Archives

Calendar

August 2019
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for August 1st, 2019

Mother

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)

(continues from the previous Friday) 

Question: Gurudev, what happens if one recognizes as his guru somebody who is already not in a physical body?

Swami Tirtha: It’s a sensitive topic. If you had asked me that question twenty years back, I would have immediately said: “Wrong”. But if you ask me today – if all the participants are very pure and innocent in their hearts and also if there is no cheating mentality, if this is not an escape from a living connection – then I might say it is possible.

Nevertheless it is always very good to have a feedback. But we don’t believe in the bodily existence, we believe in the spiritual existence. On that platform the higher ones might come and invite you to join their mission. Maybe they don’t show their bodies, but they show their willpower or invitation.

Yet I am sure we all had heard that as an excuse: “Oh, I have heard that this is the divine desire, so I will do it.” If there is no security system, in that case, it’s risky, no doubt. And how can we protect ourselves? Only with sincerity. Because actually one engagement in this material world is very popular – cheating others. It’s widespread! There is only one engagement that is even more popular than this – it’s cheating yourself. So, how to avoid cheating others and cheating ourselves? Be sincere!

Question of Paramananda: If it is appropriate, one more question on the topic of guru. We know that Bilvamangala Thakura is having generally said three spiritual masters. We can say that the first one helped him to really start the active spiritual part of his life. The second one was giving him direct instructions and gave him initiation. I think also the second one gave him the sannyas order initiation. And the third guru is a very interesting phenomenon for me, because he explains that his instructing guru was Krishna himself. If you could, please, share more about this topic. One of the things which I am specifically interested in is if the position to be instructed directly from the Supreme is reserved only for those persons who belong to His close entourage. Or practically every soul can somehow receive this position?

Swami Tirtha: I also have a question. Who was the first guru?

Paramananda: Chintamani.

Swami Tirtha: What was her position? Worldly engagement?

Paramananda: She was a prostitute.

Swami Tirtha: Yes. So, Bilvamangala Thakura’s life story shows that we should go beyond formalities. Formally the social position of a prostitute is not very high. But she was more devoted and more aware of the real values of life than her partner. So, usually we expect guru-tattva to manifest in a splendid orange dhoti. But sometimes guru-tattva comes in the shape of a prostitute – unexpected! So, go beyond formalities. We can never know who the dark horse is. Respect all and be eager for instruction!

Concerning your second topic – whether the direct instructions are available or not. Well, there is a connection between Krishna and all the souls. Through His presence in your heart He is able to instruct every individual. And our duty is to purify our capacity to hear and perceive the instructions so much, that we are able to get that message. So, this subtle inner guidance is always there. We only have to remove our resistance.  

 

 Mother

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából) 

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

Kérdés: Gurudév, mi van akkor, ha gurunkként ismerünk fel olyan valakit, aki már nincs fizikai testben?

Szvámí Tírtha: Ez egy kényes kérdés. Ha ezt a kérdést húsz évvel ezelőtt tetted volna fel nekem, akkor azonnal azt feleltem volna, hogy: „Ez tévedés.” Azonban, ha ma kérdezel – ha valamennyi szereplő nagyon tiszta és ártatlan szívű, s nincs jelen a csaló mentalitás, ha ez nem egyfajta menekvés egy élő kapcsolat elől – akkor azt mondom, hogy lehetséges.

Azonban mindig nagyon jó visszajelzést kapni. De mi nem a testi, hanem a lelki létezésben hiszünk. A lelki szinten, akik magasabban állnak, eljöhetnek és meginvitálhatnak, hogy csatlakozz a küldetésükhöz. Talán nem mutatják meg a testüket, azonban feltárják akaratukat vagy a meghívásukat.

Bár biztos vagyok benne, hogy ezt mindannyian hallottuk már kifogásként: „Azt hallottam, hogy ez az isteni akarat, úgyhogy megteszem.” Ha nincs védelmi rendszer, abban az esetben ez kétség kívül kockázatos. S miként tudjuk megvédeni magunkat? Csak őszinteséggel. Ugyanis ebben az anyagi világban van egy elfoglaltság, ami módfelett népszerű – mások megtévesztése. Rendkívül elterjedt! Ennél már csak egy másik elfoglaltság létezik, ami még ennél is népszerűbb – önmagunk becsapása. Tehát, miként kerüljük el mások és önmagunk becsapását? Légy őszinte!

