Archives

Calendar

April 2019
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  Archive for April, 2019

Bhajan from a lecture of Tirtha Swami 13.01.2019, morning session

images (1)

 

 

 Xavier_smiling_Christ XV_bras

( from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, evening, Sofia) 

We’ve come together on a blessed day, Easter, to celebrate the victory of life over death. Shall we discuss about that a little bit? I think that is important. Because death does not really exist. Although sometimes it looks very fearful and realistic, it doesn’t really exist. We believe not in death, we believe in life. Life, eternal life is our guiding principle. Compared to that nothing is significant. First we have to deeply understand that we are eternal souls, individual separate particles of the energy of the Supreme. And as God is unlimited and eternal, we share His qualities in that respect. We are also eternal, but our power and our expansion is limited. And unfortunately we live in a very difficult age – the age of degradation. So even that small capacities are diminished. Before people had broader and deeper understanding, but today we have very weak and very shallow understanding. Even we forget that we are eternal souls. Therefore the first step in our spiritual path is to deeply realize that we are not impermanent, we are not changing. Whatever changes is superficial; deep down we are permanent, we are eternal.

Then you might say: ‘How can I change my character? How can I get rid of my bad habits – if there is no change?’ No, we only have to revive the original, primordial state of existence and consciousness. First we have to deeply and profoundly understand that we are eternal. Second we have to pacify our intellect – because we are always disturbed by different intellectual influences. But even if you become very smart on the intellectual platform, that is not the happiness of the soul. Therefore ultimately we have to find the happiness of our heart and soul.

So, we live in the age of degradation. And on this blessed day I would like to illustrate that degradation by an example coming from the history of arts. What is the main symbol of Christianity?

Answer: The cross.

Swami Tirtha: Correct. And is this cross empty? Somebody is on the cross, right? So the main symbol of Christianity is the corpus – Jesus on the cross. I don’t know how that is in the Pravoslav iconography, but if you examine that in the western Christian iconography, in the early centuries you will see the crucified Jesus with a smiling face. He is not with a broken face, showing the signs of utter pain and suffering; no – happy, jolly mood. How is that – is crucifixion a happy event? If you imagine yourself being crucified – well, it’s not that easy. But what was the symbol in the early times? Lord Jesus on the cross with a smiling face; and the section of the cross was on which chakra platform? It was on the heart chakra. So, the crucified Lord, son of God says: “My heart is open to you! Please come, I want to embrace you for eternal life!” Therefore He was happy – because He was ready to serve all those who were ready to follow Him.

Then the centuries started to progress. And step by step you will see Jesus is falling from His heart chakra position. Now you can find Jesus is just hanging and the section point of the cross is not even on His crown chakra, but it’s above His head. That shows the degradation of people’s understanding. Instead of the happy resurrection, now they see only the suffering. You can see the transformation of the symbol. The cross in the beginning was an invitation of eternal life; now this is a fearful reminder of total annihilation. Do you see the difference?

But what is the greatest symbol of the vaishnavas? There are so many that it’s difficult to mention one, but let’s say: the dancing Mahaprabhu, or Krishna playing the flute. There are so many happy symbols in our tradition. Please, take care so that our happy symbols are not transformed into some fearful reminders.

(to be continued)

 

 Xavier_smiling_Christ XV_bras

(Szvámí Tírtha 2013 májusában, Szófiában elhangzott esti tanításából)

Húsvét áldott napján jöttünk össze, hogy az élet győzelmét ünnepeljük a halál felett. Beszéljünk erről egy kicsit? Úgy vélem, hogy ez fontos, mert a halál valójában nem létezik. Bár néha nagyon félelmetesnek és valóságosnak tűnik, de igazából nem létezik. Mi nem a halálban hiszünk, mi az életben hiszünk. Az élet, az örök élet elve szolgál számunkra iránymutatásul. Ehhez képest semmi más nem lényeges. Először mélyen meg kell értenünk, hogy örök lelkek vagyunk, a Legfelsőbb energiájának elkülönült, egyéni részecskéi. S ahogy Istent nem kötik korlátok és örök, mi ebből a szempontból osztozunk a tulajdonságain. Mi is örökké létezünk, de a mi erőnk és a mi kiterjedésünk korlátok között mozog. S sajnos egy rendkívül nehéz korban élünk – a hanyatlás korában. Tehát még ezek a csekély képességeink is fogyatkoznak. Azelőtt az embereknek szélesebb és mélyebb volt a megértésük, ma azonban nagyon gyenge és nagyon sekélyes a felfogásunk. Még azt is elfelejtjük, hogy örök lelkek vagyunk. Ennél fogva az első lépés a lelki utunkon az, hogy ráébredünk: nem vagyunk mulandóak, nem változunk. Ami változik, az csak a felszín, mélyen legbelül maradandóak és örökkévalóak vagyunk.

