Archives

Calendar

February 2019
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  Archive for February, 2019

Feb

28

hand by hand

(from a lecture of Swami Tirtha, 07.01.2013, morning, Sofia)

(continues from the previous Friday) 

We should dedicate ourselves to some very high goal. We have to be fanatic about it. Usually we don’t appreciate fanaticism too much. But how can we reach anything without a big dose of fanaticism? It’s impossible! We have to dedicate our efforts to achieve something. If you are not fanatic about your faith, what will you reach?

Take the example of a sportsman. How much time does it take to achieve a gold medal at the Olympics? Minimum 10 years of heavy efforts day and night, every day. Although this is only a gold medal at the Olympic Games. Really they give their lives for their purpose. And our goal is not a gold medal. Our goal is the Golden Avatar. And how many crises a champion had to go through? You cannot imagine! Failures, mistakes and then the trainer comes and says: “No, run more!” When you feel like dead, he says: “Now continue!” What happens at the end? Everybody is crying when they stand on the highest platform and hear their national anthem. And what they will think and feel on that platform; ‘Oh, forget about the past. This moment is worth having all the troubles.’

So, in order to become a saintly person we have to go through all these difficulties. This is not a competition first of all. Spiritual life is not a competition. And there is a very nice example for that. Usually the most interesting athletic competition is the hundred meters run. What is the world record? 9.58 – so, in less than 10 seconds they are able to cover 100 meters. It’s incredible! And they say that the runners are not aware of the situation. They say that it is not sure that they breathe during these 10 seconds. They don’t know. They ran in a trance. They are just beyond the ordinary level of consciousness. So, the present day champion – I don’t know the name – he said: “Well, today there live more than 6 billion people on Earth. In the past there were some 4 more billion people, let’s say. And I am the fastest of all these 10 billion people!” Just imagine, that is something! I mean really, I don’t make it as a joke. Of course a rabbit can run faster than you, so it’s not a big thing, you are not faster than the 20 billion rabbits. But anyway, if you can be the best in all humanity, that is something great! Therefore all these 40 or 50 thousand people come together in the stadium to see who is running best. And you know for the last few years after the Olympic Games they always organize Paralympic Games. And they also have the 100 meters run. They had the starting shot and they started to move. After some moments one of them fell over. Fell over – that means he could not continue the run. And the person who was running at the front somehow noticed this. Then he stopped. And he returned. And everybody else stopped and returned. They joined their hands and they were walking the 100 hundred meters. All together. Spiritual life is not a competition. Who is best, who comes first, who comes last?

There are many examples how to approach the saintly qualities. Don’t worry if sometimes you stop and you go back to your friend, to your brother. Because this is not a one man show. And Krishna doesn’t need only the great ones and the good ones, and the super ones. We need the small ones also. We need the little slow ones, and the little stupid ones. Because you can never know who is the dearest to Krishna.

What is my vision of the Sofia ashram? Although here I see only champions… but when the time comes, hand in hand you walk. This is my vision. What is your vision? Please, adjust your vision if you have a different one.

So, to remove the cover of ignorance and to come to real vision we have to improve ourselves. Raise the level of awareness, and if we have a very high ideal, a very high goal, then it will be very easy to raise our level of awareness. Because compared to these ideals – selfless divine love, rapture, ecstasy of spiritual trance – compared to that everything is insignificant. Therefore it is suggested: always observe the Lotus feet of God. Raise your vision, don’t look into the mud. Always perform dharma and nothing irreligious. Look far, not close and pay respect to those whom we have to respect.

(to be continued)

 hand by hand

(Szvámí Tírtha 2013. január hetedikei szófiai reggeli tanítása)

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

Az életünket nagyon magasztos céloknak kell szentelnünk. Fanatikusnak kell lennünk. Általában nem túl nagyra értékeljük a fanatizmust, azonban hogyan is érhetnénk el bármit is egy nagy adag fanatizmus nélkül? Lehetetlen! Oda kell szentelnünk erőfeszítéseinket, hogy valamit elérjünk. Ha nem vagy fanatikus a hiteddel kapcsolatban, mit fogsz elérni?

