Archives

Calendar

September 2019
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  Archive for September 12th, 2019

Sep

12

Arjuna with bow and arrow and Dronacharya

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)

Question of Yamuna: Maharaj, archery seems to have a special place in the whole Hindu tradition. There is a mantra which says that God is the target, om is the arrow, etc. If you could tell us more about the meaning – why it is compared with the archery? Maybe it’s not by chance that Krishna spoke Bhagavad Gita to Arjuna who is the best archer in the world. Can you, please, say something about the archery in the tradition – archery as practice and archery as meditation?

Swami Tirtha: Well, what is the goal of an archer? To hit the target. So, that needs one-pointed attention. Although I’m not a big archer myself, but hitting the target really needs a very intensive type of meditation. It’s a kind of yoga, because when you can reach your target, then you are connected to your target, right. When there is a link between you and the target, then the arrow will fly by itself. And this is not the technique, it’s not the sharpness of your eyes; this is something different. So, concentration is there, pranayama is there – because you have to hold your breath. There are so many aspects there – practical and mystical. And actually our soul, our identity is the arrow. And the mantra om, or practically any prayer, any service, any mantra is the bow. And as you said, Brahman, or the Supreme is the goal.

We might think that our meeting or reaching the goal happens by our own efforts. Which is no doubt a necessary element, but ultimate achievements will come as blessings to us. How did Arjuna become the best archer? By achieving the mercy of his master. He was good, but he became the best by that higher principle. So, to be one-pointed is the essence of archery.

Probably you all know that story when Drona wanted to teach his students of archery. He was the military teacher of the Pandavas and the Kauravas. Once he put a wooden bird upon a tree and the students had to shoot at the bird. So, when the first came, the teacher asked: “What do you see, my son?” “I see the scenery, I see the tree and I see the bird also.” Drona said: “Not good.” The second came and the master asked: “So, my dear son, what do you see? Do you see the bird?” “Yes, I see the bird.” “Do you see the tree?” “Yes, I see the tree.” “Bad! Out!” Then finally came Arjuna. “My dear son, do you see the bird?” “Yes, I see the bird”. “Do you see the tree?” “No, I don’t see the tree.” “Do you see me?” “No, I don’t see you.” “Do you see the whole bird?” “No, I don’t see the whole bird” “What do you see?” “I see only the eye”. Because that was the target – to hit the eye of the bird. “This is it, my son! Shoot!”

So, in order to reach the goal we have to be focused, one-pointed attention should be there. Nothing around, only your goal.

Yamuna: Should we forget guru to reach the goal?

Swami Tirtha: No, we are answering his challenging questions. How can we forget him!

One-pointed – this is an expression in yoga. And actually we can say that yoga is the best martial art, because here we have to overcome the greatest enemy. And who is that? Ourselves. So, be one-pointed.

 

 Sep

12

Arjuna with bow and arrow and Dronacharya

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)

Jamuná kérdése: Mahárádzs, úgy tűnik, hogy az íjászat különleges helyet foglal el az egész hindu tradícióban. Létezik egy mantra, mely szerint Isten a cél, az óm a nyílvessző és így tovább. Ha mondanál esetleg többet ennek a jelentéséről – miért hasonlítják az íjászathoz? Talán nem véletlen, hogy Krsna Ardzsunának, aki a legjobb íjász a világon, mondja el a Bhagavad-gítát. Tudnál mondani valamit az íjászatról az indiai hagyomány tükrében – az íjászatról, mint gyakorlatról és az íjászatról, mint meditációról?

Szvámí Tírtha: Nos, mi a célja egy íjásznak? Eltalálni a célt. Ehhez egyhegyű figyelemre van szükség. Bár, jómagam nem vagyok egy nagy íjász, de a cél eltalálásához valóban egy nagyon intenzív típusú meditációra van szükség. Ez egyfajta jóga, mert amikor eltalálod a célod, akkor kapcsolatba is kerülsz vele, ugye? Amikor kapcsolat van közted és a cél között, akkor magától repül a nyíl. S ez nem a technika kérdése, sem a szemed élességéé; ez valami más. Tehát, jelen van a koncentráció, s a pránajáma is – mert vissza kell tartanod a lélegzetedet. Nagyon sok – gyakorlati és misztikus – aspektus játszik szerepet. Valójában a lelkünk, az önazonosságunk a nyílvessző. S az óm mantra, vagy gyakorlatilag bármiféle ima, bármilyen szolgálat, bármilyen mantra az íj. S, mint mondtad, Brahman, vagy a Legfelsőbb a cél.

