Archives

Calendar

June 2019
M T W T F S S
« May   Jul »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930Archive for June 2nd, 2019

heaven-hell-bible-teach-introduction_0

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, evening, Sofia)

(continues from the previous Monday) 

Question of Ramvijay: We have heard, Gurudev, from you and I have heard that even Bhakti Abhay Narayan Maharaj was saying that there is no hell. I don’t know if this is correct, but can you please tell us what exactly is not there – the suffering is not there, the place is not there or the state of consciousness is not there?

Somebody: Or the devils?

Ramvijay: Can you please elaborate a bit on this?

Swami Tirtha: Hell does exist. Shall I go into more details?

Ramvijay: Please!

Swami Tirtha: What is hell? Hell is when we are bereft of our divine worshipable sacred objects. If we are far away from our Lord, from our Krishna, it’s a hellish suffering. If we have to leave the divine company of the devotees – it’s a torture, it’s a hell. So in that sense it exists. That is a place, circumstance, environment of suffering. We can say that it is a state of lack, something is missing. We cannot really give a positive definition of hell; there is only a negative definition – where there is no divine consciousness, that is hell.

So hell does exist. Although that is another type of illusion. Because show me one thing that is independent of Krishna?! None! None! Everything is connected to Him. Some things are connected directly, other things are connected indirectly. And in this indirect connection you might find this conception of hell. It looks like not connected, but it is. Shrila Shridhara Maharaj says that the background is consciousness and all the different conceptions are like dust in the air.

Have you ever experienced hell?

Answer: Yes. Definitely.

Swami Tirtha: Many say that the descriptions given in our scriptures are very close to that reality. But there is a joke: there was an atheist person on his death bed. And two priests were waiting outside. One said: “What to do with this guy? He will reject us!” The second answered: “No, just leave it up to me” and he went in. After five minutes the guy was asking for the last sacrament. The other priest was astonished and asked: “How come! Did you convert him by describing heaven so nice?” “No, what do you think!? I was describing hell to him.” I think that’s enough.

But when we are not with Krishna, when we are not with vaishnavas, when we are not with guru – this is a hellish condition. Therefore always try to submit yourself under the protection of the divine energy. Mahatmanas tu mam partha dayvim prakritim ashritah[1] – “The great souls have surrendered themselves under the protection of the divine energy.”

This is a great transformation and a mystery in our life that we can perceive. Just think deeply how much your spiritual practices have upgraded your life and then you will see that not only hell exists, but heaven is also a reality.

 

[1] Bhagavad Gita 9.13heaven-hell-bible-teach-introduction_0

(Szvámí Tírtha 2013. májusi tanításából)

Rámvidzsáj kérdése: Úgy hallottuk Tőled, Gurudév, s azt hallottam, hogy még Bhakti Abhay Narayan Mahárádzs is azt mondta, hogy a pokol nem létezik. Nem tudom, hogy ez helyes-e, de kérlek, mondd el nekünk, pontosan mi az, ami nincs – a szenvedés, a hely maga, vagy a tudatállapot az, ami nem létezik?

Valaki: Vagy az ördögök?

Rámvidzsáj: Ki tudnád fejteni ezt egy kicsit?

Szvámí Tírtha: A pokol bizony létezik. Részletezzem?

Rámvidzsáj: Kérlek, igen!

Szvámí Tírtha: Mi is az a pokol? A pokol az, amikor meg vagyunk fosztva az isteni, imádandó, szent dolgainktól. Ha messze vagyunk Urunktól, Krsnától, az pokoli szenvedés. Ha el kell hagynunk a bhakták szent társaságát, az egy kínzás, az egy pokol. Tehát ebben az értelemben létezik. Az egy hely, körülmény, szenvedéssel teli környezet, mondhatni egy hiányállapot, valami hiányzik. Nem tudjuk igazán pozitívan meghatározni magát a poklot, csupán negatív meghatározás létezik: ahol nincsen isteni tudatosság, az maga a pokol.

Tehát a pokol bizony létezik, bár ez az illúzió egy másik fajtája. Tudtok mutatni akár egyetlen dolgot is, amely Krsnától független? Egyet sem! Minden Vele kapcsolatos, néhány dolog közvetlenül kapcsolódik hozzá, más dolgok indirekt módon, és ebben a közvetett kapcsolatban lelhető fel a pokol koncepciója. Úgy tűnik, mintha nem lenne kapcsolódás, pedig van. Sríla Srídhar Mahárádzs azt mondja, hogy a háttér a tudatosság, és az összes többi egyéb elképzelés csupán a levegőben szálló por.

Megtapasztaltátok már a poklot?

