Archives

Calendar

May 2019
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Archive for May 16th, 2019

огънят

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)

(continues from the previous Friday) 

Some devotees have preferences in the different objects that they offer. What is your preference? There are 64 elements of offerings. Just to mention a few types: When you enter the temple and you ring the bell – this is one service, one offering. Then when you enter and you bow down – this is another way to express our service mood to Him. Or to sing the prayers, the mantras, the bhajans – this is another service. Then to offer the 16 articles of worship – like foodstuffs, clothes, ornaments, aromatic elements and fire, water – this is also part of this service. If you put a few pennies into the donation box – this is another type of offering. Or if you bring flowers – all this is like a loving expression.

So, what is your preference among these 64 elements?

Answer: Dedication.

Manjari: Flowers.

Swami Tirtha: It’s so beautiful! Such a simple expression!

Giridhari: I can’t understand the question. If a parent has five kids, this is to ask him which one is the dearest to him.

Swami Tirtha: Good point! But I don’t ask the Supreme father: “What is your preference, my father?” I ask myself what is my preference. Because even the most insignificant offering given with heart and soul is very much appreciated by Him. And you are correct, we shouldn’t make any difference. Whatever He likes we should do it. Actually all this is His preference. Krishna very clearly explains in the Shrimad Bhagavatam, 12 Canto what His taste is. But beware, because He gives a long list! One is very beautiful: that generally every day, but at least on Ekadasi days we should organize theatre plays and music dramas for Him. It’s a long list, I tell you.

Yet some devotees say they have a preference. Some like the ghee lamps. Because you know, if you offer the ghee lamp and then this dance of the lights is there and Krishna is behind – it’s marvelous! This is a way to approach and to see the real reality.

But may I be personal with you? I also have a preference from this long list. There is one thing mentioned on this list; Krishna says: “Give Me this, give Me that . And you should offer Me also what you like most!” This is my preference, because this makes it so personal. If I like something, I should share it with my beloved friend. But unfortunately ‘I also have a long list. I like so many things! Therefore we have to have big temples and ashrams to preserve all the things that I like, so that I can be able to give them to Him. Life is so complicated!’

But apart from jokes, this is an essential thing. Give Him what you like! And usually what do we like? We like flowers – all right, we can give to Him. We like food – all right, we can give to Him also! We like our children – you can offer them to Him! You like your wives and husbands – but don’t offer your partners to God when you have a quarrel with them, when you don’t like them. “Go to your God! I don’t like you here, go to the temple!” Offer them when you like them. “Oh my dear, I like you so much! Please, satisfy your Lord”. And there is one more thing that we like more than honey! What is that?

Ramvijay: Money.

Swami Tirtha: Money is sweeter than honey! So, if you like it, the best use of your money is for Him. Because if you give today one coin, in this lifetime you will receive ten, what to speak of the next life? So, I tell you, this is the best investment. Give to the proper purpose, to the best purpose and then it multiplies.

And just like you mentioned, we cannot decide between the children which one we like most, because we like all of them. Once a person asked a mother with three sons – plus the fourth was the husband: “How can you divide your love between all these people?” And she said: “You know, it works in a different way – it’s not divided, it’s multiplied!” In the same way: if you divide your wealth between yourself and God, it doesn’t diminish, it will grow. Whatever kind of wealth you have.

But beyond our sons and daughters, beyond our partners, beyond our bank account, there is something that we like even more. What is that?

Ramvijay: Myself!

Swami Tirtha: Yes! We all like ourselves! So, if you like yourself – offer! Krishna says: “Give Me what you like!” And this is a way to approach the Supreme reality. This is not a speck of dust. It’s not a cloud of illusion. No, this is a way to reality.

