Archives

Calendar

August 2019
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for August 29th, 2019

апсари

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia) 

If something exists, it is never destroyed. We exist – at least we have this impression. I feel like living! Some philosophies are not sure about it: ‘We cannot specify, we cannot know’. But at least we should be positive about our own existence. We perceive ourselves somehow, right? Our consciousness somehow has this impression, has this experience of existence. And if we feel sure that ‘I exist now’, then this is permanency, this is eternity. Consciousness is a very important factor here. All the different impressions and conceptions are revealed and projected over this screen of consciousness. So, progress means that we should see more properly what is what.

Gurudev once put the question: “What is progress? What do you think, what is progress, spiritual progress?” So, what do you think?

Yamuna: If every next moment is better, than the previous one.

Swami Tirtha: Well, the material propaganda says the same: “Today is not so good, but tomorrow it will be better.” Other conceptions about spiritual progress?

Paramananda: When we are closer to perfection.

Swami Tirtha: Sounds good.

Pavitra: When we more and more realize the need of the connection with the spiritual master and we are able to follow him.

Harilila: When the material sufferings are less and less important.

Giridhari: God Himself said what progress is when He is answering to Arjuna what happens to the successful yogi. Success is when you start from the point where you had stopped; when you don’t lose your achievements.

Swami Tirtha: It’s also a good point, but actually we can never lose any spiritual achievement.

Comment: To love God as we love ourselves.

Giridhari: The real quote is actually not to love God as we love ourselves, but to love our brothers as we love ourselves and God most of everything.

Swami Tirtha: Yes, yes. But to accomplish the meeting of different opinions, Gurudev finally, after he was very dissatisfied with all our possible solutions, said: “Progress is when you see more and more everybody as a devotee in your environment.”

Sometimes we think that progress is in some achievement, in doing something big. Yet maybe that is only an accomplishment of our material desires. You become the most famous preacher on the Earth – big ego trip. But if we can see our brothers and sisters more and more as devotees, that is real progress. Because then your vision is improving. Not your position is improving, your vision is improving.

Please, think if you can accept this version, I think that is very useful. In this way we can inhabit our world with angels. Follow the angels.

Question of Paramananda: Is there an end to the progress? Or it is ever evolving, unfolding understanding and realization?

Swami Tirtha: Well, Shrila Shridhara Maharaj says ‘divine unfoldment’; and as this is divine, it’s a never-ending unfoldment. Material unfoldment has an end, spiritual unfoldment has no end.

But I really appreciate your answers and conceptions about perfection. Because everybody was talking about his or her own realization. And that is nice. It reminds me when Krishna entered the wrestling arena of Kamsa. Then all the different visitors had a different vision of Him. Kamsa saw death personified in Krishna. The other wrestlers saw their greatest fearful enemy. His parents: “Oh, my dear small little son is here!” And the gopis didn’t see the wrestling arena, nor some danger – no, only “Our beloved Govinda is here!”

So, everybody has a personal concept. Here is one question: “What is progress?” and everyone will say: “Oh, coming closer to Guru!” or “Oh, going more far away from Guru!” – according to your realizations, right. Or “The relief from suffering”. But if Kunti Devi was sitting here, she would say: “More suffering is great progress.” Therefore we should understand in the spirit of the Bhakti-sutras that the validity of different opinions is not final. Because there is no end of the different conceptions and therefore any conclusion based on debate is not final. What is the final authority in our understanding? And now I don’t open a debate about it. This is the descending divine guidance. Shastra, revelations, or shabda, divine truth. This is the ultimate guidance. Not the different personal ideas or conceptions. Not the opinions, but the divine revelation. And this is the point where we all should agree. So nice, we have found the point of harmony.

