Archive for July 11th, 2019

11988539_10153608669809628_866992268485997133_n

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)

(continues from the previous Friday) 

Question of Kripadham: What is our attraction to our guru?

Swami Tirtha: Yes – whether it is to the external form, or his behavior, or his diet, or taste, or whatever? Or is some essential understanding: what is the goal of life; how to live properly; how to express ourselves properly? Because just imagine: if for example we are sitting in Egypt, discussing the divine principle in a dervish monastery, then we shall use different phrases. We shall have different understanding about things, we shall have different names. Even different diet. But what is the topic? How to find the way back home, back to Godhead? The dervishes will say: ”Let’s dance a little bit!” and this is the way back home for them.

Or – yesterday I received a bulletin. It reads: Orthodox Church “Saints Cyril and Methodius” and there is a quotation from “Letter of Saint Paul to the Philippians: “Brothers! Always rejoice in the Lord! God is near!”

It’s a good message! My dear brothers, find your happiness in God! It’s a part of some general message and there are always practitioners for all these general principles. Then what is specific about our process? This is what we have to understand properly. It’s not a question of who is better or who is second, who is first. In that sense it’s not a competition. But we have to examine what is the special contribution that God needs from us. Because He can take from others for example this flower. From this group He can take that service. What is the service that He wants to take from us? This is what we have to understand – what is the special contribution of a devotee to Krishna’s full satisfaction? If we can identify that, then we are fully convinced what to do, how to live, what to avoid. Then you know that: “Oh, this is my loving offering to my beloved Lord!

Question: I don’t know so well the books which you are quoting, but this is not an obstacle for me, because even outside the form the wisdom remains. That’s why I am coming with joy here. Yet, I’ve read the letters of St. Apostle Paul and I didn’t understand the joke about him.

Swami Tirtha: Joke?

Comment: With the bulletin.

Swami Tirtha: Oh, but it was not a joke! No, no, no! Please, don’t misunderstand this! I just wanted to show that in many respects we are the same. It just happened to come to me yesterday and what was the message there: “Be happy in God!” Of course we are happy to hear that message – that God is close. This is what we want! That shows that irrespective of the cultural setup, irrespective of the religious differences there is some universal message.

Comment: My conviction is that all those religions are coming from God and if it brings benefits, so it’s good. And actually we are all brothers.

Swami Tirtha: Yes, that’s true. That’s correct. We all belong to the Supreme. The differences in religions and between human beings are done by the humans. The unity is established by God. So, we should decide whether we are on the human side or on the divine side. The spiritual is universal, the human is limited. The big question is how to become a real Christian, a real follower of Jesus? How to fulfill the requirements in the “New Testament”? There is a very simple answer – become a devotee. Because I had seen, the devotees are living what is written in the Bible. For them this is not only some old books; no, for them this is life – to live in divine love. 

(to be continued)

 

 11988539_10153608669809628_866992268485997133_n

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából) 

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

Krpadhámá kérdése: Mi vonz bennünket a mesterünkhöz?

Szvámí Tírtha: Igen – vajon a külsejéhez, vagy a viselkedéséhez, vagy az étkezéséhez, vagy az ízléséhez vagy valami máshoz vonzódunk? Vagy valami lényegi dolog megértéséhez, mint például, hogy mi az élet célja; hogyan éljünk helyesen; miként fejezzük ki magunkat pontosan? Mert képzeljétek csak el, ha mi most például Egyiptomban ülnénk, egy derviskolostorban és az isteni alapelvről értekeznénk, akkor másfajta kifejezéseket használnánk. Másfajta megértésre jutnánk a dolgokat illetően, más neveket használnánk. Még másfajta étkezést is követnénk. De mi a téma? Hogyan találjunk haza, vissza Istenhez. A dervisek azt fogják mondani, hogy: ”Perdüljünk táncra!”, s számukra az a hazavezető út.

Vagy – tegnap kaptam egy brosúrát. A következő állt rajta: Ortodox Egyház „Szent Cirill és Metód” és egy idézet Szent Pál a filippiekhez írt leveleiből: „Testvéreim! Mindig örvendezzetek az Úrban! Isten közel van!”

