Calendar

March 2019
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031Archive for March 10th, 2019

narada-and-kayadhu-291x300

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2012, Sofia) 

(continues from the previous Monday) 

So, Prahlada instructs his schoolmates, showing that time and human life is very valuable, and finally stressing that to serve Vishnu, the Supreme, is much more important than anything else.

At the end the demon boys were amazed to hear that Prahlada was a student of Narada. Because they inquired: “Where did you get your knowledge?” And then Prahlada said: “Ah, I have learned it from Narada.” “How! How possible!? You didn’t meet him!” But while Prahlada was in the womb of his mother, the mother met Narada Muni. So we can say that Prahlada had a prenatal education.

So, dear mothers, take care! When a new life is under your hearts, don’t be angry, develop very-very good consciousness. Because there is communication between your child and you. So whatever you do, whatever you think, whatever you hear is being transmitted to the child. You can give good training to the future son or daughter. For example, if you have your child in your womb and all the time you quarrel with your husband, it is this type of training you give. And when the small girl comes, this will be her nature – quarreling. It’s possible. But if you read the Bhagavad Gita, the child can become a scholar of devotional knowledge, science. Yet beware, if he or she is a great soul and you make a mistake in reading the Bhagavatam or the Gita, they may kick you from inside.

It really works – there is a chance to influence, to communicate, to teach certain things to the child in the womb, because he or she is conscious. Life starts at the moment of conception. So there’s a conscious entity inside the body. Therefore bringing new children to the planet Earth is like a very great service.

And finally Prahlada concluded: “On the path of devotion to God there are no distinctions based upon caste or race. Yakshas, rakshasas, women, shudras, cowherds and even sinners, animals and birds are eligible to taste the nectar of devotion to Lord Achyuta. Therefore it is said that the pure devotees of Govinda can see God present in all living entities. And this is the supreme goal, recommended by all the scriptures for all human beings – to see God everywhere and never forget about Him.”[1]

 

[1] From B.B.Tirtha Maharaj’s book The holy life of Prahlada

 narada-and-kayadhu-291x300

(Szvámí Tírtha 2012. májusi tanítása, Szófia) 

(az előző hétfői tanítás folytatása)

Prahlád tehát tanította osztálytársait, rámutatva arra, hogy az idő és az emberi élet nagyon értékes, s végül hangsúlyozva, hogy Visnu, a Legfelsőbb szolgálata minden másnál sokkal fontosabb.

A végén a démonfiúk csodálkozva hallották, hogy Prahlád Nárada tanítványa, mert amikor meg akarták tudni, hogy: “Honnét származik a tudásod?” Prahlád így válaszolt: “Náradától tanultam.” “Hogyan? Az hogyan lehetséges?! Nem is találkoztál vele!” Ám mialatt Prahlád édesanyja méhében volt, édesanyja találkozott Nárada Munival, így, mondhatni, Prahlád már megszületése előtt tanításban részesült.

Kedves édesanyák, vigyázzatok! Amikor egy új életet hordoztok a szívetek alatt, ne legyetek mérgesek, legyetek nagyon-nagyon tudatosak, hiszen kommunikáció folyik köztetek és a gyermeketek között. Bármit is tesztek, bármit is gondoltok, bármit is hallotok, mindaz a magzatotokhoz is eljut. Jó nevelést adhattok a jövendő fiatoknak vagy lányotoknak. Például ha már gyermek van a méhetekben, és egyfolytában veszekedtek a férjetekkel, akkor ez az, amit tanítotok a kicsinek. És amikor a kislány megérkezik, ez lesz a természete – a veszekedés. Ez lehetséges. De ha a Bhagavad-gítát olvassátok, akkor a gyermek az odaadás tudományának szakértőjévé válhat. De vigyázzatok, mert ha ő egy nagy lélek, és ti hibát vétetek a Bhágavatam vagy a Gítá olvasása közben, akkor lehet, hogy kaptok belülről egy rúgást.

Ez tényleg működik – van lehetőség befolyásolni a méhben lévő gyermeket, kommunikálni vele, vagy bizonyos dolgokat megtanítani neki, mivel ő már tudatos. Az élet a fogantatás pillanatában kezdődik, tehát egy tudatos lény létezik a testen belül. Ezért új gyermekeket hozni a Földre hatalmas szolgálat.

Végül Prahlád levonta a következtetést: „A Jóistehnez vezető odaadás útján faj vagy kaszt alapján nincsen semmilyen megkülönböztetés. A jaksák, ráksaszák, a nők, a súdrák, a tehénpásztorok s még a bűnözők is, az állatok és madarak mind-mind alkalmasak arra, hogy a Lord Acsjuta iránti odaadás nektárját megízleljék. Éppen ezért azt mondják, hogy Góvinda tiszta bhaktái valamennyi élőlényben látják a Jóisten jelenlétét. És ez a legfelsőbb cél, melyet a szentírások valamennyi élőlény számára követendőnek tartanak – mindenhol a Jóistent látni, és sosem feledkezni meg Őróla.”[1]

[1] Bhakti Vallabh Tírtha Mahárádzs A szent életű Prahlád c. könyvéből

 narada-and-kayadhu-291x300

(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

(продължава от предишния понеделник) 

И така, Прахлада напътства съучениците си, показвайки, че времето и човешкият живот са изключително ценни, и накрая подчертава, че да се служи на Вишну, Върховния, е много по-важно от всичко друго.

В крайна сметка момчетата демончета с удивление научават, че Прахлада е ученик на Нарада. Понеже те запитали: „Откъде получи знанието си?” Тогава Прахлада казал: „О, научих го от Нарада.” „Как е възможно? Та ти не си се срещал с него!” Обаче докато Прахлада бил в утробата на майка си, тя била срещнала Нарада Муни. Така можем да кажем, че Прахлада получил пренатално образованиe.

Така че, скъпи майки, вземете това предвид! Когато носите нов живот под сърцето си, не се гневете, развийте много добро съзнание. Защото има връзка между вас и детето ви. Всичко, което правите, което мислите, което чувате се предава на детето. Можете да дадете добро обучение на бъдещия си син или дъщеря. Например, ако носите дете в утробата си и през цялото време се карате със своя съпруг, на това учите детето. И когато малката ви дъщеря излезе на бял свят, такъв ще е нравът ѝ – кавгаджийски. Това е възможно. Но ако четете „Бхагавад Гита”, детето може да стане учен в науката на предаността. Обаче внимавайте, ако детето е велика душа и направите грешка при четенето на „Бхагаватам” или „Гита”, може да получите ритник отвътре.

Това наистина действа – съществува възможност да се повлияе, да се общува, да се научи детето на някои неща, тъй като то е съзнателно. Животът започва в мига на зачатието. Така че вътре в тялото си носите съзнателно същество. Затова довеждането на нови деца на планетата Земя е много голямо служене.

И накрая Прахлада заключава: „По пътя на предаността към Бога не съществуват разграничения, основаващи се на каста или раса. Якши, ракшаси, жени, шудри, кравари и дори грешници, животни и птици имат право да вкусят нектара на предаността към Бог Ачюта. Затова се казва, че чистите предани на Говинда могат да видят Бога присъстващ във всички същества. А това е най-висшата цел, препоръчана от всички свещени писания за всички човешки същества – да виждаш Господ навсякъде и никога да не забравяш за Него.”[1]

 

[1] От книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада”