Calendar

April 2019
M T W T F S S
« Mar   May »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  Archive for April 5th, 2019

960

(from a lecture of Swami Tirtha, 10.01.2013, evening, Sofia)

(continued from the previous Friday) 

Question of Yadunath: Gurudev, many of us ask themselves the question: “Are these my ideas or God’s ideas about what’s going to manifest?” So, how to tell?

Swami Tirtha: If it doesn’t happen, it was your idea. I think I don’t have to accomplish the sentence. The other part – you can add. So, be clever! Sometimes life gives very complicated questions. How to judge? How to see God? It’s not that complicated. If something happens, it’s according to Him. Of course we know that there are some other players around also, but basically we can say that it’s due to Him. Why? Because nothing is independent of the divine surveillance.

But of course this is only like a theoretical tenet. It doesn’t really make our heart fly. ‘Oh, everything comes from God! All my suffering comes from God!’ – no, not in that way! Because as we agreed, faith is not a torture on yourself. No, this is a happy way of liberation. Why? Because we can lose only one thing in this process – it is our chains.

Comment: Sometimes a person is very stubborn and doesn’t know when to stop. Before understanding what is His idea or not His idea, he is too much stubborn.

Swami Tirtha: Yes, all right, give three chances. If it doesn’t happen for the third time… But your question is very proper. We have to be determined. I hope you will not misunderstand. Once a devotional couple told me: “Oh, maybe we desire a son.” After one year I asked: “What happened?“ and they said: “Well, we tried once, but it didn’t come!” So, at least try three times. Maybe it will come.

Question: In the Bible the definition of faith – I can’t exactly quote – is “The knowledge about things you can’t see.’ From this point of view firm conviction is very close to knowledge. But what would be the difference between the firm conviction and the knowledge, if there is such?

Swami Tirtha: Very good question, thank you. Well, knowledge is theory. Conviction is realization. And this is like a strange word, realization. What is that? But the meaning, the practice of realization is that this truth becomes yours. It’s your private vision, it’s your private feeling, it’s your private experience.

So, what is the difference between the worldly beliefs and this conviction, or the knowledge and the conviction? The material world is based on sensual experience. Therefore people will say: ‘I believe if I see’. Because they belong to a visual culture, so to say. ‘If I see, I will believe’. And what is the approach of a spiritual personality? ‘If I believe, I will see’. This is the opposite. ‘I give the chance to the higher reality to manifest to me if I believe. Then I will see, if I have the connection to the higher reality, then it will be obvious for me. No second question.’

So, real faith is not an intellectual game. It’s not in the head, its closer to us, it’s in the heart. Because intelligence can bring us only to the limit of the material ocean. It cannot bring us to the other side of that ocean. Knowledge is part of the sattva-guna, it’s connected to sattva-guna. And this guna can only bring us to liberation, not more. If we want to go further, then we have to apply a different method. And this different method is the faith as an approach to the Supreme reality. It’s a very delicate thing. It’s very easy to shake, or destroy the faith of someone. But if our faith is not tested, we don’t know how strong it is.

 

 

(to be continued)

 960

(Szvámí Tírtha 2013. január tizedikei szófiai esti tanítása)

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

Jadunáth kérdése: Gurudév, jópáran közülünk felteszik a kérdést maguknak: “Ezek vajon az én saját elképzeléseim vagy Isten akarata azzal kapcsolatban, hogy mi fog megnyilvánulni?” Hogy lehet megkülönböztetni, hogy melyikről van szó?

Szvámí Tírtha: Ha nem valósul meg, akkor az a te elképzelésed volt. Úgy hiszem nem szükséges befejeznem a mondatot. A másik felét, tegyétek ti hozzá! Tehát, legyetek okosak! Az élet néha nagyon bonyolult kérdéseket produkál. Hogy ítéljük meg? Hogy látjuk Istent? Ez nem olyan bonyolult. Ha megtörténik valami, akkor az Őmiatta van. Természetesen tudjuk, hogy vannak a körben más játékosok is, de alapvetően azt mondhatjuk, hogy Neki köszönhető. Miért? Mert semmi sem független az isteni felügyelettől.

De ez persze csupán olyan, mint egy elméleti tantétel. Nem igazán repes tőle a szívünk. ‘Minden Istentől származik! Valamennyi szenvedésem Istentől jön!’ – ne, nem ilyen módon! Mert, ahogy megegyeztünk, a hit nem önkínzás. Nem, ez a felszabadulás egy boldog módja. Miért? Mert ebben a folyamatban csupán egy dolgot veszíthetünk – a láncainkat.

Hozzászólás: Néha az ember nagyon makacs és nem igazán tudja, hogy mikor kell abbahagyni. Mielőtt megértené, mi is, vagy mi nem Isten akarata, túlontúl önfejű.

