Archives

Calendar

June 2019
M T W T F S S
« May   Jul »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930Archive for June 6th, 2019

'The black horse'

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)

(continues from the previous Friday) 

Question of Dragi: When time comes that I have to give myself, to give my body to Krishna and say: “Krishna, do whatever is Your will with me, let me express Your will!”, if a person is able to dedicate himself, can we say that the connections between activity and reaction are shortened by the grace of Lord?

Swami Tirtha: Actually dedication of the self is a way to diminish our karmic bondage. We know that the divine sound can bring us to the Lord, to the lotus feet of Krishna. But even neglectful naam or sound can give you liberation. So, to diminish the karmic reactions and the bondage is a result of good chanting. It’s like a secondary effect. Of course, the karma we have started in this lifetime has to be fulfilled, we have to live through it. But usually if we express our willingness to agree with the Supreme, reactions come in a diminished proportion. Reaction is there, but little less than we should take otherwise. Spiritual activities also have reaction. But their reaction is perfection. So, there is a way to overcome the action-reaction trap – and this is perfection. Action-reaction-perfection.

Question of Maha Vishnu: Well, Maharaja, my question is according to our attitude to the environment and to everybody. Krishna says in Bhagavad Gita[1] that we need to approach a spiritual master with humbleness and a desire to serve in order to see the truth, because the spiritual master has seen the truth. If we don’t have this attitude, can we receive and realize the truth, if we don’t have this approach – with humbleness and desire to serve – to everybody? Because we don’t know who is spiritually elevated.

Swami Tirtha: Yes, therefore it is best to respect everyone. Because we don’t know who is who. Maybe you think: “Oh, this guy is a very fallen, insignificant devotee,” but maybe he is the favorite of Krishna. So, how can we know? This is called ‘the black horse’. I’m sure you are not very fond of horse racing, but do you know what is the black horse? The black horse is an unexpected winner. Nobody would expect that this horse will win the race. Everybody is betting for the famous ones, but all of a sudden the black horse comes and unknowingly wins the race. So, you can never know who is the black horse from among the devotees; who is the favorite of Krishna, who will win the race. If at all life is a race – but I think you understand. Therefore it’s better to respect all. Because then we shall not lose.

But on the other hand: yes, even offenders can realize the truth. Liberation, or pseudo liberation is available even for offenders. Even for those who deny the existence of God liberation is achievable. A kind of truth – you can achieve that. But a loving friendship with the Supreme – you cannot. This is the difference. Therefore we have to be positive – it’s not enough to always think of Krishna, Supreme Lord, but we have to be positive towards Him. And fortunately the divine message is stronger than our resistance. So, even if we are not receptive enough, it will enter your ears. And if it enters the ears, it will come to the heart. It will purify the heart. And then a big transformation will start. As Shrila Sadhu Maharaja said: “You will start to speak with your eyes”. And what are the words of our eyes? This is something that we have to use as offering for the Supreme – tears.

 

[1] Bhagavad Gita 4.34

 Jun

6

'The black horse'

(Szvámí Tírtha 2013. májusi tanítása)

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

Dragi kérdése: Amikor eljön az idő, oda kell szentelnem magam, oda kell adnom a testem Krsnának, s azt mondani, hogy: „Krsna, tégy velem. amit akarsz, hadd legyek akaratod eszközévé!” Ha valaki képes odaszentelni magát, mondhatjuk azt, hogy az Úr kegyéből a cselekedetek és a visszahatások közötti kapcsolat lerövidül?

Szvámí Tírtha: Valójában az önátadás a módja a karmikus kötelékek gyengítésének. Tudjuk, hogy az isteni hang juttat el bennünket az Úrhoz, Krsna lótuszvirág lábaihoz. De még a figyelmetlenül kiejtett nám vagy hang is megadhatja felszabadulást. Tehát a karmikus visszahatások és a rabság enyhítése a jó mantrázás következménye. Ez egy másodlagos hatás. Természetesen, a karma, mellyel ezt az életet elkezdtük, be kell, hogy teljesedjen, végig kell, hogy éljük. Általában azonban, ha kifejezzük hajlandóságunkat, egyetértésünket a Legfelsőbbel, a visszahatások arányosan csökkennek. Ott van a visszahatás, viszont kisebb, mint amit máskülönben kapnunk kellene. A lelki cselekedeteknek is van visszahatásuk. Azonban azok visszahatása a tökéletesség. Tehát van mód rá, hogy a tettek és visszahatások csapdáján felülkerekedjünk– s ez a tökéletesség. Akció – reakció – perfekció.