Paramánanda kérdése: Ha helyénvaló, akkor lenne még egy kérdésem a guru témában. Tudjuk, hogy Bilvamangal Thákurról általában azt tartják, hogy három lelki tanítómestere volt. Azt mondhatjuk, hogy az első guru segítette őt abban, hogy az igazán aktív lelki életét elkezdje. A második közvetlen utasításokkal látta el és beavatásban részesítette. Úgy tudom, hogy a szannjász rendbe történő beavatást is tőle kapta. S, a harmadik guruja egy számomra nagyon különleges jelenség, mert Bilvamangal Thákur úgy magyarázza, hogy a guru, akitől útmutatást kapott, maga Krsna volt. Ha lennél olyan kedves többet megosztani ezzel a témával kapcsolatban! Az egyik dolog, ami engem fölöttébb érdekel az az, hogy a közvetlenül a Legfelsőbbtől kapott útmutatásokat csak azoknak a személyeknek tartják fenn, akik Krsna közeli kíséretéhez tartoznak? Vagy gyakorlatilag minden lélek képes valamiképpen elnyerni ezt a helyzetet?

Szvámí Tírtha: Nekem is lenne egy kérdésem. Ki volt az első guru?

Paramánanda: Csintámani.

Szvámí Tírtha: Milyen helyzetben volt? Mi volt a világi foglalkozása?

Paramánanda: Prostituált volt.

Szvámí Tírtha: Igen. Tehát Bilvamangal Thákur élettörténete azt mutatja, hogy túl kell lépnünk a formaságokon. Formálisan egy prostituált társadalmi helyzete nem valami magas. Mégis sokkal inkább hű volt az élet valódi értékeihez, és sokkal jobban tudatában volt ezeknek, mint a partnere. Általában arra számítunk, hogy a guru-tattva egy pompás narancsszínű dhótit viselő személyben fog megnyilvánulni. Azonban, néha a guru-tattva egy prostituált személyében jön el – váratlanul! Tehát, lépjetek túl a formaságokon! Sohasem tudhatjuk, ki a sötét ló. Tiszteljetek mindenkit, és legyetek éhesek az útmutatásokra!

A második témával kapcsolatban, hogy a direkt útmutatások elérhetők-e, vagy sem. Nos, Krsna és valamennyi lélek között van kapcsolat. A szívedben való jelenlétén keresztül Ő képes minden egyéni lelket személyesen ellátni útmutatásokkal. A mi feladatunk pedig az, hogy annyira megtisztítsuk az útmutatásokat meghalló és felfogó képességünket, hogy képesek legyünk megérteni az üzenetet. Tehát, ez a finom belső irányítás mindig ott van, csupán az ellenállásunkat kell eltávolítani.

 

 

 Mother

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)

(продължава от предишния петък) 

Въпрос: Гурудев, какво става ако човек разпознае за свой гуру някой, който вече не е във физическо тяло?

Свами Тиртха: Това е чувствителна тема. Ако ми бе задал този въпрос преди двайсет години, веднага щях да отвърна: „Неправилно е”. Но като ме питаш днес – ако всички участващи са много чисти и невинни в сърцата си, и ако нямат намерение да се мамят, ако това не е бягство от живо общуване – тогава бих казал, че е възможно.

Все пак, винаги е много добре да имаме обратна връзка. Но ние не вярваме във физическото съществуване, вярваме в духовното съществуване. На онова ниво по-висши същества могат да дойдат и да те призоват да се присъединиш към тяхната мисия. Те може и да не показват телата си, но показват своята воля или покана.

Обаче съм сигурен, че всички сме чували това като извинение: „Чух глас, че такова е Божието желание, затова ще го направя.” Ако няма защитна система, без съмнение е рисковано. А как можем да се защитим? Единствено чрез искреност. Защото всъщност нещо се шири навред в този свят – да мамиш другите. Широко разпространено е! Има само едно, което е още по-разпространено – да мамиш самия себе си. Тогава как да избягваме да залъгваме останалите и себе си? Бъдете искрени!