(to be continued)

 огънят

(Szvámí Tírtha 2013. májusi tanítása)

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

Egyes bhaktáknak vannak kedvenc tárgyai, melyeket szívesen ajánlanak fel az Istenségnek. Neked mik a kedvenceid? A felajánlásnak 64 eleme létezik. Csakhogy párat említsünk: Amikor bemész a templomba és megszólaltatod a csengőt – ez is egyfajta szolgálat, egy felajánlás. Aztán amikor belépsz és leborulsz – ez is egyfajta módja, hogy szolgálatkészségünket kifejezzük Iránta. Vagy az imák zengése, a mantrák, a bhadzsanok – ezek is szolgálatok. Akkor a tizenhatféle imádati kellék felajánlása – úgymint étel, ruha, díszek, illatszerek, tűz és víz – ez is része a az imádatnak. Ha pár érmét helyezel az adományos dobozba – ez egy másfajta felajánlás. Vagy ha virágokat hozol – ezek mindegyike a szeretet kifejezése.

Tehát, mi az a 64 elemből, amit te kedvelsz?

Válasz: Odaadás.

Manydzsari: Virágok.

Szvámí Tírtha: Ez milyen gyönyörű! Milyen egyszerű kifejezési mód!

Giridhári: Nem értem a kérdést. Ha egy szülőnek van öt gyermeke, ez olyan mintha azt kérdeznék tőle, melyik a legkedvesebb.

Szvámí Tírtha: Jó meglátás! De én nem a Legfelsőbb Atyától kérdezem, hogy: „Mit kedvelsz a legjobban, Uram?” Magamtól kérdezem, hogy nekem mi kedves. Mert Ő nagyon nagyra értékeli még a legjelentéktelenebb felajánlást is, mely szívvel, lélekkel történik. S igazad van, nem kell különbséget tennünk. Ő bármit is kedvel, nekünk azt kell tennünk. Valójában ez mind az Ő kedvence. Krsna nagyon tisztán elmagyarázza a Srímad Bhágavatam 12. fejezetében, hogy mi a kedves a számára. De vigyázzatok, mert terjedelmes listát ad! Ezek közül az egyik nagyon szép: mégpedig az, hogy általában minden nap, de legalább ékádasi napján kellene színi előadást és zenés drámát szervezni a Számára. Ez egy hosszú lista, mondhatom.

Azonban léteznek bhakták, akiknek vannak kedvelt felajánlásaik. Néhányan a ghí lámpásokat szeretik. Mert tudjátok, hogy amikor felajánlod a ghí lámpást, s elkezdenek a lángok táncolni, Krsna pedig ott van mögötte – az csodálatos! Ez a valós valóság megközelítésének és megpillantásának a módja.

De megoszthatok valami személyeset veletek? Nekem is van egy kedvencem ebből a hosszú listából. Ezen a listán említésre kerül egy dolog; Krsna miután különféle dolgokat kér, így szól: „Ajánlj fel Nekem valami olyasmit is, amit te nagyon szeretsz!” Ez az én kedvencem, mert ezáltal nagyon személyessé válik a felajánlás. Ha én kedvelek valamit, akkor azt meg kell osztanom a legkedvesebb barátommal. De sajnos ‘Nekem is van egy hosszú listám. Nagyon sok mindent kedvelek! Ezért kellenek nekünk nagy templomok és ásramok, hogy eltegyük mindazokat a dolgokat, amiket kedvelek, hogy odaadhassam őket Neki. Az élet olyan bonyolult!’

De a viccet félretéve, ez egy lényeges dolog. Add Neki azt, amit szeretsz! S általában mit kedvelünk? Szeretjük a virágokat – jó, adjunk virágot Neki! Szeretjük az ételt – jó, azt is adhatunk Neki! Szeretjük a gyerekeinket – őket is felajánlhatjuk Neki! Szeretitek a feleségeteket és a férjeteket – de ne ajánljátok fel Istennek a párotokat akkor, amikor éppen veszekedtek velük, amikor éppen nem kedvelitek őket! “Menj az Istenedhez! Nem akarom, hogy itt legyél, menj a templomba!” Akkor ajánljátok fel őket, amikor odavagytok értük. “Ó drágám, annyira szeretlek! Kérlek, tedd elégedetté az Urad!”. S van még egy dolog, amit még a méznél is jobban szeretünk! Mi az?

Rámvidzsáj: A pénz.

