi fejlődésünk során nevel bennünket. A siksá-gurunak mindig elő kell segítenie, hogy a diksá-guru iránti elköteleződésünk növekedjen. Számos siksá-gurunk lehet, viszont diksá-guruból jobb, ha csak egy van.

S talán azt hihetnénk, hogy itt van a vége a guruk listájának, igaz? Vartma-pradarsaka – bevezető, diksá és siksá. Elég a gurukból. De sajnos… de szerencsére vannak még más guruk. Milyen egyéb gurutok van?

Válasz: Csaitja-guru.

Szvámí Tírtha: Csaitja-guru, nagyon jó – nem szabad elfelejtkeznünk róla. Mert sokszor elhangzott az a megállapítás, hogy konzultáljunk a három tekintéllyel: guru, sásztra, szádhu – ezek a lelki tanítómester, a szentírások és a szentek. De még van egy negyedik tényező, s ez a mi belső meggyőződésünk, a csaitja-guru. Ha a belső lényed is egyetért, akkor cselekedj – ha az megegyezik a három másik tényezővel. Néha ezt nem kellőképpen hangsúlyozzák, főként bhakta körökben. A bhakták általában az első hármat ismerik. Más körökben viszont a legtöbb ember csak a negyedik tényezőről tud. ‘Megkaptam az isteni útmutatást, hogy a vágyaim szerint cselekedjek!’ Tehát, próbáljátok egyesíteni mindkettőt – az őszinte belső vágyat az útmutatásra és a megbízható külső forrásaitokat! [1]

Kérdés: Beszéltél a guru, sásztra szádhu elvről; és a kérdésem az, hogy vajon fontossági sorrendben említik-e őket?

Szvámí Tírtha: Természetesen fontosság szerint, nem véletlenül. Miért? Mert a sásztra van a középpontban, s mind a gurunak, mind a szádhunak hivatkoznia kell a sásztrára. A sásztrára történő utalás nélkül egyetlen guru sem guru, a sásztrára való utalás nélkül egyetlen szádhu sem szádhu. Tehát ez a sorrend: guru, sásztra, szádhu.

 

(folytatása következik)


[1] A szádhuk, a szentírás és a mester szavát eggyé téve szívemben / folyvást a rajongó szeretet árjában lubickolok.. .(Naróttam dász Thákur)

 

 reading-scriptures

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)

(продължава от предишния петък) 

В историята за Дхрува се споменава, че майка му го напътствала като духовен учител. Така че моля ви, майки, бъдете духовни наставници на своите синове и дъщери. Бъдете толкова силни, решителни и осъзнати в духовния си живот, във вярата си, че да имате какво да предадете на следващото поколение. Не си мислете: „О, някой санняси ще свърши тази работа! Аз само готвя прасада, пък той ще дава духовните напътствия.” Трябва да бъдете гуру! Обичайно жените са много амбициозни. Какво пък да говорим за българските жени! Те са свръх амбициозни! Затова – ето ви програма. Станете духовни водачи! Няма по-висш стремеж. Всъщност има! Но за начинаещите това е най-висшето постижение – да си духовен водач. Само че моля ви, не започвайте от съпрузите си! Започнете от децата си. Недейте да считате съпрузите си за деца.

Кой обаче е още по-висшият стремеж? Кое е повече от това да станеш гуру? Да станеш слуга. Така че ако наистина сте амбициозни, трябва да станете слуга на своето семейство. Считайте ги за ваишнави, за представители на божествената сила, дадени ви от Бога и се стремете да им служите. Защото истинската позиция на гуру е да служи, а истинският слуга е в позицията на гуру. Това е, което искаме да научим – как да станем смирени слуги на Бога.

И така, първите напътствия били дадени на Дхрува от майка му. Вартма-прадаршака-гуру е първият наставник, който ни въвежда в духовната практика. Понякога това е нашият дикша-гуру, друг път не е. Дикша-гуру е който ни посвещава или в харинам, или в нама-мантра. Съществува и шикша-гуру – който ни дава насоки, като ни обучава в духовния ни напредък Шикша-гуру трябва винаги да помага на посветеността ни към нашия дикша-гуру да расте. Шикша-гуру може да имате мнозина, дикша-гуру е добре да е един.

