Calendar

April 2019
M T W T F S S
« Mar   May »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  Archive for April 11th, 2019

Apr

11

palms

(from a lecture of Swami Tirtha, 10.01.2013, evening, Sofia)

(continued from the previous Friday) 

Question: I’d like to ask if faith is a function of our free will, or it is also predestined.

Swami Tirtha: Generally people say that faith is a gift. And usually gift comes from somebody, it’s not collected in your pockets, somebody gives this to you. Where does the faith come from? In the Bhagavad Gita it is described: ‘Faith comes from the association of the saints, from the holy company’. If we associate with faithful people, we shall collect some faith. If we associate with drunkards, we shall also become a drunkard. So, select your company. But once we enter this divine company, I think our free will is gone. Why? Because this company of the saints and this divine atmosphere is so sweet that we cannot get rid of that. It’s so charming. Is that free will that you cannot get rid of something? It’s not! But are we ready to enjoy such a situation? Yes! With happiness we are ready to jump into this… well, I wanted to say ocean of nectar, but it is really like that.

Human beings usually have very limited free will and usually it doesn’t happen in the way how generally people feel or think about free will: ‘I can decide whether I am a king or a beggar.’ You cannot! It is said in the Shrimad Bhagavatam for example that the fate of the gopis is written on their foreheads. That means their fate is predicted. Much of our fate is also written on our foreheads or on other parts of the body. For example on your palms. What is written there? Have you checked? Actually what do you see in your palms?

Yamuna: A network of lines.

Swami Tirtha: Do you see some characters, some letters there? Do you see the “M”? So, two M’s are written on both of our palms – what is that? Actually this is written in Latin so everybody can understand, irrespective of your country, language and culture. This is memento mori – remember death. You are given two hands – to remember that you will pass. We all have to pass. So, live with this memory. This is not a fearful memory or an expectation, no – this is reality. So, we should live in such a way that we could freely go.

But you know meanwhile sometimes we experience little difficulties. Karma strikes back. Therefore people are very keen on visiting this kind of trainings like karma-release training for a weekend. ‘Give me the quick and easy method of liberation!’ Although we also have a method of changing your fate, changing your lines even. It’s very simple. You have to clap during the bhajan – bhajan is when we sing and we clap. This will change the lines on your palms. This will change your fate. So, the best, easiest and quick method of ‘how to erase my karma’ is this.

Usually people like the expensive weekend trainings. So, if you want to pay also, you can put a little donation into the box. Then your material misconception will also feel satisfied. ‘Yes! It was so expensive that it’s for sure!’ Because we are so stupid. If something is free, then we think it’s worthless.

(to be continued)

 Apr

11

palms

(Szvámí Tírtha 2013. január tizedikei szófiai esti tanítása) 

(az előző pénteki lecke folytatása) 

Kérdés: Szeretném megkérdezni, hogy a hit a szabad akaratunk függvénye, vagy az is előre meghatározott?

Szvámí Tírtha: Általában, az emberek azt mondják, hogy a hit ajándék. S többnyire az ajándék valakitől származik, nem a zsebedben gyűlik, valakitől kapod. Honnan származik a hit? A Bhagavad-gítában az áll, hogy: ‘A hit a szent társulásból, a szentek társaságából fakad.’ Ha hívő emberekkel társulunk, akkor hitre teszünk szert. Ha részegesekkel társulunk, akkor mi is részegesekké válunk. Tehát válogassátok meg a társaságotokat! Azonban, ha egyszer már bebocsáttattunk ebbe az isteni társaságba, úgy hiszem, a szabad akaratunknak annyi. Miért? Mert a szentek társasága, s ez az isteni atmoszféra olyan édes, hogy nem vagyunk képesek szabadulni tőle. Annyira elbűvölő. Szabad akarat az, amikor nem tudsz szabadulni valamitől? Nem! Azonban készen állunk-e arra, hogy élvezzünk egy ilyen helyzetet? Igen! Boldogan készen állunk rá, hogy beleugorjunk ebbe a …, azt szerettem volna mondani, hogy nektáróceánba, de ez tényleg az.