Mahá-visnu kérdése: Mahárádzs a kérdésem a környezetünkhöz és az emberekhez való viszonyulásra vonatkozik. Krsna azt mondja a Bhagavad-gítában[1], hogy alázatosan, szolgálatkész módon kell közelednünk a lelki tanítómesterhez, hogy megláthassuk az igazságot, mert a lelki tanítómester már látta az igazságot. Ha nem ilyen hozzáállással közeledünk, megkaphatjuk-e, megvalósíthatjuk-e az igazságot, ha nem ilyen módon közeledünk – alázatosan, szolgálatkész módon – mindenkihez? Mert nem tudhatjuk, ki a lelkileg emelkedett.

Szvámí Tírtha: Igen, ezért a leghelyesebb tisztelni mindenkit. Mert nem tudjuk, ki kicsoda. Talán azt gondolod, hogy: „Ez a fickó nagyon elesett, jelentéktelen bhakta,” de lehet, hogy Krsna kedvence. Tehát hogyan lehet ezt megtudni? Ezt hívják ‘a fekete lónak’. Biztos vagyok benne, hogy benneteket nem nagyon érdekel a lóverseny, de tudjátok, hogy mit jelent a fekete ló? A fekete ló a váratlan befutó. Senki sem várná, hogy az a ló nyeri majd meg a versenyt. Mindenki a nevesebb lovakra fogad, aztán hirtelen jön a fekete ló, és ismeretlenül megnyeri a futamot. Tehát sohasem tudhatod, hogy ki a fekete ló a bhakták között; ki Krsna kedvence, ki fogja megnyerni a versenyt. Ha az élet egyáltalán verseny – de azt gondolom, hogy értitek. Ezért jobb tisztelni mindenkit. Mert akkor nem veszíthetünk.

Másfelől: igen, még a vétkesek is megvalósíthatják az igazságot. A felszabadulás vagy látszat-felszabadulás még a bűnösök számára is elérhető. Még azok számára is, akik tagadják Isten létezését, elnyerhető a felszabadulás. Egyfajta igazság, melyet elnyerhetsz. De a Legfelsőbbel történő szeretetteljes kapcsolatot – azt nem. Ez a különbség. Ezért kell pozitívnak lennünk – nem elég, ha csupán Krsnára, a Legfelsőbb Úrra gondolunk mindig, de pozitív érzésekkel kell lennünk Irányába. S szerencsére az isteni üzenet erősebb, mint az ellenállásunk. Még, ha nem is vagyunk eléggé befogadóak, bejut a füledbe. S ha bejut a fülbe, elér a szívig. Megtisztítja a szívet. S akkor megkezdődik egy nagy átalakulás. Ahogy Sríla Szádhu Mahárádzs mondja: „Elkezdesz a szemeddel beszélni”. S mik a szemünk szavai? Ez az a valami, amit a Legfelsőbbnek történő felajánlásként kell használnunk – a könnyek.

 

[1] Bhagavad-gítá 4.34.

 'The black horse'

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)

(продължава от предишния петък) 

Въпрос на Драги:  Когато дойде времето да се отдам, да отдам тялото си на Кришна и да кажа: „Кришна, прави каквото искаш с мен, нека изразявам Твоята воля!”, ако човек е способен да посвети себе си, можем ли да кажем, че връзките между действие и последица се съкращават по Божията милост?

Свами Тиртха: Всъщност да посветим себе си е начин да намалим кармичните си окови. Знаем, че божественият звук може да ни доведе до Бога, до лотосовите нозе на Кришна. Но дори небрежното мантруване на наам, святото име, може да ви дари освобождение. Така че да се намалят кармичните последици и обвързване е резултат на добро мантруване. Това е като страничен ефект. Разбира се, каквато карма сме наченали в този живот, трябва да я осъществим, трябва да преминем през нея. Но обикновено, ако изразим готовността си да сме съгласни с Бога, последиците ни спохождат в намалена пропорция. Последици има, обаче по-леки отколкото би трябвало да изтърпим. Духовните дейности също имат последица. Само че тяхната последица е съвършенство. Така че има начин да се преодолее капана на действия и последици – и това е съвършенството. Действие-последствие-съвършенство.

Въпрос на Маха Вишну: Махарадж, въпросът ми касае нашето отношение към обкръжението и към всички. Кришна казва в „Бхагавад Гита”[1], че трябва да се обръщаме към духовния учител със смирение и с желание да служим, за да можем да видим истината, понеже духовният учител я е видял. Ако нямаме такова отношение, нима можем да получим и реализираме истината, ако не подхождаме със смирение и с желание да служим на всички? Тъй като не знаем кой е духовно извисен.