 

 апсари

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából) 

Ha valami létezik, akkor az soha sem pusztul el. Mi létezünk – legalább is ez a benyomásunk. Érzem, hogy élek! Némely filozófia nem annyira bizonyos ebben: ‘Nem tudjuk pontosan meghatározni, nem tudhatjuk’. De pozitívan kell tekintenünk legalább a saját létezésünkre. Valami módon érzékeljük magunkat, ugye? A tudatunknak valahogy ez a benyomása, a létezésről ez a tapasztalata. S ha biztosan érezzük, hogy ‘Én most létezem’, akkor ez tartós, örökkévaló dolog. A tudatosság itt egy nagyon fontos tényező. Az összes különböző benyomás és koncepció feltárul és kivetül a tudatosságnak erre a képernyőjére. Tehát, a fejlődés annyit jelent, hogy jobban kell látnunk, mi micsoda.

Gurudév feltett egyszer egy kérdést: „Mi a fejlődés? Mit gondoltok, mi a fejlődés, a lelki fejlődés?” Nos, ti mit gondoltok?

Jamuná: Ha az összes következő pillanat jobb, mint az előző.

Szvámí Tírtha: Nos, az anyagi propaganda ugyanezt mondja: „Ma még nem annyira jó, de a holnap jobb lesz.” Egyéb elképzelés a lelki fejődésről?

Paramánanda: Amikor közelebb kerülünk a tökéletességhez.

Szvámí Tírtha: Jól hangzik.

Pavitra: Amikor egyre inkább felismerjük a lelki tanítómesterrel való kapcsolat szükségességét, és képessé válunk követni őt.

Harilílá: Amikor az anyagi szenvedés egyre kevésbé lesz fontos.

Giridhárí: Isten maga mondta, hogy mi a fejlődés, amikor válaszol Ardzsuna kérdésére, hogy mi történik a sikeres jógival. A siker az, amikor arról a pontról folytatod, ahol megtorpantál; amikor nem veszíted el az elért eredményeket.

Szvámí Tírtha: Ez is egy jó gondolat, de valójában sohasem veszítjük el a lelki eredményeket.

Hozzászólás: Úgy szeretni Istent, mint önmagunkat.

Giridhárí: Az idézet valójában úgy hangzik, hogy ne Istent szeressük úgy, mint önmagunkat, hanem embertársainkat, és Istent mindenekfelett.

Szvámí Tírtha: Igen, igen. De hogy lezárja a különféle vélemények megosztását, Gurudév végül, miután nagyon elégedetlen volt az összes lehetséges megoldásunkkal, így szólt: „A fejlődés az, amikor a környezetedben egyre inkább bhaktának látsz mindenkit.”

Néha azt gondoljuk, hogy a fejlődés az, ha elérünk valamit, vagy ha valami nagy dolgot teszünk. De ez talán csak az anyagi vágyaink teljesülése. A Föld leghíresebb prédikátora leszel – ez csak öntömjénezés, az egóról szól. De ha egyre inkább bhaktának látjuk embertársainkat, ez az igazi fejlődés. Mert akkor a látásmódod fejlődik. Nem a helyzeted, hanem a látásmódod javul.

Kérlek benneteket, gondolkozzatok el rajta! Ha el tudjátok fogadni ezt a verziót, azt hiszem, az nagyon hasznos. Ily módon angyalokkal élhetünk együtt. Kövesd az angyalokat!

Paramánanda kérdése: Van vége a fejlődésnek? Vagy folyamatosan fejlődnek, kibontakoznak, értelmet nyernek és megvalósulnak a dolgok?

Szvámí Tírtha: Nos, Sríla Srídhar Mahárádzs azt mondja, hogy ez egy ‘isteni kibontakozás’; és mivel isteni, ezért ez egy vég nélküli kibontakozás. Az anyagi kibontakozás véges, a lelki kibontakozás vég nélküli.

De nagyra értékelem a válaszaitokat és elképzeléseiteket a tökéletességgel kapcsolatosan, mert mindenki a saját megvalósításáról beszélt. S ez nagyon szép. Arra emlékeztet, hogy amikor Krsna belépett Kansza birkózó arénájába, valamennyi látogató másként látta Őt. Kansza a halál megtestesülését látta Krsnában, a többi birkózó pedig a hatalmas, félelmetes ellenséget. A szülei: „Ó, a drága kisfiam van itt!” S a gópik egyáltalán nem látták sem a birkózó arénát, sem a veszélyt – csak azt, hogy „Itt van a mi szeretett Góvindánk!”