Szvámí Tírtha: Igen, jó, adj három esélyt! Ha harmadjára sem sikerül … Azonban a kérdésed nagyon is helyénvaló. Elszántaknak kell lennünk. Remélem, nem értitek félre. Egyszer egy lelki utat követő házaspár azt mondta nekem: „Talán szeretnénk egy kisfiút.” Egy év múlva megkérdeztem: „Mi újság?“, mire ők azt felelték: “Nos, egyszer megpróbáltuk, de nem jött!” Tehát, legalább háromszor próbáljátok! Akkor talán sikerülhet.

Kérdés: A Bibliában a hit definíciója – nem pontosan tudom idézni – a következő: „A hit azon dolgok tudása, amiket nem látunk.” Ebből a szempontból a szilárd meggyőződés nagyon közel áll a tudáshoz. Azonban mi lenne a különbség a szilárd meggyőződés és a tudás között, ha van ilyen?

Szvámí Tírtha: Nagyon jó kérdés, köszönöm. A tudás elméleti dolog. A meggyőződés megvalósítás. S ez egy igen furcsa szó, megvalósítás. Mit is jelent ez? A jelentése, a realizáció gyakorlata az, hogy ez az igazság a sajátoddá válik. Ez a te saját látásmódod, a saját érzésed, saját tapasztalatod.

Tehát mi a különbség a világi hiedelmek és az effajta meggyőződés, vagy a tudás és a meggyőződés között? Az anyagi világ az érzéki tapasztalásokon alapul. Ezért az emberek azt fogják mondani, hogy: ‘Hiszem, ha látom’ mert, ahogy mondani szokták, egy vizuális kultúrához tartoznak. ‘Ha látom, akkor elhiszem’. S miként közelít ehhez egy lelki ember? ‘Ha hiszem, akkor majd meglátom’. Ez éppen az ellentéte. ‘Lehetőséget adok a magasabb valóságnak, hogy feltárja magát a számomra, ha hiszek. Akkor látni fogom, ha kapcsolatban állok a magasabb valósággal, akkor nyilvánvaló lesz a számomra. Nincs több kérdés.’

Tehát a valódi hit nem egyszerűen intellektuális játék. Nem a fejben létezik, közelebb van hozzánk, a szívben honol. Mert az intelligencia csak az anyagi óceán határához vezet el. Nem visz át bennünket az óceán másik oldalára. A tudás a szattva-guna része, a szattva-gunához tartozik, s ez a guna csupán a felszabaduláshoz vezethet bennünket, nem tovább. Ha ennél tovább szeretnénk menni, akkor más módszert kell alkalmaznunk. S ez a másfajta metódus a hit, mint a Legfelsőbb valóság megközelítésének eszköze. Ez egy nagyon finom dolog. Nagyon könnyű valakinek a hitét megrendíteni vagy megsemmisíteni. Azonban, ha nincs megpróbálva a hitünk, nem tudhatjuk, hogy milyen erős.

 

(folytatása következik)

 960

(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2013, вечер, София)

(продължава от предишния петък) 

Въпрос на Ядунатх: Мнозина от нас се питат: „Това мои идеи ли са или са идеи на Бога” по отношение на предстоящото? Как да познаем?

Свами Тиртха: Ако не се случи, значи е било ваша идея. Мисля, че не е нужно да довършвам изречението. Втората половина можете да си я добавите. Затова бъдете умни! Понякога животът поставя много сложни въпроси. Как да преценим? Как да видим Бога? Не е чак толкова сложно. Ако нещо се осъществи, станало е заради Него. Разбира се, знаем, че участват и някои други играчи, но най-общо можем да кажем, че е благодарение на Него. Защо? Защото нищо не е независимо от божественото наблюдение.

Но разбира се, това е само един теоретичен принцип. Той не кара сърцата ни да политат. „О, всичко идва от Бога! Значи и всичките ми страдания идват от Бога” – не, не казвайте така! Защото, както говорихме, вярата не е самоизтезание. Не, тя е щастливият път на освобождението. Защо? Защото само едно нещо можем да изгубим в този процес – оковите си.

Коментар: Понякога човек е много упорит и не знае кога да спре. Преди да разбере кое е Негова идея и кое не е, той се инати много.

Свами Тиртха: Да, така е – пробвайте до три пъти. Ако и на третия път не стане… Но въпросът Ви е много уместен. Трябва да сме решителни. Надявам се да не ме разбирате погрешно. Веднъж една двойка предани ми каза: „Ние имаме желание за син.” След година време ги попитах: „Какво стана?“ а те отвърнаха: „Ами, опитахме веднъж, но не се получи!” Така че поне три пъти. Може и да стане.