Erre mondhatjátok, hogy:’Hogyan tudom megváltoztatni a jellememet? Hogy tudok megszabadulni a rossz szokásaimtól? – ha nincs változás.’ Nem; csak fel kell elevenítenünk az eredeti, alapvető lét- és tudatállapotunkat. Először mélyrehatóan és alaposan meg kell értenünk, hogy örökkévalóak vagyunk. Másodjára meg kell békítenünk az értelmünket – mivel állandóan különféle intellektuális hatások zavarnak meg bennünket. Azonban még ha nagyon rátermettekké is válunk szellemi tekintetben, az nem a lélek boldogsága. Ezért végül meg kell találnunk szívünk és lelkünk boldogságát.

Tehát a hanyatlás korában élünk, s a mai áldott napon egy, a művészet történetéből vett példával szeretném nektek illusztrálni ezt a hanyatlást Mi a kereszténység fő szimbóluma?

Válasz: A kereszt.

Szvámí Tírtha: Helyes. S üres ez a kereszt? Van valaki a kereszten, ugye? Tehát a kereszténység fő szimbóluma a feszület – Jézus a kereszten. Nem tudom, hogy van ez a pravoszláv ikonográfiában, de ha megvizsgáljuk a nyugati keresztény feszületeket, a korai századokban a megfeszített Jézust mosolygó arccal ábrázolják. Az arca nem megtört, nem a totális fájdalom és szenvedés jeleit mutatja, nem – boldog, örömteli hangulatban van. Hogy van ez – a keresztrefeszítés vidám esemény lenne? Ha elképzeled, hogy téged feszítenek keresztre – az azért nem tűnik olyan könnyűnek. De mi volt a szimbólum a kezdeti időkben? A mosolygó arcú Úr Jézus a kereszten, s a kereszt metszéspontja melyik csakra helyére esett? Oda, ahol a szívcsakra van. Tehát a megfeszített Úr, Isten fia ezt hirdeti:”Nyitva áll a szívem számotokra. Kérlek, jöjjetek, az örök életre akarlak ölelni benneteket! Ezért volt boldog – mivel készen állt szolgálni mindazokat, akik készek voltak követni Őt.

Aztán telnek-múlnak az évszázadok, és fokozatosan azt látjuk, hogy Jézus egyre lejjebb csúszik a szívcsakra helyétől. Ma Jézus függ a kereszten, s a kereszt metszéspontja már nem is a koronacsakrájánál van, hanem a feje fölött. Ez mutatja az emberek megértésének a hanyatlását. A feltámadás boldogsága helyett, ma csak a szenvedést látják. Nyomon követhető a szimbólum átalakulása: a kereszt eleinte meghívás volt az örök életre, ma meg a teljes megsemmisülés félelmetes emlékeztető jele. Látszik a különbség?

De mi a vaisnavák legfőbb szimbóluma? Olyan sok van, hogy nehéz egyet kiemelni, de mondjuk a táncoló Maháprabhu vagy a fuvolázó Krsna. Nagyon sok boldog szimbólum van a mi tradíciónkban. Kérlek benneteket, hogy vigyázzatok, nehogy a boldog szimbólumok félelmetes emlékeztető jelekké váljanak!

 

 Xavier_smiling_Christ XV_bras

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, вечер, София) 

Събрали сме се на благословен ден, Великден, да празнуваме победата на живота над смъртта. Да поговорим ли малко за това? Мисля, че е важно. Защото смърт всъщност не съществува. Макар понякога да изглежда много страшна и истинска, тя в действителност не съществува. Ние вярваме не в смъртта, а в живота. Животът, вечният живот е нашият пътеводен принцип. В сравнение с това, нищо няма значение. Най-напред трябва дълбоко да разберем, че сме вечни души, индивидуални отделени частици от енергията на Бога. И тъй като Бог е безмерен и вечен, ние споделяме Неговите качества в това отношение. Ние също сме вечни, само че силата и изявата ни са ограничени. И уви, живеем в много трудна епоха – епохата на деградацията. Така че дори тези ни мънички способности са намалели. Преди хората са имали по-широко и по-дълбоко разбиране, ала днес разбирането ни е съвсем мижаво и плитко. Ние сме забравили дори, че сме вечни души. Затова първата стъпка по нашия духовен път е в дълбочина да осъзнаем, че не сме тленни, че не сме променливи. Каквато и промяна да има, тя е повърхностна; дълбоко навътре ние сме неизменни, ние сме вечни.