Tehát, mindenkinek megvan a saját személyes koncepciója. Itt van egy kérdés: „Mi a fejlődés?” – és mindenki mond valamit: „Közelebb kerülni a guruhoz!” vagy “Távolabb kerülni a gurutól!” – a megvalósításotok szerint. Vagy „Megszabadulni a szenvedéstől.” De, ha Kuntí déví itt ülne, ő azt mondaná: „Minél több szenvedés, annál nagyobb a fejlődés.” Ezért meg kell értenünk a Bhakti-szútrák szellemében, hogy a különféle vélemények érvényessége nem végleges. Mivel vég nélküliek az eltérő vélemények, ezért a vitára alapozott bármilyen következtetés sem végleges. Mi a végső tekintély a megértésünkben? S most nem nyitok vitát erről. Az alászálló isteni útmutatás. Sásztrák, a kinyilatkoztatások, vagy sabda, az isteni igazság. Nem a különböző, személyes elképzelések vagy koncepciók. Nem a vélemények, hanem az isteni kinyilatkoztatás. S ez az pont, ahol mindannyiónknak egyet kell értenie. Olyan szép, megtaláltuk a harmóniát.

 апсари

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София) 

Щом нещо съществува, то никога не погива. Ние съществуваме – поне имаме такова впечатление. Аз се чувствам жив! Някои философи не са сигурни в това: „Не можем изрично да установим това, не можем да знаем.” Но трябва да сме положителни поне за собственото си съществуване. Ние по някакъв начин усещаме, възприемаме себе си, нали? Съзнанието ни има това впечатление, то преживява съществуването. А щом се чувстваме сигурни, че „Съществувам сега”, тогава това е нещо постоянно, то е вечност. Съзнанието е много важен фактор тук. Всички различни впечатления и концепции се разкриват и прожектират върху този екран на съзнанието. И напредък означава да можем да виждаме все по- и по-вярно кое какво е.

Гурудев веднъж ни зададе въпроса: „Какво е напредък? Как мислите, какво е духовен напредък?” Е, как мислите?

Ямуна: Ако всеки следващ миг е по-добър от предишния.

Свами Тиртха: Материалната пропаганда казва същото: „Днес не е много добре, но утре ще е по-добре.” Други разбирания за духовен напредък?

Парамананда: Когато сме все по-близо до съвършенството.

Свами Тиртха: Звучи добре.

Павитра: Когато все повече и повече осъзнаваме нуждата от връзка с духовния учител и сме способни да го следваме.

Харилила: Когато материалните страдания са все по-маловажни.

Гиридхари: Бог сам казва какво е напредък, когато отговаря на Арджуна какво се случва с неуспелия йоги. Успех е когато започнеш от точката, където си спрял. Когато не губиш онова, което си постигнал.

Свами Тиртха: Това също е добра вметка, но всъщност никога не можем да загубим някое духовно постижение.

Коментар: Да обикнем Бога както обичаме себе си.

Гиридхари: Истинският цитат всъщност не е да обичаме Бога както обичаме себе си, а да обичаме ближния както обичаме себе си, пък Бога – най-много от всичко.

Свами Тиртха: Да, да. Но за да завърши сбора от различни мнения, след като остана много недоволен от всичките ни възможни предложения, Гурудев в крайна сметка каза: „Напредък е когато все повече и повече виждате хората около себе си като предани.”

Понякога си мислим, че напредъкът е в постигането на нещо, в това да направиш нещо голямо. Но това може да е просто осъществяване на материалните ни желания. Ставаш най-известният проповедник на Земята – голямо пътешествие на егото. Но ако сме способни да виждаме все повече предаността у братята и сестрите си, това е истински напредък. Защото тогава визията ни се подобрява. Не позицията ни се подобрява, а визията.