Válasz:  Igen, kétségtelenül.

Szvámí Tírtha: Sokan mondják, hogy a szentírásainkban szereplő leírások nagyon közel állnak a valósághoz. De van egy vicc: egy ateista ember a halálos ágyán volt, két pap várakozott kívül. Az egyikük így szólt: „Mit kezdjünk ezzel az alakkal? El fog bennünket utasítani!” „Nem, hagyd csak rám!” – felelt a második, és bement. Öt perc múlva a férfi az utolsó kenetet kérte. A másik pap meglepődött, és megkérdezte: „Ez hogy lehet! Azzal térítetted meg, hogy olyan szép dolgokat mondtál a mennyországról?” „Dehogyis, mit képzelsz?! A poklot ecseteltem neki.” Azt gondolom, ez elegendő magyarázat.

Ám amikor nem vagyunk Krsnával, és nem vagyunk a vaisnavákkal, amikor nem a guruval vagyunk – az egy pokoli állapot, ezért mindig próbáljuk meg magunkat az isteni energia védelmére bízni! „Mahátmánasz tu mám pártha, daivím prakrtim ásritah” „A nagy lelkek, akik nincsenek illúzióban, az Isteni természet védelme alatt állnak.” [1]

Ez egy hatalmas transzformáció és misztérium az életünkben, amit képesek vagyunk érzékelni. Csak gondolkozzatok el mélyen rajta, hogy lelki gyakorlataitok mekkora minőségi javulást idéztek elő az életetekben, és akkor meg fogjátok látni, hogy nemcsak a pokol létezik, hanem a mennyország is realitás.

 

[1] Bhagavad-gítá, 9. 13.

 heaven-hell-bible-teach-introduction_0

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, вечер, София)

(продължава от предишния понеделник) 

Въпрос на Рамвиджай: Чували сме от теб, Гурудев, а съм чувал, че и Бхакти Абхай Нараян Махарадж е казвал, че не съществува ад. Не знам дали съм прав, но би ли ни казал моля какво точно не съществува – страданието не съществува, самото място не съществува или това състояние на съзнанието не съществува?

Някой: Или дяволите?

Рамвиджай: Би ли казал повече за това?

Свами Тиртха: Адът съществува. Да навлизам ли в подробности?

Рамвиджай: Моля!

Свами Тиртха: Какво е ад? Ад е когато сме лишени от нашите божествени, обожаеми, свещени обекти. Ако сме далеч от нашия Бог, от нашия Кришна, това е адско страдание. Ако трябва да изоставим божествената компания на преданите – това е мъчение, ад. Така че в този смисъл ад съществува. Това е място, обстоятелства, среда на страдание. Можем да кажем, че е състояние на недостиг, нещо липсва. Всъщност няма как да дадем позитивна дефиниция за ад; има само негативна дефиниция – където няма божествено съзнание, това е ад.

Така че ад съществува. Макар че това е поредният тип илюзия. Защото посочете ми едно-едничко нещо, което да е независимо от Кришна? Няма такова! Няма! Всичко е свързано с Него. Някои неща са свързани пряко, други индиректно. Именно в тази индиректна връзка можете да откриете концепцията за ада. Това е нещо, което изглежда, че не е свързано, обаче е. Шрила Шридхара Махарадж казва, че основата е съзнанието и всички различни концепции са като прашинки в това небе.

Вие някога преживявали ли сте ада?

Отговор: Да. Определено.

Свами Тиртха: Мнозина казват, че описанията, дадени в нашите свещени книги, са много близо до тази реалност. Но има анекдот: един атеист бил на смъртното си ложе. Двама свещеници чакали отвън. Единият казал: „Какво да правим с този човек? Той ще ни изпъди!” Вторият отвърнал: „Не, просто остави на мен” и влязъл вътре. След пет минути умиращият поискал последното причастие. Другият свещеник бил удивен и попитал: „Как! Нима го промени като му описа колко прекрасен е раят?” „Не, как мислиш!? Описах му ада.” Смятам, че това е достатъчно.

Но когато не сме с Кришна, когато не сме с ваишнавите, когато не сме с гуру – това са адски условия. Затова винаги се стремете да се отдавате под закрилата на божествената енергия. Махатманас ту мам партха дайвиим пракритим ашритах[1] – „Великите души са се отдали под закрилата на божествената енергия.”

Това е огромна промяна и мистерия в живота ни, която можем да доловим. Просто дълбоко се замислете колко много духовните ви практики са подобрили живота ви и ще видите, че не само адът съществува, но че раят също е реалност.

 

[1] „Бхагавад Гита” 9.13