Archive for July 7th, 2019

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(excerpts from a seminar of Swami Tirtha on the holy name, Ludashto, July 2013) 

(continues from the previous Monday) 

If you say ‘Hare Krishna’ – what is your conception? We have to practice it, analyze it, try to understand it very deeply. Because actually the mala is a symbol of rasa-dance – one Krishna, one gopi, one Krishna, one gopi… And everybody feels that ‘He is with me’. One bead is one Krishna in the rasa-mandala; and one knot is one gopi.

Kripadham: And the bead in the center?

Swami Tirtha: In the center… you can think who the third special person in the rasa dance is. But I cannot support it by shastra. Otherwise on the elementary platform they consider this bead as Krishna or Mount Meru, Sumeru – so that you don’t cross it over, there is where you turn back. This is basically the general explanation. You don’t touch it.

That means mala is the way back to that realm where these topics are there – ‘Whether this is my Krishna, whether this is my Radha, or this is a gopi – how is that?’ The mala will bring you back to that plane, where you deal with such questions.

So, when we say ‘Hare Krishna’ there are many layers. Practically all the great ones have given their expressions and their purports to the maha-mantra. For example Shrila Sadhu Maharaj said that Hare Krishna is like the ocean and the waves – black and white. In this way they are both united and they help us understand Radha-Krishna presence. And we would be very happy if at least one kind of understanding or explanation we can produce to the words of the maha-mantra. Anybody has some kind of interpretation of the maha-mantra?

I’d like to invite you to a question and answer game. You repeat the mantra two by two and I will try to say something.

Devotees: Hare Krishna!

Swami Tirtha: “Where are You?”

Devotees: Hare Krishna!

Swami Tirtha: “I am here.”

Devotees: Krishna Krishna!

Swami Tirtha: “Who are You?”

Devotees: Hare Hare!

Swami Tirtha: “I’m your happiness.”

Devotees: Hare Rama!

Swami Tirtha: “Do You love me?”

Devotees: Hare Rama!

Swami Tirtha: “I love you, but do you love Me?”

Devotees: Rama Rama!

Swami Tirtha: “I am Yours!”

Devotees: Hare Hare!

Swami Tirtha: “And You are mine.”

Kripadham: Hare Krishna! How is the story going on, Gurudev?

Swami Tirtha: Ah, They move in the kunja, They disappear from our eyes.

(to be continued)

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(idézetek a Szent Névről – Szvámí Tírtha 2013 júliusában Ludastón elhangzott tanításából) 

(az előző hétfői tanítás folytatása) 

Ha kimondjátok, hogy „Haré Krsna”, nektek mi jut az eszetekbe? Gyakorolnunk, elemeznünk kell a mahá-mantrát, meg kell próbálnunk megérteni a mélységeit; mert a málá valójában a rásza-tánc szimbóluma – egy Krsna, egy gópí, egy Krsna, egy gópí… S mindenki úgy érzi, hogy ’Krsna velem van’. Egy gyöngy egy Krisna a rásza-mandalában, egy csomó pedig egy gópí.

Krpadhámá: S a középső gyöngy?

Szvámí Tírtha: A középső… ki tudjátok találni, hogy ki a harmadik különleges személy a rásza-táncban. De ezt nem tudom a szentírásokkal alátámasztani. Egyébként elemi szinten úgy tartják, hogy ez a gyöngy Krsna vagy a Méru-hegy, Szuméru – mivel nem léped át, ott fordulsz vissza. Alapvetően ez a szokásos magyarázat. Nem érsz hozzá.

Ez azt jelenti, hogy a málá az, ami visszavezet bennünket abba a birodalomba, ahol ilyen kérdések merülnek fel – ’Vajon ez az én Krsnám, ez az én Rádhám vagy ez egy gópí – hogy van ez?’ A málá visz vissza arra a síkra, ahol ilyen kérdések foglalkoztatják az embert..

Tehát amikor azt mondjuk, hogy ’Haré Krsna’, annak sok rétege van. Gyakorlatilag az összes kiválóság beszélt róla, és kommentárokkal látta el a mahá-mantrát. Például Sríla Szádhu Mahárádzs szerint: Haré Krsna ez olyan, mint az óceán és a hullámok – fekete és fehér. Ily módon elválaszthatatlanul összefonódnak, s ez segít, hogy megértsük Rádhá – Krsna jelenlétét. S mi nagyon boldogok lennénk, ha legalább egy fajta értelmét vagy magyarázatát tudnánk produkálni a mahá-mantra szavainak. Van valakinek valamiféle mahá-mantra értelmezése?