Моля ви, размислете дали можете да приемете тази версия, аз я считам за много приложима. По този начин можем да населим нашия свят с ангели. Следвайте ангелите.

Въпрос на Парамананда: Има ли край напредъкът? Или е вечно развиващо се, разгръщащо се разбиране и осъществяване?

Свами Тиртха: Шрила Шридхара Махарадж казва „божествено разгръщане”; а щом е божествено, то е несвършващо разгръщане. Материалното развитие има край, духовното развитие няма край.

Но аз наистина оценям вашите отговори и разбирания за съвършенството. Защото всеки говореше от собствените си реализации. А това е хубаво. Напомня ми когато Кришна излязъл на бойната арена на Камса. Тогава различните присъстващи Го видели по различен начин. Камса видял олицетворението на смъртта в Кришна. Останалите бойци видели своя най-голям страховит враг. Родителите Му: „О, скъпият ни малък син е тук!” А гопите не виждали нито бойната арена, нито някаква опасност – не, единствено „Ето Го нашият любим Говинда!”

Така че всеки има лично разбиране. Ето, въпросът е един: „Какво е напредък?”, а всеки отвръща различно: „Ами, да се доближиш до гуру!” или „Да се отдалечиш от гуру!” – според собственото си разбиране, нали. Или пък „Облекчение от страданията”. Но ако Кунти Деви седеше тук, тя би рекла: „Повече страдания, повече напредък.” Затова трябва да разберем, в духа на „Бхакти Сутрите”, че валидността на различните мнения не е окончателна. Защото край нямат различните концепции и затова всяко заключение, основано на дебат, не е последно. А кой е най-висшият авторитет в нашето разбиране? И сега не отварям дебат по тази тема. Това е спускащото се божествено напътствие. Шастра, откровенията, или шабда, божествената истина. Това е окончателното ръководство, а не разните лични идеи и концепции. Не мненията, а божественото разкритие. Това е точката, по която всички трябва да сме съгласни. Колко е хубаво да открием точка на хармония.

 

 

 апсари

(Conferencia de Swami Tirtha, mayo 2013, Sofía) 

Si algo existe nunca perecería. Existimos – o por lo menos tenemos esta impresión. Me siento vivo! Algunos filósofos no están seguros de ello: ‘No podemos establecerlo, no podemos saberlo Deberíamos ser positivos por lo menos en lo que se refiere a nuestra propia existencia. De algún modo sentimos y percibimos nuestra existencia. Nuestra consciencia tiene esta impresión y vive nuestra existencia. Si estamos seguros de que: ‘Existo ahora’, entonces se trata de algo permanente, de algo eterno. La consciencia es un factor de suma importancia. Todas las impresiones y percepciones se proyectan en la pantalla de la consciencia. El progreso pues es la capacidad de ver debidamente lo que es verdadero y real.

Gurudev ha planteado la pregunta: “Que es el progreso? Que pensáis del progreso espiritual?” Bueno, que es lo que pensais?

Yamuna: Si cada momento que siga fuere mejor que el precedente’

Swami Tirtha: La propaganda material afirma lo mismo: “El día de hoy no ha sido muy bueno, pero mañana es otro día y será un día mejor.” Hay otros conceptos de progreso espiritual?

Paramananda: Cuando estemos más cerca da la perfección.

Swami Tirtha: Suena bien

Pavitra: Cuando vayamos comprendiendo la consciente necesidad de maestro spiritual y6 seamos capaces de seguirlo.

Harilila: Cuando los sufrimientos materiales vayan perdiendo importancia.

Giridhari: El Mismo Dios dice que es progreso cuando responde a Arjuna diciendo que es lo que pasa con los yogis mal logrados. Se logra un éxito cuando se comienza desde el punto en el que uno se había parado, cuando se había perdido lo ya alcanzado.

.Swami Tirtha: Es una Buena observaci9oon, pero en realidad podemos perder una adquisición espiritual.