Vegyünk például egy sportolót! Mennyi idő szükséges ahhoz, hogy az olimpián valaki aranyérmet szerezzen? Minimum 10 év éjjel-nappali kemény erőfeszítés, minden nap. Bár ez csak egy aranyérem az Olimpiai Játékokon. Tényleg az életüket adják a céljaikért. S a mi célunk nem az aranyérem. A mi célunk az arany avatár. S hány krízisen kellett egy bajnoknak keresztülmennie? El se tudjátok képzelni! Bukások, hibák, majd jön az edző és így szól: “Nem, fuss tovább!” Amikor azt érzed, hogy meghaltál, azt mondja: “Most folytasd!” Majd mi történik a végén? Mindenki sír, amikor a dobogó legmagasabb fokán állnak, és meghallják a nemzeti himnuszukat. S mit gondolnak és éreznek azon a dobogón; ‘Felejtsük el a múltat! Ez a pillanat megérte a sok fáradságot.’

Ahhoz, hogy szent emberekké válhassunk, mindeme nehézségeken keresztül kell, hogy menjünk. Először is ez nem verseny. A lelki élet nem verseny. S erre van egy nagyon szép példa. Általában a legérdekesebb versenyszám a 100 méteres síkfutás. Mi a világrekord ebben a számban? 9.58 – tehát, kevesebb, mint 10 másodperc alatt képesek 100 métert megtenni. Ez hihetetlen! S azt mondják, hogy a futók nincsenek tudatában a helyzetnek. Azt is mondják, hogy nem is biztos, hogy ez alatt a 10 másodperc alatt egyáltalán vesznek-e lélegzetet. Nem tudják. Transzban futnak; egyszerűen túl vannak a hétköznapi tudatosságon. Napjaink bajnoka – a nevét nem tudom – azt mondta: „Manapság több mint 6 milliárd ember él a földön. Korábban, mondjuk további 4 milliárd élt, így mind a 10 milliárd emberből én vagyok a leggyorsabb!” Képzeljétek csak ezt el, ez aztán valami! Úgy értem, hogy valóban az, nem viccelek. Persze egy nyúl gyorsabban fut nálad, tehát nem nagy ügy, a 20 milliárd nyúlnál nem vagy gyorsabb. De mindenesetre, ha az emberiség legjobbja lehetsz, az valami nagyszerű dolog! Azért gyűlik össze az a 40-50 ezer ember a stadionban, hogy láthassák ki a legjobb futó. S mint tudjátok, az elmúlt pár évben az Olimpiai Játékok után megrendezik a Paraolimpiai Játékokat, s ott is van 100 méteres futás. Nem sokkal az után, hogy eldördült a startpisztoly és elindultak, egyikük elesett. Elesett, s ez azt jelenti, hogy nem tudta folytatni a futást. S az a valaki, aki elöl futott valahogy észrevette ezt és megállt. Majd visszafordult. S a többiek is megálltak és visszafordultak. Megfogták egymás kezét és végigsétálták a 100 métert. Együtt. A lelki élet nem verseny. Ki a legjobb, ki az első, ki az utolsó?

Számos példa van arra vonatkozólag, hogy miként kerüljünk közelebb a szent tulajdonságokhoz. Ne aggódj, ha néha megállsz és visszamész a barátodért, a testvéredért, mert ez nem egy egyszemélyes mutatvány. S Krsnának nem csak a nagyok, a jók és a szuperek kellenek. Szükségünk van a kicsikre is. Szükségünk van a kicsit lassúakra és a kicsit ostobákra, mert sohasem tudhatjuk, ki a legkedvesebb Krsnának.

Mi az én vízióm a szófiai ásrammal kapcsolatban? Bár én itt csak bajnokokat látok… de amikor eljön az idő, ti kéz a kézben sétáltok. Ez az én vízióm. S mi a tiétek? Kérlek, igazítsátok ehhez, ha másként képzelitek el!

Tehát hogy eltávolítsuk a tudatlanság fátylát, s elérjük a valódi jövőképet, jobbítani kell magunkon. Emeljétek fel a tudatos jelenlétetek szintjét! S ha nagyon magas eszményeink, céljaink vannak, akkor nagyon könnyű lesz a tudatos jelenlét szintjét is megemelni; mert ezekhez az eszményekhez képest – önzetlen istenszeretet, elragadtatás, lelki önkívület extázisa – ezekhez képest minden más jelentéktelen. Ezért azt tanácsolják, hogy mindig lásd Isten lótuszvirág lábait! Emeld tekintetedet a magasba, ne a sárba nézz! Mindig cselekedj a dharma szerint, s ne tégy a vallás elvei ellen! Tekints messze, ne közelre, s tiszteld azokat, akiket tisztelnünk kell!

