Calendar

January 2019
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  Archive for January 10th, 2019

13824f74272885ffebf9e39095f2d2da

(from a lecture of Swami Tirtha, 06.01.2013, evening, Sofia)

(continues from the previous Friday) 

What happens if the soul leaves the body? The body starts to decompose, right? That proves that it is the presence of the soul that keeps the whole system functioning. This is the higher type of energy that will keep it running. So, the first two signals of the soul are the consciousness and the life energy – prana. If you see life manifested somewhere, you should know that there is a soul. If you see consciousness, you should know that there is a soul. But, you know, now we live in a very desacralized world. Even if we see life, we think that this is only matter. You see a living body and you consider: ‘Oh, this is matter!’ While what is the vision of the saints? They see dead matter and they will feel that this is alive. Do you see the distortion that happened to us? We have lost our spiritual vision! So we have to regain that divine vision – to see the presence of the soul, to see the presence of God, Krishna.

And to revive our original consciousness we have to do some spiritual practice. Chanting the holy names helps us to reveal the original, divine reality. If somebody has accomplished that task, if somebody has overcome the brutal laws of nature, if somebody could really spiritualize his body, or her body, then even after leaving the body it will not decompose. You might think that this is like a fairytale, but there are some great saints whose body did not decompose. One of them was a Christian saint in the 20th century. He started to be a monk at the age of eighteen. Very soon he started to receive the stigmas of Christ, at a very young age. Blood was oozing from his hands and from his body, especially when he was performing the mass. And he had some spiritual visions, he could see the past and the future of people. He could read their mind. And his main service to people was to hear confessions. But if somebody was insincere, he kicked this guy out. So, you could not cheat him: ‘I will tell only half of my secrets’. No way. He had this vision. What is this? These are the symptoms of a great yogi. To see the past and the future, or to have a deeper understanding of the mentality of other people, reading their mind. And many other features. His name was Padre Pio. People were healed around him, many other mystic experiences happened with and around him. And then, when he was very old, he died. They buried him and after some 20 years they opened the tomb. And what happened? It was not the bones, it was the body there. Only some very little parts of the body were not in good shape, but otherwise the whole body was in a perfect shape.

So what is described here? That you can overcome the limitations of nature, its general functions. It’s possible. But don’t worry, we shall not open your tombs after 20 years. And it doesn’t matter if your body decomposes or not. So, please don’t work hard for having a good shape after death. This is not really the point. This is like a secondary effect of your saintliness. The question is not if there is life after death. The question is if there is life before death. What do you call life? Your survival trip? Or your passionate engagements in your city of nine gates? Is that life? No! This is not life! This is death. We should enter life proper, real life. And real life is devotional life, dedicated to God. This is the way to overcome mortality. Then you can happily reside in your city of nine gates.

What happened to humanity during the last centuries? We achieved the comfortable life and meanwhile we started to complain about everything. So we have the civilization of comfort and the culture of complaints. Let’s change it. One requirement from the practitioners of yoga is fulfillment or contentment. So, we have to practice that. Our cup is not half empty, our cup is half full.

So, to reside happily in your body you have to cherish and nourish your soul. In this way we can understand that we as spiritual entities are aloof from the body. The body functions under the care of the material energy, but we should not function under the care of material energy. This is a big shift. How to help this shift? How to purify the gates? How to achieve permanent bodily identity that means: how to attain a spiritual body? Chant the names, purify your consciousness, enter deep into the mystic reality of dedication. Let Krishna use you instead of you trying to use Krishna.13824f74272885ffebf9e39095f2d2da

(Szvámí Tírtha, 2013. január hatodikai szófiai esti tanítása)

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

Mi történik akkor, amikor a lélek elhagyja a testet? A test elkezd lebomlani, ugye? Ez a bizonyítéka annak, hogy a lélek jelenléte az, ami az egész rendszert működteti. Ez egy magasabb fajta energia, mely folyamatosan működteti a testet. Tehát az első két jele a lélek jelenlétének a tudatosság és az életenergia – prána. Ha tudatossággal találkozol, akkor tudnod kell, hogy ott egy lélek van. Azonban napjainkban egy nagyon deszakralizált világban élünk. Még ha látjuk az életet, akkor is azt gondoljuk, hogy ez csak anyag. Látsz egy élő testet és úgy gondolod: ‘Ó ez anyag!’ Miközben mit látnak a szentek? Látják a holt anyagot, és úgy érzik, hogy él. Látjátok a torzulást, mely velünk történt? Elvesztettük a lelki látásunkat! Tehát vissza kell szereznünk az isteni látásmódot – hogy lássuk a lélek jelenlétét, hogy lássuk Isten, Krsna ottlétét.

S hogy újra felélesszük az eredeti tudatosságunkat, lelki gyakorlatokat kell végeznünk. A Szent Nevek zengése segít abban, hogy felfedjük az eredeti, isteni valóságot. Ha valakinek sikerült ezt a feladatot beteljesítenie, leküzdötte a természet kíméletlen törvényeit, valóban lelkivé tette a testét, akkor annak teste az eltávozás után sem fog lebomlani. Azt gondolhatjátok, hogy ez csupán egy tündérmese, de léteznek olyan nagy szentek, akiknek a teste nem bomlott le. Egyikőjük egy 20. századi keresztény szent volt, aki 18 éves korában vált szerzetessé. Majd ezt követően hamarosan, nagyon fiatalon megnyilvánultak rajta Krisztus stigmái. Vér szivárgott a kezeiből és a testéből, legfőképpen a mise celebrálása közben. S lelki látomásai is voltak, melyekben látta az emberek múltját és jövőjét. Képes volt a gondolataikban olvasni. A legfőbb szolgálata az emberek gyóntatása volt, de ha valaki nem volt őszinte, azt elzavarta. Tehát nem lehetett becsapni őt, hogy: ‘Csak a felét vallom be a titkaimnak’. Erről szó sem lehetett, mivel ilyen volt a látásmódja. Miként lehetséges ez? Ezek egy nagy jógi jellemzői. Látja a múltat és a jövőt, és az emberek mentalitásának mélyebb megértésével rendelkezik, olvas a gondolataikban és számos más egyéb képességgel rendelkezik. Ő volt Pió Atya. Az emberek meggyógyultak körülötte, és sok más misztikus élmény történt vele és a közelében. Majd mikor már nagyon idős lett, eltávozott. Eltemették, majd körülbelül 20 év elteltével felnyitották a sirját, és mit tapasztaltak? Nem a csontvázát, hanem magát a testét találták a sírban. Csak egy elenyésző része nem volt a testének jó állapotban, de máskülönben a test teljesen ép volt.

Tehát mi van itt leírva? Hogy legyőzheted a természet korlátait, az általános működését. Ez lehetséges. Azonban ne aggódjatok, nem fogjuk 20 év elteltével felnyitni a sírotokat! S nem számít, hogy lebomlik vagy sem a tested. Tehát, ne azon dolgozzatok, hogy jó formában legyen a testetek a halálotok után is! Nem ez a lényeg. Ez csak egy másodlagos következménye a szentté válásotoknak. A kérdés nem az, hogy van-e élet a halál után, hanem, hogy van-e élet a halál előtt? Mit neveztek életnek? A túlélésre utazást? Vagy pedig a szenvedélyes elfoglaltságaitokat a kilenc kapus városban? Ez volna az élet? Nem! Nem ez az élet! Ez a halál. Valódi, igaz életet kell élnünk. S a valódi élet az odaadó élet, az Istennek odaszentelt élet. Ez a módja a halál legyőzésének, s akkor boldogan tartózkodhatsz a kilenc kapus városban.

Mi történt az emberiséggel az elmúlt évszázadok során? Kényelmes életre tettünk szert és közben elkezdtünk minden miatt panaszkodni. Tehát a kényelem civilizációját és a panaszkodás kultúráját sikerült megvalósítani. Fordítsuk meg! A jóga gyakorlói iránt támasztott egyik követelmény a megelégedés vagy elégedettség. Tehát ezt kell gyakorolnunk. A poharunk nem félig üres, hanem félig tele van.

Tehát, hogy boldogan tartózkodhassatok a testetekben, ápolni és táplálni kell a lelket. Ily módon megérthetjük, hogy lelki lényekként különállóak vagyunk a testtől. A testi funkciók az anyagi energia befolyása alatt vannak, azonban nekünk nem szükséges e szerint működnünk. Ez egy nagy váltás. Miként segíthetjük ezt megvalósulni? Hogyan tisztítsuk meg a kapukat? Mi módon lehetséges a maradandó testi azonosság elérése, mely annyit jelent: hogyan lehet a lelki testet megvalósítani? Zengjétek a Szent Neveket, tisztítsátok meg a tudatotokat, merüljetek az odaadás misztikus valóságának a mélyére! Engedjétek, hogy Krsna használjon benneteket, ahelyett, hogy ti próbálnátok meg használni Krsnát!