Свами Тиртха: Да, затова е най-добре да уважаваме всички. Защото не знаем кой кой е. Може да си мислим: „О, този човек е съвсем пропаднал, незначителен бхакта,” а той може да е любимецът на Кришна. Така че как можем да знаем? Това се нарича „черният кон”. Сигурен съм, че не си падате много по конни надбягвания, но знаете ли какво е „черният кон”? „Черният кон” е неочакваният победител. Никой не би очаквал, че този кон ще спечели надбягването. Всички залагат на известните коне, но не щеш ли този черен кон излиза и незнайно как печели състезанието. Така че никога не може да знаете кой е черният кон сред преданите. Кой е любимецът на Кришна, кой ще спечели надпреварата. Ако въобще животът е надпревара – но мисля, че разбирате. Затова е най-добре да уважаваме всички. Защото тогава няма да изгубим.

Обаче от друга страна: да, истината могат да реализират дори оскърбителите. Освобождението, или псевдо-освобождението, е достъпно дори за оскърбителите. Даже за тези, които отричат съществуването на Бога освобождението е достижимо. Един вид истина можете да достигнете. Но изпълнено с обич приятелство с Бога – не можете. Това е разликата. Затова трябва да сме позитивни – не е достатъчно винаги да мислим за Кришна, Върховния, но трябва да се отнасяме позитивно към Него. И за щастие, божественото послание е по-силно от нашата съпротива. Така че дори да не сме достатъчно възприемчиви, то ще влезе в ушите. А влезе ли в ушите, ще стигне до сърцето. Ще пречисти сърцето. И тогава ще започне голяма промяна. Както Шрила Садху Махарадж казва: „Ще започнете да говорите с очите”. А кои са словата на очите? Те са нещо, което трябва да поднесем на Бога – сълзи.

[1] „Бхагавад Гита” 4.34

 'The black horse'

(Conferencia de Swami Tirtha, mayo 2013, Sofía)

 

(Continua la conferencia del pasado viernes)

 

Pregunta de Dragi: Cuando venga el tiempo a dedicar mi cuerpo a Krishna y a decir: “Krishna, haz conmigo y déjame  expresar Tu voluntad!!”, Si una persona es capaz de dedicarse, acaso podremos afirmar que la conexión entre acto y consciencia llega a estrecharse por la gracia de Dios?  

Swami Tirtha: En realidad la dedicación es un modo de reduce las cadenas  karmicas. Ya sabemos que el sonido divino puede llevarnos a Dios, a los pies de loto de Krishna. Incluso un cantar  negligente de las mantras naam  del Nombre Santo puede  daros liberación. Para reducir las consecuencias karmicas y  encadenamiento  El debido cantar de mantras daría como efecto segundario  reducción de las consecuencias karmikas. Por supuesto debemos realizar el karma que hemos iniciado y por la que debemos pasar en nuestra vida. Por lo tanto, si expresamos actitud en acuerdo con la voluntad de Dios, las consecuencias serían proporcionalmente reducidas. Habrá reacciones o consecuencias pero mucho más leves de las que deberíamos sufrir. También tienen sus consecuencias las actividades espirituales. Las consecuencias de estas es la perfección.  Hay modo o vía  de superar la trampa de acciones y reacciones – la perfección. Acción – reacción – perfección.

Pregunta de Maha Vishnu: Maharaj, mi pregunta se refiere a nuestra actitud acerca del ambiente y acerca de cada uno y de todos los demás. Krishna dice en la  Bhagavad Gita[1] que necesitamos  dirigirnos a nuestros maestros y gurús con humildad y con deseo de server para llegar a ver y comprender la verdad que el gurú ha podido ver. Sin esta actitud acaso podríamos aceptar y realizar la verdad sin humildad y deseo de servir? Puesto que no sabemos quien es o esta espiritualmente elevado.

Swami Tirtha: Si, por esta razón más vale respetar a cada uno y a todos. Puesto que no sabemos quién es quién. Podemos pensar: “Oh, este fulano es un bhakti insignificante o arruinado”,  y por lo tanto el fulano tal vez sea el favorito de Krishna. A esto se le llama “el caballo negro”. Estoy seguro que no sois muy aficionados de carreras hípicas, pero sabéis lo que es un “caballo negro”? ”El caballo negro es el que gana inesperadamente. Nadie espera su triunfo en la carrera. Cada uno  apuesta en caballos ya famosos, pero de repente viene el desconocido caballo negro y se gana la carrera. Nunca podéis saber quién es el caballo negro entre los devotos, quien es el favorito de Krishna, quien va a ganar la carrera. Si la vida fuese una carrera – ya creo que llegáis a comprenderme. Por esta razón debemos respetar a cada uno y a todos. Entonces no llegaríamos a ser perdedores.