Szvámí Tírtha: A méznél édesebb a pénz! Tehát, ha szereted a pénzt, akkor a legjobb módja a használatának, ha az Ő javára fordítod. Mert, ha ma adsz egy érmét, ebben az életben tízet fogsz visszakapni, mit sem szólva a következő életről! Tehát, elmondom, nektek, hogy ez a legjobb befektetés. Adjatok a megfelelő célra, a legjobb célra, s aztán amit adtatok, az megsokszorozódik.

S ahogy említettétek, nem tudunk dönteni, hogy melyik gyerekünket szeretjük a leginkább, mert mindegyiküket nagyon szeretjük. Egyszer valaki megkérdezett egy anyát, akinek három fia volt – plusz még negyedikként a férje: „Hogy tudod megosztani a szereteted ennyi ember között?” Az asszony erre így felelt: „Tudod, ez máshogy működik – ez nem osztódik, hanem szorzódik!” Hasonló módon: ha megosztod a vagyonod Istennel, akkor az nem csökken, hanem növekedni fog. Bármiféle gazdagságod is legyen.

De a fiainkon, lányainkon, párunkon, bankszámlánkon túl, van valami, amit még jobban szeretünk. Mi az?

Rámvidzsáj: Önmagunk!

Szvámí Tírtha: Igen! Mindannyian szeretjük saját magunkat! Tehát, ha szereted saját magad, akkor ajánld fel! Krsna azt mondja: “Add Nekem, amit szeretsz!” S ez a módja a Legfelsőbb valóság megközelítésének. S ez nem egy porszem. Nem egy illuzórikus felhő. Ez egy a valósághoz vezető út.

(folytatása következik)

 огънят

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)

(продължава от предишния петък) 

Някои предани имат предпочитания всред различните неща, които поднасят. А вашето предпочитание какво е? Има 64 елемента на приношение. Да споменем няколко: когато встъпвате в храма и звъните с камбанката – това е един вид служене, приношение. После когато влезете и се поклоните – това е друг начин да изразим настроението си на служене към Него. Или като пеем молитвите, мантрите, бхаджаните си – това е друг тип служене. Сетне, да се поднасят 16-те елемента на обожание – като храна, дрехи, накити, благоухания, огън, вода – това също е част от служенето. Ако пуснете няколко стотинки в кутията за дарения – това е още един вид приношение. Или пък ако донесете цветя в израз на любовта си.

И така, кое е вашето предпочитание сред тези 64 елемента?

Отговор: Посветеността.

Манджари: Цветята.

Свами Тиртха: Колко хубаво! Такова простичко изражение!

Гиридхари: Не мога да разбера въпроса. Ако един родител има пет деца, това е все едно да го питаш кое му е най-скъпо?

Свами Тиртха: Добре отбелязано. Но аз не питам върховния Отец: „Какво е предпочитанието ти, татко мой?”, а питам себе си какво аз предпочитам. Защото дори и най-незначителното приношение, дадено от сърце и душа, е много свидно за Него. И ти си прав, не бива да правим разграничения. Каквото Му се нрави, трябва да го правим. Всъщност всичко това са Негови предпочитания. Кришна съвсем ясно обяснява в „Шримад Бхагаватам”, Дванадесета Песен, какъв е вкусът Му. Но внимавайте, защото Той дава дълъг списък! Има едно много хубаво: че по принцип всеки ден, но ако не поне на дните Екадаши, трябва да организираме театрални пиеси и драматични мюзикъли за Него. Списъкът е дълъг.

Но някои бхакти казват, че самите те имат предпочитания. Някои харесват гхи лампите. Защото знаете, като поднасяш гхи лампата и Кришна стои зад танцуващите пламъци е прекрасно! Това е начин да се доближим, да зърнем истинската реалност.

Мога ли да ви споделя нещо лично? Аз също си имам предпочитание от този дълъг списък. Има едно нещо в списъка; Кришна казва: „Дай Ми това, дай Ми онова. И трябва да ми поднесеш също това, което ти самият най-много харесваш!” Това е моето предпочитание, защото именно то прави всичко толкова лично. Ако харесвам нещо, трябва да го споделя с моя скъп приятел. Но уви, „Аз също имам дълъг списък. Харесвам толкова много неща! Затова трябва да имаме големи храмове и ашрами, за да съхраняваме нещата, които харесвам, за да мога да Му ги поднасям. Животът е толкова сложен!”