 13824f74272885ffebf9e39095f2d2da

(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2013, вечер, София)

(продължава от предишния петък) 

Какво се случва ако душата напусне тялото? То започва да се разлага, нали? Това доказва, че именно присъствието на душата поддържа цялата система функционираща. Този по-висш тип енергия я кара да действа. И така, първите два признака на душата са съзнанието и жизнената енергия – прана. Ако виждате някъде да е проявен живот, трябва да знаете, че там има душа. Ако виждате съзнание, трябва да знаете, че там има душа. Но знаете, сега живеем в свят, където светостта е развенчана. Макар да виждаме живот, мислим си, че това е само материя. Виждате живо тяло, а считате: „О, това е материя!” А каква е визията на светците? Те виждат мъртва материя, а чувстват, че е нещо живо. Виждате ли какво изкривяване ни е сполетяло? Изгубили сме духовния си взор! Затова трябва да си възвърнем тази божествена визия – да виждаме присъствието на душата, да виждаме присъствието на Бога, Кришна.

А за да съживим своето изначално съзнание, трябва да извършваме някаква духовна практика. Възпяването на святото име ни помага да разкрием оригиналната, божествена реалност. Ако някой е успял да постигне това, ако е надмогнал грубите природни закони, ако наистина е одухотворил тялото си, тогава дори и след като го напусне, то няма да се разложи. Може да си мислите, че това е нещо като приказка, но има някои велики светци, чиито тела не са се разложили. Един от тях е християнски светец от XX век. Той станал монах на осемнайсет години. Много скоро започнал да получава стигмите на Христос, в съвсем млада възраст. От ръцете и от тялото му течала кръв, особено докато правел литургия. Имал духовни видения, можел да вижда миналото и бъдещето на хората. Можел да чете мислите им. А главната му служба към хората била изповедта. Но ако някой бил неискрен, той го изхвърлял. Нямало начин да го измамите: „Ще кажа само половината си тайни”. Нямало как – той имал този поглед. Какво е това – това са симптомите на велик йоги. Да вижда миналото и бъдещето, да прозира в дълбочина мислите на другите хора, да чете ума им. И много други характеристики. Името му било Падре Пио. Хората получавали изцеление при него, много други мистични преживявания се случвали с и около него. И после, когато бил много стар, той умрял. Погребали го, а след 20 години отворили гробницата. И какво станало? Не костите, а цялото тяло било там. Само някои малки части не били в добър вид, иначе цялото тяло било напълно запазено.

Какво ни говори това? Че можете да надмогнете ограниченията на природата, нейните основни функции. Това е възможно. Но не се притеснявайте, няма да отваряме гробовете ви след 20 години. И няма значение дали тялото ви се е разложило или не. Така че моля ви, не полагайте усърден труд да запазите добра форма след смъртта. Не в това е всъщност смисълът. То е страничен ефект на светостта. Въпросът не е: има ли живот след смъртта? Въпросът е: има ли живот преди смъртта? Кое наричате живот? Опитите си да оцелявате? Страстните си занимания в града с деветте порти? Нима това е живот? Не! Не е живот. Това е смърт. Трябва да навлезем в истинския живот, в същностния живот. А истинският живот е животът в преданост, животът, посветен на Бога. Това е начинът да надраснете смъртността. Тогава можете щастливо да пребивавате в своя град с девет порти.

Какво се случва с човечеството през последните векове? Постигнали сме комфортен живот, а междувременно сме започнали да се оплакваме от всичко. Имаме цивилизация на удобства и култура на оплаквания. Нека променим това. Едно от изискванията към практикуващите йога е удовлетворение, доволство. Така че трябва да го прилагаме. Нашата чаша не е полу-празна, а полу-пълна.

И така, за да живеете щастливо в своето тяло, трябва да цените и грижовно да храните душата си. По този начин можем да разберем, че сме духовни същества, че сме различни от тялото. Тялото действа под опеката на материалната енергия, но ние не бива да действаме под опеката на материалната енергия. Това е голяма промяна. Как да я подпомогнем? Как да пречистим портите? Как да постигнем постоянно телесно отъждествяване, а това означава как да добием духовно тяло? Възпявайте имената, пречиствайте съзнанието си, навлезте надълбоко в мистичната реалност на посветеността. Оставете Кришна да ви ползва, вместо вие да се опитвате да ползвате Кришна.13824f74272885ffebf9e39095f2d2da