Ez egy jó üzenet! Kedves testvéreim, találjátok meg a boldogságot Istenben! Ez egy általános üzenet része, és mindig vannak gyakorlók, akik ezeket az általános elveket követik. Akkor mi a különlegessége a mi folyamatunknak? Ez az, amit pontosan meg kell, hogy értsünk. Nem az a kérdés, hogy ki a jobb, vagy ki a második, ki az első. Ebben az értelemben ez nem egyfajta verseny. Viszont meg kell vizsgálnunk, hogy mi az a különleges plusz dolog, amire Istennek szüksége van tőlünk. Mert például Ő másoktól elfogadhatja ezt a virágot. Egy másik csoporttól azt a szolgálatot fogadhatja el. S mi az a szolgálat, amit tőlünk szeretne elfogadni? Ez az, amit meg kell értenünk – mi a bhaktáknak az a különleges hozzájárulása, amivel Krsnát teljesen elégedetté tehetik? Ha erre rájövünk, akkor teljesen biztosak lehetünk benne, hogy mit kell tennünk, hogyan éljünk, mitől óvakodjunk. S akkor tudni fogod: „Ez az én szeretetteljes felajánlásom imádott Uramnak!

Kérdés: Nem ismerem olyan jól azokat a könyveket, amikből idézel, de ez nem jelent akadályt a számomra, mert a formától eltekintve a bölcsesség megmarad. Ezért jövök ide örömmel. De, bár olvastam Szent Pál apostol leveleit, mégsem értettem a róla szóló viccet.

Szvámí Tírtha: Viccet?

Hozzászólás: A brosúrával kapcsolatban.

Szvámí Tírtha: De az nem vicc volt! Nem, nem, nem! Kérlek, ne értsétek félre! Csupán szerettem volna bemutatni, hogy sok tekintetben egyformák vagyunk. Egyszerűen csak szembejött velem ez tegnap, és mi volt az üzenet: „Örvendezz az Úrban!” Természetesen örülünk az ilyen üzenetnek, hogy közel az Úr. Ez az, amit szeretnénk! Ez azt mutatja, hogy a kulturális berendezkedéstől és vallási különbségektől függetlenül létezik egy egyetemes üzenet.

Hozzászólás: A saját meggyőződésem az, hogy valamennyi vallás Istentől származik, s ha javunkra van, akkor az jó. S valójában, mi mindannyian testvérek vagyunk.

Szvámí Tírtha: Igen, ez igaz. Ez valóban így van. Mi mindannyian a Legfelsőbbhöz tartozunk. A vallások és az emberek közötti különbségeket az emberek okozzák. Az egység Istentől származik. Tehát el kell döntenünk, hogy az emberi vagy az isteni oldalon állunk-e inkább. A lelki az egyetemes, az emberi korlátozott. A nagy kérdés az, hogy miként váljunk valódi keresztényekké, Jézus igaz követőivé? Miként tudjuk teljesíteni az Újszövetség előírásait. Létezik egy nagyon egyszerű válasz – légy odaadó hívő, bhakta! Mert láttam, hogy a bhakták úgy élnek, ahogy a Biblia írja. Számukra ez nem csak egy régi könyv; nem, számukra ez az élet – isteni szeretetben élni.

 

(folytatása következik)

 

 11988539_10153608669809628_866992268485997133_n

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)

 

(продължава от предишния петък)

 

Въпрос на Крипадхам: Какво представлява привличането ни към нашия гуру?

Свами Тиртха: Да – дали е към външния му образ, или към поведението му, към начина му на хранене, към вкуса му, към каквото и да било? Или е някакво съществено разбиране: каква е целта на живота; как да живеем правилно; как да се изразяваме правилно? Защото само си представете: ако, да речем, седяхме в Египет в някой дервишки манастир и обсъждахме божествения принцип, щяхме да използваме различен изказ. Бихме имали различно разбиране за нещата, бихме носили различни имена. Дори диетата ни щеше да е друга. Но каква ще е темата? Как да открием обратния път към дома, към Бога? Дервишите биха казали: „Нека потанцуваме малко!” и това е пътят обратно към дома за тях.

Или например както вчера получих този бюлетин. Пише „Православна църква „Св. св. Кирил и Методий” и има цитат от посланието на Св. Апостол Павел до Филипяни: “Братя! Радвайте се винаги в Господа! Господ е близо!”

Добро послание! Мои скъпи братя, открийте своето щастие в Бога! Това е част от всеобщото послание и винаги има практикуващи за тези общовалидни принципи. Тогава какво е специфичното на нашия процес? Именно това трябва правилно да разберем. Не е въпросът кой е по-добър, кой е втори, кой първи. В този смисъл това не е състезание. Но ние трябва да изследваме какъв е специалният принос, от който Богът се нуждае от нас. Защото от дадена група Той може да вземе, да речем, това цветче; от друга група може да вземе онова служене. А какво е служенето, което иска от нас? Това е, което трябва да разберем – какъв е специфичният принос на един предан за пълното удовлетворение на Кришна? Ако сме способни да определим това, ще сме напълно убедени какво да правим, как да живеем, кое да избягваме. Тогава ще знаете: „Ето това е моето любящо приношение за моя възлюбен Бог!”