(folytatása következik)

 

 hand by hand

(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2013, сутрин, София)

(продължава от предишния петък) 

Трябва да се посветим на някаква много висша цел. Трябва да сме фанатични по отношение на нея. Обикновено ние не ценим фанатизма. Но как бихме могли да постигнем каквото и да било без голяма доза фанатизъм? Невъзможно е! Трябва да вложим усилията си, за да постигнем нещо. Ако не сте фанатици по отношение на вярата си, какво ще постигнете?

Да вземем за пример един спортист. Колко време е нужно, за да се постигне златен медал на Олимпиадата? Минимум 10 години тежки, денонощни усилия, ден след ден. Въпреки че това е просто някакъв златен медал на Олимпийските игри. Хората наистина си дават живота за своята цел. А нашата цел не е златен медал. Нашата цел е Златният Аватар. И през колко кризи трябва да премине един шампион? Не можете да си представите! Провали, грешки, а треньорът идва и казва: „Не, трябва да тичаш повече!” Чувстваш, че умираш, а той казва: „Продължавай!” И какво се случва накрая? Всички плачат, когато застанат на почетната стълбица и слушат националния си химн. А какво си мислят и чувстват там горе? „О, по дяволите миналото. Този момент си заслужава всичките проблеми.”

Така и за да станем свети, трябва да минем през всички тези трудности. Това не е състезание, преди всичко друго. Духовният живот не е състезание. Има много хубав пример за това. Обикновено най-интересната дисциплина в атлетиката е бягането на 100 метра. Какъв е световният рекорд? 9.58 – значи за по-малко от 10 секунди успяват да пробягат 100 метра. Това е невероятно! И казват, че спринтьорите не осъзнават какво се случва. Казват, че не е сигурно, че дишат през тези 10 секунди. Не знаят, тичат като в транс. Просто са отвъд обичайното ниво на съзнание. Сегашният световен шампион – не му знам името – каза: „Днес на земята живеят повече от 6 милиарда човека. В миналото, да речем, е имало още 4 милиарда. И аз съм най-бързият от всички тези 10 милиарда!” Представете си, това е вече нещо! Наистина, не го казвам като шега. Разбира се, един заек може да тича по-бързо от теб, така че не е кой знае какво, не си по-бърз от 20-те милиарда зайци. Но тъй или инак, ако можеш да си най-добрият сред цялото човечество, това е нещо велико! Затова всички тези 40-50 хиляди човека идват на стадиона, за да видят кой бяга най-добре. И знаете, през последните няколко години след Олимпийските игри винаги организират Параолимпийски игри. Там също имат 100 метра бягане. Прозвучал стартовият изстрел и те тръгнали. След няколко мига един от тях паднал. Паднал – това означава, че не можел да продължи да тича. Тогава човекът, който тичал най-отпред, по някакъв начин забелязал това. Спрял. И се върнал. И всички останали спрели и се върнали. Хванали се за ръце и изминали ходейки 100-те метра. Всички заедно. Духовният живот не е състезание. Кой е най-добрият, кой е пръв, кой е последен?

Има много примери как да се сдобием със свети качества. Не се притеснявайте, ако понякога спрете и се върнете при своя другар, при своя брат. Защото това не е моноспектакъл. И Кришна не се нуждае само от най-великите, от най-добрите, от тези, които са най-супер. Нуждаем се и от мъничките. Нуждаем се и от дребничките, и от глупавичките. Защото няма как да знаете кой е най-скъп на Кришна.

Каква е моята визия за софийския ашрам? Макар че тук аз виждам само шампиони… но има ли нужда, вие вървите ръка за ръка. Такава е моята визия. А вашата каква е? Моля ви, настройте визията си, в случай, че е различна.

И така, за да премахнем покривалото на невежеството и за да стигнем до истинското виждане, трябва да се развиваме. Да издигаме нивото си на осъзнатост; а ако имаме много висок идеал, много висока цел, тогава ще е много лесно да издигнем нивото си на осъзнаване. Защото в сравнение с тези идеали – безкористната божествена любов, екстазният плам на духовния транс – в сравнение с това всичко е незначително. Затова се препоръчва винаги да съзерцаваме лотосовите нозе на Бога. Вдигнете очи, не се вторачвайте в калта. Винаги спазвайте дхарма, не постъпвайте безнравствено. Гледайте надалеч, не под носа си и отдавайте почит на онези, които следва да бъдат почитани.