(Conferencia vespertina de Swami Tirtha, el 06.01.2013, Sofía)

(Continua la conferencia del pasado viernes) 

Que es lo que ocurre cuando el alma se vaya del cuerpo? El cuerpo se pone a pudrirse, verdad? Es la prueba que. la presencia del alma mantiene el funcionamiento del sistema. Esta energía superior la esta animando. Las dos primeras características del alma son la conciencia y la fuerza vital prana. Siempre que veáis manifestación de vida debéis saber que allí el alma está presente. Cuando percibís conciencia, debéis saber que el alma está presente. Ya sabéis que vivimos en un mundo desacralizado. A pesar de que lleguemos a percibir la vida, pensamos que no es más que materia. Veis un cuerpo vivo y consideráis: ‘Oh, no es más que materia!’ Por lo tanto, que visión tienen los santos? Están viendo materia muerta pero sienten que es algo vivo. Ya veis que vivencia se nos ocurre? Hemos perdido la visión espiritual! Debemos recobrar la divina visión – la capacidad de ver la presencia del alma, la presencia de Dios Krishna.

Para revivir nuestra conciencia original necesitamos práctica espiritual. Cantando el Nombre Santo nos ayuda en revelar la divina realidad Si alguien llega a adquirirlo superando las brutales leyes de la naturaleza, si llega a espiritualizar su propio cuerpo, entonces al abandonarlo el cuerpo no va a descomponerse. Podéis creer que se parece a un cuento pero hay unos grandes santos cuyos cuerpos no se han pudrido. Uno de ellos es un santo de los cristianos del siglo XX. A la edad de 18 años se hizo monje. Tenía en su cuerpo los estigmas de Cristo. Brotaba sangre de sus brazos y de su cuerpo durante las misas. Tenía visiones espirituales, podía ver y adivinar el pasado y el futuro de la gente. Podía leer sus pensamientos. Y su principal servicio divino era la confesión…

Por lo tanto, cualquier persona no sincera, sería rechazada. No hay modo de engañar. ‘No diré mas que la mitad de mis secretos. No hay modo puesto que el tenía la visión. Y de que se trata? – son los síntomas de un gran yogi. Ver el pasado y el futuro, comprender la mente de otros. Y tantas otras características. Su nombre era Padre Pio. La gente buscaba y hallaba curación, otras vivencias místicas se estaban revelando con él y a su derredor. Luego, se murió ya muy viejo. Le enterraron y 20 años después abrieron su tumba. Y que es lo que ocurrio? No solo los huesos sino el cuerpo entero estaban allí. Excepto unas partículas en no tan buen estado, el cuerpo entero se encontraba en perfecto estado…

Cuál es el mensaje? Podéis superar los límites y las funciones básicas de la Naturaleza. Es posible. No hay que preocuparos, no abriremos tumbas 20 años después de la muerte. Tampoco importa el grado de descomposición del cuerpo. No pongáis demasiados esfuerzos en mantener buena forma fisca. Y la esencia no se encuentra en ello. Se trata de un efecto segundario de la santidad. La cuestión es si hay vida antes de la muerte. A que llamáis vida? El sobrevivir Las ocupaciones de la pasión en la ciudad de las 9 puertas? Acaso esto es vida? No! No es vida. Es muerte. Debemos ingresar en la vida real, en la esencia de la verdadera vida. Y la vida real es la vida de devoción dedicada a Dios. S el modo de llegar a superar la muerte. Podréis seguir viviendo y felices en la ciudad de las 9 puertas.

Que es lo que está ocurriendo con los humanos en los últimos siglos? Hemos adquirido una vida confortable y entretanto hemos comenzado a quejarnos de cualquier cosa. Tenesmos confort civilizado y asimismo tenemos la cultura de quejarnos. Debemos cambiar todo esto. Un requisito para los que practican yoga es la satisfacción, Debemos aplicarlo. Nuestra copa no esta medio vacia, sino medio llena.

Bueno, para llegar a vivir siendo feliz en vuestro propio cuerpo debéis apreciar a justo valor y debéis cuidar y dar a comer al alma. De este modo nos daremos cuenta que somos seres espirituales, que somos algo diferente de nuestro propio cuerpo. El cuerpo está funcionando bajo el mando de la energía material pero nosotros no debemos seguir funcionando bajo este mando. Sera un gran cambio. Como podemos ayudar? Como llegaremos a limpiar las puertas? Como llegaremos a adquirir permanente identidad al cuerpo y en consecuencia un cuerpo espiritualizado? Cantad los Nombres Santos, purificad vuestra conciencia, entrad en profundidad en lo hondo de la realidad mística de la devoción. Dejad a Krishna a usaros en vez de tratar de usar a Krishna.

 13824f74272885ffebf9e39095f2d2da

(из лекции Свами Тиртхи, 06.01.2013, вечером, София)

(продолжение с предыдущей пятницы) 

Что происходит если душа покидает тело? Оно начинает разлагаться, верно? Это доказывает, что именно присутствие души поддерживает всю систему функционирующей. Этот более высший тип энергии заставляет ее действовать. И так, первые два признака души это сознание и жизненная энергия – прана. Если вы увидите где-то проявление жизни, следует знать, что там есть душа. Если видите сознание, знайте, что там есть душа. Но знаете, теперь живем в мире, где святости мало. Хотя мы и видим жизнь, думаем, что это всего лишь материя. Видите живое тело, а думаете: „О, это материя!” А каково видение святых? Они видят мертвую материю, но чувствуют, что это нечто живое. Видите какое искажение произошло с нами? Мы потеряли свой духовный взгляд! Поэтому надо вернуть себе этот божественный взгляд – видеть присутствие души, видеть присутствие Бога, Кришны.

И чтобы возродить наше изначальное сознание, мы должны заниматься духовной практикой. Воспевание святого имени помагает нам раскрыть оригинальную, божественную реальность. Если кто-то успел достичь этого, если кто-то преодолел жесткие природные законы, если действительно одухотворил свое тело, тогда даже и после ухода из него, оно не разлагается. Можете думать, что это нечто вроде сказки, но есть некоторые великие святые, чьи тела не разложились. Одним из них был христианский святой с XX века. Он стал монахом в восемнадцать лет. Очень скоро начал получать стигмы Христа, в совсем молодом возрасте. Из его рук и тела сочилась кровь, особенно пока он выполнял литургию. У него были духовные видения, он мог видеть прошлое и будущее людей. Мог читать их мысли. А его главное служение к людям была изповедь. Но если кто-то был неискренним, он его выгонял. Никто не мог его обмануть: „Я расскажу только половину своих тайн”. Нельзя было – у него был этот взгляд. Что это такое – это симптомы великого йога. Видеть прошлое и будущее, в глубь понимал ум других людей, читал их мысли. И многие другие особенности. Его имя было Падре Пио. Люди получали исцеление у него, много других мистических переживаний происходило с ним и около него. И потом, когда он был очень старым, он умер. Его похоронили, а через 20 лет открыли гробницу. И что произошло? Не только кости, а все тело было там. Только некоторые небольшие части не были в хорошем виде, но в целом тело вполне сохранилось.

О чем здесь речь? Что вы можете преодолеть ограничения природы, ее основные функции. Это возможно. Но не беспокойтесь, не будем открывать ваши могилы через 20 лет. И не имеет значения ваше тело разложилось или нет. Так что прошу вас, не утруждайте себя сохранять хорошую форму после смерти. Дело не в этом. Это как вторичный эффект вашей святости. Вопрос не в том, есть ли жизнь после смерти? Вопрос в том: есть ли жизнь до смерти? Что вы называете жизню? Ваша попытка выжить? Ваши страстные занятия в городе с девятью дверями? Неужели это жизнь? Нет! Это не жизнь. Это смерть. Надо войти в настоящую жизнь, в реальную жизнь. А настоящая жизнь – это преданная жизнь, посвященная Богу. Это способ преодолеть смертность. Тогда вы сможете счастливо проживать в своем городе с девятью воротами.

Что происходит с человечеством в последние века? Мы добились комфортной жизни и тем временем начали жаловаться на все. Так что у нас цивилизация комфорта и культура жалоб. Давайте изменим это. Одно из требований к практикующим йогу это удовлетворенность, довольство. Так что надо его практиковать. Наша чаша не полу-пустая, а полу-полная.

И так, чтобы жить счастливо в своем теле, надо ценить и заботиться о своей душе. Таким образом сможем понять, что мы духовные существа, что мы отличны от тела. Тело действует под опекой материальной энергии, но мы не должны действовать под опекой материальной энергии. Это большая перемена. Как ей помочь? Как очистить двери? Как достичь постоянного телесного отождествления, а это означает как достичь духовного тела? Воспевайте имена, очищайте свое сознание, войдите глубоко в мистическую реальность посвященности. Пусть Кришна использует вас, вместо того, чтобы вы пытались использовать Кришну.