Comentario: Amar a Dios como amamos a nosotros mismos.

Giridhari: La citación real no es amar a Dios como amamos a nosotros mismos sino amar al prójimo como amamos a nosotros mismos y amar a Dios por encima de todo.

Swami Tirtha: Si, sí. Para terminar la colección de diferentes opiniones, después de quedar muy descontento de todas nuestras conjeturas, Gurudev dijo: „Progreso es cuando vayáis a ver a la gente a vuestro derredor como a devotos dedicados.” 

A veces pensamos que progreso es la adquisición de algo, la

Realización de algo grandioso. Sin embargo todo ello puede ser simplemente la realización de vuestros deseos materiales. Llegar a ser el más famoso predicador en la Tierra – un largo viaje del ego. Por lo tanto, si somos capaces a ir viendo la devota dedicación de los hermanos y hermanas, esto sí, es progreso real. Entonces mejora nuestra visión. No mejora nuestra posicion sino nuestra vision.

Pensad por favor si podéis aceptar esta versión, yo la considero como muy aplicable. De este modo podremos poblar nuestro mundo de ángeles. Seguid a los ángeles.

Pregunta de Paramananda: Hay un fin para el progreso? O tal vez el progreso sea comprensión y realización en eterno desarrollo y despliegue?

Swami Tirtha: Bueno, Shrila Shridhara Maharaj dice ‘divino despliegue ’; y puesto que es divino, es despliegue sin fin. El desarrollo material tiene su fin, el desarrollo espiritual es infinito.

Por lo tanto realmente aprecio tus respuestas y conceptos relativos a la perfección. Cada uno hablaba de su propia realización. Es algo bueno. Me recuerdo el episodio cunado Krishna salió al redondel de combate de Kamsa. En aquel entonces los presentes Le han visto de diferentes modos. Kamsa ha visto en Krishna la personificación de la muerte. Los otros combatientes vieron al gran enemigo temible, Sus padres: “Oh, nuestro amado hijo menor está aquí!” T los gopis no vieron el redondel de combate ni el peligro – no, lo que vieron era únicamente: “Nuestro amado Govinda está aquí!”

Bueno, cada uno tiene su propia visión y comprensión. La cuestión es: “Que es el progreso?” y cada uno responde a su modo: “Oh, es acercarse a Guru!” o tal vez: “Oh, es alejarse de Guru!” – en acuerdo con la propia realización, no? O tal vez: “Es el alivio del sufrimiento”. Por lo tanto Kunti Devi, sentada por ahí diría: “Cuanto más sufrimiento, tanto más progreso.” Deberíamos darnos cuenta, en el espíritu de las Bhakti-sutras que la validez de las diferentes opiniones no es definitiva. Hay un sinfín de conceptos y por esta razón tampoco podría resultar definitiva cualquiera conclusión basada en un debate. Y cuál es la suprema autoridad en vuestra comprensión? No voy a abrir un debate sobre el tema. Vienen descendiendo la divina instrucción Shastra, las revelaciones o la shabda, la divina verdad. Estas son las divinas instrucciones, y no las distintas y diferentes opiniones ni conceptos. No valen las opiniones sino la divina revelación. Este es el punto en el que todos deberíamos ponernos de acuerdo. Resulta tan hermoso descubrir el punto de la armonía.

 апсари

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София) 

Если что-то существует, оно никогда не будет уничтожено. Мы существуем – по крайней мере у нас такое впечатление. Я чувствую себя живым! Некоторые философы не уверены в этом: „Не можем точно установить это, не можем знать.” Но, как минимум, мы должны быть уверены в нашем собственном существовании. Мы каким-то образом ощущаем, воспринимаем себя, верно? Наше сознание каким-то образом имеет такое впечатление, оно имеет этот опыт существования. А если мы уверены, что „Я существую сейчас”, тогда это постояннство, это вечность. Сознание это очень важный фактор здесь. Все различные впечатления и концепции раскрываются и проецируются на этот экран сознания. Итак, прогресс означает, что мы должны все более правильно видеть, что к чему.

