Archives

Calendar

September 2019
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  Archive for September 15th, 2019

incense&flowers

(from a lecture of Swami Tirtha, 09.01.2014, evening, Sofia)

(continues from the previous Monday) 

Finally the fifth principle[1] here about the spiritual master is: inquire from the spiritual master how to advance in Krishna consciousness. As we agreed, the classical way of studies in spiritual life is inquiry. This is an exchange of questions and answers. The proper questions concern the overall fate of humanity, the benefit of humanity. So, this should be the topic of our inquiries: ‘How to serve the divine purpose? How to serve the human beings? And how to serve myself finally? How can I serve my soul, my most important part? I have given my enthusiastic attention to serving my body so far. Finally how can I serve my self?’ This should be the inquiry concerning our connection with the spiritual master. Not that ‘How can I improve my material standards? Gurudev, please help me, I have no job. Ah, I’m so sad, because I have no husband.’ After one year when you receive your husband, you will come crying again: ‘Ah Gurudev, I’m so sad I have a husband.’ Is your basic standard only crying, crying about these material things? Once Gurudev was very strong, he said: “Is this your kirtan?” So don’t wait to receive such a remark from your masters.

Why? Because this process is about loving and happily serving God with so many different nice offerings. ‘Here are some flowers for You! Here is the best incense for You! I had found the most special incense in Vrindavana. This is called ‘Super Hari-lila’. The shopkeeper said that everybody is searching for this, everybody wants this! I said: “I want a packet of that also!” And here is my chapatti, here are my prayers, and here is my reading the books, and here is my wiping the floor… I have so many ways to serve You!’ If somebody wants to do something, they will find a way. If you don’t want to serve – who will help you?! How can I help you?

We should develop this willingness. Right now we discuss very basic things. But if you apply the same principles on the higher levels of our spiritual life, again you will be successful if you follow.

So these are the five very positive principles from the 64: search, accept the shelter, receive the sacraments, follow the instructions, follow the previous acharyas and inquire. We started with some inquiries and we ended up with some inquiries. This is like a method that we have to properly apply in the spiritual life.

(to be continued)

 

[1] Out of the 64 principles of devotional service according to Shrila Rupa Goswami

 incense&flowers

(részlet Szvámí Tírtha 2014. január 9-ei szófiai tanításából) 

(az előző hétfői tanítás folytatása) 

Végül a tanítómesterrel kapcsolatos ötödik alapelv[1] a következő: tudakozódj a lelki tanítómestertől a Krsna-tudatban való előrehaladásról! Amint már megegyeztünk, annak, hogy a lelki életben haladhassunk, a klasszikus módja a tudakozódás; ez kérdéseket és válaszokat foglal magában. A helyes kérdések az emberiség sorsával, annak jólétével kapcsolatos átfogó kérdések. Tehát tudakozódásunk témája az legyen, hogy ’Hogyan szolgáljam az isteni célt? Hogy szolgáljam az emberiséget? S végül hogyan szolgáljam saját magamat? Hogyan szolgáljam a lelkemet, a legfontosabb részemet? Ez idáig lelkesen szolgáltam a testemet, de végül hogyan tudom szolgálni jómagamat?’ Ily módon kellene megfelelően tudakozódnunk a tanítómestertől, nem pedig olyan kérdéseket feltenni, mint például: ’Hogyan fejlődhetnék anyagilag? Gurudév, kérlek, segíts, nincs állásom!’ ’Olyan elszomorító, hogy nincs férjem.’ Egy év múlva, amikor már férjnél vagytok, aztán ismét sírva jöttök hozzám, mondván, hogy „Ó, Gurudév, szörnyű, hogy van férjem.” Az az alapvető szokásotok, hogy csak nyavalyogtok ezek miatt az anyagi dolgok miatt? Egyszer Gurudév nagyon erőteljesen így szólt: „Ez a kírtanátok?” Ne várjatok addig, amíg ilyen megjegyzést kaptok a tanítómesteretektől!

