Archives

Calendar

March 2019
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031Archive for March 7th, 2019

sadhu-sanga

(from a lecture of Swami Tirtha, 07.01.2013, morning, Sofia)

(continues from the previous Friday)

Question: Why does the faith have to be tested? I believe that Krishna knows very well how much faithful you are, how much dedicated you are. Why is this happening?

Swami Tirtha: Guru puts the faith on test. Don’t blame it on Krishna! Blame it on guru! He is the main troublemaker.

Comment: He should also know.

Swami Tirtha: Therefore he does it. The question is whether you know. Don’t worry these tests are sweet. Sometimes we die, but it’s sweet.

Question of Paramananda: What is the biggest test, the ultimate test for the faith?

Swami Tirtha: Are you ready to listen to the answer?

Answer: Yes.

Swami Tirtha: The ultimate test of faith is not losing the vision of God. Because usually people don’t have a vision of God. So, there is nothing to lose in that respect. But when you lose your vision of guru – that is one very good test about your faith. Whether this is a personality cult, or a divine culture? Which is a big difference. Therefore I would never support a personality cult, but we should come to a very high and very elevated platform of cultivation. And definitely we need realizations. Not only beliefs, but realizations – about divinity, about reality, about my position, about the position of others, about divine power dominating over my life. This is one good test.

Question of Pavitra: You mentioned before that we have to be mild and tender towards everybody, because we don’t know who the chosen one of Krishna is. What do you exactly mean by this?

Swami Tirtha: Be mild and tender – this is what I mean. Other things are maybe complicated, but this we can understand. Of course mild and tender is not a material quality. Many times we mistake one for the other. Material goodness is not spiritual consciousness, but of course it doesn’t mean that you should be materially bad. It is not that ‘We practice material badness in order to be spiritual. As material goodness is not spiritual, therefore we practice material badness’. First, please, come to the level of goodness and then you can go further.

Mild and tender. Sometimes we are not mild and tender. Who is a good friend – the one who is always mild and tender? Or who is strong sometimes? The real friend will tell you the truth, which is usually hard to swallow. But a real spiritual friend, having a master’s degree,will tell the bitter truth in such a way that you are happy about it. Therefore the spiritual master is our good friend also. Because he will tell us the truth, and officially we have to be happy about it.sadhu-sanga

(Szvámí Tírtha 2013. január hetedikei szófiai reggeli tanítása)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

Kérdés: Miért kell próbára tenni a hitet? Én azt hiszem, hogy Krsna nagyon jól tudja, hogy mennyire vagy hű Hozzá, mennyi odaadás van benned. Miért történik ez?

Szvámí Tírtha: A guru teszi próbára a hited. Ne Krsnát hibáztasd! A gurut okold! Ő a fő bajkeverő.

Megjegyzés: Neki is tudnia kell.

Szvámí Tírtha: Azért csinálja. A kérdés az, hogy te tudod-e. Ne aggódj, ezek édes próbatételek! Néha belehalunk, de édes.

Paramánanda kérdése: Mi a hit legnagyobb, legvégső próbája?

Szvámí Tírtha: Készen állsz rá, hogy meghallgasd a választ?

Válasz: Igen.

Szvámí Tírtha: A hit végső próbája az, hogy ne veszítsük el az Isten képünket. Mivel az embereknek általában nincsen képük Istenről, így nincs is mit veszíteniük ebben a tekintetben. De amikor elveszíted a guru képedet – az egy nagyon jó próbája a hitnek. Vajon személyi kultusz-e, vagy isteni kultúra? S ez egy óriási különbség. Ezért én soha nem támogatnék egy személyi kultuszt, de el kell jutnunk az őszinte gyakorlás egy nagyon magas, emelkedett szintjére, s feltétlenül szükségünk van megvalósításokra. Nemcsak hiedelmekre, de megvalósításokra – az isteni természetről, a valóságról, a saját helyzetemről, a többiek helyzetéről, az életemet uraló isteni erőről. Ez egy jó próbatétel.

Pavitra kérdése: előzőleg említetted, hogy szelídeknek és gyöngédeknek kell lennünk mindenkihez, mert nem tudhatjuk, hogy ki Krsna választottja. Pontosan mit értesz ez alatt?

Sokszor összetévesztjük az egyiket a másikkal. Az anyagi jóság nem spirituális tudatosság, de persze ez nem jelenti azt, hogy anyagi szinten legyetek rosszak! Nem úgy van, hogy: ’Anyagi szinten a rosszat gyakoroljuk, hogy spirituálisak legyünk. Mivel az anyagi jóság nem spirituális, ezért az anyagi szinten a rosszat gyakoroljuk.’ Kérlek benneteket, hogy először jussatok el a jóság szintjére, s aztán majd mehettek tovább!