Но встрани от шегата, това е нещо съществено. Дайте на Него това, което на вас ви харесва! А обикновено ние какво харесваме? Харесваме цветя – добре, можем да Му дадем. Харесваме храна – добре, можем да Му дадем и това! Харесваме децата си – можете да Му ги посветите! Харесвате съпругите и съпрузите си – обаче недейте да предлагате партньорите си на Бога когато се карате с тях, когато не ги харесвате. „Върви при Бога си! Не те искам тук, тръгвай за храма!” Предложете ги когато ги харесвате. „О, скъпа моя, скъпи мой, харесвам те толкова много! Моля те, удовлетвори нашия Бог”. А има и още едно нещо, което обичаме повече от мед – кое е то?

Рамвиджай: Парите.

Свами Тиртха: Парите са по-сладки от мед! Щом ги харесвате, най-добрата им употреба е за Него. Защото ако днес дадете една монетка, в този живот ще получите десет, какво да говорим за следващия живот? Казвам ви, това е най-добрата инвестиция. Когато давате за правилната цел, за най-добрата цел, те се увеличават.

Това е точно както ти спомена, че не можем да изберем между децата си кое обичаме най-много, защото обичаме всички. Веднъж един човек запитал майка с трима сина – плюс бащата, четвърти: „Как успяваш да разделиш любовта си между всички тях?” А тя отвърнала: „Знаеш ли, то е тъкмо обратното – не се дели, а се умножава!” По същия начин, ако разделите богатството си с Бога, то не намалява, а расте. Каквото и богатство да притежавате.

Но освен синовете и дъщерите си, освен партньорите си, освен банковата си сметка има още нещо, което харесваме дори още повече. Какво е то?

Рамвиджай: Самите себе си!

Свами Тиртха: Да! Всички ние харесваме себе си! Щом харесвате себе си – предложете се! Кришна казва: „Дай Ми това, което ти харесваш!” И това е начин да се доближим до върховната реалност. То не е прашинка. Не е облак илюзия. Не, това е път към реалността.

(следва продължение)

 

 огънят

 (Conferencia de Swami Tirtha, mayo 2013, Sofía )

(continuación de la conferencia del pasado viernes) 

Algunos devotos tienen sus preferencias en cuanto a las ofrendas. Cual es vuestra preferencia? Gay 54 elementos de la ofrenda. Mencionemos algunos: al entrar en el temple y al hacer tocar la campanilla – es un tipo de servicio y de ofrenda. Luego, al entrar y al inclinaros – es otro modo de expresar nuestra aptitud de servicio para El. Al cantar las plegarias, las mantras, las bhajans – es otro servicio0. Después de todo, ofrendar los 16 elementos de adoración – comita, trajes, joyas, ganancias, fuego, agua – todo ello también forma parte del servicio. Echar unos centavos en la caja de donaciones – otro tipo de ofrenda. Así como traer flores para expresar amor.

Cual es por lo tanto vuestra preferencia entre los 64 elementos?

Respuesta: Dedicacion.

Manjari: Flores.

Swami Tirtha: Es maravilloso! Una expresión tan sencilla!

Giridhari: No puedo entender la cuestión. Si un padre tuviera cinco hijos seria como si se le pregunta cual entre ellos es el más amado.

Swami Tirtha: Buena observación! Por lo tanto, no pregunto al Supremo Padre: “Cuál es tu preferencia, Padre mío?” Me pregunto qué es lo que yo prefiero. Puesto que la mas mínima ofrenda que ha sido entregada de todo corazón y de alma entera será muy apreciada por El. Tienes razón, no debemos poner límites. Lo que a Él le guste y le agrade, debemos hacerlo. En realidad, se trata de Sus preferencias. Krishna lo explica con plena claridad en la Shrimad Bhagavatam, 12 El Canto doce nos habla de Su gusto. Atención, la lista es larga! Sin embargo hay una buena noticia: en principio cada día o por lo menos los días de Ekadasi deberíamos organizar espectáculos de teatro y dramas musicales para El. La lista es larguísima.