Въпрос на Парамананда: Ако е уместно, още един въпрос на темата за гуру. Знаем, че Билвамангала Тхакура има най-общо казано трима учители. Можем да кажем, че първият му е помогнал наистина да започне активната духовна част от живота си. Вторият му е давал преки напътствия, както и посвещение. Мисля, че пак той му е дал посвещение и в ордена на отречението санняс. А третият гуру е много интересен феномен за мен, защото той обяснява, че негов наставляващ учител бил самият Кришна. Би ли ни разказал моля повече по тази тема. Едно от нещата, които специално ме интересуват е дали това някой да бъде напътстван директно от Бога е нещо, запазено само за тези, които спадат към най-близкото Му обкръжение? Или на практика всяка душа може по някакъв начин да получи тази позиция?

Свами Тиртха: Аз също имам въпрос. Кой бил първият му гуру?

Парамананда: Чинтамани.

Свами Тиртха: С какво се занимавала тя, каква била светската ѝ заетост?

Парамананда: Била проститутка.

Свами Тиртха: Да. Та, историята на живота на Билвамангала Тхакура показва, че трябва да минем отвъд формалностите. Формално позицията на една проститутка в обществото не е особено висша. Но тя била по-отдадена и по-осъзната за истинската стойност на живота отколкото нейният партньор. Обичайно ние очакваме гуру-таттва да се прояви в сияйно оранжево дхоти. Но понякога – да не очакваш – гуру-таттва идва в облика на проститутка! Така че минете отвъд формалностите. Никога не можем да знаем кой е черният кон. Уважавайте всички и бъдете жадни за напътствия!

По отношение на втория ти въпрос – дали преките насоки са достъпни или не. Връзка съществува между Кришна и всички души. Посредством присъствието си във всяко сърце, Той може да напътства всекиго. А наш дълг е да пречистим своята способност да чуваме и възприемаме насоките до такава степен, че да сме способни да доловим посланието. Така че това фино вътрешно водачество винаги присъства. Просто трябва да отстраним съпротивата си.

 Mother

(Conferencia de Swami Tirtha, mayo 2013, Sofía)

(Continua la conferencia del pasado viernes) 

Pregunta: Gurudev, que le pasa al humano que llegue a reconocer como gurú suyo a alguien que ya no estuviese en cuerpo físico?

 Swami Tirtha: Es un tópico sensitivo. A esta pregunta hace veinte años iba a responder enseguida: “Error”. Pero si me lo preguntáis hoy – si todos los participantes son puros/ purificados, en sus corazones y si no intentan a escapar de la viva conexión –en tal caso diría que tal vez sea posible.

Por lo tanto, siempre es bien mantener conexión inversa. No creemos en la existencia física, creemos en la existencia spiritual. En aquel nivel de los seres superiores que pueden venir y llamar a que os juntéis a la misión. Tal vez no muestren sus cuerpos pero si, muestran voluntad o invitación.

Estoy seguro pues que todos hemos oído ya la excusa; “Oh, he oído una voz diciendo que es la voluntad divina y voy a realizarla.” Sin sistema de seguridad sin duda se corre un riesgo. Y como llegar a protegernos? Únicamente i por medio de la sinceridad. En realidad hoy en día se ha extendido la bellaquería. Embaucar a otra gente es algo muy frecuente. Pero todavía mas extendida es la tendencia de ilusionarse engañándose a sí mismo. Como evitar a engañar a otra gente y a nosotros mismos? Siendo sinceros!

Pregunta de Paramananda: Una pregunta más relacionada con el teme del gurú, si conviene: Ya sabemos que Bilvamangala Thakura tenía tres maestros espirituales. Podemos decir que el primero le ha ayudado a comenzar activamente la parte espiritual de su vida. El segundo le ha dado instrucciones directas así como la iniciación. Pienso que también este le ha iniciado en el orden de los sannyas. El tercer gurú es para mí un feno0meno muy interesante, puesto que afirma haber tenido el mismo Krishna de gurú instructor. Por favor, podría aclararnos más del tópico Lo que más me interesa es si, el hecho de haber sido instruido directamente por el Supremo queda un favor reservado solo a los que pertenezcan a Su círculo inmediato. O si en práctica cada alma puede acceder a esta posición?

Swami Tirtha: Yo también tengo una preguntaQuien fue el primer gurú?

Paramananda: Chintamani.

Swami Tirtha: Que posición tenía ellaWhat was her position? Su posición mundana?

Paramananda: Ella era prostituta.