Сега може да си речем, че това е краят на списъка с различни гуру, нали? Вартма-прадаршака – въвеждащ, дикша (посвещаващ) и шикша (наставляващ). Стига толкова гуру. Но за щастие или нещастие, има още някои гуру. Какви други типове съществуват?

Отговор: Чайтя-гуру.

Свами Тиртха: Чайтя-гуру, много добре – не бива да го забравяме. Защото много пъти се казва, че трябва да взимаме под внимание тримата авторитети: гуру, шастра, садху – духовния учител, писанията и светците. Ала има и четвърти фактор – това е нашата вътрешна убеденост, чайтя-гуру. Ако съкровената ви същност е съгласна, тогава трябва да действате – стига да съответства и на останалите три фактора. Понякога това не се подчертава достатъчно, особено в средите на преданите. Те обикновено знаят само трите фактора. А в други среди повечето от хората познават само четвъртия фактор. „Получих насока свише да действам в съответствие с желанията си.” Затова стремете се да обедините и двете – искреното си съкровено желание за насока и външните източници, на които можете да разчитате.

Въпрос: Споменахте гуру, шастра и садху; въпросът ми е дали са наредени в тази последователност по значимост?

Свами Тиртха: По значимост, разбира се, не по случайност. Защо? Защото шастра е в центъра; и гуру, и садху трябва да се опират на шастра. Без препратка към писанията нито гуру е гуру, нито садху е садху. Така че последователността е тази: гуру, шастра, садху.

 

(следва продължение)

 

 reading-scriptures

(Conferencia de Swami Tirtha, mayo 2013, Sofía).

(Continua del pasado viernes)

En la historia de Dhruvase ha mencionado que su madre ha sido su guía y maestro espiritual. Os ruego: por favor sed guías espirituales de vuestros hijos e hijas. Sed fuertes, decididos y conscientes en vuestra vida espiritual, en vuestra fe y para tener patrimonio a trasmitir a la generación que sigue. No hay que pensar: “Oh, algún sannyasi va a hacerlo! Yo solo tengo que preparar el prasadam, mientras que este alguien se encargue de mi espiritualidad” Debéis llegar a ser gurús! Por lo general las mujeres son muy ambiciosas. Y qué decir de las mujeres búlgaras! Ellas son súper ambiciosas! Todo un programa para vosotros. Llegar a ser guía espiritual. Por favor, no empezar por vuestros esposos! Comenzad con los hijos. Y no considerad a vuestros esposos como niños.

Por lo tanto, que aspiración es más elevada? Que es lo que está más allá que la ambición de llegar a ser gurú? Llegar a ser servidor. So sois realmente ambiciosos, deberíais llegar a ser servidores para vuestras familias. Considerad vuestras familias como si fueran vaishnavas, representantes del poder divino, un don del Supremo y tratad de servir. La posición real de un gurú es la de servir y la posición de real servidor es la de un gurú. Es lo que deseamos aprender – llegar a ser humildes servidores de Dios.

Las primeras instrucciones fueron dadas a Dhruva por su madre. Vartma-pradarshaka-guru es el primer guía que nos introduce a la práctica espiritual. Unas veces nuestro guía es diksha-guru, otras veces no. Diksha-guru es la persona que nos inicia en theharinam, o en nama-mantra. También el shisksha-guru esta aquí – para indicarnos la dirección a seguir, ensenándonos el progreso spiritual. Nuestro shiksha-guru siempre debe ayudarnos a la elevar la dedicación a nuestro diksha-guru. Podéis tener varios Shiksha-gurus – pero es mejor tener un solo diksha-guru.

Podríamos pensar que se acaba la lista de los gurús, verdad? Vartma-pradarshaka – quien introduce, diksha quien nos dedica y shiksha.quien indica la dirección a seguir. Basta con los gurus. Afortunada o desafortunadamente existen otros gurus mas. Que tipos de gurus tenemos ?

Respuesta: Chaitya-guru.

Swami Tirtha: Chaitya-guru, muy bien – no deberíamos olvidarlo. Se ha reiterado que debemos poner atención en tres autoridades: gurú, sastra, sacha – el maestro espiritual, las Escrituras y los santos. Por lo tanto existe un cuarto factor – nuestra propia convicción interior, chaitya-guru. Siempre que esté de acuerdo ya debéis obrar – con tal que se conforme con los otros tres factores. A veces no se acentúa suficientemente en este factor, sobre todo en los círculos devotos. Ellos suelen conocer solo los tres factores. En otros círculos la mayoría de la gente no conoce más que el cuarto factor… ‘He recibido guía divino en acuerdo con mis aspiraciones!’ Tratad pues a tener a ambas cosas – vuestra sincera aspiración a tener un guía divino y los manantiales exteriores con los que podéis contar.