Въпрос: Не познавам толкова добре книгите, които цитирахте, но за мен това не е пречка, защото дори извън формата мъдростта остава. Затова идвам с радост тук. Но понеже съм чел посланието на Апостол Павел, не разбрах шегата за него.

Свами Тиртха: Шега?

Коментар: С бюлетина.

Свами Тиртха: О, но това не беше шега! Не, не, не! Моля ви, недейте да го разбирате погрешно! Просто исках да покажа, че в много отношения ние сме еднакви. Това просто ми се случи вчера и какво беше посланието?: „Бъдете щастливи в Бога!” Разбира се, че сме щастливи да чуем такова послание – че Господ е близо. Та нали това искаме! Това показва, че независимо от културната среда, независимо от религиозните различия, съществува универсално, общовалидно послание.

Коментар: Моето убеждение е, че всички тези религии идват от Бога и ако нещо донася благо, то е добро. И всъщност всички сме братя.

Свами Тиртха: Да, така е. Това е вярно. Всички принадлежим на Бога. Различията между религиите и между човешките същества са дело на хората. Единството е установено от Бога. Така че трябва да решим дали сме откъм човешката или откъм божествената страна. Духовното е универсално, човешкото е ограничено. Големият въпрос е как да станеш истински християнин, истински последовател на Христос? Как да изпълниш заръките на „Новия Завет”? Има съвсем прост отговор – стани предан. Защото съм видял, че преданите живеят онова, което е написано в Библията. За тях това не са просто някакви стари книги; не, за тях това е животът – да живееш в божествена любов. 

(следва продължение)

 11988539_10153608669809628_866992268485997133_n

(Conferencia de Swami Tirtha, mayo 2013 Sofía )

(Continuación de la conferencia del pasado viernes) 

Pregunta de Kripadham: Que es lo que representa la atracción hacia nuestro Gurú?

Swami Tirtha: Si – sea por su aspecto externo, su comportamiento, por su modo de comer, su gusto o por cualquier otro criterio? Tal vez se trate de comprensión esencial: cuál es el objetivo de la vida, como vivir correctamente, como expresarse? Imaginad pues el caso de veros por ejemplo sentados en Egipto, en algún monasterio de derviches discutiendo el principio divino, por supuesto deberíamos usar diferentes expresiones. Tendríamos comprensión diferente de las cosas de la vida, llevaríamos nombres diferentes. Hasta nuestra dieta de alimentación sería diferente. Por lo tanto, cuál sería el tópico? Como hallar el camino de vuelta a casa, de vuelta a Dios? Los derviches dirían: ”Vamos a danzar un rato! ” y para ellos aquel seria el camino de vuelta a casa. O el ejemplo de ayer – he recibido un boletín en el que se podía leer: Iglesia ortodoxa “: Los Santos Cirilo y Método” y vienen citaciones de la “Carta de San Pablo a los Filipinos: “Hermanos! Alegraos siempre en Dios! Dios esta s cerca!” Un buen mensaje! Queridos hermanos míos, descubrid vuestra felicidad en Dios! Es una parte del mensaje general y siempre habría practicantes de estos principios generales. Entonces, que hay de específico en nuestro proceso? Es lo que debemos comprender propiamente. No es cuestión de quien es mejor o de quien es segundo o primero en llegar. No se trata de emulación ni de competencia. Debemos comprender que es lo especial en la contribución que Dios necesita de nosotros. Puesto que de un grupo puede recoger una florecilla, de otro va a apreciar el servicio. Y qué tipo de servicio nos requiere? Es lo que debemos comprender – cuál es la contribución específica de un devoto para dar plena satisfacción a Krishna? Si somos capaces de identificar lo, podríamos quedar plenamente convencidos en que es lo que debemos hacer, en cómo seguir viviendo, en que es lo que deberíamos evitar. Entonces vamos a saber: “Oh, this is my loving offering to my beloved Lord!

Pregunta: No conozco muy bien los libros que Ud. ha citado pero esto no es obstáculo para mí ya que aún fuera de su forma se queda la sabiduría. Por esta razón vengo aquí con alegría. Por lo tanto, por haber leído la carta/ el mensaje del Santo apóstol Pablo, no he comprendido la broma.

Swami Tirtha: Broma?

Comentario: Lo del boletin.