(следва продължение)

 Feb

28

hand by hand

(Conferencia matutina de Swami Tirtha, el 07.01.2013, Sofía) 

(Continua la conferencia del pasado viernes) 

Deberíamos dedicarnos a un objetivo elevado Deberíamos ser fanáticos del objetivo. Habitualmente no apreciamos el fanatismo. Por lo tanto, como podríamos llegar a adquirir cualquier cosa sin fanatismo? Es imposible! Debemos poner esfuerzos para llegar a obtener o adquirir cualquier cosa. Sin ser fanáticos en la fe, que es lo que podréis adquirir?

Tomemos el ejemplo de un deportista. Cuanto tiempo necesitaría para obtener medalla de oro en la Olimpiada? Un mínimo de 10 años de duros esfuerzos diarios, día a día. Y todo ello para una medalla de oro en la Olimpiada. Hay gente que entrega su vida para llegar a adquirir su objetivo. Por lo tanto nuestro objetivo no es la medalla de oro. Nuestro objetivo es el Avatar de Oro. Cuantas crisis tendrá que atravesar un campeón? Ni siquiera poleis imaginarlas! Derrotas, errores y el entrenador que viene diciendo: “No, hay que correr aún más!” Sientes que por poco te vas a morir pero el entrenador insiste: “Debes continuar!!” Y que es lo que ocurre en fin de cuentas? Todos rompen llorando en la plataforma de honor escuchando el himno nacional. Y que es lo que piensan erguidos en la plataforma: “Oh, líbreme Dios, ya voy a olvidar el pasado. El momento se merece todos los problemas y molestias.”

Así mismo, para llegar a ser un santo, debemos atravesar molestias y dificultades. Y en primer lugar, no se trata de competencia. La vida espiritual no es competencia. La prueba es un buen ejemplo. Se suele decir que en atletismo la disciplina más interesante es la Carrera a cien metros. Cual es el record mundial? 9.58 – en menos de 10 segundos unos son capaces de recorrer cien metros .Es increíble! Dicen que los atletas no llegan a darse cuenta de lo que pasa. Se suele decir que en estos 10 segundos ni siquiera es cierto que respiren. No son conscientes y corren como en trance. Se cree que se encuentran más allá del habitual nivel de conciencia. El actual campeón – no conozco su nombre – ha dicho: “Bueno, hoyendia en la Tierra viven 6 mil millones de humanos. En el pasado digamos eran 4 mil millones. Y yo soy el más rápido dentro de todos estos 10 mil millones!!” Imaginad, esto sí que es algo! No estoy bromeando. Claro que una liebre puede correr aún más rápido y no importa un bledo ser más rápido que 20 mil millones de liebres. Sin embargo, llegar a ser el mejor entre los humanos es algo grandioso! Por esta razón acuden al estadio unas 40-50 mil personas para ver quien corra mejor que todos. Ya sabéis, en los últimos anos después de los Juegos Olímpicos se organizan los Para Olímpicos. También con la disciplina de carrera de cien metros. Después del disparo de partida todos echaron a correr. Unos instantes más tarde un atleta se cayó. Cayo – ello significaba que no podía seguir corriendo. Entonces el atleta que encabezaba la carrera se dio cuenta de lo ocurrido. Se detuvo. Luego volvió. Todos los demás también se detuvieron y volvieron. Se dieron las manos y pasaron los 100 metros andando. Todos juntos. La vida espiritual no es competencia deportiva. Quien será el mejor, el primero, el ultimo?

Hay numerosos ejemplos de cómo llegar a adquirir cualidades de santo. No hay que preocuparse cuando sea necesario detenerse y volver a dar la mano a un compañero, a un hermano. No se trata de mono espectáculo. Krishna no necesita a los más grandes ni a los mejores o los superiores. Necesitamos a los pequeños. Necesitamos tanto a los menudos como a los tontos. No hay modo de saber quién será más valioso para Krishna.

Cual es pues mi visión del ashram en Sofía? A pesar de que yo llegue a ver aquí solo campeones…Sera necesario ir mano en mano. Esta es mi visión. Y la vuestra? Por favor ajustadla caso que sea diferente.

Bueno pues, para quitar el velo de la ignorancia y alcanzar una visión real, debemos seguir desarrollándonos. Debemos elevar el nivel de conciencia y si nuestro ideal es muy elevado, si nuestro objetivo es muy elevado, nos resultaría fácil elevar nuestro nivel de conciencia. Puesto que comparando ideales y objetivos – el amor divino y desinteresado, la llama extática del trance espiritual – comparando todo ello, cualquier cosa parece insignificante. Se recomienda por lo tanto la contemplación de los Pies de Loto de Dios. Alzad los ojos, la visión, dejad de fijaros en el lodo. Siempre seguid respetando dharma y no os comportéis inmoralmente. Mirad a lo lejos, más allá de vuestras narices y brindad respeto a los que debidamente sean respetables.