Azt gondolhatjuk, hogy a találkozásunk, vagy a cél elérése saját erőfeszítésünkből történik, mely kétségtelenül egy szükséges elem; de a végső eredmények áldásként szállnak ránk. Hogy lett Ardzsuna a legjobb íjász? A mestere kegyét elnyerve. Ő eleve jó íjász volt, de a legjobbá a magasabb elv által vált. Tehát, az egyhegyűség az íjászat lényege.

Valószínűleg, mindannyian ismeritek azt a történetet, amikor Dróna a tanítványait akarta az íjászatra tanítani. Ő oktatta a Pándavákat és a Kauravákat a hadi tudományokra. Egyszer egy fából készült madarat helyezett a fára, s a tanulóknak el kellett találniuk a madarat. Az első diáktól a tanár megkérdezte: „Mit látsz fiam?” „Látom a tájat, látom a fát és látom a madarat is.” Dróna így felelt: „Nem jó.” Jött a második, és a mester kérdezett: „Nos, drága fiam, mit látsz? Látod a madarat?” „Igen, látom.” „Látod a fát?” „Igen, látom a fát.” “Rossz! Távozz!” Majd végül Ardzsuna következett. „Kedves fiam, látod a madarat?” „Igen, látom a madarat”. „Látod a fát?” „Nem, nem látom.” „Látsz engem?” „Nem látlak téged.” „Látod az egész madarat?” „Nem látom.” „Mit látsz?” „Csak a madár szemét.” Mert az volt a cél – eltalálni a madár szemét. “Ez az, fiam! Lőj!”

Tehát, azért, hogy elérhessük a célt, összeszedettnek kell lennünk, figyelmünknek egyhegyűnek kell lennie. Semmi egyéb, csak a célod.

Jamuná: El kell felejtenünk a gurut, hogy elérjük a célt?

Szvámí Tírtha: Nem, hiszen a mesterünk ösztönző kérdéseire válaszolunk. Hogyan is felejthetnénk őt el!

Egyhegyű – ez egy kifejezés a jógában. S valójában azt mondhatjuk, hogy a jóga a legjobb harcművészet, mert itt a legnagyobb ellenséget kell legyőznünk. S ki az? Önmagunk. Tehát, váljatok egyhegyűvé!

 Arjuna with bow and arrow and Dronacharya

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)

Въпрос на Ямуна: Махарадж, стрелбата с лък изглежда заема специално място в цялата хиндуистка традиция. Има една мантра, в която се казва, че Бог е целта, ом е стрелата и т.н. Би ли ни казал повече за значението – защо се сравнява със стрелба с лък? Може би не случайно Кришна изрича „Бхагавад Гита” пред Арджуна, който е най-добрият стрелец в света. Би ли казал моля нещо повече за стрелбата с лък в традицията – и като практика, и като медитация.

Свами Тиртха: Каква е целта на един стрелец? Да улучи мишената. Това изисква целенасочено внимание. Макар самият аз да не съм голям стрелец, улучването на мишената действително изисква много интензивен тип медитация. Това е вид йога, защото когато съумееш да улучиш целта, ти се свързваш с нея, нали? Когато има връзка между теб и целта, стрелата полита от само себе си. И въпросът не е в техниката, нито в остротата на зрението; нещо друго е. Така че налице е концентрация, налице е пранаяма – защото трябва да задържиш дъха си. Има толкова много аспекти – и практически, и мистични. И всъщност нашата душа, нашата идентичност е целта. Мантрата ом, или на практика всяка молитва, всяко служене, всяка мантра – това е лъкът. И както ти каза, Брахман, или Върховният, е целта.

Можем да си мислим, че достигането на целта се случва чрез собствените ни усилия. Които без съмнение са необходим елемент, но окончателното постигане ще ни споходи по благословия. Как Арджуна станал най-добрият стрелец? Постигайки милостта на своя учител. Той бил добър, но станал най-добрият чрез по-висшия принцип. Така че целенасочеността е същината на стрелбата с лък.