Szeretnélek meginvitálni benneteket egy kérdés-felelet játékra. Kettesével ismételjétek a mantrát, én pedig megpróbálok mondani valamit.

Bhakták: Haré Krsna!

Szvámí Tírtha: „Hol vagy?”

Bhakták Haré Krisna!

Szvámí Tírtha: „Itt vagyok.”

Bhakták: Krsna Krsna!

Szvámí Tírtha: „Ki vagy?”

Bhakták: Haré Haré!

SzvámíTírtha: „A boldogságod vagyok.”

Bhakták: Haré Ráma!

Szvámí Tírtha: „Szeretsz Engem?”

Bhakták: Haré Ráma!

Szvámí Tírtha: „Szeretlek, no de Te szeretsz-e?”

Bhakták: Ráma Ráma!

Szvámí Tírtha: „Én a Tiéd.”

Bhakták: Haré Haré!

Szvámí Tírtha: „S Te az Enyém.”

Krpadhámá: Haré Krsna! Hogy folytatódik a történet, Gurudév?

Szvámí Tírtha: „Áh, belépnek a kundzsába, eltűnnek a szemünk elől…

(folytatjuk)

 

  

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(откъс от семинар на Свами Тиртха за святото име, Лудащо, юли 2013)

(продължава от предишния понеделник) 

Като казвате „Харе Кришна” какво е вашето разбиране? Трябва да практикуваме, да обмисляме, да се стремим да осъзнаем в дълбочина. Защото всъщност малата е символ на танца раса – един Кришна, една гопи, един Кришна, една гопи… И всяка чувства: „Той е с мен”. Всяко зърно е един Кришна в раса-мандалата, а всеки възел е една гопи.

Крипадхам: Ами зърното в центъра?

Свами Тиртха: В центъра… може да се замислите кой е третата специална личност в раса танца. Обаче не мога да подкрепя това с цитат от шастра. Иначе на началното ниво това зърно се смята за Кришна или за планината Меру, Сумеру – така че не го прекосявате, там се обръщате. Това е най-общото обяснение. Това зърно не се докосва.

Това означава, че малата е пътят обратно към онези земи, където съществуват тези теми – „Дали това е моят Кришна, или е моята Радха, или да не би пък да е някоя гопи – как е всъщност?” Малата ви отвежда на онова ниво, където ви вълнуват подобни въпроси.

И така, когато казвате „Харе Кришна” има много пластове. На практика всички възвишени практикуващи са дали своите тълкувания и пояснения към маха-мантрата. Например, Шрила Садху Махарадж казва, че Харе Кришна е като океана и вълните – черно и бяло. По този начин двете се сливат и ни помагат да доловим присъствието на Радха-Кришна. И бихме били много щастливи, ако можем да дадем поне един тип разбиране или  тълкувание на думите на маха-мантрата. Някой има ли някакъв вид интерпретация на маха-мантрата?

Бих искал да ви поканя на една игра с въпроси и отговори. Вие повтаряйте думите на мантрата две по две, а аз ще се опитам да кажа нещо.

Бхактите: Харе Кришна!

Свами Тиртха: „Къде си?”

Бхактите: Харе Кришна!

Свами Тиртха: „Тук съм.”

Бхактите: Кришна Кришна!

Свами Тиртха: „Кой си Ти?”

Бхактите: Харе Харе!

Свами Тиртха: „Аз съм твоето щастие.”

Бхактите: Харе Рама!

Свами Тиртха: „Обичаш ли ме?”

Бхактите: Харе Рама!

Свами Тиртха: Обичам те, но ти обичаш ли Ме?”

Бхактите: Рама Рама!

Свами Тиртха: „Аз съм Твой!”

Бхактите: Харе Харе!

Свами Тиртха: „И Ти си мой.”

Крипадхам: Харе Кришна! И как продължава историята, Гурудев?

Свами Тиртха: О, Те влизат в кунджата, изчезват от очите ни.

 

(следва продължение)