(Sigue continuacion)

 hand by hand

(из лекции Свами Тиртхи, 07.01.2013, утром, София)

(продолжение с предыдущей пятницы) 

Мы должны посвятить себя какой-то очень высокой цели. Надо быть фанатичными в отношении к ней. Обычно мы не ценим фанатизм. Но как мы могли бы достичь что-либо без большой дозы фанатизма? Это невозможно! Надо приложить свои усилия чтобы достичь чего-то. Если вы не фанатичны в своей вере, чего вы достигнете?

Взять к примеру спортсмена. Сколько времени необходимо, чтобы завоевать золотую медаль на Олимпиаде? Минимум 10 лет тяжелых, круглосуточных усилий, день за днем. Хотя это только золотая медаль на Олимпийских играх. Люди отдают свою жизнь за свою цель. А наша цель не золотая медаль. Наша цель Золотой Аватар. И сколько кризисов пришлось пережить чемпиону? Не можете себе представить! Неудачи, ошибки, а тренер приходит и говорит: „Нет, беги больше!” Чувствуешь, что умираешь, а он говорит: „Продолжай!” И что происходит наконец? Все плачут, когда стоят на верху почетной лестницы и слушают свой национальный гимн. А что они думают и чувствуют там наверху? „О, к черту прошлое. Этот момент стоит все проблемы.”

Итак, чтобы стать святым человеком, мы должны также пройти через все эти трудности. Это не состязание, прежде всего. Духовная жизнь это не состязание. Есть очень хороший пример для этого. Обычно самое интересное соревнование в атлетике это бег на 100 метров. Каков мировой рекорд? 9.58 – значит за меньше 10 секунд успевают пробежать 100 метров. Это невероятно! И говорят, что бегуны не осознают что происходит. Говорят, что не понятно, дышат ли они в эти 10 секунд. Не знают, бегут как в трансе. Просто они за пределами обычного уровня сознания. Нынешний мировой чемпион – я не знаю его имени – сказал: „сегодня на земле живут более чем 6 миллиардов человек. В прошлом, скажем, было еще 4 миллиардов. И я самый быстрый среди всех этих 10 миллиардов!” Представьте себе, это уже что-то! На самом деле, я не шучу. Конечно, кролик может бежать быстрее тебя, так что это не так уж важно, ты не быстрее чем 20 миллиардов зайцев. Но так или иначе, если можешь быть лучшим среди всего человечества, это что-то великое! Поэтому все эти 40-50 тысяч человек приходят на стадион, чтобы увидеть кто бежит лучше всех. И знаете, в последние годы после Олимпийских игр всегда организуют Параолимпийские игры. Там тоже есть 100 метровый бег. Прозвучал стартовый выстрел и они пошли. Через несколько мгновений один из них упал. Упал – это значит, что не мог продолжить бежать. Тогда человек, который бежал впереди всех, каким-то образом заметил это. Остановился. И вернулся. И все остальные остановились и вернулись. Они взялись за руки и прошли эти 100 метров. Все вместе. Духовная жизнь это не состязание. Кто лучше всех, кто первый, кто последний?

Есть много примеров как преобрести святые качества. Не беспокойтесь, если иногда остановитесь и вернетесь к своему другу, к своему брату. Потому что это не моноспектакль. И Кришне не нужны одни только великие, самые лучшие, те, которые супер. Нам также нужны маленькие. Нам нужны маленькие медленные и маленькие глупые. Потому что не можем знать кто дороже всех Кришне.

Какое у меня видение для Софийского ашрама? Хотя здесь я вижу только чемпионов … но если понадобиться, вы идете рука об руку. Таково мое видение. А ваше каково? Прошу вас, настройте свое видение, если у вас другое.

И так, чтобы снять покрывало невежества и достичь настоящее видение, надо развиваться. Поднимать уровень своей осознаности; а если у нас будет высокий идеал, очень высокая цель, тогда будет очень легко поднят уровень своей осознанности. Потому что в сравнении с этими идеалами – бескорыстная божественная любовь, восторг, экстаз духовного транса – в сравнении с этим все незначительно. Поэтому рекомендуется всегда созерцать лотосные стопы Бога. Поднимите взгляд, не смотрите в грязь. Всегда соблюдайте дхарму, не поступайте безнравственно. Смотрите вдаль, не под носом и уважайте тех, кого надо уважать.