Szelíd és gyöngéd. Néha nem vagyunk szelídek és gyöngédek. Ki a jó barát – az, aki mindig szelíd és gyöngéd? Vagy aki néha kemény? Az igazi barát meg fogja mondani az igazságot, amit általában nehéz lenyelni. De egy igazi spirituális barát, akinek megvan a mesterdiplomája, úgy fogja neked megmondani a keserű igazságot, hogy örülsz neki. Tehát a lelki tanítómester is a jó barátunk, mert meg fogja nekünk mondani az igazságot, és hivatalosan ennek örülnünk kell.

 sadhu-sanga

(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2013, сутрин, София)

(продължава от предишния петък)

Въпрос: Защо вярата трябва да бъде поставена на изпитание? Вярвам, Кришна много добре знае колко е верен и посветен даден човек. Защо се случва това?

Свами Тиртха: Гуру поставя вярата на изпитание. Недейте да вините Кришна! Винете гуру! Той е главният, който създава проблеми.

Коментар: Той също би следвало да знае.

Свами Тиртха: Именно затова го прави. Въпросът е дали вие знаете. Но не се тревожете, тези изпити са сладки. Понякога може да умрем, но е сладко.

Въпрос на Парамананда: Кой е най-големият, окончателният изпит за вярата?

Свами Тиртха: Готови ли сте да чуете отговора?

Отговор: Да.

Свами Тиртха: Окончателният изпит не е да изгубиш визията за Бога. Хората бездруго нямат визия за Бога, така че няма какво да губят в това отношение. Но когато изгубиш визията си за гуру – това е много добър тест за вярата. Дали е ставало дума за култ към личността или за божествена култура? Разликата е огромна. Затова аз никога не бих подкрепял някакъв култ към личността; но трябва да стигнем до много възвишено, извисено ниво на култивиране. И определено се нуждаем от реализации. Не просто вярвания, а осъзнавания – за божествеността, за реалността, за собствената си позиция, за позицията на останалите, за божествената сила, управляваща живота ни. Това е един добър тест.

Въпрос на Павитра: Преди споменахте, че трябва да сме мили и нежни към всекиго, защото не знаем кой е избраникът на Кришна. Какво точно имате предвид с това?

Свами Тиртха: Бъдете мили и нежни – това имам предвид. Другите неща може да са сложни, но това поне е лесно за разбиране. Естествено, мил и нежен не е материално качество. Често объркваме едното с другото. Материалната доброта не е духовно съзнание; което, разбира се, не означава, че трябва да сте лоши в материален смисъл. Няма да е правилно да кажем „Ние практикуваме материална лошотия, за да сме духовни. Понеже материалната доброта не е духовност, затова практикуваме материална лошота”. Моля ви, първо стигнете до нивото на добротата, пък сетне можете да продължавате нататък.

Мили и нежни. Понякога не сме мили и нежни. Кой е добър приятел – който винаги е мил и нежен ли? Или който понякога е строг? Истинският приятел ще ти каже истината, която обикновено е трудна за преглъщане. Но един истински духовен приятел, притежаващ магистърска степен, ще ти каже горчивата истина по такъв начин, че да си щастлив от това. Затова духовният учител е и наш добър приятел. Защото той ще ни каже истината и официално ние трябва да сме щастливи от това.

 

 sadhu-sanga

(Conferencia matutina de Swami Tirtha, el 07.01.2013,Sofía )

(Continua la conferencia del pasado viernes)

Pregunta: Por qué para que habrá que poner a prueba la Fe? Creo que Krishna conoce muy bien el grado de dedicación de cada uno. Por qué ocurre todo esto?

Swami Tirtha: Es el Gurú que pone a prueba la Fe. No hay que culpar a Krishna! Habrá que culpar al Gurú.

Comentario: El también debería saberlo.

Swami Tirtha: Y por esta razón lo hace. El problema es si vosotros lo sabeis. No hay que molestarse – estos tipos de test son dulces.

 Pregunta de Paramananda: Y cuál es el mayor, el definitivo test de la Fe?

 Swami Tirtha: Estáis listos a oír la respuesta?

 Respuesta: Si.