Тогава ще кажете: „А как мога да променя характера си? Как  мога да се отърва от лошите си навици, щом не съществува промяна?” Не, ние просто трябва да съживим изначалното, предвечното си състояние на съществуване и съзнание. Първо трябва дълбоко и проникновено да разберем, че сме вечни. След това трябва да умиротворим интелекта си – защото непрестанно ни смущават различни интелектуални влияния. Само че дори да станете много умни в интелектуално отношение, това не е щастието на душата. Затова най-сетне трябва да открием щастието на сърцето и душата си.

И така, живеем в епохата на деградацията. И на този благословен ден бих искал да илюстрирам тази деградация с един пример от историята на изкуството. Кой е основният символ на християнството?

Отговор: Кръстът.

Свами Тиртха: Правилно. А този кръст празен ли е? Има някой на кръста, нали? И така, основният символ на християнството е corpus – Исус на кръста. Не знам как е в православното изографисване, но ако разгледате западно-християнската иконография, в ранните векове ще видите разпнатия Исус с усмихнато лице. Ликът Му не е разкривен, изразяващ признаци на върховна болка и страдание; не – щастлив е, в радостно настроение. Как така – нима разпятието е весело събитие? Ако си представите, че ви разпъват – не е никак лесно. Но какъв бил символът в тези стари времена? Бог Исус на кръста с усмихнато лице; а пресечната точка на кръста била на нивото на коя чакра? На сърдечната чакра. Защото като кръста, пресечната точка е в сърдечната чакра. Така че разпнатия Христос, синът Божи, казва: „Сърцето ми е отворено за вас! Моля ви, елате, искам да ви прегърна за вечния живот!” Затова Той бил щастлив – заради готовността да служи на всички онези, които били готови да Го следват.

Ала след това вековете започнали да напредват. И стъпка по стъпка виждате как Исус пропада от позицията на сърдечната си чакра. Сега ще откриете, че Той просто виси и пресечната точка на кръста не е дори на коронната Му чакра, а някъде над главата Му. Това показва деградацията на човешкото разбиране. Наместо щастливото възкресение, сега ние виждаме само страданието. Можете да наблюдавате трансформацията на символа. Кръстът в началото бил призив за вечния живот, а сега е плашещо напомняне за пълното унищожение. Виждате ли разликата?

Но кой е най-големият символ на ваишнавите? Толкова  много са, че е трудно да се назове един, но да кажем танцуващият Махапрабху или Кришна, който свири на флейтата. Има толкова много щастливи символи в нашата традиция. Моля ви, грижете се и нашите щастливи символи да не се превърнат в някакви страховити напомнящи знаци. 

(следва продължение)

 10169420_10201668406414902_809619139_n

(from a lecture of Swami Tirtha, 11.01.2013, morning, Sofia)

“The humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision the learned and gentle brahmana, a cow, an elephant, a dog and a dog-eater”.[1]

So, the humble sage, due to true knowledge will have the equal vision. Many times we want to identify our level of achievement in spiritual life. You can exactly understand this by how much appreciation you have; if I have an equal vision, a peaceful and equal vision or not? Because all these objects to be seen are different – like a dog, and an elephant, and a bramin, and a low caste person. The form is different, but the essence behind is the same.

So, if you want to understand your position, just examine your attitude. And always try to have a long term vision. We should be independent of the likes and dislikes of our material senses. But we can do that only if we have a divine, a transcendental measure.

We have something important here to do, in life in general. And also practically here in the ashram – we have to help people come closer to their spiritual ideals. But we can do this only if we also come closer to our spiritual ideals. Once Shrila Prabhupada said: “Instead of the many resolutions and discussions, and meetings, and this, and that,… just chant, chant more!”

