Archive for September 5th, 2019

безбрежно

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia) 

Here is some little piece of knowledge that you should remember – time. There are four different phases of time and eternity concerning beginning and end, no end and no beginning. So, how is it? Anything that is material, it has a beginning and has an end. Anything spiritual?

Answer: No beginning and no end. 

Swami Tirtha: So far so good. Give me an example of beginning and end.

Answer: Love story.

Swami Tirtha: Sorry, this is completely and totally illusion. It’s a fairy tale. Give me something that exists. Let’s say body. Body takes birth and dies. Beginning and end – clear. Anything material, even the cosmic Universe, has a beginning and has an end. Because this is material nature. This is called anitya – non-eternal. What is the eternal? That is nitya. Give me an example of nitya.  

Yamuna: Atma.

Swami Tirtha: So, something spiritual by nature. No beginning, no end – that’s easy again. But what about the other combinations? Give me something that has a beginning, but has no end.

Hari-Lila: The thought. If somebody receives some knowledge and creates some thought, this thought is new in the Universe and has a beginning, but never ends. And also if some soul has love to God, it’s a new beginning, but there is no end.

Swami Tirtha: At first glance it looks like correct. But actually it is said: if you think you have found or you have said something new – that means you didn’t read enough. Because actually everything is told already. Hardly ever we can have so to say “a new thought”. Why? Because this Universe is almost a closed system. Thoughts included. In the Akashic chronicles all the possible thoughts of the Universe structure are there. And we pick from there. This whole Universe is a thought, it’s a dream of Vishnu. And as Shridhara Maharaja explained, the background is consciousness. We only take from that background. Nothing is new, it’s not us, it’s not ours, it’s given to us – the chance to think in that way. Unfortunately I have to say ‘no’ to thoughts – this is not the real answer here. But you also mentioned…? 

Hari-Lila: Love. When you start to love God, or when you start to establish connection with God, this is a new beginning and is never ending, because love is ever expanding.

Swami Tirtha: This is very close to the real solution. But again, I would say bhakti exists. If one little drop is given to us, it looks like a new beginning, but it’s an eternal lila, eternal game. Therefore we can say that if you reach perfection, liberation – that’s a new beginning. Our personal liberation will have a start, but there is no end. Because once we enter the spiritual realm, we shall not return. We can say moksha has a beginning, but no end. And what about the fourth? Without beginning, but there is an end.

Paramananda: Foolishness.

Swami Tirtha: Oh, no. There is no end of it! It’s unlimited.

Manjari: Karma.

Mahabhava: My answer is similar – the cycle of birth and death. We don’t know where it started, but we know that eventually it can end.

Swami Tirtha: I think this is the trickiest, the most difficult to find – something with no beginning, but with an end. Actually this is karma or what brings us into the cycle of birth and death. Because karma existed before this present phase of creation in seed form. But it’s got an end. When we reach moksha – that’s the end of karma. This is where they meet.

So, the first was no beginning, no end (nitya). The second was beginning and end (anitya). The third was beginning, but no end (ananta). And the forth was no beginning, but there is an end (anadi).

 

 безбрежно

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából) 

Itt van egy pici tudásmorzsa, melyre emlékeznetek kell – az idő. Négy különböző fázisa létezik az időnek és az örökkévalóságnak, ami a kezdetre és a végre, illetve a vég és a kezdet nélküliségre vonatkozik. Nos, hogy is van ez? Ami anyagi, annak van kezdete és van vége. S ami lelki…?

Válasz: Nincs kezdete és nincs vége. 

Szvámí Tírtha: Eddig jó. Mondjatok példát arra, aminek van kezdete és vége!

Válasz: Szerelmi történet.

Szvámí Tírtha: Sajnálom, ez teljes egészében illúzió. Ez egy tündérmese. Mondjatok olyasvalamit, ami létezik! Mondjuk a test. A test megszületik és meghal. Kezdet és vég – tiszta. Bármi anyaginak, még a kozmikus világegyetemnek is létezik kezdete és vége. Mert ez az anyag természete. Ezt anitjának hívják – nem örökkévaló. Hogy mondjuk azt, hogy örök szanszkrtül? Nitja. Mondjatok rá egy példát!  

Jamuná: Átmá.

Szvámí Tírtha: Tehát, valami, ami a természetéből adódóan lelki. Nincs kezdete és nincs vége – ez is könnyű. De mi van a többi kombinációval? Mondjatok egy példát arra, aminek van kezdete, viszont vég nélküli!

Harilílá: A gondolat. Ha valaki tudásra tesz szert, s abból egy gondolat jön létre, ez a gondolat új a Világmindenségben, ennek van kezdete, de sohasem ér véget. S az is, ha egy lélek szereti Istent, az egy új kezdet, de sohasem ér véget.

Szvámí Tírtha: Első pillantásra ez helyesnek tűnik. De azt mondják, hogy ha azt gondolod, hogy találtál, vagy mondtál valami újat – az azt jelenti, hogy még nem olvastál eleget. Mert valójában, már mindent elmondtak. Aligha lehet, úgymond “új gondolatunk”. Miért? Mert ez az Univerzum majdnem egy zárt rendszer. A gondolatokat is beleértve. Az ákása krónikákban az univerzum szerkezetének valamennyi lehetséges gondolata megtalálható. S mi onnan szedegetünk. Ez az egész Univerzum egy gondolat, Visnu álma. S Srídhar Mahárádzs magyarázata szerint a tudatosság a háttér. Csupán ebből a háttérből merítünk. Semmi sem új, nem mi találjuk ki, nem a miénk, hanem kapjuk a lehetőséget, hogy úgy gondolkozzunk. Sajnos, a gondolatokra azt kell, hogy mondjam, hogy “nem” – nem ez a megfelelő válasz. De szintén említetted…? 

Harilílá: A szeretetet. Amikor elkezded Istent szeretni, vagy amikor elkezdesz szeretetteljes kapcsolatot létesíteni Vele. Ez egy új kezdet és sohasem ér véget, mert a szeretet örökké gyarapszik.

Szvámí Tírtha: Ez nagyon közel áll a valódi megoldáshoz. De ismét azt mondanám, hogy a bhakti létezik, s ha egy parányi cseppjéből részesülünk, bár úgy tűnik, mintha ez egy új kezdet lenne, azonban ez egy örök lílá, örökkévaló isteni játék. Ezért azt mondhatjuk, hogy ha eléred a tökéletességet, a felszabadulást – az egy új kezdet. A mi személyes felszabadulásunknak lesz kezdete, de nem lesz vége. Mert, ha egyszer belépünk a lelki birodalomba, nem fogunk visszatérni. Azt mondhatjuk, hogy a móksának van kezdete, de nincs vége. S mi a helyzet a negyedik kombinációval? Nincs kezdete, viszont van vége.

Paramánanda: Ez az ostobaság.

Szvámí Tírtha: Jaj, nem. Annak nincs vége! Az határtalan.

Manydzsarí: Karma.

Mahábháva: Az én válaszom is hasonló – a születés és a halál körforgása. Nem tudjuk hol kezdődött, de tudjuk, hogy végül befejeződhet.

Szvámí Tírtha: Azt hiszem, ez a legfurfangosabb, erre a legnehezebb példát találni – valami, aminek nincs kezdete, viszont van vége. Valójában ez a karma, vagy ami elindít bennünket a születés és halál körforgásába. Mert a karma már létezett mag formájában a jelen teremtési fázis előtt is. De ennek van vége. Amikor elérjük a móksát – az a karma vége. Ez az, ahol találkoznak.

Tehát, az első volt a kezdet és vég nélküli (nitja). A másodiknak volt kezdete és vége (anitja). A harmadiknak volt kezdete, viszont vég nélküli (ananta). S a negyediknek nem volt kezdete, de van vége (anádi).

 безбрежно

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София) 

Ето нещо, което трябва да знаете и помните по отношение на времето. Има четири различни фази на времето и вечността, касаещи началото и края, безкрайното и безначалното. Какви са те? Всичко, което е материално, има начало, има и край. Всичко, което е духовно?

Отговор: Няма начало и няма край. 

Свами Тиртха: Дотук добре. Дайте ми пример за нещо, което има начало и край.

Отговор: Любовна история.

Свами Тиртха: Съжалявам, това е пълна илюзия. Това е приказка. Дайте ми нещо съществуващо. Да речем тялото. Тялото се ражда и умира. Начало и край – ясно е.  Всичко материално, дори космическата вселена, има начало и край. Защото такава е материалната природа. Това се нарича анитя – не-вечно. А какво е вечното? То е нитя. Дайте ми пример за нитя?  

Ямуна: Атма, душата.

Свами Тиртха: Тоест нещо духовно по природа. То няма начало и няма край – това отново е лесно. Но какво да кажем за останалите комбинации? Дайте ми нещо, което има начало, но няма край.

Хари Лила: Мисълта. Ако някой получи някакво знание и породи някаква мисъл, тази мисъл е нова във Вселената и има начало, но никога не свършва. И също ако някоя душа обикне Бога, това е ново начало, но няма край.

Свами Тиртха: На пръв поглед изглежда вярно. Но всъщност се казва: ако си мислиш, че си открил или си казал нещо ново – това означава, че не си чел достатъчно. Защото в действителност всичко вече е казано. Едва ли въобще е възможно да имаме, така да се каже, „нова мисъл”. Защо? Защото Вселената е почти затворена система. Включително и мислите. Всички възможни мисли във вселенската структура са в Акашиевите записи. И ние черпим оттам. Цялата тази Вселена е мисъл, сън на Вишну. И както Шридхара Махарадж обяснява, основата е съзнанието. Ние просто взимаме от тази основа. Нищо не е ново, това не сме ние, то не е наше, дадено ни е – възможността да мислим по определен начин. Уви, трябва да отвърна „не” на мислите – не това е истинският отговор. Но ти също спомена…? 

Хари Лила: Любовта. Когато обикнеш Бога или започнеш да установяваш връзка с Него, това е ново начало и никога не свършва, защото любовта винаги се разгръща.