Вероятно знаете историята когато Дрона обучавал учениците си в стрелба с лък. Той бил бойният учител на Пандавите и Кауравите. Веднъж сложил дървена птица на едно дърво, а учениците трябвало да уцелят птицата. Когато първият застанал, учителят попитал: „Какво виждаш, сине мой?” „Виждам пейзажа, виждам дървото, виждам и птицата.” Дрона казал: „Не ставаш.” Застанал вторият и учителят попитал: „Е, скъпи синко, какво виждаш? Виждаш ли птицата?” „Да, виждам птицата.” „Виждаш ли дървото?” „Да, виждам дървото.” „Лошо. Махай се!” Тогава накрая дошъл Арджуна. „Мой скъпи синко, виждаш ли птицата?” „Да, виждам птицата”. „Виждаш ли дървото?” „Не, не виждам дървото.” „Виждаш ли мен?” „Не, не те виждам.” „Виждаш ли цялата птица?” „Не, не виждам цялата птица.” „Какво виждаш?” „Виждам единствено окото ѝ”. Защото това била мишената – окото на птицата. „Ето това е, сине мой! Стреляй!”

И така, за да достигнем целта трябва да сме фокусирани, с насочено в една точка внимание. Нищо наоколо, само целта.

Ямуна: Трябва ли да забравим за гуру, за да достигнем целта?

Свами Тиртха: Не, ние отговаряме на предизвикателните му въпроси. Как бихме могли да го забравим!

Целенасочен – това е израз от йога. И всъщност можем да кажем, че йога е най-доброто бойно изкуство, защото тук трябва да надмогнем най-големия си враг. А кой е той? Самите ние. Затова бъдете целенасочени.

 Sep

12

Arjuna with bow and arrow and Dronacharya

 (Conferencia de Swami Tirtha,,mayo 2013, Sofía) 

Pregunta de Yamuna: Maharaj, el tiro al arco parece ocupar un lugar especial en la tradición de India. Una mantra dice que Dios es el blanco, om es arco Podría Usted decirnos algo más de la significación – porque se hace comparación con el tiro al arco? No sería por azar que Krishna afirma: Bhagavad Gita que Arjuna es el mejor arquero del mundo. Podría usted decirnos algo más del tiro al arco y de la tradición –práctico y meditación?

Swami Tirtha: Bueno, cual es el objetivo del arquero? Acertar el blanco. Se requiere atención eficiente. Yo no soy buen arquero, me doy cuenta que para acertar el blanco se necesita en realidad una meditación muy intensa. Es parecido a la práctica de yoga, puesto que, al llegar a acertar el blanco, se establece una relación, no es cierto? Y cuando hay relación entre arquero y blanco, la flecha echa a volar por sí misma. No es cuestión de técnica, ni de agudeza de la vista, es algo diferente Se trata de concentración, de pranayama habrá que detener la respiración. Hay numerosos aspectos – practicos y místicos. En realidad el alma, nuestra identidad es el blanco. Y la mantra om, o en la practica la oración, el servicio y cualquiera otra mantra es el arco. Y como se ha dicho ya, el blanco es Brahman, o el Supremo.

Podemos pensar que el acertado pero el acertado definitivo ocurrirá por nuestros propios esfuerzos. que sin duda son elemento indispensable pero el acertado definitivo llegara a ocurrir por la bendición. De qué modo Arjuna ha llegado a ser el mejor arquero? Habiendo adquirido la merced de su maestro. Ya era buen arquero pero ha mejorado y ha llegado a ser el mejor por el principio más elevado. La eficiencia es la esencia en el tiro al arco.

. Conocéis probablemente la historia de Drona que ensenaba a sus discípulos el tiro al arco. Era el maestro en artes bélicas de Pandavas y Kauravas. Una vez puso un pajarito de madera en un árbol y los discípulos debían acertar aquel blanco. Cuando se dispuso a tirar el primero, el maestro le ha preguntado: “Que es lo que ves, hijo mío?” “Pues veo el paisaje, veo el árbol y también veo el pajarito.” Drona dijo: “No vales” Vino el Segundo y el maestro le ha preguntado: “Bueno, hijo mío, que es lo que ves? Ves el pajarito? ” “Si, veo el pajarito.” “Ves el árbol?” “Si, veo el arbol.” “Malo! Fuera!” Por fin vino Arjuna. “Querido hijo mío, ves el pajarito?” “Si, veo el pajarito”. “Ves el árbol?” “No, no veo el arbol.” “Me ves a mi?” “No, no te veo.” “Ves el pajaro entero?” “No, no veo el pájaro entero” “Que es lo que ves?” “Veo solo el ojo ”. En realidad este era el blanco – acertar el ojo del pajarito. “Esto es, hijo mio! Tira!”