Algunos devotos dicen por lo tanto que tienen preferencias. A unos les gustan las lámparas ghee. Ya sabéis que cuando se ofrezca una lámpara ghee, Krishna se esconde detrás de los danzarines y la imagen es maravillosa! Es un modo de acercarse y ver la verdadera realidad.

Puedo compartir algo muy personal? También tengo mi preferencia en esta larguísima lista. En ella Krishna ha mencionado: “DaMe esto, daMe aquello. Debes ofrendarme lo que a ti más te gustaría dar!” Esta es mi preferencia, porque así tu ofrenda será más personal! Si a mí me gusta algo, debo compartirlo con mi amado amigo. “Desgraciadamente, yo también tengo una lista larguísima. Tantas cosas me gustan! Es por ello que necesitamos grandes templos y ashrams para guardar allí las cosas que nos gustan, para poder ofrendarlas a continuación, ofrendarlas a Él. La vida es tan complicada!’

Apartando las bromas, se trata aquí de algo esencial. DadLe lo que os gusta más! Que es lo que solemos gustar? Nos gustan flores – está bien, podríamos ofrendar flores. Nos gusta la comida – pues bien, también podemos ofrendársela. Nos gustan nuestros hijos – podemos dedicárselos! Nos gustan nuestras esposas o esposos – por lo tanto no hay que ofrendar vuestras parejas a Dios cuando nos reñimos, en momentos que no nos encanten: “Vete con tu Dios. No me gusta que te quedes aquí, vete a tu templo! “Habrá que ofrecerLe esposos o parejas en el momento cuando más os gusten: “Oh, querida mía! Me gustas tanto! Por favor, dale satisfacción a tu Dios!” Y por fin, hay algo que nos gusta más que la miel – que es?

Ramvijay: El dinero.

Swami Tirtha: El dinero es más dulce que la miel! Si es que os guste el dinero, pues el mejor uso es dedicárselo a Él. Puesto que dando una monedita hoy, en esta vida, recibiréis diez y ni que hablar de la vida siguiente? Os lo digo, esta es la mejor inversión. Siempre que ofrendéis por buena causa, por el mejor objetivo, el dinero seguirá amontonándose.

Es exactamente lo que ya has mencionado, sea que no podemos escoger entre nuestros hijos al más amado puesto que los amamos igualmente a todos. Una vez alguien ha preguntado a una madre de tres hijos – además del cuarto, el padre: “Como puedes dividirte entre todos ellos?” Ella respondió diciendo: “Sabes, resulta lo contrario – uno no se divide, se multiplica!” De igual modo, dividiendo/ compartiendo vuestra riqueza entre vosotros y Dios, ella no va a disminuir, sin ova a crecer. No obstante la riqueza de la que disponéis.

Por lo tanto, además de vuestros hijos, esposos o parejas, además de vuestra cuenta de banco, hay algo que nos gusta muchísimo más. Qué es?

Ramvijay: Nosotros mismos!

Swami Tirtha: Si! A todos les gustan sus propias personas. Entonces, si os gustan tanto, debéis ofrendaros! Krishna dice: “DaMe lo que te gusta dar!!” Este es el camino a seguir para acercarse a la suprema realidad. No es granito de polvo, No es una nube ni ilusión. No, es el camino a seguir hacia la realidad.

(sigue continuacion)

 огънят

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)

(продолжение с предыдущей пятницы) 

У некоторых преданных есть свои предпочтения среди различных вещей, которые они предлагают. А ваши предпочтения каковы? Есть 64 элемента приношения. Давайте упомянем несколько: когда вы входите в храм и звоните в колокольчик – это одно служение, приношение. Потом, когда входите и поклоняетесь – это другой способ выразить свое настроение служения к Нему. Или когда поем молитвы, мантры, свои бхаджаны – это другой тип служения. Затем предложить 16 предметов поклонения – например, пищу, одежду, украшения, ароматические элементы и огонь, воду – это тоже часть этого служения.

Если вы положите несколько копеек в ящик для пожертвований – это еще один тип предложения. Или если вы принесете цветы как выражение своей любви.