 

(продолжение следует)Bhajan from a lecture of  Swami Tirtha 04.01.2019

18.10.2018

Bhajan text:

http://kksongs.org/songs/s/suddhabhakata.html

 

 Prahlada (2)

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2012, Sofia) 

(continues from the previous Monday) 

“Seeing that all the efforts of the daityas were in vain, Hiranyakashipu became afraid. He tied up Prahlada for some time and began to contemplate different methods of killing him. First of all he tried to have Prahlada crushed by a herd of elephants. Then he had him tried to be bitten by big poisonous snakes. Failing to accomplish his goal, he then tried to kill the boy by means of black magic. Then by throwing him off the peak of a very high mountain; by burying him alive; by poisoning his food; by starving him; by freezing him with large quantities of ice; by blowing him away with a very powerful wind; by throwing him into fire and submerging him into water; and by hurling at him great stones. Hiranyakashipu tried countless ways to harm Prahlada, but all efforts failed.

After trying in so many ways to kill the innocent boy, the lord of the daityas realized that he could not do any harm to Prahlada. Now he became very anxious and started to think: ‘I have abused this boy with many harsh words and I have tried to kill him with different weapons. Yet he has such a tremendous power that he cannot be harmed in any way. Even face to face with me he remains fearless. Just as it is not possible to alter the inherent nature of a thing, such as straightening the curved tail of a dog, this boy will never give up his misbehavior towards me.”[1]

This is a very good example: you pull the tail of a dog, then it is straight; as soon as you let it go – it is back again to the original position. So to change the basic nature of things is like this – pull the tail of a dog. Then how can we change our basic nature? Same problem.

So this was the conflict of Hiranyakashipu: ‘I cannot change my boy! He will never give up his service and determination to God.’ So he concluded: ‘This boy must be immortal and if I go against him, I may die.’

“The lord of the demons could see that his own power was diminishing and as a result he became overwhelmed by anxiety. Then the two sons of Shukracharya, Shanda and Amarka, approached him in a solitary place and tried to pacify him; “Ah, lord! All kings become frightened by the mere threat of the movements of your eyes. Singlehandedly you have conquered all the three worlds. Why are you so anxious? Little children do not know what is good and what is bad. They are ignorant and foolish. Therefore there is no merit or fault in their activities. Let Shukracharya now come back so we may ask him for his advice. In the meantime scare Prahlada and do not allow him any chance to escape. Bind him with the magical ropes of Varuna. In this way he will not be exposed to contacts with sadhus and perhaps with time when he is grown up he will change his mind.”

Hiranyakashipu accepted this advice and replied: “Yes, we shall do this! You will teach Prahlada the duties of a family man and king, and also about charity.” With great care Shanda and Amarka again taught Prahlada about material religiosity, economic development and sense gratification. And again the boy studied his lessons and behaved very politely, but did not take their instructions very seriously. In fact he never accepted their instructions as worthy because his teachers were attached to the material world and were therefore controlled by the dualities of attachment and disguise.” 

(to be continued) 

[1] From B.B.Tirtha Maharaj’s book The holy life of Prahlada

 Prahlada (2)

(Szvámí Tírtha 2012. májusi, szófiai tanításából)

(Az előző hétfői idézet folytatása) 

“Látván, hogy a daitják minden erőfeszítése hiábavaló, Hiranjakasipu félni kezdett. Egy időre megkötözte Prahládot, majd különtöző módokat eszelt ki rá, hogy hogyan is ölhetné meg őt. Legelőször azzal próbálkozott, hogy elefántok lábai alá vetette Prahládot, majd mérgeskígyók harapása által próbálta elpusztítani. Mivel célját nem sikerült elérnie, a fekete mágia eszközeihez folyamodott. Majd egy magas hegy csúcsáról taszította a mélybe; élve eltemette; megmérgezte az ételét; éheztette; hatalmas jégdarabok között próbálta megfagyasztani; orkánnal fújatta el; tűzbe dobta; víz alá merítette és hatalmas köveket görgetett rá. Számtalan módon próbálkozott Prahládban kárt tenni, ám valamennyi erőfeszítése meghiúsult.