Así que, para acertar el blanco, debemos enfocarnos, apuntando con atención en un solo punto. Apuntando solo el blanco.

Yamuna: Deberiamos olvidar al gurú para acertar el blanco?

Swami Tirtha: No, respondemos sus preguntas desafiadas. Como podemos olvidarlo!

Eficiente – es expresión del yoga. En realidad podemos afirmar que yoga el mejor arte bélico puesto que debemos superar a nuestro mayor enemigo. Y quien es ? Nosotros mismos. Por esta razon sed eficientes!

 Arjuna with bow and arrow and Dronacharya

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)

Вопрос Ямуны: Махарадж, стрельба из лука кажется занимает специальное место во всей индуисткой традиции. Есть мантра, в которой сказано, что Бог это цель, ом это стрела и т.д. Если бы вы могли нам рассказать больше о значении – почему сравнивается со стрельбой из лука? Может быть не случайно Кришна рассказал „Бхагавад Гиту” Арджуне, лучшему лучнику в мире. Могли бы вы сказать чуть побольше о стрельбе из лука в традиции – и как практика, и как медитация.

Свами Тиртха: Ну и какова цель лучника? Чтобы поразить цель. Итак, это требует однонаправленного внимания. Хотя я сам не большой лучник, но для достижения цели действительно нужен очень интенсивный тип медитации. Это своего рода йога, потому что, когда вы попадаете в свою цель, тогда вы связаны со своей целью, верно. Когда есть связь между тобой и целью, тогда стрела полетит сама собой. И вопрос не в технике, ни в меткости твоих глаз; это что-то другое. Итак, здесь есть концентрация, пранаяма – потому что вы должны задерживать дыхание. Есть много аспектов – и практических, и мистических. И всущности наша душа, наша идентичность это цель. Мантра ом, или практически любая молитва, каждое служение, каждая мантра – это лук. И как ты сказала, Брахман, или Верховный, это цель.

Можем думать, что достижение цели происходит нашими собственными усилиями. Которые несомненно необходимый элемент, но окончательное достижение прийдет к нам по благословению. Как Арджуна стал самым лучшим лучником? Добившись милости своего учителя. Он был хорош, но он стал лучшим по этому высшему принципу. Итак, быть однонаправленным – это сущность стрельбы из лука.

Вероятно знаете историю когда Дрона обучал своих учеников в стрельбе из лука. Он был военным учителем Пандавов и Кауравов. Однажды он положил деревянную птицу на дереве, а ученики должны были попасть в птицу. Когда первый вышел, учитель спросил: „что ты видишь, сынок?” „Вижу пейзаж, вижу дерево, вижу и птицу.” Дрона сказал: „Плохо.” Встал второй и учитель спросил: „Ну, дорогой сынок, что видишь? Видишь ли птицу?” „Да, вижу птицу.” „Видишь дерево?” „Да, вижу дерево.” „Плохо. Уйди!” Тогда наконец пришел Арджуна. „Мой дорогой сынок, видишь ли птицу?” „Да, вижу птицу”. „Видишь ли дерево?” „Нет, не вижу дерево.” „Видишь ли меня?” „Нет, не вижу.” „Видишь ли всю птицу?” „Нет, не вижу всю птицу.” „Что видишь?” „Вижу только ее глаз”. Потому что это была цель – глаз птицы. „Ну вот, сын мой! Стреляй!”

И так, чтобы достичь цели нужно быть фокусированными, с однонаправленным вниманием. Ничего вокруг, только ваша цель.

Ямуна: Должны ли мы забыть о гуру, чтобы достичь цели?

Свами Тиртха: Нет, мы отвечаем на его вызывающие вопросы. Как можем забыть о нем!

Однонаправленный – это выражение в йоге. И на самом деле мы можем сказать, что йога – лучшее боевое искусство, потому что здесь мы должны победить величайшего врага. И кто это? Мы сами. Так что будьте однонаправлены.