Swami Tirtha: El test definitivo no es la pérdida de la visión de Dios. La gente no suele tener visión de Dios y por consiguiente no tienen nada de perder. Por lo tanto, perder la visión del Gurú – es una muy buena prueba muy buen test de la Fe. De que se trata – culto a la personalidad o a la cultura divina? La diferencia es enorme. Por esta razón yo nunca apoyaría un culto a la personalidad pero deberíamos alcanzar un nivel elevado y superior de cultivo. Y en definitiva necesitamos realización. Necesitamos no solo creencia, sino realización consciente – de lo divino, de lo real, de nuestra propia posición, de la posición de los otros, del poder divino que domina nuestra vida. Sera un buen test.

Pregunta de Pavitra: Ya había mencionado Usted que debíamos ser gentiles y tiernos hacia cualquiera, puesto que no conocemos al elegido por Krishna. Que es lo que tiene Usted en vista?

Swami Tirtha: Ser estar gentiles y tiernos – es lo que tengo en vista. Otras cosas podrían resultar complicadas, pero esto es fácil de comprender. Frecuentemente se presenta una confusión en ello. La bondad material no es conciencia espiritual, lo que no significa que debéis ser o estar malo ni malicioso en el sentido material. No sería correcto afirmar: ‘Estamos practicando malicia en lo material para permanecer espirituales. Puesto que la bondad material no es espiritual, estamos practicando malicia material”. Alcanzad por favor el nivel de la bondad y luego podréis seguir en adelante.

Ser estar gentil y tierno. A veces no los somos estamos. Quien es un buen amigo – el que siempre es gentil y tierno? O el que a veces es severo? El verdadero amigo os dirá siempre la verdad que habitualmente es difícil de admitir de tragar. Por lo tanto, el verdadero amigo espiritual, poseedor el grado académico de magisterio, os diría la amarga verdad y la diría de tal modo que llegareis a ser felices. Por esta razón el maestro espiritual es un buen amigo nuestro. Él nos dirá la verdad y oficialmente deberíamos ser felices por ello.

 sadhu-sanga

(из лекции Свами Тиртхи, 07.01.2013, утром, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

Вопрос: Почему веру надо ставить на испытание? Я верю, что Кришна очень хорошо знает насколько вы верны и преданы. Почему это происходит?

Свами Тиртха: Гуру ставит веру на испытание. Не обвиняйте Кришну! Обвиняйте гуру! Он главный создающий проблемы.

Коментарий: Он тоже должно быть знает.

Свами Тиртха: Именно поэтому и делает это. Вопрос в том, знаете ли вы. Но не беспокойтесь, эти испытания сладкие. Иногда можем умереть, но это сладкое.

Вопрос Парамананды: Что является самым большим испытанием, окончательным испытанием для веры?

Свами Тиртха: Вы готовы услышать ответ?

Ответ: Да.

Свами Тиртха: Окончателният испытание это не потерять свое понимания Бога. У людей и без того нет понимания Бога, так что им нечего терять в этом отношении. Но когда потеряешь свое понимание гуру – это очень хорошее испытание для веры. Речь шла о культе личности или о божественной культуре? Разница огромная. Поэтому я никогда бы не поддерживал культ личности; но надо дойти к очень высоком, возвышенном уровне культивирования. И определенно нам нужны реализации. Не просто верования, а осознавание – божественности, реальности, собственной позиция, позиции остальных, божественной силы, управляющей нашу жизнь. Это хороший тест.

Вопрос Павитры: Вы упоменули, что надо быть милымии и нежными к каждому, потому что не знаем кто избранный Кришны. Что вы имеете ввиду?

Свами Тиртха: Будьте милыми и нежными – это я имею ввиду. Другие вещи может быть и сложные, но это хотя бы легко понять. Естественно, милый и нежный это не материальное качество. Часто мы путаем одно с другим. Материальная доброта – это не духовное сознание, но, конечно, это не значит, что вы должны быть материально плохими. Было бы неправильно сказать „Мы практикуем материальную негодность, чтобы быть духовными. Так как материальная доброта это не духовность, поэтому практикуем материальную негодность”. Прошу вас, сначала дойдите до уровня доброты, а потом можете продолжить далее.

Милыми и нежными. Иногда мы не милые и нежные. Кто хороший друг – который всегда мил и нежен? Или который иногда строгий? Настоящий друг скажет тебе правду, которая обычно трудно проглатывать. Но настоящий духовный друг, имеющий степень магистра, скажет тебе горькую правду таким образом, чтоб ты был счастлив от этого. Поэтому духовный учитель это и наш хороший друг. Потому что он скажет нам правду и официально мы должны быть рады этому.