So, you know the method, you know the goal, you also know your present condition; try to bring these three aspects closer to each other. Not in such a way that you bring down your ideals, but rather you elevate your present condition. Try to work on Krishna’s plans and desires to manifest.

Question of Manjari: Is it possible that we interfere, prevent the will of Krishna to manifest?

Swami Tirtha: If you are powerful enough. There is somebody to control Krishna’s plans. But basically we should help people understand that there is a Supreme Lord and first of all we have to obey Him. The smaller details might come later.

In our shastras it is said that by singing some mantras you can churn, you can obtain the blessings from the Supreme. So, it is possible. Especially if we sing for others. Of course I don’t want to compromise the highest aspect of the maha-mantra for example – that it should be chanted for Their happiness, not for our benefit. What is the duty of a devotee? To give less hindrance to Krishna’s activities. But even if you try to put some obstacles, He is cleverer to avoid your obstacles.

Please, go on with your services! Be stronger in your dedication and deeper in your convictions, come to more and more realized platforms of our beautiful ideals. Grow in devotion! And whatever we have, we should try to offer for the satisfaction of our Mahaprabhu here. Don’t be enamored or astonished by the possible numbers and success. Don’t believe it. Always search for deeper substance.

Of course it’s a good feeling if we are more together, but we should be determined enough to go on with our spiritual practice if nobody pays attention. But, you know, I lose my power. Some years back I told one devotee that I am ready to continue even if everybody leaves. But losing power means that you start to depend on others more and more. So, maybe some of you might think that you depend on me, but this is the other way round. I depend on you. This is like a rasa dance. Who is running after whom? Anyway, we are running after each other.

So, please help me to accomplish what was inherited from our masters. This is a way of transmission. We don’t have too much freedom on this point; we have to cultivate what we have got. The great ones say: “If you come with me, I will go with you!’

[1] “Bhagavad Gita” 5.18

 10169420_10201668406414902_809619139_n

(Szvámí Tírtha 2013. január tizenegyedikei szófiai reggeli tanítása)

 

 

„A szerény bölcs igaz tudása által egyenlőnek látja a tanult és alázatos bráhmanát, a tehenet, az elefántot, a kutyát és a kutyaevőt (kasztonkívülit) is.”[1]

Tehát, az alázatos bölcs igaz tudása révén egyenlő látásmódra tesz szert. Sokszor szeretnénk meghatározni azt a szintet, amit elértünk a lelki életben. Ezt pontosan megtudhatod abból, hogy mennyi megértéssel rendelkezel; megvan-e az egyenlő látásmódod, békés és egyenlő-e a látásmódod vagy sem? Mivel mindezek a dolgok, melyeket látunk, különbözőek – egy kutya, egy elefánt, egy brahmin és egy alacsony kasztba tartozó személy. Más a forma, de a mögöttes lényeg ugyanaz.

Nos, ha szeretnéd megérteni milyen szinten vagy, csak vizsgáld meg a hozzáállásodat! S próbálj mindig hosszú távú látásmóddal rendelkezni! Függetlennek kell lennünk mindattól, amit az anyagi érzékeink kedvelnek, vagy nem kedvelnek. De erre csak akkor vagyunk képesek, ha egy isteni, transzcendentális mércével rendelkezünk.

Nekünk valami fontosat kell itt tennünk. Az életben általában, s gyakorlatilag itt is az ásramban – segítenünk kell az embereket, hogy közelebb kerüljenek a lelki eszményeikhez. Azonban ezt csak akkor leszünk képesek megtenni, ha mi is közelebb jutunk a mi spirituális ideáljainkhoz. Egyszer Sríla Prabhupád azt mondta: „A sok határozat, megbeszélés, gyűlés és miegymás helyett … csak mantrázzatok, mantrázzatok többet!”

Tehát, ismered a módszert, tudod a célt és tisztában vagy a jelenlegi helyzeteddel; próbáld ezt a három szempontot közelebb hozni egymáshoz! Nem oly módon, hogy lejjebb adsz az eszményeidből, sokkal inkább úgy, hogy magasabb szintre emelkedsz. Próbálj Krsna tervein és vágyain dolgozni, hogy megnyilvánuljanak!

Manydzsarí kérdése: Lehetséges-e az, hogy beavatkozunk, hogy meggátoljuk Krsna akaratának a megvalósulását?