Por otro lado, si, aun los ofensores pueden llegar a realizar la verdad. La liberación o mejor dicho la pseudo-liberacion quedarían  accesibles aun para los ofensores. Y asimismo la liberación queda accesible aun para los que niegan la existencia de Dios.  Pero acceder a la afección amistosa de Dios  – no podréis  realizarlo. Esta es la diferencia. Debemos ser positivos – no basta con pensar siempre en Krishna. En el Supremo pero si, debemos adoptar actitud positive para con El. Felizmente, el divino mensaje es más poderoso que nuestra resistencia. Incluso si no somos lo suficientemente receptivos, este mensaje nos penetraría por las orejas. Una vez en las orejas, llegaría al corazón. Va a purificar el corazón. Y se iniciara el gran cambio. Lo ha dicho Shrila Sadhu Maharaja: “Comenzareis a hablar por medio de los ojos”. Y cuales son las palabras que suelen usar los ojos? Son algo que debemos ofrendar a Dios  – las lágrimas.

[1] Bhagavad Gita 4.34

 'The black horse'

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)

(продолжение с  предыдущей пятницы) 

Вопрос Драги:  Когда прийдет время отдать себя, отдать свое тело Кришне и сказать: „Кришна, делай что хочешь со мной, позволь мне выразить Твою волю!”, если человек способен посвятить себя, можем ли мы сказать, что связи между действием и последствием сокращаются по Божьей милости?

Свами Тиртха: Всущности посвятить себя это способ уменьшить свое  кармическое рабство. Знаем, что божественный звук может нас привести к Богу, к лотосным стопам Кришны. Но даже невнимательное повторение мантры наам, святого имени, может даровать вам освобождение. Таким образом, уменьшить кармические реакции и рабство – это результат хорошего воспевания. Это как побочный эффект. Конечно, какую карму мы начали в этой жизни, ее надо осуществить, надо пройти через нее. Но обычно, если выразим свою готовность быть согласными с Богом, реакции приходят к нам в меньшей степени. Последствия есть, однако более легкие чем следовало бы нам получить. Духовные деятельности тоже имеют последствия. Только их последствие это совершенство. Так что, есть способ переодолеть ловушку действий и последствий – и это совершенство. Действие-последствие-совершенство.

Вопрос Маха Вишну: Махарадж, мой вопрос о нашем отношении к окружающим и ко всем вообще. Кришна говорит в „Бхагавад Гите”[1], что надо обращаться к духовному учителю смиренно и с желанием служить, чтобы смогли увидеть истину, так как духовный учитель ее видел. Если у нас нет такого отношения, разве можем получить и реализовать истину, если у нас нет такого подхода – со смирением и с желанием служить всем? Так как мы не знаем кто духовно возвышен.

Свами Тиртха: Да, поэтому лучше всего уважать всех. Потому что не знаем кто есть кто. Мы можем думать: „О, этот человек совсем пропавший, незначительный бхакта,” а он может быть любимец Кришны. Так что как можем знать? Это называется „черный конь”. Не сомневаюсь, что вы не очень увлекаетесь конными скачками, но знаете ли что это такое „черный конь”? „Черный конь” это неожиданный победитель. Никто не ожидал бы, что этот конь выиграет гонку. Все делают ставки на знаменитых лошадях, но этот черный конь выходит и непонятно как выигрывает гонку. Так что никогда не можете знать кто черный конь среди преданных. Кто любимец Кришны, кто выиграет гонку. Если вообще жизнь гонки – но думаю, что вы понимаете. Поэтому лучше всего уважать всех. Потому что тогда мы не прогадаем.

Однако с другой стороны: да, истину могут реализовать даже оскорбители. Освобождение, или псевдо-освобождение, доступно даже для оскорбителей. Даже для тех, кто отрицает существование Бога, освобождение достижимо. Некую истину можете достичь. Но любящую дружбу с Богом – не сможете. В том разница. Поэтому мы должны быть позитивными – недостаточно всегда думать о Кришне, Верховном Господе, но мы должны позитивно относиться к Нему. И, к счастью, божественное послание сильнее нашего сопротивления. Так что даже если мы не достаточно восприимчивы, оно войдет в наши уши. А если войдет в уши, дойдет до сердца. Очистит сердце. И тогда начнется большая перемена. Как Шрила Садху Махарадж говорит: „Начните говорить глазами”. А каковы слова наших глаз? Это то, что мы должны использовать как подношение для Всевышнего – слезы.

[1] „Бхагавад Гита” 4.34