Az embereknek rendszerint nagyon korlátozott szabad akaratuk van, és ez többnyire nem úgy történik, ahogy általában éreznek vagy gondolkodnak a szabad akaratról: ’Az elhatározásomon múlik, hogy király vagy koldus vagyok-e.’ Nem! A Shrímad Bhágavatamban az áll, hogy a gópik hite például rá van írva a homlokukra. Ez azt jelenti, hogy a hitük már eleve elrendeltetett. A mi hitünk nagy része szintén rá van írva a homlokunkra vagy egyéb testrészeinkre. Például a tenyerünkre. Mi van oda írva? Megnéztétek már? Valójában mit láttok a tenyeretekben?

Jamuná: Vonalak hálózatát.

Szvámí Tírtha: Látsz ott karaktereket vagy valamilyen betűt? Látod az “M betűt”? Két M betű található mindkét tenyérben – mit jelent ez? Tulajdonképpen ez latinul van írva, így mindenki megértheti, országtól, nyelvtől, kultúrától függetlenül. Ez a memento mori – emlékezz a halálra! Két kezed van – emlékezz arra, hogy el fogsz távozni! Mindannyiunknak el kell távoznia. Élj úgy, hogy ezt az emlékezetedben tartod! Ez nem egy félelmetes emlék vagy kilátás, nem – ez a valóság. Tehát, úgy kell élnünk, hogy szabadon elmehessünk.

Azonban, tudjátok, hogy időközben néha kisebb nehézségeket tapasztalunk. Visszaüt a karma. Ezért az emberek nagyon szívesen vesznek részt olyan képzéseken, mint karma-oldó hétvégi kurzus. ‘Adjátok meg számomra a gyors és könnyű felszabadulás módját!’ Bár nekünk is van egy módszerünk arra, hogy megváltoztassuk a sorsunkat, hogy megváltoztassuk még a tenyerünkben lévő vonalakat is. Ez rendkívül egyszerű. Csupán tapsolnod kell a bhadzsan közben bhadzsan az, amikor tapssal kísérve énekelünk. Ez meg fogja változtatni a tenyérvonalaidat. Ez meg fogja változtatni a sorsodat. Tehát ez a legjobb, legegyszerűbb és leggyorsabb módja a ‘karma törlésének’.

Általában az emberek kedvelik a költséges hétvégi tréningeket. Tehát, ha fizetni is szeretnétek, azt itt is megtehetitek, elhelyezhettek egy kis adományt az itteni ládikába. S ekkor a téves anyagi felfogásotok szintén kielégül. ‘Igen! Ez olyan drága volt, hogy biztosan működik!’ Mert mi ennyire ostobák vagyunk. Ha valami ingyen van, akkor azt hisszük, hogy az értéktelen is.

(folytatása következik)

 

 Apr

11

palms

(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2013, вечер, София)

(продължава от предишния петък)

Въпрос: Бих искал да попитам дали вярата е функция на свободната ни воля или тя също е предопределена.

Свами Тиртха: Обикновено хората казват, че вярата е дар. А всъщност дарът идва от някого, не се образува в джобовете ви, някой ви го дава. Откъде идва вярата? В „Бхагавад Гита” е описано: „Вярата идва от общуването със светците, от святата компания”. Ако общуваме със свети хора, ще съберем вяра. Ако общуваме с пияници, и ние ще се пропием. Така че избирайте компанията си. Ала веднъж встъпим ли в тази божествена компания, мисля, че със свободната ни воля е свършено. Защо? Защото този събор на светците, тази божествена атмосфера е толкова сладостна, че не можем да се отърсим. Толкова е пленително. Нима това е свободна воля – да не можеш да се отърсиш от нещо? Не е! Но щастливи ли сме в подобна ситуация? Да! С радост сме готови да скочим в този… бих го нарекъл океан от нектар, и то наистина е така.

Човешките същества обикновено имат съвсем ограничена свободна воля и обичайно нещата не се случват по начина, по който хората като цяло си мислят и чувстват, че би трябвало да действа свободната воля: „Аз мога да реша дали да съм цар или просяк”. Не, не можеш! В „Шримад Бхагаватам” е казано, например, че съдбата на гопите е изписана на челата им. Това означава, че тяхната съдба е предопределена. Голяма част от нашата съдба също е написана на челата ни или на други места по тялото ни. Например дланите. Какво пише там? Вглеждали ли сте се? Какво всъщност виждате на дланите си?