Miután számtalan módon próbálkozott az ártatalan fiúcska megölésével, a daitják ura rájött, hogy nem tehet kárt Prahládban. Most még nagyobb aggodalom lett úrrá rajta, és így kezdett gondolkozni: „Becsméreltem már ezt a fiút nyers szavakkal, különböző fegyverekkel próbáltam meg eltenni láb alól, mégis óriási ereje révén semmilyen módon nem lehet benne kárt tenni, még velem négyszemközt is félelem nélküli maradt. Mivel lehetetlen megváltoztatni a dolgok lényegét, ez a fiú sohasem fogja feladni a velem szemben tanúsított engedetlen viselkedését. Olyan ez, mint a kunkori farkú kutya farkának kiegyenesítése.”[1]

Ez egy nagyon jó példa: ha meghúzod a kutya farkát, akkor egyenes, addig ameddig el nem engeded – majd visszatér az eredeti helyzetébe. A dolgok alapvető természetének megváltoztatása tehát ehhez hasonlatos – a kutya farkának meghúzásához. Akkor hogyan lehetséges alaptermészetünk megváltoztatása? Ugyanaz a probléma.

Ez volt tehát Hiranjakasipu konfliktusa: ’Nem tudom megváltoztatni a fiamat! Sosem fogja feladni Isten iránti szolgálatát és elkötelezettségét!” Erre a következtetésre jutott: „Ez a fiú bizonyára halhatatlan, és ha ellene fordulok, én is meghalhatok.”

„A démonok ura láthatta, hogy ereje fogytán és emiatt aggodalom öntötte el. Ekkor Sukrácsárja fiai, Sanda és Amarka egy félreeső helyen a közelébe férkőztek, és megpróbálták őt lecsendesíteni: „Ó, Uram! Valamennyi király halálra rémült szemed puszta fenyegető villanásától, egyedül meghódítottad mindhárom világot. Miért vagy ilyen izgatott? A kisgyerekek nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között, tudatlanok és hebehurgyák, éppen ezért cselekedeteik nem minősülnek jónak vagy hibásnak. Hadd térjen vissza Sukrácsárja, és hadd kérjük ki az ő tanácsát! Eközben ijessz rá Prahládra, és ne adj esélyt neki a menekülésre! Kötözd meg Varuna bűvös köteleivel, e módon nem fog tudni kapcsolatba kerülni a szádhukkal, és talán idővel, amire felnő, megváltoztatja véleményét.”

Hiranjakasipu elfogadta a tanácsot, és így válaszolt: „Igen, ezt kell tennünk! Prahládot egy családos ember és egy király feladataira és jótékonyságra fogjátok tanítani.” Sanda és Amarka nagy gondossággal okították újra Prahládot az anyagi értelemben vett vallásosságról, a gazdasági fejlődésről és az érzékkielégítésről. A fiú ismét jelen volt az órákon, nagyon udvariasan viselkedett, ám nem vette túl komolyan az utasításokat. Valójában sosem fogadta el követendőként ezeket az utasításokat, mert tanárai az anyagi világhoz kötődtek, s ezért a ragaszkodás és színlelés kettősségei uralták életüket.” 

(folytatása következik)

[1] Bhakti Vallabh Tírtha Mahárádzs A szent életű Prahlád c. könyvéből

 

 Prahlada (2)

(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

(продължава от предишния понеделник) 

„Като видя, че всички усилия на дайтите са напразни, Хиранякашипу се уплаши. За момента той завърза Прахлада и започна да обмисля различни методи да го погуби. Най-напред се опита да хвърли Прахлада под нозете на стадо слонове. Сетне го даде да бъде нахапан от огромни отровни змии. Като не успя да постигне целта си, той се опита да убие момчето с черна магия. После го блъсна от върха на много висока планина; зарови го жив; отрови храната му; остави го да гладува; замрази го с огромни количества лед; отнесе го с могъщ вятър; хвърли го в огъня, потопи го във вода; замеря го с големи камъни. Хиранякашипу пробва безбройни методи да навреди на Прахлада, но всичките му усилия пропадаха.

След като опита по толкова много начини да погуби невинното дете, господарят на дайтите осъзна, че не може да стори нищо на Прахлада. Той много се обезпокои и си рече: „Оскърбих това момче с много груби думи и се опитах да го убия с различни оръжия. Но той притежава такава огромна сила, че не може да бъде наранен по никакъв начин. Дори лице в лице с мен, остава безстрашен. Точно както присъщата природа на нещо не може да бъде променена – като да се опитваш да изправиш навитата опашка на куче – това момче никога няма да се откаже от лошото си поведение към мен.”[1]

Това е много добър пример: като дръпнеш опашката на кучето, тя се изправя; но веднага щом отново я пуснеш, тя се връща в началното си положение. Да променяш основната природа на нещата е нещо такова – като да дърпаш опашката на куче. Тогава как можем да променим своята основна природа? Проблемът е същият.