Свами Тиртха: Това е много близо до истинското решение. Макар че отново бих казал, бхакти съществува. Ако ни е дадена една малка капка, това изглежда като ново начало, но е вечна лила, вечна игра. Затова можем да кажем, че ако постигнете съвършенство, освобождение – това е ново начало. Нашето лично освобождение има начало, но няма край. Защото встъпим ли веднъж в божествената сфера, няма да се върнем. Можем да кажем, че мокша има начало, но няма край. А кое е четвъртото? Няма начало, но има край?

Парамананда: Глупостта.

Свами Тиртха: О, не. Тя няма край! Безгранична е.

Манджари: Карма.

Махабхава: Моят отговор е подобен – цикълът на раждане и смърт. Не знаем къде започва, но знаем, че в крайна сметка може да свърши.

Свами Тиртха: Мисля, че това е най-коварното, най-трудното за откриване – нещо, което няма начало, но има край. В действителност това е кармата, или онова, което ни вкарва в цикъла на раждането и смъртта. Защото кармата е съществувала под формата на семе преди тази настояща фаза на творението. Но тя има край. Когато достигнем мокша това е краят на карма. Това е точката, в която те се срещат.

И така, първото беше без начало и без край (нитя). Второто беше с начало и край (анитя). Третото беше с начало, но без край (ананта). И четвъртото – без начало, но с край (анади).

 безбрежно

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013,София) 

Вот что требуется знать и помнить в отношении времени. Есть четыре разные фазы времени и вечности, касающиеся начала и конца, без конца и без начала. Какие они? Все, что материально, имеет начало, имеет и конец. Все, что духовно?

Ответ: Не имеет начала и не имеет конца. 

Свами Тиртха: Пока хорошо. Дайте пример чего-то, что имеет начало и конец.

Ответ: Любовная история.

Свами Тиртха: Извините, это полная иллюзия. Это сказка. Дайте мне нечто существующее. Скажем тело.Тело рождается и умирает. Начало и конец – все понятно. Все материальное, даже космическая вселенная, имеет начало и конец. Потому что такова материальная природа. Это называется анитья – не-вечное. А что вечное? Оно есть нитья. Дайте мне пример нитья?

Ямуна: Атма, душа.

Свами Тиртха: Тоесть нечто духовное по природе. Оно не имеет начала и не имеет конца – это легко. Но что сказать об остальных комбинациях? Дайте мне что-то, у чего есть начало, но нет конца.

Хари Лила: Мысль. Если кто-то получает какое-то знание и создает какую-то мысль, эта мысль является новой во Вселенной и имеет начало, но никогда не заканчивается. А также, если какая-то душа полюбит Бога, это новое начало, но нет конца.

Свами Тиртха: На первый взгляд выглядит верным. Но всущности сказано: если думаете, что нашли или сказали что-то новое – это означает, что вы не читали достаточно. Потому что в действительности все сказано. Вряд ли вообще возможно иметь, так сказать, „новую мысль”. Почему? Потому что Вселенная это почти замкнутая система. Включительно и мысли. В хрониках Акаши есть все возможные мысли в структуре Вселенной.  И мы снимаем от туда. Вся эта Вселенная это мысль, сон Вишну. И как Шридхара Махарадж обясняет, в основе ее сознание. Мы просто берем у этой основы. Ничто не ново, это не мы, оно не наше, оно нам дано –возможность думать определенным образом. Увы, приходится ответить „нет” мыслям – не это настоящий ответ. Но ты также упомянула…? 

Хари Лила: Любовь. Когда полюбишь Бога или начнешь устанавливать связь с Ним, это новое начало и никогда не кончается, потому что любовь всегда разширяется.

Свами Тиртха: Это очень близко к реальному решению. Хотя я бы сново сказал, бхакти существует. Если нам дана маленькая капля, это выглядит как новое начало, но есть вечная лила, вечная игра. Поэтому можем сказать, что если достигнете совершенства, освобождения – то это новое начало. Наше личное освобождение имеет начало, но не имеет конца. Потому что если вступим в божественную сферу, мы не вернемся. Можем сказать, что мокша имеет начала, но не имеет конца. А какое четвертое? Не имеет начала, но имеет конец?

Парамананда: Глупость.

Свами Тиртха: О, нет. Она без конца! Безграничная.

Манджари: Карма.

Махабхава: Мой ответ подобен – круг рождения и смерти. Не знаем где начинается, но знаем, что в конце концов это может закончиться.

Свами Тиртха: Думаю, что это самое коварное, труднее всего найти – нечто, которое не имеет начала, но имеет конец. В действительности это карма или то, которое нас приводит в цикл рождения и смерти. Потому что карма  существовала в форме семяни до этой настоящей фазы творения. Но у нее есть конец. Когда достигнем мокша это конец кармы. Здесь они встречаются.

И так, первое было без начала и без конца (нитя). Второе было с началом и концом (анитя). Третье было с началом, но без конца (ананта). И четвъртое – без начала, но с концом (анади).