Въпрос: Дефиницията за вяра в Библията – не мога точно да я цитирам – е „Знание за неща, които не можеш да видиш”. От тази гледна точка твърдата убеденост е много близо до знанието. Каква е разликата между тях, ако има такава?

Свами Тиртха: Много добър въпрос, благодаря Ви. Знанието е теория. Убедеността е реализация. Това е малко странна дума, реализация. Какво значи? Смисълът, осъществяването на реализацията е, че тази истина става ваша. Тя е ваше лично виждане, ваше лично усещане, ваше лично преживяване.

Така че каква е разликата между светските вярвания и тази увереност, или между знанието и убедеността? Материалният свят се опира на сетивната опитност. Затова хората казват: „Вярвам, ако видя”. Защото принадлежат на визуалната култура, така да се каже „Като видя, ще повярвам”. А какъв е подходът на духовния човек? „Ако вярвам, ще видя”. То е тъкмо обратното. Давам възможност на по-висшата реалност да ми се разкрие, ако вярвам. Ако аз имам връзка с по-висшата реалност, ще видя и няма да имам съмнения в това.

Истинската вяра не е някаква интелектуална заигравка. Тя не е в глава, тя е по-близо до нас – в сърцата ни. Защото интелигентността може да ни отведе само до предела на материалния океан. Но не може да ни преведе до оттатъшната страна на този океан. Знанието е част от саттва-гуна, то е свързано със саттва-гуна. А тази гуна може да ни доведе само до освобождението – не повече. Ако искаме да продължим нататък, трябва да приложим различен метод. И този различен метод е вярата, като отношение към върховната реалност. Това е нещо много фино. Много е лесно да се разклати или съсипе нечия вяра. Но ако вярата ни не бъде поставена на изпитание, не знаем колко е силна.

 

(следва продължение)

 960

 (Conferencia vespertina de Swami Tirtha, el 10.01.2013,Sofía) 

(Continua la conferencia del pasado viernes) 

Pregunta de Yadunath: Gurudev, muchos entre nosotros se plantean la cuestión:

“Son mías estas ideas relativas al porvenir o son ideas de Dios?” Como llegar a adivinarlo?

Swami Tirtha: Caso que no lleguen a ocurrir los eventos, las ideas han sido vuestras. Creo no sea necesario terminar la frase. Podéis agregar la segunda parte. Hay que ser razonable! A veces la vida plantea cuestiones muy complicadas.: Como juzgar de ello? Como llegar a ver a Dios? No es tan complicado. Si algo llega a ocurrir, Habrá ocurrido por El. Por supuesto, así mismo sabemos que participan otros jugadores pero sin embargo podemos de modo muy general afirmar que cualquier cosa ocurre gracias a Él. Por qué? Por supuesto ninguna cosa llega a quedar independiente de la divina observación.

Claro, se trata tan solo de principio teórico. Tal principio no puede hacer que nuestros corazones lleguen a volar: ‘Oh, todas las cosas vienen de Dios! Mis sufrimientos por consiguiente vienen de Dios!’ – no, no hay que hablar de este modo! Como ya hemos hablado, la Fe no es tortura. No, la Fe es el feliz camino que lleva a la liberación. Por qué? Es que podemos perder solamente una cosa en el proceso – nuestras cadenas.

Comentario: A veces una persona es muy obstinada y no sabe cómo pararse. Antes de comprender que es o no es idea Suya, se deja superar por obstinación y terquedad.

Swami Tirtha: Si, así es, hay que probar tres veces. Si en la tercera prueba las cosas no llegan a ocurrir…Por lo tanto, la pregunta es muy oportuna. Debemos ser decididos. Espero que no entendáis erróneamente mis palabras. Una vez una pareja de devotos me había dicho: “Oh, deseamos tener un hijo.” Un año más tarde he preguntado: “Que ha ocurrido? „Y ellos me han respondido: “Bueno, hemos probado una vez y no lo hemos logrado!!” Así que hay que probar tres veces. Tal vez pueda ocurrir.

Pregunta: En la Biblia, la definición de la Fe – que no puedo citar con exactitud es: “ El saber es algo que no se puede ver.’ Desde este punto de vista la convicción se acerca mucho al saber. Por lo tanto, en que consiste la diferencia si ella existiera?

Swami Tirtha: Muy buena pregunta, se la agradezco. El saber es teoría. La convicción es realización. La realización es una palabra extraña. El sentido de la realización es que una verdad llega a ser vuestra. Llega a ser vuestra propia visión, vuestra propia percepción, vuestra propia vivencia.