Miért? Mert ez a folyamat a szeretetről szól, és arról, hogyan szolgáljuk a Jóistent sok különféle szép felajánlással. ’Vannak itt virágok Neked! Itt a legjobb füstölő a Számodra – bejártam egész Vrndávant hogy ráleljek a legjobb füstölőre, a neve ’Szuper Hari-lílá’. Az eladó azt mondta, hogy mindenki ezt keresi, mindenki ezt szeretné! Én pedig így szóltam: „Én is kérnék egy csomaggal!” S itt van a csapátim, itt vannak a fohászaim, a könyvek, amiket olvasok, és felmostam a padlót… Annyi, de annyi módon szolgálhatlak Téged!’ Ha valaki meg akar tenni valamit, megtalálja a módját. Ha nem akartok szolgálni, ki fog nektek segíteni? Hogy segítsek nektek?

Ezt a tenni akarást kell magunkban kifejleszteni, ez a feladat. Most nagyon alapvető dolgokról beszélünk, de ha ugyanezeket az alapelveket alkalmazzátok a lelki élet magasabb szintjein is, sikeresek lesztek, ha ezeket követitek.

Ez tehát az öt nagyon pozitív alapelv a 64-ből: kutassatok, fogadjátok el az oltalmat, kapjátok meg az avatás szentségét, kövessétek az utasításokat, kövessétek az előttünk járó ácsárjákat, és tudakozódjatok! A tudakozódástól indultunk, és oda jutottunk vissza. Ez egy módszer, amit helyesen kell alkalmaznunk a lelki életben.

(folytatása következik)

[1] Rúpa gószvámí az odaadó szolgálat 64 alapelvéből

 incense&flowers

(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2014, вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

И накрая, петият принцип тук[1] за духовния учител е: запитвайте духовния учител как да напредвате в Кришна съзнание. Както сме говорили, класическият начин на изучаване в духовния живот е запитването. Това е обмен на въпроси и отговори. Правилните въпроси касаят всеобщата съдба на човечеството, благото на човечеството. Така че такава трябва да е темата на нашите запитвания: „Как да служа на божествената цел? Как да служа на човешките същества? И как в крайна сметка да съм полезен на себе си? Как мога да служа на душата си, на най-важната си страна? Досега ентусиазирано съм влагал вниманието си в служене на своето тяло. Как най-сетне мога да послужа на душата си?” Такива трябва да са запитванията към духовния учител. А не: „Как да подобря материалните си стандарти? Гурудев, моля те, помогни ми, нямам работа.” Или: „О, толкова съм тъжна, защото нямам съпруг.” След една година, като получиш своя съпруг, отново идваш плачейки: „О, Гурудев, толкова съм тъжна, че имам съпруг.” Това ли е стандартът ви – само да плачете ли плачете за такива материални неща? Веднъж Гурудев беше много строг, той каза: „Това ли е вашият киртан?” По-добре не чакайте да чуете подобна забележка от духовните си учители.

Защо? Защото този процес е любящо, щастливо служене на Бога с толкова много различни, красиви приношения. „Ето малко цветенца за Теб! Ето най-добрия инсенс за Теб! Намерил съм най-специалния инсенс във Вриндавана. Нарича се „Супер Хари-лила”. Продавачът каза, че всеки го търси, всеки го иска! Казах: „Искам и аз един пакет!” Ето и моите чапати, ето моите молитви, ето, за Теб мия пода, ето, за Тебе чета – това са моите начини да Ти служа.” Ако някой иска да прави нещо, той ще намери начин. Ако не искате да служите – кой може да ви помогне! Как бих могъл да ви помогна?

Трябва да развиваме това желание. В момента говорим за много елементарни неща. Но приложите ли същите принципи на по-висшите нива в духовния живот, отново ще имате успех, ако следвате.

И така, това са първите пет толкова позитивни принципи от 64-те: търсете, приемете подслон, получете тайнствата, следвайте напътствията, следвайте предишните ачарии и питайте. Започнахме със запитвания и завършваме със запитвания. Това е метод, който трябва правилно да прилагаме в духовния живот.

 

(следва продължение)

 

[1] От 64-те принципа на преданото служене според Шрила Рупа Госвами