Szvámí Tírtha: Ha elég erős vagy. Van valaki, aki Krsna terveit kontrollálja. Azonban alapvetően abban kell segítenünk az embereket, hogy létezik a Legfelsőbb Úr, és először is engedelmeskednünk kell Neki. Az apróbb részletek jöhetnek később.

A sásztráinkban az áll, hogy néhány mantrát énekelve kiköpülheted, elnyerheted a Legfelsőbb áldását. Tehát ez lehetséges. Főleg, ha másokért zengjük őket. Természetesen nem szeretném például a mahá-mantra magasabb aspektusait kompromittálni, azt hogy a mahá-mantrát az Ő boldogságukért kell zengenünk, nem a saját hasznunk érdekében. Mi a feladata egy bhaktának? Kevésbé legyünk gátjai Krsna cselekedeteinek. Még akkor is, ha megpróbálsz akadályokat gördíteni az útjába, Ő okosabb, hogy kikerülje őket.

Kérlek, folytassátok a szolgálataitokat! Legyetek erősebbek az elhatározásotokban és legyen mélyebb a meggyőződésetek, kerüljetek egyre közelebb csodálatos eszményeink megvalósításához! Gyarapodjatok az odaadásban! Bármivel is rendelkezünk, meg kell próbálnunk felajánlani itt a mi Maháprabhunk elégedettségére. Ne nyűgözzenek le vagy bűvöljenek el benneteket a lehetséges számok és a siker! Ne ebben higgyetek! Kutassátok mindig a mélyebb lényeget!

Természetesen jó érzés, ha többen együtt vagyunk, de eléggé elszántnak kell lennünk, hogy folytassuk lelki gyakorlatainkat, akkor is, ha senki sem figyel ránk. De, tudjátok, én veszítem el az erőmet. Néhány évvel ezelőtt említettem egy bhaktának, hogy készen állok rá, hogy akkor is folytassam, ha mindenki elhagy. De az erő elvesztése azt jelenti, hogy elkezdesz egyre inkább másoktól függni. Talán néhányótok azt gondolja, hogy tőlem függ, de ez fordítva van. Én függök tőletek. Ez olyan, mint a rásza tánc. Ki szalad ki után? Mindegy, egymás után szaladunk.

Kérlek, segítsetek nekem megvalósítani, amit mestereinktől örököltünk! Ez az átadás egyik módja. Nincs túl sok szabadságunk ebben a kérdésben; gondoznunk kell, amink van. A nagyok azt mondják: „Ha velem tartasz, akkor veled megyek!’

[1] Bhagavad-gítá 5.18.

 10169420_10201668406414902_809619139_n

(от лекция на Свами Тиртха, 11.01.2013, сутрин, София)

 „Благодарение на добродетелта на истинското познание, смирените мъдреци гледат с еднакви очи на учен и благороден брахмана, на крава, слон, куче и кучеядец”.[1]

И така, смиреният мъдрец, заради истинското си знание, ще има равноправна визия. Ние често искаме да определим докъде сме стигнали в духовния живот. Можете точно да го разберете по това доколко цените останалите. Дали имам равноправно, умиротворено, еднакво виждане или не? Защото всички обекти, които наблюдаваме, са различни – като например куче, слон, брамин или човек от низша каста. Формата е различна, но скритата същина е една.

Така че ако искате да проумеете позицията си, просто разгледайте отношението си. И винаги се стремете да гледате надалеч. Трябва да сме независими от предпочитанията на материалните си сетива. Но можем да сторим това единствено ако имаме божествено, трансцендентално мерило.

Имаме важна работа да вършим тук, в живота като цяло. А също и специално тук, в ашрама – трябва да помагаме на хората да идват все по-близо до духовните си идеали. Ала можем да сторим това само ако и ние самите сме се доближили до духовните си идеали. Веднъж Шрила Прабхупада казал: „Вместо множество резолюции, дискусии, събрания и какво ли не… просто мантрувайте, мантрувайте повече!”

И така, знаете метода, знаете целта, знаете също и настоящите условия; стремете се да събирате тези три аспекта все по-близо един до друг. Не в смисъл да принизявате идеалите си, а по-скоро да въздигате сегашните си условия. Старайте се да действате така, че плановете и желанията на Кришна да се проявяват.

Въпрос на Манджари: Възможно ли е да се намесим и да попречим на волята на Кришна да се прояви?