Гурудев однажды нам задал вопрос: „Что такое прогресс? Как вы думаете, что такое духовный прогресс?” Итак, что вы думаете?

Ямуна: Если каждый следующий миг лучше предыдущего.

Свами Тиртха: Материальная пропаганда говорит то же: „Сегодня не очень хорошо, но завтра будет лучше.” Другие представления о духовном прогрессе?

Парамананда: Когда мы ближе к совершенству.

Свами Тиртха: Звучит хорошо.

Павитра: Когда мы все более и более осознаем необходимость связи с духовным учителем и способны его следовать.

Харилила: Когда материальные страдания становятся все менее и менее важными.

Гиридхари: Бог сам сказал, что это такое прогресс, когда ответил Арджуне, что происходит с неуспевшим йоги. Успех, это когда начнешь с точки, где ты остановился. Когда не теряешь того, чего достиг.

Свами Тиртха: Это также хорошая ремарка, но на самом деле мы никогда не можем потерять духовное достижение.

Коментарий: Полюбить Бога как самого себя.

Гиридхари: Реальная цитата на самом деле не в том, чтобы любить Бога так, как мы любим себя, а в том, чтобы любить наших братьев так, как мы любим себя, а Бога больше всего.

Свами Тиртха: Да, да. Но чтобы завершить сбор разных мнений, после того как остался очень недоволен всеми нашими возможными предложениями, Гурудев сказал: „Прогресс – это когда все больше и больше видите людей вокруг себя как преданные.”

Иногда мы считаем, что прогресс состоит в достижении чего-то, в том чтобы сделать нечто большое. Но это может быть просто осуществление наших материальных желаний. Становишься самым известным проповедником на Земле – большое путешествие эго. Но если мы способны видеть все больше преданности у своих братьев и сестер, это есть настоящий прогресс. Потому что тогда наше видение улучшается. Не наша позиция улучшается, а видение.

Прошу вас, подумайте можете ли принять эту версию, я считаю ее очень пригодной. Таким образом можем заселить наш мир ангелами. Следуйте за ангелами.

Вопрос Парамананды: Есть ли конец прогрессу? Или это вечно развивающееся, разворачивающееся понимание и осуществление?

Свами Тиртха: Шрила Шридхара Махарадж говорит „божественное разворачивание”; а раз оно божественное, оно нескончаемое развёртывание. Материальное развёртывание имеет конец, духовное развёртывание не имеет конца.

Но я очень ценю ваши ответы и представления о совершенстве. Потому что все говорили о своей собственной реализации. А это хорошо. Это напоминает мне, когда Кришна вышел на арену борьбы Камсы. Тогда разные присутствующие Его видели по разному. Камса видел олицетворение смерти в Кришне. Остальные бойцы видели своего самого страшного врага. Его родители: „О, наш дорогой маленький сын здесь!” А гопи не видели ни борцовской арены, ни какую-то опасность – нет, только „Вот Он наш любимый Говинда здесь!”

Так что у всех свое личное понимание. Вот один вопрос : „Что такое прогресс?”, а каждый отвечает по разному: „Ой, приблизиться к гуру!” или „Подальше от гуру!” – в соответствии с собственным пониманием, верно. Или же „Облегчение от страдания”. Но если бы Кунти Дэви сидела здесь, она бы сказала: „Больше страданий, больше прогресса.” Поэтому надо понять, в духе „Бхакти Сутр”, что валидность разных мнений не является окончательной. Потому что нет конца различным концепциям, и поэтому любой вывод, основанный на дебатах, не является окончательным. Каков окончательный авторитет в нашем понимании? И сейчас я не открываю дебаты по этому поводу. Это нисходящее божественное руководство. Шастра, откровения или шабда, божественная истина. Это высшее руководство. Не разные личные идеи или концепции. Не мнения, а божественное откровение. И это тот момент, когда мы все должны согласиться. Как хорошо, мы нашли точку гармонии.