Ямуна: Мрежа от линии.

Свами Тиртха: Виждате ли някакви символи, някакви букви? Виждате ли “M”? Две „М” са изписани на двете ви длани – какво значи това? В действителност, написано е на латински, за да може всеки да го разбере, независимо от националност, език и култура. Това е memento mori – „помни смъртта”. Дадени са ни две ръце – да помним, че ще отминем. Ние всички ще отминем. Така че живейте, помнейки това. То не е някакво страховито очакване, не – това е реалността. Затова трябва да живеем по такъв начин, че да си отидем с лекота.

Обаче знаете, че междувременно изпитваме някои трудности. Кармата отвръща на удара. Затова хората с голямо желание ходят на обучения за освобождаване от кармата в рамките на един съботно-неделен курс. „Дайте ми бърз и лесен метод за освобождение!” Макар че ние също разполагаме с метод, който променя съдбата ви, променя дори линиите на дланите ви. Съвсем просто е. Трябва да пляскате с ръце по време на бхаджана бхаджан е когато пеем и пляскаме. Това ще промени линиите на дланите ви. Ще промени съдбата ви. Най-добрият, най-бърз и най-лесен метод да „изтриете кармата си” е този.

Хората обикновено харесват скъпите уикенд обучения. Така че ако искате и да платите, може да пуснете малко дарение в кутията. Тогава и материалната ви заблуда също ще бъде удовлетворена. „Да! Толкова е скъпо, че със сигурност е истинско.” Защото сме толкова глупави. Ако нещо е безплатно смятаме, че няма стойност.

 

(следва продължение)

 

 Apr

11

palms

(Conferencia vespertina de Swami Tirtha, el 10.01.2013, Sofía)

(Continuación de la conferencia del pasado viernes) 

Pregunta: Quisiera preguntar si la Fe es función de nuestro libre albedrio o también es predestinada.

Swami Tirtha: Generalmente la gente suele decir que la Fe es un regalo. En realidad el regalo nos viene de alguien, no es forma en los bolsillos de alguien que luego nos lo ofrece. De done vine la Fe? En la Bhagavad Gita queda escrito: ‘La Fe viene de la asociación con los Santos, de la Santa compañía‘. Si nos asociamos con santos, cobraremos Fe. Si nos asociamos con borrachos llegaremos a ser o estar borrachos. Habrá que seleccionar la compañía. Una vez en la divina compañía, creo que se acaba nuestro libre albedrio. Por qué? Puesto que la compañía de los santos, la divina atmosfera resultan una dulzura encantadora que no podemos rehusar. Resulta cautivador. Acaso el libre albedrio es algo irrefutable? Nos sentimos felices en esta situacion? Estamos listos a echarnos alegremente en este….diría yo océano de néctar y en realidad lo es.

 Los humanos suelen tener muy limitado libre albedrio y por lo general no ocurren las cosas como la gente pienso y aspira que ocurran ni como deberían ocurrir en acuerdo con el libre albedrio: ‘Yo puedo decidir si voy a ser rey o mendigo.’ No, no lo puedes! En la Shrimad Bhagavatam se ha dicho por ejemplo que el destino de los gopis queda escrito en sus frentes. Ello significa que su destino queda predestinado. Una gran parte de nuestro destino también queda escrita en nuestras frentes u otras partes de nuestros cuerpos. Por ejemplo las palmas de las manos: que es lo que queda escrito en ellas?

Yamuna: Líneas enredadas.

Swami Tirtha: Llegáis a ver allí símbolos o letras? llegáis a ver la “M”? Dos M-es se denotan en ambas manos – que es lo que significaría esto? En realidad, queda escrito con letras latinas para que cualquiera entienda, independientemente de nacionalidad, lengua y cultura. Queda escrito Memento mori – recuerda la muerte (recuerda que eres mortal): Tenemos dos manos – para recordar que tan solo estamos de paso. Todos solamente vamos a pasar. Debeis vivir recordándolo. No es una espera llena de miedo y angustia, es una realidad. Debemos vivir pues de modo a poder irnos con soltura.