Свами Тиртха: Ако сте достатъчно могъщи. Има такива, които контролират плановете на Кришна. Но основно трябва да помагаме на хората да разбират, че съществува Върховен Бог и преди всичко трябва да Му се покоряваме. По-малките детайли може да дойдат и по-късно.

В нашите шастри се казва, че пеейки някои мантри, можете да добиете благословиите на Върховния. Така че това е възможно. Особено ако пеем за другите. Разбира се, не искам да компрометирам по-висшите аспекти на маха-мантрата, например – че тя трябва да бъде възпявана за Тяхно щастие, не за наше собствено благо. Какъв е дългът на предания? Да не препятства делата на Кришна. Но дори да се опитвате да поставяте препятствия, Той е достатъчно умен да ги избягва.

Моля ви, продължавайте със своето служене! Бъдете силни в посветеността си и задълбочавайте убежденията си, достигайте до все по-осъществено ниво на нашите красиви идеали. Израствайте в предаността! А каквото имаме, нека се стремим да го поднесем за удовлетворение на Махапрабху тук. Не се главозамайвайте от различни измерения на успеха в цифри. Не вярвайте на това. Винаги търсете по-дълбоката същина.

Разбира се, хубаво усещане е да сме повече хора заедно, но трябва да сме достатъчно решителни да продължаваме с духовната си практика дори никой да не ни обръща внимание. Обаче знаете ли, аз губя силата си. Преди няколко години казах на един предан, че съм готов да продължа, ако ще всички да си тръгнат. Но да губиш сили означава все повече и повече да зависиш от другите. Така че може някои от вас да си мислят, че вие зависите от мен, но е тъкмо обратното. Аз завися от вас. Това е като раса танц. Кой след кого тича? Тъй или инак, тичаме един след друг.

Затова моля ви, помагайте ми да осъществявам наследеното от моите учители. Това е един път на трансформация. Нямаме кой знае каква свобода в това отношение; трябва да култивираме каквото сме получили. Великите казват: „Ако дойдеш с мен, и аз ще вървя с теб!”

 

[1] „Бхагавад Гита” 5.18

 10169420_10201668406414902_809619139_n

(Conferencia matutina de Swami Tirtha, el, 11.01.2013, Sofía)

“Los humildes sabios adoptan gracias a sus saberes igual visión del gentil y noble brahmana, así como de la vaca, del elefante, del perro o del que se nutra con perros.”.[1]

Entonces, el humilde sabio gracias a sus saberes, tendrá una visión equitativa de las cosas. Frecuentemente quisiéramos saber dónde hemos llegado a lograr en nuestra vida espiritual Podréis comprenderlo con precisión en acuerdo con el grado de apreciar a los demás. A ver si tengo o no tengo una aptitud equitativa y apaciguada hacia los otros? Puesto que todo lo que estemos observando es algo diferente – por ejemplo un perro, un elefante, un

bramin, o a una persona de casta inferior. La forma es diferente, lo esencial resulta igual.

Si queréis comprender vuestra posición, Habrá que examinar vuestra propia actitud. Y siempre con visión a largo termino. Deberíamos quedar independientes de las preferencias materiales de nuestros sentidos. Podremos realizarlo con tal que tengamos a disposición medidas divinas y trascendentes.

Tenemos que hacer algo importante aquí en la vida. También aquí, en el ashram – debemos ayudar a la gente en acercarse a sus ideales espirituales. Podremos realizarlo con tal que nos hayamos acercado a nuestros ideales espirituales. Una vez Shrila Prabhupada ha dicho: “En vez de numerosas resoluciones, discusiones y reuniones… simplemente cantad mantras, cantad aún más mantras!”

Bueno, ya conocéis el método, el objetivo, ya conocéis las condiciones, debéis aspirar a acercar y reunir estos tres aspectos. No hay que hacerlo en el sentido de rebajarlos sino de realzarlos en las condiciones reales. Aspirad a actuar de tal modo que lleguen a manifestarse los planes y los deseos de Krishna.

Pregunta de Manjari: Es posible intervenir impidiendo a Krishna de manifestarse?

Swami Tirtha: Si tenéis suficiente poder para ello. Algunos controlan los planes de Krishna. Por lo tanto, lo esencial es ayudar a la gente de comprender que existe Dios Supremo y antes que nada Le debemos obediencia. Los detalles vendrian mas tarde.