Итак, что вы предпочитаете среди этих 64 элементов?

Ответ: Посвященность.

Манджари: Цветы.

Свами Тиртха: Это так красиво! Такое простое выражение

Гиридхари: Не могу понять вопрос. Если у одного родителя пять детей, это равнозначно тому спросить у него которые из них ему дороже?

Свами Тиртха: Хорошая точка зрения. Но я не спрашиваю у верховного Отца: „Каково твое предпочтение, отче мой?”, а спрашиваю у себя что я предпочитаю. Потому что даже и самое незначительное приношение, данное от сердца и души, очень ценится Им. И ты прав, не надо делать различение. Что Ему нравится, мы должны это делать. Всущности все это Его предпочтения. Кришна совсем ясно объясняет в „Шримад Бхагаватам”, Двенадцатая Песня, каков Его вкус. Но будьте осторожны, потому что Он дает длинный список! Один очень красивый: это обычно каждый день, но, по крайней мере, в дни экадаши мы должны организовывать театральные спектакли и музыкальные драмы для Него. Список длинный.

Но некоторые бхакты говорят, что у них самих есть предпочтения. Некоторым нравятся гхи лампы. Потому что знаете, когда предлагаешь гхи лампу и Кришна стоит за танцующими огнями это прекрасно! Это способ приблизиться и увидеть реальную реальность.

Но могу ли я поделиться вами чем-то личным? У меня тоже есть предпочтение в этом длинном списке. Есть одна вещь в списке; Кришна говорит: „Дай Мне это, дай Мне то. И ты должен предложить Мне также то, что тебе самому нравится больше всего!” Это мое предпочтение, потому что именно оно делает все столь личным. Если мне нравится что-то, то я должен поделиться им с моим дорогим другом. Но увы, „У меня тоже длинный список. Мне нравится столько вещей! Поэтому надо иметь большие храмы и ашрамы, чтобы сохранять вещи, которые мне нравятся, чтобы я мог Ему их поднести. Жизнь такая сложная!”

Но если без шуток, то это нечто существенное. Дайте Ему то, что вам нравится! А обычно что нам нравится? Нравятся цветы – хорошо, можем их дать Ему. Нравится пища – хорошо, можем Ему дать и это! Нравятся нам наши дети – можете их Ему посвятить! Вам нравятся ваши жены и мужья, но не предлагайте своих партнеров Богу, когда вы с ними ругаетесь, когда они вам не нравятся. „Иди к своему Богу! Не стой здесь, иди в храм!” Предложьте их когда они вам нравятся. „О, дорогая моя, дорогой мой, ты мне так нравишься! Прошу тебя, удовлетвори нашего Бога”. А есть и еще одна вещь, которую любим больше меда. Что это?

Рамвиджай: Деньги.

Свами Тиртха: Деньги слаще меда! Так что если они вам нравятся, их лучшее применение это для Него. Потому что если сегодня дадите одну монетку, в этой жизни получите десять, что говорить о следующей жизни? Итак, я говорю вам, это лучшая инвестиция. Когда даете для правильной цели, для самой лучшей цели, они увеличиваются.

Это как раз как ты упоменул, что не можем выбрать среди своих детей какое из них любим больше всего, потому что любим всех. Однажды один человек спросил у матери с тремя синовьями – плюс их отец, четвертый: „Как успеваешь разделить свою любовь между всеми ими?” А она ответила: „Знаешь, это как раз наоборот – не делишь, а умножаешь!” Таким же образом, если разделите свое богатство с Богом, оно не уменьшается, а растет. Какое бы у вас ни было богатство.

Но кроме своих сыновей и дочерей, кроме своих партнеров, кроме своего банковского счета есть еще что-то, которое нам нравится и любим еще больше. Что это?

Рамвиджай: Самих себя!

Свами Тиртха: Да! Все мы любим себя! Так что, если вы любите себя – предлагайте себя! Кришна говорит: „Дай Мне то, что тебе нравится!” И это способ приблизиться к Высшей реальности. Это не пылинка. Это не облако иллюзий. Нет, это путь к реальности.

 

(продолжение следует)