Такава била драмата на Хиранякашипу: „Не мога да променя своя син! Той никога няма да се откаже от служенето си и от решителността си по отношение на Бога.” И заключил: „Това момче навярно е безсмъртно и ако действам срещу него може самият аз да загина.

„Господарят на демоните забелязваше, че собствената му сила намалява и в резултат на това бе обзет от тревога. Тогава двамата синове на Шукрачария, Шанда и Амарка, отидоха при него насаме и се опитаха да го успокоят: „О, господарю! Всички царе се разтреперват дори само от заплахата, мярнала се в очите ти. Ти със собствените си ръце завладя целите три свята. Защо си толкова обезпокоен? Малките деца не знаят кое е добро и кое лошо. Те са невежи и глупави. Затова в постъпките им няма нито заслуги, нито недостатъци. Нека се върне Шукрачария, за да можем да го попитаме за съвет. Междувременно сплаши Прахлада и не му давай никаква възможност да избяга. Завържи го с вълшебните въжета на Варуна. Така няма да има как да общува със садху и може би с течение на времето, като порасне, той ще промени мисленето си.”

Хиранякашипу прие този съвет и отвърна: „Да, така ще сторим! Вие ще обучавате Прахлада за задълженията на един семеен човек и цар, а също и за благотворителността.” С голяма грижа и внимание Шанда и Амарка отново започнаха да преподават на Прахлада материална религиозност, икономическо развитие и сетивно наслаждение. И отново момчето учеше уроците си и се държеше много вежливо, но не приемаше наставленията им на сериозно. В действителност той въобще не смяташе инструкциите им за стойностни, тъй като учителите му бяха привързани към материалния свят и следователно попадаха под властта на двойственостите привързаност и отблъскване.”

 

(следва продължение)

 

[1] От книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада”10690134_520549648081741_7375535470739325557_n

(from a lecture of Swami Tirtha, 07.01.2013, morning, Sofia)

(continues from the previous Friday) 

Obtaining your food – all the living entities are fighting about that. If you have a dog, a very obedient dog, and you give him to eat and you try to take away the plate from him, he will bite you. At least he will be disturbed very much. So, don’t interfere too much into these basic instincts of humans either. Let them have their privacy to a certain extent. Give space to each other. Don’t interfere into every little detail, if you want to become a real pure, saintly personality.

How to overcome these basic instincts, especially in spiritual life, when we want to be aware of the supreme reality, not the secondary reality of material life? The supreme reality! Very simple, you have to become a saint! And who is a saint? A saint is a person who is ready to dedicate his or her life for some higher, divine goal. This is a saintly personality – who is ready to give his life for a divine goal. Do you agree? Do you want to become a saint? Yes, we have to identify this as our goal: ‘I want to become a pure, dedicated servant of the Supreme!’

I think I told you one joke. There are some monastic orders which are very strict in the western Christianity. One of them is based on silence. The monks in the monastery have to keep silent. And the joke says, once a year they have a chance to speak up. So, a young practitioner joined. First after one year when the time came for speaking up, he said: “It’s very cold in my small cell.” Next year passed. Then the abbot said: “What do you say, my dear son?” And he said: “And my bed is very hard.” All right, and next year passed. On the third occasion the abbot said: “Well, if you only complain all the time, you can go home“. So, there are some strict orders. If we use our only chance per year for speaking up, giving such contribution, who will be happy about that? Don’t blame the cold. Don’t blame the hard bed. Don’t blame the environment. You see how it is a universal message there in all traditions? Shrila Shridhara Maharaj says: “Don’t blame the environment.”

So, ultimately these are very difficult verses actually[1]. It’s a very difficult topic, because first we understood that ‘Oh, it’s only the gunas working. It’s not me’. Therefore it’s very easy to blame the gunas. If I make a mistake, I might easily say: “Oh, this is shastric: it’s not me! It’s only the gunas, Prabhu! Why are you upset on my behavior? It’s not me! It’s only the modes of material nature.” I think you all understand. We shouldn’t blame the gunas, we shouldn’t blame Krishna: “You had created me like this, so now You should tolerate!” Don’t blame others! We should always raise our level of awareness. And that means we dedicate ourselves to some very high goal.

 

(to be continued)

 

[1] Bhagavad Gita 5.14-15