Por lo tanto, ya sabéis, experimentamos algunas dificultades: Karma responde de vuelta. Por esta razón la gente se entrena en un fin de semana a liberarse de su karma: ‘Dadme en método rápido y eficiente de liberación!’ A pesar de que nosotros también tenemos un método para cambiar de destino y para cambiar hasta las líneas trazadas en las palmas de las manos. Es muy sencillo: Debéis dar palmadas cantando la bhajan – bhajan es cantar dando palmadas. Esto cambiaria las líneas en vuestras palmas. Cambiaria vuestro destino, vuestra suerte. Este es el más rápido y eficiente método para „borrar el karma.”

La gente suele gustar los entrenamientos costosos de fin de semana. Si queréis pagar, podéis echar algunas ofrendas en la caja. Con ello llegareis a satisfacer vuestro engañoso concepto material: ‘Si! Ha costado un dineral y seguro será real!’ Somos unos estúpidos. Creemos que lo gratuito es sin valor alguno.

 

(Sigue continuacion)

 

 Apr

11

palms

(из лекции Свами Тиртхи, 10.01.2013, вечером, София)

(продолжение с предыдущей пятницы) 

Вопрос: Я хотел бы спросить, является ли вера функцией нашей свободной воли или же она предопределена.

Свами Тиртха: Обычно люди говорят, что вера это дар. И всущности дар приходит от кого-то, не образуется в ваших карманах, кто-то его вам дает. Откуда приходит вера? В „Бхагавад Гите” описано: „Вера приходит от общения со святыми, от святого общества”. Если общаемся со святыми людьми, у нас накапливается вера. Если мы будем общаться с пьяницами, мы тоже станем пьяницами. Так что выбирайте свою компанию. Но как только мы войдем в эту божественную компанию, я думаю, что наша свободная воля исчезнет. Почему? Потому что это общество святых, эта божественная атмосфера так сладки, что мы не можем освободится от этого. Это так пленительно. Неужели это свободная воля – не можешь освободится от чего-то? Нет! Но счастливы ли мы в подобной ситуации? Да! С радостью мы готовы прыгнуть в этот… я бы назвал его океан нектара, и это действительно так.

Человеческие существа обычно имеют совсем ограниченную свободную волю и обычно вещи не происходят тем образом, каким люди в целом думают и чувствуют, что должна бы действовать свободная воля: „ Я могу решить буду ли я царем или нищим”. Нет, не можешь! В „Шримад Бхагаватам” сказано, например, что судьба гопи написана у них на лбу. Это означает, что их судьба предопределена. Большая часть нашей судьбы тоже написана на наших лбах или на других местах на нашем теле. Например на ладонях. Что написано там? Вы всматривались? Что всущности видите на своих ладонях?

Ямуна: Сеть линий.

Свами Тиртха: Видите какие-нибудь символы, какие-то буквы? Видите “M”? Две „М” написаны на обе ваши ладони – что это означает? В действительности, написано на латыни, чтобы каждый мог его понять, независимо от национальности, языка и культуры. Это memento mori – „помни о смерти”. Вам даны две руки – чтобы помнили, что временны. Мы все проезжие. Так что живите, незабывая об этом. Это не какое-то жуткое ожидание, нет – это реальность. Поэтому надо жить таким образом, чтобы могли уйти легко.

Между тем иногда мы испытываем небольшие трудности. Карма отвечает на удар. Поэтому люди с большим желанием ходят на обучения по освобождению от кармы в рамках одного суботно-воскресного курса. „Дайте мне быстрый и легкий метод для освобождения!” Хотя мы тоже имеем метод, который меняет вашу судьбу, меняет даже линии на ваших ладонях. Все очень просто. Надо хлопать в ладоши во время бхаджана бхаджан это когда поем и хлопаем. Это изменит линии на ваших ладонях. Изменит вашу судьбу. Это самый лучший, самый быстрый и самый легкий метод „стереть свою карму”.

Людям нравятся обычно дорогие уикенд-обучения. Так если хотите и платить, можете опустить небольшое дарение в коробку. Тогда и ваша материальная иллюзия тоже будет удовлетворена. „Да! Так дорого, что обязателно настоящее.” Потому что мы настолько глупы. Если что-то бесплатное считаем, что оно ничего не стоит.

 

(продолжение следует)