Entonces, cual es la diferencia entre las creencias mundanas y la convicción, entre el saber y la convicción? El mundo material queda respaldado por la experiencia de los sentidos. Por esta razón la gente dice: ‘Lo creo si llego a verlo‘ Esta gente pertenece a la cultura visual y por esta razón dice: ‘‘Voy a creerlo, con tal que llegue a verlo‘… Y cuál es el aproche de una persona espiritual?: ‘Con tal que llegue a creer, lo vería‘. Es justamente lo contrario: ‘Voy a dar la oportunidad a una realidad superior a manifestarse si creo en ella. Con tal que yo pueda conectarme con una realidad superior, llegare a ver y obviamente no tendría duda alguna‘.

La Fe real no es un juego intelectual. La Fe no está en la cabeza, se ubica más cerca de nosotros – en los corazones. La inteligencia puede llevarnos solamente a la orilla del océano material. No podrá llevarnos hasta la otra orilla del océano. El saber forma parte de la sattva-guna, está conectado con la sattva-guna. Y solamente esta guna puede traernos liberación y nada más. Si queremos seguir en adelante, debemos aplicar otro método. Este método diferente es la Fe, es el aproche a la Suprema Realidad. Es algo muy fino, muy delicado. Es muy fácil zarandear, sacudir o destruir la Fe de alguna persona. Por lo tanto, si nuestra Fe no queda sometida a una prueba, no podemos conocer su poder real.

 

(Sigue continuacion)960

(из лекции Свами Тиртхи, 10.01.2013, вечером, София)

(продолжение с предыдущей пятницы) 

Вопрос Ядунатха: Многие из нас задают себе вопрос: „Это мои идеи или идеи Бога” в отношении предстоящего? Как это узнать?

Свами Тиртха: Если не произошло, значит это была ваша идея. Я думаю, что мне не нужно завершать предложение. Другую половину вы можете себе сами добавить. Поэтому будьте умными! Иногда жизнь ставит очень сложные вопросы. Как рассудить? Как увидеть Бога? Не так уж сложно. Если что-то осуществилось, произошло из-за Него. Конечно, мы знаем, что участвуют и некоторые другие игроки, но в общем можем сказать, что это из-за Него. Почему? Потому что ничто не независимо от божественного наблюдения.

Но разумеется, это всего лишь теоретический принцип. Он не заставит наши сердца полететь. „О, все от Бога! Значит и все мои страдания от Бога” – нет, не говорите так! Потому что, как мы говорили, вера это не самоизтязание. Нет, она счастливый путь к освобождению. Почему? Потому что лишь одну вещь можем потерять в этом процессе – свои оковы.

Комментарий: Иногда человек очень упрямый и не знает, когда остановиться. Прежде чем понять, это Его идея или нет, он слишком упрям.

Свами Тиртха: Да, хорошо – попробуйте трижды. Если и в третий раз не получится… Но ваш вопрос очень кстати. Надо быть решительными. Надеюсь вы не поймете меня неправильно. Однажды одна пара преданных сказали мне: „У нас есть желание иметь сына.” Год спустя я их спросил: „Что случилось?“ а они ответили: „Ну, мы попробовали раз, но не получилось!” Так что, хотя бы три раза. Может и получится.

Вопрос: Определение веры в Библии – не могу точно цитировать – это „Знание о вещах, которых не можешь увидеть”.С этой точки зрения твердая убежденность очень близка к знанию. Какова разница между ними, если есть такая?

Свами Тиртха: Очень хороший вопрос, благодарю Вас. Знание это теория. Убежденность это реализация. Это немного странное слово, реализация. Что означает? Смысл, осуществление реализации в том, что эта истина становится вашей. Она ваш личный взгляд, ваше личное ошущение, ваше личное переживание.

Так что какова разница между светскими верованиями и этой уверенностью, или между знанием и убежденностью? Материальный мир основан на чувственном опыте. Поэтому люди говорят: „Поверю, если увижу”. Потому что они принадлежат к визуальной культуре, так сказать „Если увижу, поверю”. А какой подход духовной личности? „Если поверю, увижу”. Как раз наоборот. Даю возможность более высшей реальности проявиться, если верю. Тогда я увижу, если у меня есть связь с высшей реальностью, тогда это будет для меня очевидно.

Итак, настоящая вера – это не интеллектуальная игра. Она не в голове, она ближе к нам, она в сердце. Потому что интеллигентность может привести нас только к  пределу материального океана. Это не может привести нас на другую сторону этого океана. Знание это часть саттва-гуны, оно связано со саттва-гуной. А эта гуна может привести нас только к освобождению – не более. Если хотим продолжить далее, надо применить другой метод. И этот другой метод это вера, как подход к Верховной реальности. Это очень тонкая вещь. Очень легко пошатнуть или разрушить веру кого-то. Но если наша вера не проверена, мы не знаем, насколько она сильна.

 

(продолжение следует)