Swami Tirtha: Oh, no fue broma! No, no, no! Por favor, no debéis comprenderlo erróneamente! Simplemente, quería indicar que en muchos tópicos no somos iguales, tenemos visión diferente. Se trataba de algo que me había ocurrido ayer y cuál fue el mensaje? : „Alegraos en Dios/ Sed felices con Dios!” Por supuesto, nos sentimos felices oyendo tal mensaje – que Dios está cerca. Es lo que deseamos! Todo ello indica que no obstante el ambiente y la cultura, no obstante las diferencias religiosas, existe un mensaje universal, Y que todos somos hermanos.

Swami Tirtha: Si, es verdad. Todos pertenecemos al Supremo. Las diferencias entre religiones y comunidades humanas son obra de los humanos. Dios establece la unidad, la unión. Debemos decidir si estamos del lado de los humanos o del de Dios. Lo espiritual es universal, lo humano queda limitado. La gran cuestión es como llegar a ser verdadero Cristiano, real seguidor de Jesús? Como llegar a cumplir con los requisitos en el “Nuevo Testamento”? Le respuesta es muy sencilla – llegando a ser devoto. Ya he visto que los devotos llegan a vivir lo que esta escrito en la Biblia. Para ellos no se trata de antiguas escrituras, de viejos libros, no, para ellos todo ello es la vida – vivir en el amor divino.

(Sigue continuación)

 11988539_10153608669809628_866992268485997133_n

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)

(продолжение с предыдущей пятницы) 

Вопрос Крипадхам: Что нас привлекает к нашему гуру?

Свами Тиртха: Да – это может быть его внешний образ, или его поведение, его диета, его вкус или что-то еще? Или это какое-то существенное понимание: какова цель жизни; как жить правильно; как выражаться правильно? Потому что только представьте себе: если, скажем, мы сидим в Египте в монастыре дервишей и обсуждаем божественный принцип, тогда мы бы использовали другие фразы. У нас будет другое понимание вещей, у нас будут разные имена. Даже наша диета была бы другой. Но какой была бы тема? Как найти обратно путь домой, к Богу? Дервиши бы сказали: „Давайте потанцуем немножко!” и это путь обратно домой для них.

Или например как вчера я получил эту бюллетень. Написано „Православная церковь „Св. св. Кирил и Методий” и есть цитата с послания Св. Апостола Павла к Филипянам: “Братья! Радуйтесь всегда в Господе! Бог рядом!”

Хорошее послание! Мои дорогие братья, найдите свое счастье в Боге! Это часть всеобщего послания и всегда есть практикующие для этих общепринятых принципов. Тогда в чем специфика нашего процесса? Именно это надо правильно понять. Вопрос не в том кто лучше, кто второй, кто первый. В этом смысле это не соревнование. Но мы должны исследовать какой специальный вклад, нужен Богу от нас. Потому что Он может взять с других, скажем, этот цветок; а с этой группы может взять то служение. Какое служение Он хочет от нас получить? Это то, что мы должны понять – каков особенный вклад преданного для полного удовлетворения Кришны? Если мы способны определить это, мы будем вполне убеждены что делать, как жить, чего избегать. Тогда вы будете знать: „О, вот мое любящее приношение для моего возлюбленного Бога!”

Вопрос: Я не знаком достаточно хорошо с книгами, которые вы процитировали, но для меня это не помеха, потому что даже вне формы мудрость остается. Поэтому я с радостью прихожу здесь. Но так как я читал послание Апостола Павла, я не понял шутку о нем.

Свами Тиртха: Шутку?

Комментарий: С бюллетенем.

Свами Тиртха: О, но это была не шутка! Нет, нет, нет! Прошу вас, не поймите меня неправильно! Просто я хотел показать, что в многом мы одинаковы. Это просто случилось со мной вчера и каково было послание?: „Будьте счастливы в Боге!” Разумеется, мы счастливы услышать такое послание – что Бог рядом. Ведь мы этого хотим! Это показывает, что независимо от культурного устройства, независимо от религиозных различий, существует универсальное послание.

Комментарий: Мое убеждение, что все эти религии от Бога и если что-то приносит благо, оно хорошее. И всущности мы все братья.

Свами Тиртха: Да, так оно и есть. Это верно. Все принадлежим Богу. Различия между религиями и между человеческими существами это дело людей. Единство установлено Богом. Так что надо решить то ли мы с человеческой или с божественной стороны. Духовное универсально, человеческое ограничено. Большой вопрос в том как стать настоящим християнином, настоящим последователем Христа? Как выполнить требования в „Новом Завете”? Есть совсем простой ответ – стань преданным. Потому что я видел, что преданные живут тем, что написано в Библии.

Для них это не просто какие-то старые книги; нет, для них это жизнь – жить в божественной любви.

 

(продолжение следует)