En nuestras shastras se dice que cantando ciertas mantras podéis obtener bendiciones del Supremo. Esto es posible. En particular si cantamos para otros. Claro que yo comprometer los aspectos superiores de la maha-mantra por ejemplo – esta mantra debe cantarse por Su felicidad y no por nuestro provecho. Cual es el deber del devoto dedicado? No impedir los actos de Krishna. Por lo tanto, aun tratando de poner i obstáculos, Él tiene la sabiduría de evitarlos.

.Por favor, seguid sirviendo! Sed Fuertes en vuestra dedicación y seguid en el más hondo de vuestras convicciones, alcanzad un nivel siempre más realizado de nuestros maravillosos ideales. Id creciendo en la dedicación! Lo que ya tenemos adquirido debemos aspirar a ofrendarlo para la satisfacción de nuestro Mahaprabhu aquí mismo. No hay que dejarse atolondrar con posibles cifras y logros. Tampoco hay que creer en ellos. Debéis buscar siempre lo esencial.

Por supuesto es bueno el sentimiento de estar juntos a otra gente pero debemos ser decididos a seguir nuestras prácticas espirituales aunque no nos hagan caso. Por lo tanto debo confesar que voy perdiendo mi poder. Hace unos años he dicho a un devoto que estoy listo a seguir adelante aunque todos se fueren. Por lo tanto cuando uno pierda su poder ello significa que llega a ser más dependiente de otra gente. Tal vez algunos de vosotros creéis depender de mí, pero es lo contrario. Yo dependo de vosotros. Ocurre como en la danza rasa. Quien corre siguiendo a quien? De todos modos todos vamos corriendo, siguiéndonos unos a otros.

 Por esta razón, ayudadme por favor a realizar lo inculcado por mis maestros. Es el camino de la transmisión, de la transformación. No tenemos demasiada libertad en este sentido y debemos seguir cultivando lo que hemos adquirido. Los Grandes dicen: “Si vienes conmigo, yo voy a andar a tu lado!”

 

[1] “Bhagavad Gita” 5.18

 10169420_10201668406414902_809619139_n

(из лекции Свами Тиртхи, 11.01.2013, утром, София)

 Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда”.[1]

И так, смиренный мудрец, из-за своего истинного знания, будет иметь равноправное видение. Мы часто хотим определить как далеко достигли в духовной жизни. Можете это точно понять по тому насколько вы цените остальных. Есть ли у меня равноправное, умиротворенное, одинаковое видение или нет? Потому что все объекты, которые наблюдаем, они разные – как например собака, слон, брамин или человек из низшей касты. Форма другая, но суть та же.

Так что если хотите понять свою позицию, просто рассмотрите свое отношение. И всегда старайтесь иметь дальную перспективу. Мы должны быть независимы от симпатий и антипатий наших материальных чувств. Но мы можем сделать это, только если у нас есть божественная, трансцендентная мера.

У нас есть важное дело здесь, в жизни в целом. А также и специально здесь, в ашраме – надо помогать людям приблизиться к своим духовным идеалам. Но можем сделать это только если и мы сами приблизились к своим духовным идеалам. Однажды Шрила Прабхупада сказал: „Вместо множества резолюций, дискусий, собраний и всякое другое… просто повторяйте мантру, повторяйте больше!”

И так, знаете метод, знаете цель, знаете также и настоящее состояние; попытайтесь собрать эти три аспекта ближе друг к другу. Не в смысле принизить свои идеалы, а скорее возвысить свое нынешнее состояние. Старайтесь действовать так, чтоб планы и желания Кришны проявились.

Вопрос Манджари: Возможно ли чтоб мы вмешались и помешали воле Кришны проявиться?

Свами Тиртха: Если вы достаточно могущественные. Есть такие, которые контролируют планы Кришны. Но в основном надо помогать людям понимать, что существует Верховный Бог и прежде всего надо Ему подчиняться. Более мелкие детали могут прийти позже.

В наших шастрах сказано, что исполняя некоторые мантры, вы можете добиться благословения Верховного. Так что это возможно. Особенно если мы поем для других. Конечно, я не хочу компрометировать более высшие аспекты маха-мантры, например – что надо петь для Их счастья, не для нашего собственного благо. Каков долг преданного? Чтобы меньше мешать делам Кришны. Но даже если попытаетесь ставить препятствия, Он достаточно умен чтобы их избегать.