Swami Tirtha: Si. Bueno, la historia de la vida de, Bilvamangala Thakuras demuestra que debemos pasar allende las formalidades. Formalmente una prostituta no ocupa posición social muy elevada. Sin embargo, ella ha sido más dedicada y mucho más consciente del valor real de la vida que su pareja. Solemos esperar que guru-tattva llegue a manifestarse en dhoti de color naranja esplendido. Por lo tanto, a veces – inesperadamente – guru-tattva viene en aspecto de prostituta! Así que, habrá que pasar allende las formalidades. Jamás podemos saber cuál es el caballo negro. Respetad a todos y a cualquiera y sed sedientos de recibir instrucciones.

En lo que se refiere al segundo tópico – si las instrucciones directas son accesibles o no lo son: La conexión con Krishna existe en todas las almas. Por medio de Su presencia en cada corazón, Él puede instruir a todos y a cualquiera. Nuestro deber es purificar nuestra aptitud, nuestra capacidad de oír y percibir las instrucciones en el grado de poder recibir el mensaje. En nuestras entrañas siempre está presente un guía sutil. Este guía sutil siempre está presente y simplemente debemos descartar nuestra resistencia.

 

 Mother

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)

(продолжение с предыдущей пятницы) 

Вопрос: Гурудев, что произойдет, если человек распознает своим гуру кого-то, кто уже не находится в физическом теле?

Свами Тиртха: Это щекотливая тема. Если бы ты мне задал этот вопрос двадцать лет тому назад, я бы сразу ответил: „Это неправильно”. Но если вы спросите меня сегодня – если все участники очень чисты и невинны в своих сердцах, а также если нет мошеннического менталитета, если это не бегство от живой связи – тогда я могу сказать, что это возможно.

Все таки, всегда очень хорошо иметь обратную связь. Но мы не верим в физическое существование, верим в духовное существование. На этой платформе могут прийти высшие существа и пригласить вас присоединиться к их миссии. Может быть, они не покажут свои тела, но они покажут свою силу воли или приглашение.

Однако я уверен, что все мы слышали как извинение: „Я услышал голос, что таково Божие желание, поэтому я это сделаю.” Если нет системы безопасности, то в этом случае это, несомненно, рискованно. И как мы можем защитить себя? Только с искренностью. Потому что на самом деле одно занятие в этом материальном мире очень популярно – обманывать других. Это широко распространено! Есть только одно занятие, которое даже более популярно, чем это – это обман самого себя. Итак, как избежать обмана других и обмана себя? Будьте искренными!

Вопрос Парамананды: Если уместно, еще один вопрос на тему гуру. Знаем, что Билвамангала Тхакура имел в общем трех учителей. Можем сказать, что первый ему помог действительно начать активную духовную часть своей жизни. Второй ему давал прямые напутствия, как и посвящение. Я думаю, что второй дал ему и посвящение в санньясу. И третий гуру для меня очень интересный феномен, потому что он объясняет, что его наставником был сам Кришна. Если вы могли бы, пожалуйста, поделитесь больше по этой теме. Одна из вещей, которые меня особенно интересуют, заключается в том: позиция, которая позволяет быть напутствованным непосредственно от Всевышнего, зарезервирована ли только для тех людей, которые принадлежат к Его близкому окружению. Или на практике каждая душа может каким-то образом получить эту позицию?

Свами Тиртха: У меня тоже есть вопрос. Кто был его первым гуру?

Парамананда: Чинтамани.

Свами Тиртха: Чем она занималась, ее мирское занятие ?

Парамананда: Была проституткой.

Свами Тиртха: Да. История жизни Билвамангала Тхакуры показывает, что мы должны выйти за рамки формальностей. Формально социальное положение проститутки в обществе не особо высоко. Но она была более преданной и более осведомленной о реальных ценностях жизни, чем ее партнер. И так, обычно мы ожидаем, что гуру-таттва проявится в великолепном оранжевом дхоти. Но иногда гуру-таттва приходит в образе проститутки – неожиданно! Итак, выходите за рамки формальностей. Мы никогда не можем знать, кто такой черный конь. Уважайте всех и жаждуйте напутствий!

Относительно вашей второй темы – доступны ли прямые инструкции или нет.

Существует связь между Кришной и всеми душами. Своим присутствием в вашем сердце Он может наставлять каждого человека. А наш долг очистить свою способность

слышать и воспринимать инструкции настолько, чтобы мы могли получить это послание. Так что это тонкое внутреннее руководство всегда здесь. Нам нужно только снять наше сопротивление.