Pregunta: Usted ha mencionado gurú, shastra y sadhu y mi pregunta es si vienen en este orden de importancia?

Swami Tirtha: Por su importancia, claro, no por azar. Por que? Puesto que shastra es el centro, y gurú al igual que, sadhu deben referirse a shastra. Sin referencia a shastra ningún gurú es gurú, tampoco sadhu es sadhu. Esta es pues la secuencia: gurú, shastra, sadhu.

(Sigue continuación)

 reading-scriptures

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София) 

(продолжение с предыдущей пятницы) 

В истории о Дхруве упомянуто, что его мать напутствовала его как духовный учитель. Так что прошу вас, матери, будьте духовными наставниками своих сыновей и дочерей. Будьте настолько сильными, решительными и осознанными в своей духовной жизни, в своей вере, чтоб имели что передать следующему поколению. Не думайте: „О, какой нибудь санняси сделает это! Я только готовлю прасад, а он будет давать духовные напутствия.” Надо быть гуру! Обычно женщины очень амбициозные. Что говорить о болгарских женщин! Они сверх амбициозные! Поэтому – вот вам программа. Будьте духовным настовником! Нет более высоких стремлений. Есть! Но для начинающих, это самое высшее постижение – быть духовным наставником. Только прошу вас, не начинайте со своих супругов! Начните с своих детей. Не считайте своих супругов детьми.

Какое стремление однако еще выше? Что выше, чем стать гуру? Стать слугой. Так что если вы впрямь амбициозны, надо стать слугой своей семьи. Считайте их ваишнавами, представителями какой-то божественной силы, данной вам Богом, и старайтесь служить им. Потому что настоящее положение гуру – это служение, а настоящее положение слуги – это гуру. Это то, что мы хотим изучить – как стать смиренным слугой Господа.

И так, первые напутствия были даны Дхруве его матерью. Вартма-прадаршака-гуру это первый наставник, который вводит нас в духовную практику. Иногда это наш дикша-гуру, в другой раз нет. Дикша-гуру это тот, который нас посвящает или в харинам, или в нама-мантра. Существует и шикша-гуру – который дает нам руководство обучая нас, образовывая нас в нашем духовном прогрессе. Шикша-гуру должен всегда помагать нашей посвященности к нашему дикша-гуру расти. Шикша-гуру можете иметь много, дикша-гуру лучше чтоб был один.

Теперь мы можем подумать, что это конец списка с разными гуру, верно? Вартма-прадаршака – вводящий, дикша (посвещающий) и шикша (наставляющий). Хватит столько гуру. Но к счастью или несчастью, есть еще некоторые гуру. Какие другие типы существуют?

Ответ: Чайтя-гуру.

Свами Тиртха: Чайтя-гуру, очень хорошо – не надо его забывать. Потому что много раз было сказано, что принимать во внимание трех авторитетов: гуру, шастра, садху – духовного учителя, писаний и святых. Но есть и четвертый фактор – это наша внутренняя убежденность, чайтя-гуру. Если ваша внутреняя сущность согласна, тогда надо действовать – если соответствует и остальным трем факторам. Иногда это недостаточно подчеркивается, особенно в кругах преданных. Преданные обычно знают только три фактора. А в других кругах большинство людей знают только четвертый фактор. „Я получил руководство свыше действовать в соответствии со своими желаниями.” Итак, постарайтесь объединить и то и другое – ваше искреннее внутреннее желание руководства и ваши надежные источники извне.

Вопрос: Вы упомянули гуру, шастра и садху; и мой вопрос, упоминаются ли они в этом порядке по важности?

Свами Тиртха: По важности, конечно, не случайно. Почему? Потому что шастра в центре; и гуру, и садху должны ссылаться на шастру. Без ссылки на шастру никакой гуру не является гуру, без ссылки на шастру никакой садху не является садху. Итак, последовательность такая: гуру, шастра, садху.  

(продолжение следует)