Прошу вас, продолжайте свое служение! Будьте сильными в своей посвященности и углубляйте свои убеждения, достигайте все более возвышенный уровень наших красивых идеалов. Вырастайте в преданности! А что имеем, мы должны стремиться его поднести для удовлетворения Махапрабху здесь. Не очаровывайтесь разными измерениями успеха в цифрах. Не верьте этому. Всегда ищите более глубокую сущность.

Конечно, это хорошее чувство если нас больше, но надо быть достаточно решительными продолжать свою духовную практику даже если никто не будет обращать внимания. Но, знаете, я теряю силу. Несколько лет назад я сказал одному преданному, что готов продолжать, даже если все уйдут. Но терять силы означает все больше и больше зависеть от других. Так что может быть некоторые из вас считают, что вы зависите от меня, но все как раз наоборот. Я зависим от вас. Это как в раса танце. Кто за кем бежит? Так или иначе, мы бежим друг за другом.

Поэтому прошу вас, помогите мне выполнить то, что унаследовано от моих учителей. Это путь передачи. У нас нет слишком много свободы в этом отношении; мы должны развивать то, что получили. Великие говорят: „Если ты пойдешь со мной, и я буду идти с тобой!”

[1] „Бхагавад Гита” 5.18159f0006967599034774

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2012, Sofia) 

(continues from the previous Monday)

Question of Kripadham: Is there a symbolic reading of this story of Hiranyakashipu and Nrisimhadev which can help our sadhana?

Swami Tirtha: Yes. In the old times the demons were outside. And they were great ones, so great, that God had to come to finish with them. Today there are also some opposing forces outside also; but rather the demons are inside. Therefore in this age the Supreme Lord doesn’t come with sharp nails, with intestinal colons and in blood, but He comes in a beautiful form as the Golden Avatar; yet He is ready to kill the demoniac tendencies. Otherwise He is very gentle, but this time He helps to fight the internal enemies.

Question: It looks like God has turned Himself into a demon to kill a demon. What is the difference between these two demons – the good one and the bad one? Is it the purity of their motifs?

Swami Tirtha: Well, although this is like a frightening form, yet I wouldn’t call it ‘a demon’– it’s divine. But you are correct – the external form is fearful and violent. Yet sometimes these powers can also be used in order to protect the dharma. So it’s a special feature that Krishna shows, and devotees worship Him as a protector God. But we can say that different shelters, different protections are needed. Those who have a kind of fighting spirit, they might take shelter of Lord Nrisimha. But those who are a rasic type, they might take the shelter of Giriraj. That feature also shows the protective power of Krishna over His devotees, in a much more gentle way.

Comment: Maybe because of the level of pride. This demon had too much pride, so the gentle way was not good for him?

Swami Tirtha: Yes – because he was violent, therefore violent reply came. God will reply according to your question.

Question of Lila Avatar: You mentioned that demons are inside us now. If we pray to Nrisimhadev to come and help us, release us from the demons, is there no risk that He can just swipe out our physical body while killing the demons inside?

Swami Tirtha: Did I tell you to pray to Nrisimhadev? I said: this time Mahaprabhu comes. He is the Golden Avatar, not the Bloody Avatar. And I’m serious. Because as I have learned from some of my god-sisters: the protection of Nrisimhadev is very violent. So, take care.

What is the weapon of Chaitanya Mahaprabhu? Nrisimhadev had the nails, and the teeth, and the power as weapons. Vishnu also has different weapons – like the club, the discus… Mahaprabhu? His hands are to the sky. What kind of weapon can you use when your hands are up? No weapon. But His weapon is the holy name, some little dancing and maha-prasadam – this is the best way to kill the internal demons today. And this is not some watered down version of the ancient tradition. Because if you dance in front of the altar with hands raised to the sky and jump high, then all the bad emotions and bad thoughts are just thrown out from your system. So this is like a very special yoga technique to activate the body in order to purify it. And also maha-prasadam purifies from the inside. It brings the spiritual quality inside our bodily system. And in this way it will purify the mind, which is the location of negative thoughts. What to speak of the holy name, which has got the most purifying power!

So these are very powerful methods, very powerful weapons to fight off all opposition. We have to use them properly. And what is their proper use? Service. So we should not use the holy name, we shouldn’t use the maha-prasadam, we shouldn’t use dancing – we should serve it, we should respect it. And then all the effects will come to you. It’s a science.